Den Violetta Flamman via Natalie Glasson, 1 juni, 2017

Den Violetta Flamman – en Uppdatering

via Natalie Glasson

1 juni, 2017

Jag är den Violetta Flammans Medvetande. På samma sätt som du är en essens av Skaparen som tar sig en form, så är även jag det. Jag tar formen av Transmutationens Violetta Flamma, som stöttar frigörandet av negativa, stillastående och obehövliga energier, för att ytterligare kunna hjälpa till med din healing och Jordens uppstigningsprocess. Jag är ett energimedvetande som du kan åkalla närhelst du befinner dig i tillvaron på Jorden eller inom de inre planen, för att sam-skapa healing på alla nivåer av ditt varande. Jag finns närvarande och står till tjänst närhelst du tänker på mig, kallar på mig, uttrycker en avsikt för healing eller för att få frigöra begränsande och separerande energier. Som Transmutationens Violetta Flamma, är jag en potent och intensiv energi som förbränner energier, tankar, övertygelser och rädslor inom dig, vilka hindrar din förbindelse med Skaparen. På grund av detta åtföljs min energi ständigt av Änglarna av den 7:e Strålen av Ljus, vilkas enda syfte är att förankra ängla-kärlek till hela din varelse efter att du har fått uppleva en sam-skapande healing tillsammans med min närvaro, den Violetta Flamman av Transmutation. Min närvaro kan tömma din varelse på alla obehövliga energier, utrymmet behöver sedan fyllas med kärlek för att healingprocessen ska fortgå. Änglarna stöder detta genom att distribuera kärlek, medan de även aktiverar era inre kärleksvibrationer till att blomstra inom hela din gestalt.

Mitt syfte med att ta kontakt med dig är att få dela med mig av det skifte och den uppgradering som har ägt rum inom mitt medvetande. Detta skifte och denna uppgradering beror inte på min egen evolution, i själva verket beror de på de stora framsteg mänskligheten gör längs sin andliga evolution, så väl som att mänsklighetens behov håller på att förändras. I ert förflutna, då många energier av låg vibration och stagnation behövde rensas ut och helas inifrån er samt från er verklighet, var det nödvändigt med en potent renande vibration. Mänskligheten har släppt taget om en stor volym begränsande energier och trosuppfattningar, så en utrensning med ett så pass potent ljus inte längre krävs. Detta innebär att som den Violetta Flammans medvetande, förmår jag från andra dimensioner få tillgång till högre vibrationer och frekvenser av min varelse, och föra in dem till en syntes med den aspekt av min varelse som mänskligheten förenar sig med och kan få energi från. Er evolution har möjliggjort det för mig att utvidga mig till min större sanning i er närvaro, gjort det möjligt för mig att få tillgång till högre dimensioner inom mig själv, vilka jag kan framkalla till er. I sanning är detta också vad du gör; du får ständigt tillgång till dina högre dimensioner och för fram dem till ett manifesterande inom din pågående existens, därför utvidgar du din sannings närvaro på Jorden. Du förändras och skiftar ständigt, därför skiftar ävenså dina behov, och de energier som du tar kraft av för att stötta din uppstigning, skiftar också för att förbli i harmoni med dig.

De vibrationer av potent och intensiv utrensning och rening, vilka finns inom min energi, kommer att ständigt finnas närvarande. Men när ni kallar på mina energier, så kommer ni att märka att jag är mycket mjukare i min vibration, med en djupt flödande energi som verkar för anslutningsförmågan inom dig, mellan ditt energisystem och Skaparen. Denna flödande anslutning arbetar för en kraftfull känsla av enhet och frid inombords, mellan dig och andra, så väl som mellan dig och Skaparen. Din anslutningsförmåga inombords och till Skaparen är en av dina avsikter inom din uppstigningsprocess, om du så medvetet inser det eller inte. När du kallar på den Violetta Flamman för att få rening, utrensning och healing, får du sålunda detta och ytterligare blir den övergripande sensationen och upplevelsen att energierna förenar sig.

Förenandet skapar en större förståelse för dig själv och Skaparen, medan det framhäver det ljus som du är, samt väcker upp din inre hågkomst till en kraftfull närvaro av ditt inre ljus. Förenandets flöde arbetar för den sanning som uppenbaras för dig eller som växer fram inifrån ditt väsen, harmonin med dig själv och Skaparen, så väl som förnimmelsen om att du får fullständigt stöd och hjälp av Universum och Skaparen. Min större närvaro och mitt sam-skapande med dig understöder insikter och förkroppsligandet av helheten i ditt varande, så väl som Skaparens helhet inom dig. Det betyder att till och med efter att du har kallat på min hjälp och jag har dragit mig bort från din energi, så kommer du att accelerera likt en spiral, med större hastighet och medvetenhet, inom en energi av enhet, förening med allting samt helheten. I sanning kommer min närvaro att trigga igång en aktivering inom dig, som uppmuntrar dig att se dig själv som hel och förenad, snarade än separerad, ofullständig och imperfekt.

