Det andliga Immunsystemet via Lisa Renee, 17 april, 2020

Det andliga Immunsystemet

via Lisa Renee

den 17 april, 2020

Kära Uppstigande Familj!

Mänskligheten befinner sig i en kritisk tid då vi ska välja det sätt på vilket vi ska utvecklas framåt på tidslinjerna på en global nivå. Den här månaden utgör i synnerhet en koncentrerad fas, då man gör anspråk på enhetsfamiljer och förkroppsligar Moderns koder för sin stab i en modellbeskrivning enligt Sophia – visdomen. Tillväxten och absorptionen av alltmer ljus och energi till den fysiska kroppens cellulära matris och vävnader är en funktion för ett utvidgande medvetande som sker genom förkroppsligande av högre andliga nivåer. Om vi ska kunna hållas på rätt kurs i den här pågående krisen av medvetande-krigsföring, så kommer vi att behöva vara medvetna om vårt biologiska och andliga immunsystems existens, samt vidta åtgärder för att ge näring till och hålla båda dessa system förenade och vid god hälsa.

Att stå självständig över sitt eget själv är att vara fri från andras kontroll och betvingande. Att i sanning ha friheten att styra över sitt eget liv kräver en exakt uppskattning av förhållanden som medger för rätten att tillämpa samtycke för vårt individuella beslutsfattande. Vi utökar denna övertygelse till att inkludera friheten för självbestämmande i riktningen för vårt medvetande som förenas med Själen, Anden och den högre Avatar-intelligensen, de andliga kroppar som formas till de mäktiga skyddskrafter som bildar det Andliga Immunsystemet. Själv-Suveränitet är till sin natur en mänsklig rättighet som har getts i gåva genom Guds-Källan och de Universella Lagarna, de uttrycks genom Lagen om En, som beskriver dessa lagar vilka styr det komplexa kvant-mekanismerna som råder över medvetandets rörelser genom tid och rum. Uppstigningen är samtidigt en ökning av utvidgat medvetande, som äger rum när våra andliga-energikroppar förenar sig med våra fysiska kroppar och sålunda, när dessa kroppar av högre medvetande kommer online, så aktiverar och förstärker de vårt Andliga Immunsystem. Vårt Andliga Immunsystem kräver personlig uppmärksamhet, ett urskiljande av krafter och riktig näring för att kunna fungera väl. Det är detsamma som vårt fysiska immunsystem, som behöver näringsämnen och underhåll för att kunna vara effektivt i att återspegla och neutralisera negativa sjukliga krafter.

Under den pågående psykologiska operationen som används för andlig krigsföring mot den mänskliga befolkningen, är Kontrollhavarnas målsättning att förstöra tillgången till andlig kunskap eller sanningsenlig information som innefattar möjligheten till själv-äganderätt och som följer med aktiverandet av de högre andliga kropparna. Den här månaden utgör en speciellt koncentrerad fas av att göra anspråk på monadiska familjer, intergalaktiska överföringar av Universella vågor av frekvenser för enhetsmässiga plan, samt att förkroppsliga Moderns stabskoder i Sophia-modellbeskrivningen. Detta aktiveras i hög grad för dem som nu vaknar upp till att se de mass-illusioner som vi av massmedia har blivit matade med, såväl som för alla som förkroppsligar schablonen för uppstigningen och som förmår handha och integrera dessa högre kodade vertikala linjer och stavar och stabsfrekvenser. Våra medvetandekroppar och vårt Andliga Immunsystem befinner sig i grund och botten under en riktad attack, eftersom medan vår ande försvagas och vi blir avhumaniserade, så underkastar sig de betingade massorna utan motstånd den blinda lydnaden under Kontrollhavarnas orkestrerade plan gällande att installera en global regering, för att kunna införa ett fascistiskt förtryck. Mänskligheten befinner sig i en kritisk tid av att välja den väg som vi på en global nivå framledes ska utvecklas.

Majoriteten är omedveten om att samtliga människor har ett Andligt Immunsystem, såväl som ett biologiskt immunsystem och att dessa är oberoende system som tillsammans fungerar för att skydda vår levande kropp och vårt medvetande från främmande inkräktare och negativa krafter. Vår förnimmelse av andlighet och hur vi uppfattar vår relation till vår högre kraft relaterar direkt till vårt immunsystems funktion och dess effekt på vår hälsa och vårt välmående. Utvecklingen av vårt Andliga Immunsystem framhäver vår förmåga att hantera stress, vilket leder till bättre åtgärder gällande hälsan, med en generell tillfredsställelse gällande vår upplevda livskvalitet. Vår hälsa och sundhet hänger ihop med att vi utbildar oss själva om våra biologiska och andliga immunsystem, inte om mass-injicerandet av obligatoriska vacciner som påtvingas av dem som ytterst tjänar de förtryckande krafterna hos NAA.

När vi aktiverar och förenar oss med vår närvaro i hjärtat och vår inre kraft, samt utforskar vad som verkligen är meningsfullt i våra liv, så skyddar detta medvetna deltagande med gudomligheten också i hög grad människorna från de mörka styrkornas skadliga angrepp. Om de här styrkorna är synliga eller osynliga, kända eller okända, så är det som skyddar oss det kärleksfulla hjärtats tillit eller den direkta upplevelsen, som utan mellanhänder förenar sig med gudomligheten. Detta aktiverar och stärker upp vårt inre Andliga Immunsystem och driver tillbaka de mörkaste rädslorna och farhågorna som grumlar våra sinnen med svekfullheter och lögner, vilka sprids av Kontrollhavarna för att försöka framtvinga underkastelse och medgivande till deras förslavande agendor.

När vi andligt är starkare, så kan vi förnimma den skadliga avsikten och vägra underkasta oss omoraliska lagar vilka införs av tyranner. Under denna tid för Själens mörka natt, som leder mänskligheten till ett globalt uppvaknande, så är detta ett storslaget tillfälle att inombords på djupet ställa frågor samt göra anspråk på vår inneboende gudomlighet. Det är att utvidga vårt medvetande till att reflektera över sammanlänkningen av hela mänskligheten som genomgår dessa prövningar, att vara medvetna om att vi måste övervinna våra rädslor gällande överlevnad och uppfattningar om döden, för att avgöra vilken slags värld vi vill leva i. Vilken slags livskvalitet och vilka friheter vill vi ha för våra barn och barnbarn? Vi måste tydligt se de frågor som mänskligheten står inför när vi framskrider och sedan reflektera över vår personliga gudomliga pusselbit för att förena oss med andra och för att hjälpa den här världen till att bli en bättre plats.

