Den Galaktiska Logon/Gudsprincipen Melchior via Natalie Glasson, 23 november, 2018

Den Galaktiska Logon/Gudsprincipen Melchior

via Natalie Glasson

23 november, 2018

 

Hälsningar och gudomliga välsignelser delar jag med er, för att nu stötta er uppstigningsresa. Jag är den Galaktiska Nivåns övervakare och Logo/Gudsprincip, jag tar emot Skaparens ljus och levererar det till de Galaktiska, Solära och Planetariska nivåerna i Skaparens Universum. Jag skiner på er det silvriga gyllene ljuset i Skaparens vibration, som jag förkroppsligar och delar med Skaparens Universum.

Jag stiger fram för att till er delge vissa insikter i den Uppstigningsperiod genom vilken ni för närvarande rör er. I dessa tider finns det ett behov av att upprätthålla er varelses balans och harmoni, friden och kärleken inom er, såväl som en känsla av syfte för ert handlande, era reaktioner och tankar. När ni sysselsätter er med dessa områden i er andliga tillväxt, så kommer det fullständigt stabilisera er såsom kraftfulla vågor av ljus som färdas genom Skaparens Universum och genomtränger Jorden. Dessa mäktiga energivågor tar nu vid och kommer att fortgå in i början av det Nya Året 2019. Syftet med dessa energivågor är att kraftigt skaka om mänskligheten till ett nytt uppvaknande och en högre utvidgad medvetenhet i förberedelsen inför det Nya Året. Kraftiga uppväckande omskakningar är nödvändiga för att rensa ut mänsklighetens kollektiva medvetande och för att bereda rum för att ny visdom och förståelse ska kunna träda fram. Många människor som inte har intresserat sig för sin hälsa, sitt eget och andras välmående, samt sina varelsers andliga natur, kommer att känna sig dragna till att utforska dessa områden på ett djupare plan, kanhända för första gången. Andra kommer att känna att deras varelse och verklighet rensas ut från allt som inte längre behövs eller som blockerar insikten om Skaparen inombords. För vissa kan det kännas som om extrema transformationer och skiften äger rum inom deras varelser och liv, vilket leder till uppvaknande och frihet, såväl som förvirring och osäkerhet. De som klamrar sig fast vid och motverkar förändringar, ett inre uppvaknande och transformation, kommer att märka att resan blir mycket extrem och utmanande.

Resultatet blir att vibrationen hos mänsklighetens kollektiva medvetande höjs, vilket medger för ny visdom och medvetenhet att bli närvarande inom människorna på den fysiska nivån på Jorden.

Att upprätthålla en Inre Balans

Många av er ägnar er åt er andliga evolution och stannar kvar i Skaparens ljus. När energivågorna kommer in som en omskakning, så kommer det inte för er att kännas extremt eller chockerande, men ni får uppleva energivågornas inverkan på er gestalt. När ni fokuserar på att hålla er i balans och förbli harmoniserade, när ni uppmärksammar friden och kärleken inom er varelse och skapar ett syfte i era handlingar, reaktioner och tankar, så får ni uppleva en förstärkning i allt som ni är i egenskap av en andlig varelse i en fysisk kropp. Ert uppmärksammande av er expansiva energi, inre upplysning och förenade förbindelse med Skaparen stärks upp, framhävs och får i sanning upplevas för er på Jorden. När ni fokuserar er uppmärksamhet på era andliga evolutioner, i synnerhet de områden som jag, Melchior önskar utforska tillsammans med er, kommer detta att stabilisera er fullständigt, i närvaron av de energivågor som gör det möjligt för er att vara en källa av stöd för andra, vilka känner att de har gjorts instabila av de rådande uppstigningsomständigheterna.

Balans och Harmoni

Att förbli i balans och harmoni med er gestalt innebär att harmonisera er med ert sanna själv. Harmoni inom er varelse manifesteras när ni är medvetna om det ljus, den kärlek och den visdom som naturligt strömmar inifrån er varelse. Ni är ett fyrljus och ett uttryck för Skaparen, det finns så mycket inom er som väntar på att få bli delat, om det så är med er själv eller med andra. När ni följer er inre vägledning, låter er själv följa er inre lycka och frigöra er själv från själv-pådyvlade begränsningar, så blir ni harmoniserade och balanserade i enlighet med er sanning. Att förbli i balans med er själv innebär att uppmärksamma när ni kämpar med er själv, dömer eller kritiserar er själv, såväl som blockerar er inre vägledning. Att vara i balans är att vara medveten om vem ni i sanning är eller att försöka upptäcka vem ni är i ert dagliga liv. Det finns inget behov för er att ha alla svar eller att helt och hållet förstå er själv, en enkel önskan eller fokusering kommer att stötta er i att förbli balanserade och i harmoni.