Inom den vibration som jag, den Violetta Flamman, nu delar med mig till dig, finns ett uppvaknande av en accelererad healing, som är en process av att bada samtliga aspekter inom din varelse i den renaste vibrationen av Skaparens ljus. Detta återtar alla aspekter i din varelse till ljuset, som existerar i harmoni med ditt ljus och din sanning. Min närvaro arbetar för, aktiverar och utvecklar intensiteten, kraften och närvaron av dina egna naturliga självhelande förmågor. Dina självhelande förmågor kommer i sanning att förstärkas. Du kommer att upptäcka att alltmer healing äger rum inom dig beroende på dina avsikter, energier eller hjälp från det gudomliga som du har kallat på, eller genom att din egen healing-energi riktas till vissa områden inom dig. Som du kanske kan förstå, väcker jag upp sanningen inom dig och sam-skapar en djupare förmåga för dig att kunna förena dig med Skaparens sanning.

När du kallar på min energi kan du fortfarande hålla fast vid samma avsikt som tidigare, för att få healing, utrensning och rening, men så mycket mer kommer att äga rum, vilket jag har förklarat. Om du kallar på min närvaro med en avsikt att förstärka din självhealing, få uppleva en större förmåga till anknytning och helhet inom dig eller en större enhet med Skaparen, så ska jag sam-skapa detta tillsammans med dig på det bästa och mest magiska sättet. Det är ditt val huruvida du önskar återfå din ursprungliga fokus eller utvidga ditt sinne till att medvetet utforska det sam-skapande som vi tillsammans kan uppnå.

Sam-Skapande med den Violetta Flamman

I meditation eller under en lugn stund, be min energi närvara med dig:

’Violetta Flamman av Transmutation och Anknytning, jag kallar på din närvaro, att den ska träda fram, omge mig och sam-skapa tillsammans med mig. Jag välkomnar dina energier, ditt medvetande och dina aktiveringar, för att de ska hjälpa mig i min uppstigning på sådana sätt som jag kan förstå, så väl som på de sätt som vägleds av min själ och som jag eventuellt inte behöver lägga märke till. När din energi fyller upp hela mitt väsen, delar jag med mig till dig min avsikt och min anledning till att jag kallar på din hjälp och service.

(Vänligen förklara din avsikt med egna ord ur hjärtat.)

Jag överlämnar mig nu till ditt sam-skapande av min avsikt inom mig och min verklighet, och vet att min själ och mina högre aspekter kommer att övervaka samtliga övergångar och skiften som blir aktiverade inom mig. Violetta Flamman av Transmutation och Anknytning, jag tar nu emot din energi. Mitt hjärta uttrycker tacksamhet.’

Föreställ dig, förnim eller bekräfta att du existerar inom en Violett Flamma, som helt och hållet omger din kropp och dina energikroppar. Stanna kvar inom min energi och observera hur hela ditt väsen upptäcker, eller tillåt dig själv upptäcka alla områden som behöver healing eller några transformationer att äga rum.

Föreställ dig, ur basen i min energi, att den Violetta Flamman omger dig, ett ljust-violett ljus rör sig uppåt i spiraler genom mitten av din gestalt och når ut bortom ditt kronchakra. Detta är min energi som sammansmälter med min energis frekvens för anknytning, samt aktiverar en frekvens av helhet inom dig som blomstrar inom ditt väsens samtliga aspekter. Fokusera helt enkelt på den ljust-violetta spiral som ständigt flödar underifrån dig, upp genom mitten av din gestalt och bortom den.

För din uppmärksamhet till ditt högre hjärtas chakra, din egen heliga energi och dina själv-helande vibrationer kommer att börja vakna upp och flöda över för att fylla upp hela din varelse. Egenskaper av enhet, sanning, förening och självkärlek kan kännas igen inom den heliga energi som nu fyller upp ditt väsen. Du kanske lägger märke till att du kan förnimma din inre energi som medvetet utvidgar sig och förenar sig med Skaparens aspekter. Detta understöder din uppstignings accelerering medan du laddar ner ny Skapar-energi till din varelse.

Mycket kommer att äga rum som kanske är bortom det du kan känna igen; det är viktigt att stanna kvar i meditation tills du kan förnimma min energi dra sig undan, eftersom du då kan vara säker på att mitt sam-skapande tillsammans med dig är fullständigt. Om energin blir alltför intensiv, vänligen gör en direkt förfrågan till mig att minska min vibrationshastighet tills den blir mer behaglig för dig. Slutligen är det lämpligt att veta och förstå att när min energi drar sig undan, så kommer Änglarna av den 7:e Strålen av Ljus att framkallas, för att kanalisera änglakärlek till din varelse för att ytterligare hjälpa dig och för att göra processen fullständig.

Med Kärleksfulla avsikter för din uppstigning.

Violetta Flamman av Transmutation och Anknytning.

 

Channelled through Natalie Glasson  1st June 2017 Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...