Vid den här tiden är följande synnerligen viktig information: att aktivera vårt Andliga Immunsystem och att avleda hejdlösa parasitiska energier, vetskapen om att människor är multi-dimensionella elektromagnetiska andliga varelser med en ljuskropp som uttryckligen tillhör dem och som upprätthålls av Naturliga Lagar. Allt som finns inuti vår fysiska, mentala, emotionella och andliga kropp tillhör oss enligt Naturlig Lag och det finns en stark andlig kraft som finns aktiverad där vi medvetet placerar vårt medgivande, eller bristen därav.

Andlig Immunitet förstärker Fysisk Immunitet

Den mänskliga ljuskroppen består av flera sammanlänkade lager av elektromagnetiska fält, vilka når ut runtomkring hela den fysiska kroppen likt en energiskärm som täcker och beskyddar samtliga nivåer i medvetandekropparna. När vi mediterar och tränar på vårt 12D-Avskärmande, så lägger vi vår uppmärksamhet på vår ljuskropp på nivån för Avatar-Kristus, vilket hjälper till att förstärka, skydda och öka vår medvetandekropp, vilket vidare genererar och ger energi till det Andliga Immunsystemet. Kvaliteten, färgen och storleken hos en persons organiska energi-aura relaterar direkt till nivån av energimässig balans som relaterar till den övergripande hälsan, den bio-neurologiska funktionen, samt den andliga förbindelse som personen enligt de Naturliga Lagarna har tillgång till. En person med en större och klarare organisk energi-aura är friskare, mer sammanhållen och balanserad, med ett starkt fungerande Andligt Immunsystem, vilket i sin tur ger näring till cellerna med vitala krafter som hjälper till att skydda, stärka upp och heala den fysiska kroppen från tillstånd av ohälsa och dysfunktion.

Sålunda är det mycket viktigt att förstå att det biologiska immunsystemet som försvarar vår kropp från patogena inkräktare och gifter, direkt är sammankopplat med det Andliga Immunsystemets funktioner, vilka litar sig till kvaliteten i vår ljuskropp samt medvetandeutvecklingen, för att ha tillgång till resurser för energi-healing för att upprätthålla optimal hälsa.

Om vi ska kunna uthärda i denna pågående kris av medvetande-krigsföring, så kommer vi att behöva vara medvetna om vårt biologiska och andliga immunsystems existens, samt vidta åtgärder för att ge näring till och hålla båda dessa system sammanlänkade och vid god vigör. Varje mänsklig cell är medveten och om cellerna utsätts för toxiner och de blir smittade med ett virus, så finns det en andlig komponent i viruset som har en nivå av intelligens, såväl som att denna i det yttre möjligen uppvisar sig själv som ett fysiskt virus. Virusets komponent av energi-signatur kommer att försöka sprida sig och föröka sig själv i kroppen hos en lämplig värd med en matchande fundamental frekvens, så att den ska kunna attackera och infektera de andra cellerna med sin främmande energi-signatur och föröka sig själv.

Immunsystemets funktion är att helt och hållet eliminera den toxiska exponeringen av en främmande invasion av patogent material, tillika med dess energi-komponenter, från att fortsätta infektera kroppen genom att svara an med en uppsättning fysiska symptom som är allmänt kända såsom influensa. Sålunda avslöjar en virus-influensa att vårt immunsystem fungerar som det ska, för att förstöra den patogena invasionen eller toxiska exponeringen som förorsakas av många externa eller faktorer i omgivningen, vilka inkluderar utsöndrande av toxiskt avfall eller dött cell-material.

Uppstigningsinfluensan är förorsakad närhelst den planetariska kroppen i snabb takt höjs till ett annat frekvensmönster och den mänskliga cellen måste släppa täthetsmönstret hos toxiskt avfall eller smittämnes-mönster, för att tona in cellerna för att justeras till de högre-frekventa nivåerna. Detta är en komponent som i själva verket sker just nu under de pågående kris-händelserna. Influensaliknande symptom borde inte fruktas, utan förstås såsom en sund respons hos ett fungerande immunsystem. Sålunda är det klokt att förstå hur vår kropp fungerar för att eliminera toxiner och döda energier och sedan vidta åtgärder för att på alla sätt stötta vårt immunsystem att utföra sitt arbete, vilket är att rensa och eliminera toxinerna i cellerna vilka släpps ut som ett virus-kännetecken.

Nyckeln till att återställa den energimässiga balansen och upprätthålla hälsa för våra fysiska, mentala, emotionella och andliga kroppar är att förstå att vi måste hålla igång en överflödande mängd livskraftsenergi som ska cirkulera genom vår ljuskropps-anatomi och fysiska strukturer för att ge näring till vårt Andliga Immunsystem. Våra bägge immunsystem kräver att livskraftsenergin cirkulerar via en konsumtion av hälsosam och ren kost, rent vatten, genom att andas frisk luft, såväl som att vi upprätthåller en sund mental och emotionell diet med tillräcklig mängd vila, själv-omsorg och tid för bön och meditation. Att med avsikt dagligen genom bön och meditation förena oss med vår inre kraft och Guds-Källan, stärker upp vår livskraft och fysiska immunitet, såväl som att det ökar vår ljuskropps styrka för att kunna stå emot en mängd utmanande situationer och patogena inkräktare.

När vi är kroniskt sjuka, så är vi i generella termer stressade fram till utmattning och mister livskraftsenergi på grund av en överbelastning av toxiner eller parasiter, vilka har försvagat ljuskroppen i en sådan utsträckning att den är oförmögen att tillgodose behoven för vår fysiska immunitet. När vi är friska har vi tillräckligt med balanserad livskraftsenergi för att bygga upp och utvidga vårt ljuskropps-system, som oerhört mycket förstärker vår biologiska och andliga immunitet, samt skyddar oss från en mängd parasiter, sjukdomsalstrare eller inkräktare. Sålunda blir den allra viktigaste frågan för varje individ, vilka aktiviteter och interaktioner med människor, platser och saker i vår livsstil som hjälper oss att öka cirkulationen av livskraftsenergi och höja övergripande omgivnings-frekvenser till kärleksfulla och medkännande interaktioner vilka stöttar ett ömsesidigt starkt Andligt Immunsystem. Att lägga fokus på kärleksfull vänlighet och medkännande samverkan ger näring och energi till oss själva, healar andra runtomkring oss och allt naturligt liv.

