Den Förenade Helhetens Styrka via Christine Meleriessee, 1 november

Den Förenade Helhetens Styrka

via Christine Meleriessee

1 november, 2015

 

The New Earth Frequency Update är ett kanaliserat meddelande från Den Förenade Styrkan inom den 144:e Dimensionen av Ljus via pastor Christine Meleriessee Hayden.

Välsignelser och Glädje stiger vid denna tid upp på Jordens bägge halvklot. Vi är glada över att få stiga fram och dela med oss av ett inspirerande budskap från Den Förenade Helhetens Styrka, inom den 144:e dimensionen av Enhets Ljus med Master Thoth, Den Store Gudomlige Ledaren och Master Einstein.

Medan energierna ökar mot 11:11 -frekvensen av Ljus, håller flera förändringar på att ske inom och omkring Jorden. Ni står var och en som Ljus Fyrar, som reser sig på GAIAs landområden och upprätthåller denna vibrationsessens inom er själva. Er transformation, att vandra genom denna dörröppning är enorm, och ni borde verkligen vara oerhört stolta över det som ni är i färd med att uppnå.

En mängd arbete behöver fortfarande utföras, eftersom frekvenserna som är på väg in mot planeten helt behöver förankras. Det är viktigt för oss att observera energierna från 11:11:11, som rörde sig in mot 2012 genom 2013, till 2014 och nuvarande år 2015. Så mycket kunskap har uppstått alltsedan den tiden, inom ert medvetande, för er att acceptera inom era fysiska kroppar. Vi får inte glömma allt som har skett beträffande planetariska förändringar, vilka under dessa år har inträffat, medan de har hjälpt till att få de nuvarande energierna att helt accepteras inom er, gällande mänskligheten och Gaia.

Ni håller verkligen på att visa er själva som De som har Vaknat upp, från att ha varit denna Jords Fallna Änglar, till att ha blivit Mänsklighetens Upplysta Medvetande.

Vi ber att ni observerar er själva, inom era utmaningar och framgångar under denna tid, för att i sanning kunna upptäcka vad ni har åstadkommit. Vi talar inte om fysiska rörelser utan i sanning hur era känslo- och mentala kroppar har justerats till att ta emot healing och de högre ljusprocesserna för att acceptera Medvetandets Gudomlighet så att det skulle kunna bli känt för alla på denna planet.

Människor förändras på många olika sätt och det finns inte två individer som på samma sätt vandrar på denna väg. Några kommer aldrig att vakna upp till det faktum att ett medvetandeskifte håller på att ske inom planeten och sålunda förändra sina tankesätt. Men alla blir påverkade genom sina kroppar, sina sinnen och sina hjärtan. Energiutbrotten kan inte jämföras med någonting annat som har inträffat i denna planets historia. Alla element faller på plats för att tillåta justeringarna av de högre sfärernas ljus att existera inom var och en av er.

Ni är De som står i frontleden. Ni accepterar era djupaste känslor och tankar; ni ser att de behöver förändras och det är vad ni uppnår. Det kanske inte är så lätt men det är nödvändigt, som var och en av er känner till. Och detta kommer att fortsätta från och med nu och framåt. Det enda som gäller är att det är av högsta vikt att det håller på att ske.

DET HÅLLER ÄNTLIGEN PÅ ATT SKE.

Det är upp till var och en av er, varenda själ på denna planet, att hålla denna frekvens inom era hjärtan, att låta den expandera genom era alla chakran, låta era högre chakran bli Ett med er, låta healing äga rum, låta mörkret försvinna. De gamla tidslinjerna från det förflutna spelar inte längre någon roll, eftersom de har tjänat sitt syfte i er evolution av ljus inom den fysiska existensen.

Låt oss ta er med på en resa om hur långt ni har nått. Ni är Änglar av Ljus, som kom till denna Jord för att hela och bygga upp en ny planet.

Det som hände var och en av er, som var en del av denna skapelse, är att ni höll så mycket mer än renhet inom era hjärtan. Ni höll mörkret, som tillhörde de andra som ni hjälpte. Det var smärtsamt och ert enda val var att stanna, men inte i änglaform. Ni valde att vara mänskliga.

Så övergången från att vara en ängel till att bli en människa har varit en mycket intensiv, kraftfull, sorglig, förödande och ibland en vacker upplevelse för er själ. Men alltigenom varje livsförändring, när ni återvände till himlarna, så reste ni till många skolor med flera mästare, som hade uppnått exakt det som ni nu är i färd med att uppnå. Ni återvände flera gånger till jorden, för att rätta till det som hade gått snett. Under tiden som ni höll på att lära er att Åter En Gång Bli Hela, fortsatte prövningarna fortfarande på olika sätt. Men ändå återvänder ni.

Vi vill kalla några av er De som hör till den Första Vågen och som alltsedan 1980-talet har hjälpt planeten att bli mer än man tidigare insett. Ni är De som har hållit er sanna till ert syfte, när ni reste genom flera dimensioner av tid och rymd; ni stannade till och levde på många planeter för att hjälpa till att uppnå kunskapen om denna planet, jorden, när det blev dags.