En harmonisering med er varelse är att säkerställa att ni är i kontakt med er själ och själsgrupp, såväl som era guider. Detta kräver helt enkelt av er att ni varje dag eller med några dagars mellanrum skapar en förfrågan för er hela varelse om att förbli harmoniserad med er själ, er själsgrupp och era guider. Alternativt kan ni meditera för att få uppleva detta helt och hållet. En harmonisering med Skaparen för att få ta emot alla nödvändiga Skapar-egenskaper och -vägledning kommer nu också att gynna er uppstigning. En harmonisering kan upplevas såsom en förfrågan/avsikt eller under meditation, då ni bjuder in Skaparen att fullständigt omfamna er. Harmoniserande och balanserande är speciellt viktigt när ni känner att ni har fastnat, när ni känner förvirring eller osäkerhet.

Frid och Kärlek

Vibrationerna och egenskaperna av frid och kärlek existerar naturligt inom er själ och varelse. När ni fullständigt fokuserar utanför er själv och in i er fysiska verklighet så distraherar ni er själv från er inre frid och kärlek, såväl som den styrka och kraft som dessa energier innehåller. När ni uppmärksammar friden och kärleken inom er varelse så betraktar ni er själv och er verklighet med klarhet, ni får ett expansivt perspektiv och en djupare förståelse om vad som äger rum. Utan frid och kärlek letar ni efter svaren utanför er själv, känner er förvirrad av situationer eller utmaningar i ert liv såväl som att ni stänger av er själv från möjligheter och Skaparens gudomliga flöde som manifesteras i er verklighet. Uppmärksammandet av er inre frid och kärlek såväl som ett fokus på att stråla ut er frid och kärlek skapar rum för er att känna er stöttad, älskad och vägledd på varje steg i ert liv. Sålunda får ni uppleva uppfyllande, livets glädjeämnen och en djupare förbindelse med alla runtomkring er.

Man skulle kunna säga att kärlek och frid är grundvalarna för er varelse och existens. Ta er tiden att fokusera på och uppmärksamma kärlek och frid. Låt era reaktioner komma från kärlek och frid och låt era skapelser födas fram från detsamma. Bli ett fyrsken av kärlek och frid, observera när ert liv transformeras.

Syfte

Många ljusarbetare oroar och bekymrar sig över hur de ska upptäcka och leva i enlighet med sitt sanna själssyfte. I stället bjuder jag Melchior, in er till att förändra ert perspektiv. Ge en känsla av syfte till de handlingar ni skapar, era rektioner på er själv och andra såväl som era tankar. Ni behöver inte känna till ert syfte, välj i stället vad ni vill fokusera på och skapa och skänk sedan detta syfte till era handlingar, reaktioner och tankar. Om ni vill vara ett fyrsken av kärlek, så entusiasmera era gärningar, reaktioner och tankar med kärlek. Ifall ni vill ändra på ert yrkesliv, bli mer kreativ, eller hjälpa dem som lider, låt detta bli ert syfte, skänk det syfte ni väljer till era gärningar, reaktioner och tankar. Er känsla av syfte kommer att ge er kraft, stötta er i att skapa uppfyllelse i ert liv. När ni skapar ett syfte, flödar er själ med större lätthet och ni märker att ni uppnår er själs syfte utan att ni ens märker det.

Var en känsla av det syfte som ni väljer i ert liv, snarare än att leta efter ert syfte.

I Service till Andra

Vart och ett av dessa områden av fokus, medvetenhet och handlande stöttar er i att med lätthet förbli balanserad när energivågorna tränger igenom Jorden. Till och med utan ert fokus på de områden som jag har delat med mig av, så kommer ni att uppmärksamma närvaron av balans och harmoni inom er varelse. Ni blir stöttade så att ni ska kunna stötta andra. Det finns ett behov av att sträcka ut er medkänsla, kärlek och förståelse till alla som under de kommande veckorna känner sig ur balans eller som är förvirrade. Det krävs tålamod samt en förståelse om att de upplever ett djupt utrensande och ett uppvaknande på grund av den nya energivåg som har fått benämningen en ’Omskakande Våg av Uppväckande’. Att ge ut något annat än kärlek och frid till alla som upplever kaos skulle vara en otjänst för er själv och för andra. Det är dags att ni inser er kärleksfulla styrka i ert lyssnande, ert förlåtande och ert tålamod, i och med att ni uppmärksammar alla skiften och den transformation som detta kan stötta i er själv och andra. Låt dig själv bli ett fyrsken av kärlek och frid, du behöver aldrig ens säga någonting, det är dags att helt enkelt hålla utrymmet för andra så att de ska kunna vakna upp.

Jag håller utrymmet för er,

Melchior, den Galaktiska Logon

 

Jolt of Awakening by the Galactic Logos Melchior

Channeled through Natalie Glasson – 23rd November 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...