Att bedöma Energimässiga Exponeringar

För att börja ta kontakt med och aktivera vårt inneboende Andliga Immunsystem, så är det första steget att förstå att allting är medveten intelligent energi och att inget som sker är slumpmässigt. Som ett exempel, så har den genetiskt laboratorieframställda AI-hybrid-virusorganismen programmerats med en signatur av mörk intelligens, som kommer att attraheras till likasinnade vibrationer i andra soft-kill-metoder, vilka används som tysta vapen, såsom AI-signaler, Tyst Ljud-teknologi, Smartstoft samt nanoteknik, vilka har skapats med avsikten att göra skada. Som ett resultat kan detta användas som en bärar-våg för att kombinera effekterna i en uppsättning sedda och osedda gifter, till och med användas som en bärare för demonisk besatthet som sätter sig i det mänskliga energifältets lunghålighet och astrala hjärtcentrum. Organismen blev designad för att samverka med flera lager av kontroll-infrastrukturer, för det högre syftet att kunna skörda astral själsenergi för parasiterna och vampyrerna, såväl som att tjäna agendan för att manifestera One World Order-tidslinjen som har satts i rörelse av ’The Black Suns’. Denna kabal-grupp äger fullständigt, samt styr de anti-mänskliga agendorna bakom de genetiska modifikationer som används till att förstöra organiskt mänskligt DNA i Världshälso-organisationens framtvingade riktlinjer, såväl som i sina tentakler som sträcker sig till industrin för bio-teknologi, läkemedel och vacciner.

Medvetandet är en andlig energi som styrs av en personlig blåkopia och energi-signatur. Vår personliga blåkopia är vår gudomliga plan och kommer att ha unika preferenser som informerar oss genom våra personliga genklanger, när de exponeras för en mängd stimulerande krafter som påverkar de konsekvenser vi får när vi samverkar med någon av dessa energimässiga krafter. Energi-exponeringarna informerar vår kropp ifall det är positivt eller negativt för att stötta vårt andliga syfte vid tillfället då vi samverkar med dem. Sålunda kan denna samverkan generera en snabb förlust av livskraftsenergi, eller så kan den öka cirkulationen av livskraft som ytterligare kan multipliceras till ett större bruk av denna energiproduktion, såsom genom uttryckt kreativitet eller cellulärt vetande. För att återfå vår hälsa och sundhet måste vi bedöma dessa energi-exponeringar och följderna för vår personliga energi och fysiska kropp, samt göra regelbundna uppskattningar för att övervaka vårt hälsotillstånd och välbefinnande. När vi bedömer dessa olikheter och sedan anstränger oss för att enbart samverka med de saker som hjälper oss att öka energiflödet och harmonin i vår livsstil, så förstärker detta vårt Andliga Immunsystem.

Varje individ på vägen för andlig utveckling kommer att behöva urskilja mellan dessa krafter av stängd parasitisk käll-entropi eller öppen käll-negentropi och ta ett engagerat beslut för att röra sig i riktningen mot ett andligt syfte och de saker som mångfaldigar och cirkulerar ett överflöd av livskraftsenergi. Den överflödande livskraftsenergin kan följas genom en personlig resonans i andliga hjärtbaserade meddelanden, vilka vägleder oss till att höja vårt medvetandes energi, vilket även återspeglas i denna individs personliga hälsa, sammanhållning och välbefinnande.

Ibland har de som är avancerade på den andliga vägen, eller som har vissa förmågor, specifika planetariska uppdrag som bearbetar och transmuterar gruppmedvetandets föroreningar, eller rensar ut utvalda negativa krafter och destruktiva tidslinjer. Detta är en unik väg som är utstakad för vissa Stjärnfrö-människor. Som exempel så finns det många Stjärnfrö-människor och rutnäts-arbetare som håller på rensar upp planetariska föroreningar från rutnäten, som transiterar själarna hos barn som har blivit utsatta för sataniska rituella övergrepp, processar energimässiga virusmängder och detta kan vara fysiskt ytterst uttröttande att processa i en mänsklig kropp. När det är ert andliga syfte och inte påtvingat av personlig vilja, så är det inte entropiskt. Detta syfte är en funktion i er högre DNA-signatur. Den kommer att manifesteras såsom det syfte för vilket ni kom till Jorden för att rensa sjukdomsalstrande föroreningar och för att uppnå andlig frihet, såväl som kompletta arketypiska mönster under uppstigningscykeln. När en person är andligt engagerad, så har man utvecklat starka andliga kroppar, såsom när man genljuder med ett gruppmedvetande skapar ett enat fält; dessa grupper synkroniseras tillsammans för att hjälpa till med att harmonisera och stötta höjningen av jordens rutnät. När det här sker naturligt, såsom det nyligen inträffade projektet att rädda själar i barnkroppar, vilka hade suttit fängslade i underjordiska burar för sataniska rituella övergrepp, så kommer det att på djupet förnimmas i ert hjärta att projektet är vårt personliga gudomliga syfte som manifesteras, så att vi ska kunna delta i det och uppfylla vårt tjänsteuppdrag och vår andliga uppstigning.

Allt som vi exponeras för har en energi-signatur och frekvens som påverkar vår energimässiga balans och sedan påverkas våra biologiska och andliga immunsystem. Det här innebär att människor har förmågan att förstärka, absorbera, lagra och överföra en hel mängd av vibrationsmässiga energier som har en övergripande effekt som antingen är sund eller osund för hela kroppen och dess immunitet. För att kunna urskilja effekterna och påverkan av exponeringar för frekvenser, måste vi lägga uppmärksamhet vid vår kropp och lyssna till de känslor och intryck som den ger oss, vilket är ett budskap som ska följas för att stötta kroppens övergripande hälsa och immunitet. Ett rensat undermedvetet sinne jämte ett starkt Andligt Immunsystem hjälper oss att lättare uthärda och försvara oss själva för att övervinna psykiska attacker, eftersom manipulation från de mörka styrkorna och riktade vapen som brukas på de inter-dimensionella planen kan försvaga vår fysiska hälsa på det jordiska planet. I alla frågor som rör personlig hälsa, välbefinnande och andlig utveckling, borde vi i första hand konsultera vår inre kraft och Gudskällan såsom vår sanna helande läkare och be om att Guds perfekta vilja ska manifesteras i våra liv samt i all samverkan.

