Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 29 december

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

Selamat Jalwa! Världen gläds då leveranserna till sist börjar manifestera! En ny era för mänskligheten på ytan påbörjas. Under den första delen av detta kommande Gregorianska nyår kommer ni att få se en serie av enastående händelser. Nya regeringsskick kommer att ändra på er världs nuvarande internationella mönster och tillsammans med införandet av välstånd så kommer det att driva era eoner långvariga koncept av skuldslaveri till historiens skräphög. Detta är bara en av många primära uppfattningar som ni kommer att överge. Ni kommer att återförena er med en uppfattning att ni äger en inre kraft och detta kombinerat med en kollektiv förmåga att stöda varandra kommer att grundligt omordna var och ett av era många regionala samhällen. Uppståendet av personlig egenmakt kommer att göra det möjligt för er att snabbt lösa de flesta av era nuvarande problem. Dessa inkluderar de nuvarande makt och resurs-problemen likväl som de som involverar mat, husrum och svårigheter med omfördelning i många delar av er värld. Kort sagt, så kommer ni att återuppfinna hur er värld opererar. Detta är bara början på vad ni snabbt kommer att uppnå. Denna värld kommer också att få se en återfödelse av frihet och jämlikhet.

Processen för att omskola er själva kommer att vara kontinuerlig. Ändamålet med det mesta av världens utbildning är helt enkelt att bara skapa en värld fylld med en gemensam uppsättning av verkligheter vilka är inpräntade i alla. Ändamålet var att forma lydnad till ett monetärt system och hierarki som gav massorna ett allvarligt handikapp. Denna process kommer gradvis att överges. I dess ställe kommer ett system som betonar individens makt och ger er medlen för att uppnå era drömmar. Detta kommer till en början att bli revolutionerande, då varje samhälle behöver påbörja en massiv process för att ändra på dess kärna. Detta kommer inte att lätt göras, som de flesta fortfarande tror med de gamla bekanta sätten. Regeringsskicket behöver förklara effektiviteten av de nya sätten och uppmuntra att dessa idéer om frihet och jämlikhet utvecklas vidare. När vi väl formellt är erkända så ämnar vi hjälpa de Uppstigna Mästarna i deras arbete att så viktiga nya frön. Dessa kommer att betona de nya möjligheterna som ni får genom ert välstånd och er växande frihet.

Denna nya uppsättning av samhällen som ni kommer att bygga är bara en av era många kommande prestationer. För närvarande så förgiftas Gaia genom strålning, blir förorenad genom utsläpp från era bilar, lastbilar och fabriker. Dessutom är ni mitt i en stor utrotning av er fauna och flora. Denna hemskhet upptrappas än mer av en enorm global felfördelning av era naturliga resurser. Ert envisa gruvbrytande och gallrande av detta land och dess olika levande resurser försämrar ytterligare felfördelningen. Ni kommer att börja acceptera att lösa dessa problem innan vi landar. Vi kommer då att bedöma era framsteg och snabbt avsluta vad ni har påbörjat. Gaia önskade att ni korrigerade vad som nu är fel med era samhällen och att börja visa att ni är engagerade i att bilda en ny värld. Detta kommer att låta er förstå den heliga relationen mellan detta globala samhälle och Gaia.

Denna nya uppsättning av verkligheter kommer att föras till er genom vad era Uppstigna Mästare kommer att lära ut till er om era heliga ursprung och vad som har hänt er sedan ni sist dök ned i minnesförlusten av begränsat medvetande orsakat av präster och vetenskapsmän på Atlantis. Anunnaki och deras undersåtar uttalade i stort sett er historia felaktigt under de senaste 13 tusen åren. Vi önskar att släcka alla återstående tvivel som ni har då ni väl träffar era handledare. Det är kritiskt att ni noggrant förstår vad som felaktigt hände med er. Denna er underliga resa har kastat en stor skugga på hur ni tänker och agerar i denna värld. Det är viktigt att helt och hållet korrigera lögnerna och osanningarna som ni nu har. Ni vet hur de mörka opererar. Delen som kommer att läggas till är en serie av sanningar om er och ett grundligt uttalande om hur verkligheter i själva verket fungerar. Denna kunskap kan förbereda er att lättare gå vidare i de underbara världarna av fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer vid ett tillfälle som utlovar att bli ett högst glädjerikt tillfälle för alla! De mörka tynar bort från scenen. Vi välsignar hela Himlen för denna högst älskvärda tid. Vad ni härnäst skall göra är att visa alla i Himlen vilken i sanning modig och djärv grupp av själar ni är. Detta senaste år började på ett besvärande sätt och slutade på ett högst magnifikt sätt. Ni är på en väg som kommer att återigen låta er träda in i världarna av Ljuset och att sola er i glädjens triumf! Denna tid är då ni kan använda ert underbara nyfunna fokus för att tänka er hur denna värld skall ändras. Vi förbereder en serie av speciella presentationer för att guida er angående vilka ni verkligen är och för att veta vad som hände er för över 13 tusen år sedan. Denna uppsättning av härliga fakta kommer till slut att låta er förstå den fulla utsträckningen av er historia och hur den är relaterad till ert storslagna öde.

Dessa uppsättningar av sanna historier kommer att ge er en större förståelse av vad Anunnaki gjorde och hur deras undersåtar opererade. Vi har länge önskat att ha tillåtelse att fritt förklara detta för er. När vi påbörjade våra olika uppdrag så fick vi höra denna berättelse i stor detalj. Den skall inte dömas; enbart förtäljas. Många av föremålen som ni har grävt fram under de senaste århundradena har blivit manipulerade av de mörka. Det är dags att bortföra denna slöja och sola sig i Ljuset av de stora sanningarna som dessa föremål representerar. Ni är ett stort folk som har överlevt en högst arbetsam resa. Vi är här för att avslöja ett antal sanningar och för att förklara vad en serie av så kallade ”hemliga tecken” betyder. Det förvridna ursprunget av ett antal ting kommer att avslöjas. Det är detta som kan börja sätta er fria och stadigt på den gudomliga vägen mot er upplysning.

I denna anda så låt oss upprepa en stor sanning. Ni är en högst helig grupp av själar. Vi har privilegiet att övervaka och guida er. Detta är inte något som vi tar lättsamt. För länge sedan blev vi utvalda av Himlen att övervaka och använda sätten av gudomlig nåd och barmhärtighet för att föra er mot Ljuset. Denna uppgift har tagit oss årtusenden att uppnå. Tidvis har var och en av oss fötts, levt och död bland er. Vi skall använda denna världsliga kunskap för att uppnå våra heliga mål. Vi vet i detalj vad Anunnaki och deras undersåtar har använt för att manipulera sanningen. Vi vet vad som behövs för att föra er framåt mot era storslagna tider då de mörkas makt snabbt löses upp. Denna process låter Himlen återställa er tillbaka till fullt medvetande för att förnya er förbindelse med era spirituella och rymd-familjer.

Idag vet vi att ni står på randen av en stor seger som kommer att göra slut på er massive okunnighet om hur dessa fysiska och spirituella universum opererar. Ni kommer också att förberedas för att träffa era familjer från inre Jorden. Ni kommer att få veta hur denna värld är förbunden med de övre rikena som styr inre Jorden och att börja veta vad ni förväntas göra och vara förbereda att göra det! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...