Men ändå, kan dessa minnen gå förlorade tills man återfinner dem.

DETTA ÄR JAGETS RESA.

Många av dem som hörde till den Första Vågen har efter det lämnat planeten. De tröttnade på spelet och kunde verkligen inte upprätthålla tillståndet som behövs på denna väg. De förlorade sin Tillit och sin Tro, så det var dags för var och en av dem att fortsätta sina resor i himlarna. Dessa som hör till den Första Vågen vakar fortfarande över er, speciellt för att hjälpa dem som har stannat kvar för att skapa de nödvändiga förändringarna.

Denna första våg av ängla-essens banade väg för de andra, tredje och fjärde nivåerna av själar att bli inplanterade inom jorden. Energin hade redan skapats av dem i den Första Vågen och sedan måste nästa våg av själar lära sig hur de skulle fortsätta sin pilgrimsfärd mot Enhet. Så övergången blev lite lättare, vilket vi också trodde att den skulle bli. Denna andra grupp av själar har kommit till Jorden alltsedan 1980-talet fram tills nu. När de vaknar har de förmågan att få tillgång till stor kunskap om sin stjärn-essens. Men fortfarande vet många inte hur de ska existera i en fysisk kropp.

Så arbetet måste fortgå. Det kan inte ske på det sätt som många nyare själar som kom till Jorden trodde. Planetens täthet har varit extrem. Att initiera det Feminina Gudomliga till Gaias existens har tagit mycket längre tid på grund av att många själar på denna planet inte tror på sin egen Guds-essens. Så det blev nödvändigt att en förändring måste ske inom denna process.

December 2012 blev ett verkligt experiment, då den första vågen av Enhet tilläts komma in på planeten. Men eftersom Jorden är så tät, absorberades energierna som kom in till atmosfären mycket snabbt, av själar, och så skingrades de lika snabbt. Energiernas styrka intensifierades för att man skulle kunna se hur mycket Gaia och hennes invånare kunde hålla kvar.

Vi såg allt att vad dessa energier gjorde för var och en av er, var att hjälpa er att gå djupare in i er själva. Ni tog på er vad ni kunde inom ert fyra-kropps-system och resten skingrades till Jordens eter för att Gaia skulle ta upp det och på det viset få stor hjälp. Inget gick förlorat, utan stannade i hennes aurafält tills det åter skulle bli dags att få fart på frekvenserna.

Den tiden stundar nu, den 11 november, 2015.

Det beror på den transformation som planeten har gått igenom, var och en av er i era personliga accelerationer, och det som har kommit fram från många själar på denna planet. Människor håller på att vakna upp för att ta hand om sig själva, de ser till fysisk healing på olika sätt och de lär sig att det förflutna behöver helas.

Det Feminina Gudomliga har alltid varit en del av denna Jord. Det är bara det att hon har väntat på den rätta tiden för att få fram sin essens på planeten. Hon har avvaktat och bara sett på när energierna inom Gaia skulle komma att tillåta hennes essens att involveras lite till. Genom jordens evolution blev hon vilse så hon drog sig tillbaka till tystnaden. Den tystnaden håller nu på att brytas på ett helt nytt och kraftfullt sätt.

Detta är nu den process som under många århundraden har varit på väg. Förändringar har ägt rum, men justeringen av energierna kunde inte möjliggöra det Feminina Gudomliga att förenas med det Maskulina Gudomliga. Deras förening kunde inte inträffa, på grund av många olika energier som fortfarande var mycket uppenbara i världens medvetande, inom människorna, och det sätt på vilket man interagerar med varandra.

Det har varit som varje förhållande som uppstår. Det behöver näras och det behöver tid för att tillåta båda parter att överlämna sig till och vänja sig vid varandra. Gaias Emotionella och Mentala kroppar har helats på olika håll, precis som ni har fått uppleva det.

Gaia har väntat på att mänskligheten skulle kunna hålla denna ljusfrekvens. Det håller på att bli lättare, allteftersom fler individer vaknar till sin kraft av sig själva genom Guds Ljus inom det egna medvetandet. De kanske inte vet hur de ska göra, men varje individuella jag får hjälp i denna process.

Så de av er som väntar på det stora uppsvinget i accelerationen av ljus som är på väg till denna planet, vänligen var tålmodiga med er själva. Det måste komma stegvis, med påslag, så att fler individer ska kunna hålla frekvensen inombords. Annars kan planeten inte existera.

Var och en av er är den Jordande Strängen för att kunna hålla denna frekvens. Det är varför era utmaningar är så stora och varför ni önskar få mer för er själva än vad ni just nu får. Visionen ni har är så jättestark och den visionen är på väg. Men var så goda och ha tålamod med er själva i den här processen.