När vi tillämpar denna förståelse i de pågående omständigheterna av kris som mänskligheten står inför, så måste vi förstå att denna händelse inte handlar om ett mystiskt virus, den handlar om orkestreringen av andlig krigsföring som utspelas i en global skala för att sikta på den mänskliga ljuskroppen. Den trauma-baserade hjärn-kontrollen som riktar sig mot massorna genom taktiker av manipulation och psykologisk krigsföring, är uttryckligen skapad för att rikta in sig på det undermedvetna sinnet för att framkalla skräck och panik genom uppmärksammandet av en slumpmässig och osynlig dödlig fiende. Den har designats av Kontrollhavarna för att få människor att automatiskt ge upp sina mänskliga rättigheter genom missbruk av andliga principer, för att få individen att fullständigt ta avstånd från sin själ och gudomlighet; att med avsikt stänga ner överföringen av kärleksfull samverkan och hjärtbaserade själsmeddelanden mellan människor och de välvilliga Gudskrafterna som finns här för att hjälpa mänskligheten att uppstiga. Mänskligheten befinner sig mitt uppe i en dold inter-galaktisk konflikt om personlig suveränitet och andlig frihet, som håller på att bli alltmer synlig genom den andliga krigsföring som med avsikt är designad för att attackera samtliga aspekter av mänsklig frihet.

När vi börjar uppfatta oss själva som uttryck för medvetandet, som eviga andliga varelser som bär potentialen av att låsa upp den obegränsade verkligheten i vår sanna natur, så börjar vi på nytt att göra anspråk på vår personliga kraft och transformera oss själva för att kunna uttrycka vårt verkliga gudomliga syfte, vilket förändrar våra liv och världen.

Uppstigningen är grunden för Healing

En sann och autentisk healing är en funktion i vår medvetandekropp och det är genom en omstrukturering i vårt andliga medvetande som en effektiv healing av kroppen kan äga rum. Funktionerna i den mänskliga andliga uppstigningen och evolutionen är direkt sammanflätade med processen av naturlig healing och personligt välbefinnande. Därför är det så att om vi skapar de förhållanden i våra liv som är organiska för oss och andligt sunda för att kunna växa till i vår ljuskropp och vårt medvetande, så kommer vi naturligt att utvecklas och heala våra samtliga multi-dimensionella kroppar. Sålunda kommer vårt biologiska och andliga immunsystem att bli mycket starkare och friskare för att kunna utföra sitt arbete. Den organiska mänskliga genetiska koden baserar sig på kroppens ’12 Träd-Grids’- manifestering, sålunda när vi harmoniserar med vetskapen om vår ursprungliga genetiska kod som finns inpräntad i den mänskliga biologin, så får vi tillgång till vårt medvetande som håller intelligensen i våra samtliga identitets- ’stationer’ av tid, vilka vi kan nå utifrån vår lokala inkarnation.

Vår fysiska kropp är en fjärrkontroll för den Universella Tids-Matrisen, inom vilken vi potentiellt kan få tillgång till samtliga medvetandenivåer, i vetskapen om att vårt högre medvetande och andliga identiteter är fullständigt sammanlänkade och beroende av vår fysiska kropp. När vi står i linje med skapelsens naturliga och organiska strukturer, så står vi samtidigt i linje med vår inre kraft och Gud, vilket aktiverar genuin andlig healing i vår kropp, vårt sinne och vår ande. Traumatiska förhållanden som vi har utsatts för, eller som vi samverkar med, vilka är skadliga för kroppen, sinnet och själen, är också skadliga för processen för den mänskliga evolutionen och den andliga uppstigningen. Ständiga exponeringar för dessa skadliga krafter och att kränka den naturliga ordningen kommer sålunda att bryta ner medvetandet och generera karmiska obalanser i det biologiska och andliga immunsystemet. När vårt personliga medvetande står i linje med sätt som är naturliga för uttrycket av vår inre kraft och gudomliga blåkopia, så står det också i linje med de Naturliga Lagarna. Som ett resultat av kongruensen då vårt medvetande harmoniserar med vårt sanna andliga syfte, blir resultatet healing av vårt harmoniserade medvetande och vi upplever hälsa och välbefinnande i manifesterandet av vår jordiska upplevelse.

Om vi inser att syftet för inkarnationen på Jorden är att direkt ta del i den mänskliga evolutionen och att uppnå uppstigning, och vi är villiga att bemästra oss själva för att uppnå vårt självförverkligande, så rör vi oss framåt i tiden och aktiverar healing-egenskaper inombords samt i jordens rutnät, vilket den nuvarande konventionella vetenskapen inte förstår.

Cellulär integritet

Konceptet att vi består av triljontals celler som är levande organismer i livskraftens fundamentala enheter, vilka bildar hela vår kropp, är viktig att förstå för att uppnå en balanserad hälsa och stark immunitet. Våra celler är levande kännande komponenter som ständigt kommunicerar med varandra för att hjälpa oss att upprätthålla cellulär integritet för optimal hälsa. Var och en av våra celler svarar an på den medvetande-vibration som vi håller i vår kropp, tillika med de omgivningskrafter och elektromagnetiska signaler de tar emot som resultatet av vad vi samverkar med eller exponeras för. Om våra celler inte kan få livskraftsenergin att fungera effektivt, så äventyras vår hälsa och immunitet, våra vävnader och organ försämras och detta leder till att ohälsa och sjukdom tar vid. Genom att upprätthålla vårt högre medvetande och utforska sätt att hålla våra celler närda med andlig energi och hela näringsämnen, ökas den cellulära integriteten för att främja en generell immunitet och sålunda kan nivåerna i den multi-dimensionella kroppen hålla igång och förbli starka för att skydda vårt DNA. Vårt DNA håller den unika signaturen i vår livsström som utvecklas genom tid och rum, det är vår personliga dokumentation för vår levande ljuskod och vårt medvetande. Den stöttar även under vissa steg i den andliga utvecklingen för att hjälpa till med att aktivera energi-överföringar i cellerna, i vilka elektromagnetik, plasmarör, tesla-stjärnor eller radioaktiva energi-frekvens-nollpunkts-överföringar kan hjälpa kroppen att återfå styrkan i sin immunitet. Människor behöver få tillgång till fri energi för att cellerna ska fungera väl och övervinna sjukdomsmönstren och det är den huvudsakliga orsaken till att vi har berövats tillgången till fri energi. Kriget om tillgången till fri energi är kriget om medvetandet, för att hålla människorna förtryckta såväl som fysiskt och andligt utarmade.

Våra celler har en mycket viktig roll i att skydda DNA:t som finns lagrat i våra celler för att upprätthålla genetisk integritet. När våra celler blir förgiftade med kemikalier eller överbelastade med toxiskt material, så leder det till att vårt DNA skadas och muterar. Skadan i DNA:t påverkar cellernas förmåga att producera energi för att ändamålsenligt hålla igång de kroppsliga funktionerna och det biologiska immunsystemet och detta skadar organen och vävnaderna, vilket vidare leder till inflammation och snabbt åldrande. Celler är designade för att ersätta de äldre celler som skadas och att kopiera upp nya friska celler, när de har livskraftsenergin och näringsämnen tillhands för att göra det.

Intracellulär kommunikation stöttas primärt av att ha en mängd proteiner tillhands, vilka verkar som kanaler som kan öppnas eller stängas när cellen får en elektromagnetisk signal för att transportera information till andra celler. Detta är likt ett internet i cellmembranen som kommunicerar information till alla andra celler så att de ska kunna fungera tillsammans för att uppnå jämvikt. Vad skulle kunna ingripa med eller skada den naturliga kommunikationen mellan de friska cellerna? Injicerande, konsumtion eller exponering för en mängd gifter, strålning, kemikalier och felaktiga proteiner som ingriper med eller förhindrar kommunikationen mellan cellerna genom att man introducerar främmande DNA-materia och genetiskt modifierade organismer, vilka sänder ut felaktiga budskap till cellerna för att förvirra dem eller skada deras funktion. RNA kommunicerar med de uppsättningar DNA-instruktioner vilka behövs för att avkoda proteinerna som krävs för att cellerna ska kunna kommunicera tillsammans och sålunda stöttas den övergripande immuniteten och DNA-aktiveringen. Om denna interaktion mellan RNA och DNA störs eller skadas, så kan cellerna inte kommunicera ordentligt och det raserar funktionerna i den naturliga immuniteten.

I huvudsak fungerar introduktionen av skadliga elektromagnetiska signaler i kombination med GMO, kemikalier, främmande RNA-DNA genom bioteknik, läkemedel eller vaccinationer, alla såsom den programmering för tankestyrning som används för att förvirra mänskliga celler. När den intracellulära kommunikationen skadas eller avskärmas via dessa utvalda toxiska exponeringar tillsammans med otillräcklig livskraftsenergi för att upprätthålla immuniteten, så försvagas den fysiska kroppen allvarligt tillika med att medvetandet förändras. När en sårbarhet har genererats på grund av en biologisk och andlig immunitets svaghet, så kan parasiter och demoniska krafter lättare utföra tankestyrning och kidnappa kroppen och medvetandet för sina mörka agendor. Detta kan inkludera huvudsyftet med att förstöra kritiskt tänkande och sunt förnuft, och i stället aktivera blind lydnad för att robotlikt införa ett kontrollerat budskap i massorna för att förslava deras medvetande. Sålunda är det synnerligen viktigt att vara medveten om vikten av att upprätthålla den cellulära integriteten, vilket i sin tur skyddar vårt DNA:s genetiska integritet, som innehåller de genetiska kontakter som knäpper på eller stänger av ljuskoderna vilka aktiverar förmågorna av högre medvetande och högre hjärnfunktioner.

ATP (Adenosin trisfosfat) är en nukleotid som spelar många väsentliga roller i cellen, den tillhandahåller de energimässiga kraven för att upprätthålla cellulär integritet och genetisk integritet. Den är cellens huvudsakliga energiström, den tillhandahåller den behövliga energin för cellens flesta energi-krävande aktiviteter. Den konventionella vetenskapen talar om för oss att den huvudsakliga källan i den mänskliga kroppen kommer från vad vi konsumerar, såsom näringsämnen vilka konverteras i mitokondrierna och sedan lagras såsom ATP-molekyler i cellerna. Mer exakt, de multi-dimensionella medvetandekropparna är den huvudsakliga källan av energiström i cellerna i mänskliga kroppsvävnader och när en människa väljer att utveckla sina andliga kroppar, så får man en allt större tillgång till högre potentiella former av andlig energi och medvetandeintelligens inuti sin fysiska kropp. Till exempel så lagrar Själen, de Monadiska och Avatar-medvetandekropparna ackumulerad ljusenergi inuti ATP-molekyler i den fysiska kroppens celler, när dessa andliga lager förkroppsligas. När den andliga kroppen inte är aktiv i den fysiska kroppen, leder detta till snabbare mitokondrisk dysfunktion och celldöd. Detta accelererar när man exponeras för en mängd gifter och toxiner som är både fysiska och metafysiska. Tillväxt och absorption av mer ljus och energi till den fysiska kroppens cellulära matris och vävnader är en funktion av ett utvidgande medvetande som sker genom förkroppsligandet av högre andliga lager.

En Aktivering av koder för den Paliadoriska Sophia-staben

Under nyligen inträffade Paliadoriska aktiveringar konfigurerar återkomsten av Moderns Sophia-modellbeskrivning den monadiska kroppsarkitekturen som finns tillgänglig på planeten, vilken överför ett nytt steg av feminina stabskoder som består av ljudvågor. Denna aktivering av vertikalerna i den planetariska kroppen påverkar de vertikala kanalerna och hara-linjerna i den mänskliga ljuskroppen, vilket utgör ett ytterligare stöd för att förkroppsliga den multi-dimensionella inre monadiska biodatorn som ger gnistor till åtkomstpunkterna för den inre flamman. Åtkomstpunkterna för flamman är en del av det organiska mänskliga ljuskroppssystemet som är utformat att cirkulera livskraftsenergi inom de axiella linjerna mellan de fysiska lagren och den eteriska kroppens mall. Dessa är de mindre energicentra som existerar i kroppen på de vertikala kanalerna på de axiella linjerna och kan också benämnas Lotus-punkter.