Vi måste inse, att för att Gaia ska kunna hålla den 5e dimensionella energin och bortom den, så behöver hon sitt jordande element inombords. Precis som var och en av er måste hålla Ljus- Frekvensen inom er genom er Jord- Stjärna, så måste hon göra detsamma.

VAR OCH EN AV ER ÄR DETTA JORDANDE ELEMENT.

En planet är verkligen inte en fantastisk planet förrän det finns individer inom den existensen som håller en högre frekvens. Annars får ni en planet av täthet. Det är det som Jorden har varit.

Så, dagen den 11:11 kommer var och en av er att gå igenom en ny dörr av ljus.

Vad representerar den dörren för er som en människa?

Det betyder att ni måste upprätthålla ert kontrakt att hålla en hög ljusfrekvens inombords. Om ni inte kan acceptera de högre strålarnas chakran att finnas inom er, så kommer ni att få en underbar upplevelse, men ni kommer att behöva arbeta mer. Men vad händer om ni gör det inre arbetet nu, före händelsen? Det innebär att mindre bråte kommer att finnas i er kropp och ni kommer att kunna acceptera ert nyfunna jag på ett mycket djupare plan.

Så energierna som tändes upp i december 2012 kommer åter en gång att släppas fria. De har inte gått förlorade. Tillika så är det mer på väg från vår essens av Enhet, för att föra alla själar in till denna essens. Det betyder att tidslinjer, livstider och alla minnen kommer att placeras i denna existens. Men det betyder också att minnen kommer att dyka upp till ytan, djup healing kommer att behöva ske eftersom målet för denna planet är att utvecklas.

Av dessa energier kommer fler individer att vakna upp och det beror på att er uppgift är att hålla allt vad ni förmår. Detta kommer sedan att expandera från er till andra omkring er.

Era ängla-jag blir mycket mer involverade än vad ni någonsin tidigare har tillåtit dem vara. Ni blir Sol-Änglar när energiutbytet blandas inom er för att ni ska kunna bli mer än vad ni någonsin trodde att ni kunde vara. Saligheten i dessa ögonblick kommer att vara mirakulösa och underbara.

Detta beror på att ni denna dag blir era Multi-Dimensionella Jag. Ni blir vad ni har önskat bli. Er roll kommer att vara att hålla detta så mycket ni kan. Andas det, lev det, upplev det.

Era Feminina-Maskulina Jag balanseras och tillåter er att se vad som är möjligt.

Ni blir Ängeln och alla element som det innebär för er, men ändå är ni fortfarande en människa med alla dessa innersta egenskaper.

Ni kommer att få se en glimt in i er framtid. Ni kommer att få se vad som är möjligt på denna Jord i ögonblicken 11:11.

Sedan kommer ni att se vad ni behöver göra för er själva. Er healing kommer att komma och ta er till en djupare nivå av er själva. Det kommer att bli en sann början för Gaia och var och en av er. Vi vet att det finns många själar som kommer att kunna hålla allt djupare, så att andra ska få hjälp. Ni och Gaia är nu redo för övergången till att få uppleva Enhet inom ert Jag.

Detta är en möjlighet för Jorden. 2012 representerade en annorlunda dörr för att se vad Gaia skulle kunna hålla. Det var ett storslaget experiment eftersom det hade tillåtit fler själar att vakna till så många möjligheter.

Så vårt tips är förberedelse. Gå djupare i era Emotionella och Mentala Kroppar. Se vad som behöver göras för att alla kroppar ska kunna förenas samman som Ett. Gör det inre arbetet så att ni kan ta emot det som ni kan hålla inombords. Bli Ett med alla dessa innersta väsen.

Kraften i denna händelse kan inte vid denna tid mätas. Det kommer att vara upp till var och en att individuellt se hur ni förmår integrera energierna, att hålla dem inombords och bli mer än ni hittills har varit.

MEN MÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA.

Vi är exalterade över sannolikheten i det som står för dörren. Det är första gången alltsedan början av Lemurien och Atlantis befann sig i det renande ljuset, som det finns Hopp om att vi kan uppnå denna transformation. Vi tackar var och en av er för att ni stiger fram, för fram era energier till skeendet och tillåter er transformation att möjliggöra allt detta.

Vi ser fram emot att få vandra genom Dörren 11:11, tillsammans med var och en av er.

Vi är Varelserna i Den Förenade Helhetens Styrka, med Master Thoth, Den Store Gudomlige Ledaren och Master Einstein.

Så Må Det Bli i Enhetens och Skapelsens Ljus.

Note: Walking Terra Christa is providing an 11:11 GLOBAL TELECONFERENCE WORKSHOP to walk into this GATEWAY with deeper understanding of our own Mental, Emotional. Etheric/Physical, and Spiritual Self. Workshop Series begins on Sunday Nov. 8 and continues through the evening of Tuesday Nov. 10. We then gather together for a GLOBAL CELEBRATION on the 11:11 (which everyone can join even if not participating in the workshop). Click here to read more about joining one or both events.

©2012-2015 Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery. WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...