Lotus-punkterna och de inre flammornas åtkomst i de sfäriska energi-områdena blev blockerade av lager av död energi-massa och transpositionsfilter som har uppstått via en schackbräds-mutation, som primärt infördes genom den skada som uppstod av ett utomjordiskt maskineri som ligger inbäddat i Stonehenges Stargate nr 11. Flammans åtkomstpunkter modulerar hela spektrat av strål-frekvenser som går genom de horisontella tre-enighets-skärmarna, dessa mindre energicentra är utformade för att cirkulera stabsströmmarna att bli distribuerade alltigenom de bildade täthets-skärmarna och in till den radiella kroppen och den individuella permanenta frö-atomen. Denna nyligen inträffade konfigurering är utformad för att korrigera förvrängda arkitekturer i systemet för ljuskroppen gällande livskraftsenergin och dimensionell elektromagnetisk vågcirkulation, vilket inkluderar de eviga Krystiska flammorna som distribuerar energignistor alltigenom ljuskroppssystemet. De Krystiska energignistorna tänds upp inuti ljuskroppens krets och strålar ut den organiska ljuskällan, löser upp falskt ljus samt uppbyggnaden av statiska fält av död energi.

Detta förefaller generera påverkan på det sätt som medvetande-enheter träder in i den materiella sfären, vertikala kanaljusteringar genomförs genom Sophia-kroppsmallen, vilket påverkar de subatomiska, atomiska och molekylära nivåerna i den fysiska kroppen och materia-sfären. Sålunda förefaller den nyligen inträffade aktiveringen ha ett annat syfte i grundläggande om-kryptering av kolmateria och en korrigering av de korrupta råmaterial som bildade giftiga utsöndringar bland de planetariska elementalerna. Denna skiftande stabs-arkitektur sätter sig i en ny Krystisk mall till den Universella strukturens täthets-skärmar, som är utformade för att återställa positionerna till de korrekta planetariska stabsjusteringarna, vilka inkluderar att omkonfigurera de vertikala kanalerna i axislinjerna till den inre solens kropps korrigerade tre-vågs format. Det här är definitivt ett steg som avslöjar återkomsten av Moderns principer, som på nytt gör anspråk på hennes Sophia-kropp i instruktionsuppsättningarna i vår planets morfogenetiska lager och detta utgör förändringar som ringar på vatten till den aktiverade mänskliga ljuskroppen, som samspelar med den planetariska arkitekturen för att få ta emot kodningen i en modellbeskrivning för solen på de inre planen.

Guds Krafts rustning

Bruket av termen ’Guds rustning’ kan väcka interna triggers för dem som har blivit traumatiserade som ett resultat av att ha fostrats i tvingande religiösa familjer vilka senare avslöjades att nyttjas av andliga auktoriteter för att begå skadliga maktövergrepp. Poängen är att med säkerhet vara medveten om att rustningen i Guds Kraft utgör en sann och exakt medvetandestruktur och att den är inneboende för att ge beskydd till ljuskroppen hos den individ som bär den. Guds rustning skyddar alla som är hjärtbaserade och andligt hängivna, samt arbetar för Guds gudomliga plan och högsta uttryck och som strävar efter att stå i linje med sanningen. Man skyddas mot de mest vedervärdiga nivåerna av andlig krigsföring som riktas från Anti-Guds-styrkorna.

Att älska Gud med hela ditt hjärta kan inte vara onaturligt eller påtvingat, men när du upptäcker att Gud bor inom ditt hjärta och du älskar Guds skapelse såsom Gud gör, så är detta den högsta fysiska utstrålningen i det kraftfält som bildar Guds rustnings kraft. Att ge uttryck för och känna Kärlek för skapelsen skyddar vår själ och kropp mycket mer än vad som allmänt är förstått.

NAA’s mörka inflytande på organiserade religioner och det nuvarande samhället har med avsikt manipulerats för att avfärda upplevelsen av andlig uppenbarelse som katalyseras av en direkt inre andlig relation som varje varelse inneboende har med sitt högre själv och Gudskällan. Ett missbruk av andliga principer är former av social kontroll som isolerar och kopplar bort denna andliga struktur och dess människor från att förnimma sin naturliga sam-existens med ett förenat andligt medvetande. I en dold och sofistikerad på flera sätt uppspirad agenda att andligt attackera mänskligheten, avser Kontrollhavarna att trimma själv-hat och hat för det som är mest heligt i Guds andliga principer.

Inversionen och missbruket av de naturliga lagarna och de heliga principerna manifesteras generellt i satanismen eller dödskulturen och är det som holkar ur vår andliga förbindelse och ytterst förstör den andliga Gudsrustningen runtomkring oss. Samhällets kontroll-pelare baserar sig på inverta system som följer en Struktur-lag, som grundar sig på att föröka anti-mänskliga egenskaper för att utföra hjärn-kontroll och förslavande av medvetande, såsom har utformats av NAA. Om vi är oförmögna att se sanningen om vad som sker runtomkring oss som en våldföring på naturen och själen, om vi misshandlar de naturliga lagarna och tror på bedrägerierna hos dessa skojar-krafter, så kan vår andliga källa inte skydda oss från de val som vi gör och medgivandet vi ger för att stärka upp de mörka styrkorna och deras strukturer för förslavande.

Detta är en exakt och sann andlig princip i den naturliga lagen som borde förstås väl och tillämpas praktiskt, i synnerhet i den pågående terrängen av aggressiv andlig krigsföring mot mänskligheten. Det är viktigt att likställa en regelbunden tillämpning av ett 12D-skydd eller andliga övningar som bygger upp en sammanhängande ljuskälla hos den inre kraften, såsom direkta reflektioner i det energimässiga skyddet hos Guds rustning. För att stärka och bygga upp vår andliga rustning för att avleda multipla dimensioner av andliga attacker och för att avfärda dessa fysiskt manifesterade saker som inkluderar krigsföringstekniker, såsom riktade toxiner till massorna genom spridandet av rädsla och sjukdom, elektromagnetisk trakassering, vaccinationer och 5G-millimetervågor.

För att vår andliga rustning ska vara stark och effektiv, så måste vår andliga hängivenhet och vårt engagemang vara osvikligt och vårt andliga utövande vara innerligt och konsekvent. Det finns viktiga faktorer för att bygga upp den andliga rustningen, såsom att vara tillsammans med Gud, vi måste känna till sanningens egenskaper och uppleva Gud inom oss. För att utveckla denna betydelsefulla relation så är det till hjälp att förstå de egenskaper som speglar och harmoniserar med Guds Sinne.

Sträva efter att stå i linje med Sanningen

Vi förbinder oss till att på alla sätt eftersträva att stå i linje med sanningen och att vara villiga att söka efter denna sanning som existerar inom oss, samt att leva, tala och ge uttryck för en harmonisering med denna sanning, till vår bästa förmåga. Att eftersträva andlig sanning är Trons väg, genom att uppleva de Naturliga Lagar som finns inneboende i de medvetandeprinciper som styr vår verklighet. Den andliga sanningen kan inte generellt definieras med exakta ord, utan måste direkt upplevas och levas av varje individ. Men grunden för att varsebli sanningen i frågan är att helt enkelt förstå att den är vad den är, såsom en exakt uppskattning av händelser som har inträffat runtomkring oss i det förflutna eller tiden som pågår just nu. För att få en större förståelse gällande sanningen, så måste vi förstå att sanningen först uppfattar händelser som just nu pågår. Såsom; är den planetariska nedstängningen avsedd att stötta och skydda mänskligheten från ett mysteriöst virus eller är dess plan att ingjuta rädsla och terror, i en psykologisk förberedelse av massorna till att acceptera ett snabbt installerat fascistiskt skräckvälde. Att sträva efter sanningen innebär att vi måste vara villiga att veta eller inse när vi blir förda bakom ljuset eller lurade, till och med när det är smärtsamt, för att kunna se de metoder av hjärnkontroll som används för att förvilla de faktiska händelserna i verkligheten. Större sanningar fås utifrån visdomen av perfekt förståelse vilket inspirerar ett inre vetande, det som bara existerar såsom det är.

Kultivera en etik av goda egenskaper

Att kultivera Etik som baserar sig på goda egenskaper framhäver fokus på att utveckla sådana goda egenskaper som stärker sinnet och karaktären och som i vår tolkning är grunden för att bygga upp styrkan i den andliga grunden. Detta är mycket viktigt för att Ljuskroppen ska kunna hålla ett högre medvetande och Universell kunskap, samt att bygga upp Guds rustning som inte bara skyddar och utvidgar vårt medvetande, utan leder till andlig frihet och perfekt frid. En stark moralisk karaktär är den fysiska grund som behövs i grunden när man bygger ett starkt andligt hus. För att kunna hålla Kristus kraft, såsom i att förvärva etiska förhållningssätt av andliga egenskaper, så är det första steget att säkerställa att kroppen, det fysiska självet, är grundat i en stark moralisk karaktär. Etik gällande goda egenskaper är faktiska andliga krafter som inkluderar vår andliga rustning och skyddar oss från bedrägliga andliga attacker, till och med när vi är omedvetna om dessa mörka attacker, vilka vanligtvis har avsikten att göra oss sjuka eller försämra vårt fungerande.

Bevaka och Skydda ert Sinne

När man har kontroll över tankarna i sitt sinne, så har man kontrollen över den fysiska kroppens riktning och handlingar, dess samtliga delar samt att göra anspråk på själsenergierna. Vem som än kontrollerar sinnet kontrollerar Själen. Hjärnkontroll används för att forma socialt acceptabla trossystem och forma andligt skadliga värderingssystem, vilka används till att kontrollera massorna för att de ska förslava sig själva på planeten Jorden. Många av oss kan se den pågående implementeringen av hjärnkontroll som används för att ingjuta terroriserande rädsla i massorna, vilket just nu sker för syftet att lätt ge upp våra personliga friheter och vår suveränitet. Kontrollhavarna använde problem, reaktioner och svekfulla lösningar genom att uppfinna en osynlig fiende som genom propagandataktiker används till att kontrollera uppfattningen om att detta virus utgör ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Motgiftet mot hjärnkontroll är att ta kontakt med er inre kraft och att dagligen utveckla ert andliga själv med högre emotionella egenskaper, såsom empati och medkänsla, att genuint bry er om vad som händer människorna och planeten.

Välj Frid, Harmlöshet och Försvar

Att lära sig att kommunicera med den inre kraften och agera enligt dess vägledning kommer att leda er till att få leva ett liv som står i enlighet med er andliga plan, en som uppträder med harmlöshet gentemot andra. Harmlöshet är ett annat sätt att säga karma-befriat, eftersom själen undviker en ökning av karmiskt tilltrasslande genom att välja frid. Det sanna andliga självet leder er inte till att attackera eller att med avsikt skada en annan person, någonsin. Den andliga intelligensen vet att all energi i Universum är Kärlek och är balanserad vid någon tidpunkt i tiden, att inget rättfärdigar skada. Att skada har en energimässig konsekvens av grav karmisk obalans och om avsiktlig skada riktas för att skada andra eller självet, så kommer samma energi att återvända till varelsen vid någon tidpunkt, för att få till upprättelser för att på nytt balansera den skadliga energin som brukades. Detta innebär att när man riktar avsiktlig skada, så kommer denna person att få fler lass med karmiska lärdomar och destruktiva mönster riktade tillbaka till sig, för att på nytt balansera sitt medvetandes livsupplevelse och det inflytande man hade i sin relation med andra. Under Uppstigningscykeln, så är detta en slutlig bokföring av de roller som har utspelats och en ombalansering för kosmisk rättvisa sker nu på Jorden, där de som avsiktligen har missbrukat de naturliga lagarna för personlig vinning, vilket i hög grad har skadat andra – detta kommer att avslöjas och sedan tvingas man till att göra upprättelser.

Bön och Meditation

När man kämpar med svåra situationer och upplever tillstånd av stark ångest, såsom att känna sig nedslagen eller i djup desperation, så är detta en vanlig form av andlig attack. När vi tonar in oss själva på den andliga världen genom ett stilla sinne med en meditativ inställning och tillbringar tid med dagligt andligt förenande, så är vi mycket bättre utrustade för att hantera en mängd andliga attacker, vilka vanligen manifesteras i en sensation av oövervinnerliga rädslor, panikattacker, ångest och tvivel. Bön och meditation förenar oss med en högre intelligens och har positiva verkningar på att lugna vårt sinne. Bön fokuserar på positiva känslor såsom kärlek, tacksamhet och medkänsla, vila tillåter att godhet strömmar in i våra liv och liven hos dem som vi ber för. Meditation omdirigerar aktivt vår mentala kropp från ångest, stress och depression, vilket hjälper oss att finna och ta kontakt med tillstånd av lugn och fridfullhet. Att vara medvetet närvarande förbättrar vår mentala flexibilitet, hjärnelasticitet och håller neuronerna aktiva. Att andligt centrera oss på frid, bön och en kontemplation över Gud och vår plats i Universum, hjälper oss att upprätthålla vår tillit till livet och vår tro, samt slappnar av varje kroppsdel.

De högsta andliga krafterna av att älska godhet mångfaldigas exponentiellt när de mindre och större flammorna i den inre kraften korsar varandra, när den unika själs-kraften och Gudskällan på nytt förenas inom det heliga kristallina hjärtat. Exemplet av att uttala er avsikt, ert medgivande och er auktoritet i linje med Guds Naturliga Lagar, kommer att bygga upp den andliga kraften i Guds rustning för att omge ert medvetande och er fysiska kropp, såväl som ert hem och personliga tillhörigheter, vilka behövs för att förverkliga ert gudomliga uppdrag.

Den rätta Relationen

När vi kultiverar den rätta relationen med oss själva för att aktualisera vår personliga blåkopia och maximera våra skapande mänskliga potentialer och vi eftersträvar att få känna till vår sanna relation med Gud eller Universum, så bygger vi naturligt upp Guds rustning för att fylla upp, omge och skydda oss från de destruktiva krafterna som är Anti-Gud eller Anti-Livet. För att bygga upp denna andliga rustning som driver tillbaka skada som direkt har förorsakats av demoniska eller sataniska krafter, så måste vi utbildas till att vara medvetna om skillnaden i energi-signaturerna. De krafter som är organiskt Gudsmedvetande håller kärleksfull vördnad för allt liv, eller dess omvända aspekter av Anti-Gudsmedvetande håller ett förakt för livet och förespråkar dödskulturen. Om vi förblir omedvetna om skillnaden mellan dessa krafter, livet och anti-livet, om vi ignorerar konsekvenserna av dess samverkan med vårt medvetande, så har vi ingen avsikt, vi har inget medgivande i denna samverkan. Sålunda ges uteblivelsen till den energisignatur i frekvensmatchningen som hålls i de tankar, beteenden eller gärningar hos individen och deras samverkan med denna struktur och involverade parter.

När vi lär oss att följa hjärtat, centrum i vår själ och vårt andliga uttryck, så uppnår vi balans, harmoni och integration med alla aspekter i oss själva och vi lever livet för att maximera den mänskliga andliga potentialen som inbegriper större äkthet, kärlek, förenande och glädje. När vi är starkt rotade i ett högre syfte och en andlig mening, så blir vi helt och hållet andligt förkroppsligade och förverkligade i vårt högsta uttryck, samt i linje med vårt yttersta livsmål på uppstigningens tidslinje. Därför bidrar vi till vår skapande förmåga att stötta ett högre uttryck för det mänskliga kollektivet för att tillsammans manifestera en bättre värld, på vår kaotiska men uppstigande planet. För att förkroppsliga det sanna självet och den inre kärn-essensen, måste två relationer prioriteras för att smidas, utvecklas och bli hågkomna till den eviga ljuskällan. De två viktigaste relationerna som varje människa har ansvaret och rätten att skapa för sig själva är:

  1. Rätt relation till Självet
  2. Rätt relation till Gudskällan och Universum

Många människor kommer att avlägsnas från destruktiva situationer eller stagnerade relationer för att kunna främja dessa två viktigaste relationer, i synnerhet under den nuvarande intensiva aktiveringscykeln. När dessa två relationer har tydliggjorts och sedan förkroppsligats med hängivelse, kommer nya relationer som vibrationsmässigt matchar ert nya uppstigande själv att framträda.

Själv-Kärlek

Om vi kan känna och uppleva kärlek, vördnad och respekt för den gudomlighet som existerar inom oss själva, så kommer vi också att överföra densamma högre kärleksfrekvensen till andra runtomkring oss. Vi överför kärleksfrekvensen till andra i proportion till vår förmåga att hålla frekvensen av kärlek inombords. Kärlek är den mest väsentliga komponenten i alla former av healing och immunitet, om det så är de fysiska, mentala, emotionella eller andliga nivåerna som behöver healing. De högsta och renaste formerna av Kärlek genererar ett harmonisk förenande mellan multipla spännvidder av frekvenser och för in mer energimässiga krafter till det naturliga flödet i att uppleva möjligheten av synkronicitet och sam-resonans. Tillbakadragande av kärlek härstammar från att göra dömande uppfattningar, vilka genererar en energi-verklighet av bortkoppling och separation som bygger på oharmoniska eller icke-genljudande frekvenser. När en person är dömande i sin uppfattning så är man oförmögen att samtidigt överföra kärleksfulla vibrationer, sålunda kan dessa motstående frekvenser inte sam-existera i den mänskliga kroppen.

Ifall vi inte kan uppmärksamma ett värderingssystem där samtliga människor har ett inneboende värde i livets skapelse, så söker människor validering för sin egen existens genom den yttre världen och andra människor. Om den yttre världen inte validerar vårt värde i enlighet med personliga förväntningar och trossystem, så är nästa steg att falla ner i dömande av andra runtomkring oss. Under de nuvarande omständigheterna i den här världen behöver vi göra exakta uppskattningar och urskilja krafterna runtomkring oss, inklusive motiven hos människor i maktpositioner, för att avgöra ifall de förespråkar skadliga eller sunda åtgärder. Men för att upprätthålla våra kärleksfulla överföringar, så är det viktigt att separera agerandet från personens inneboende värdegrund, för att undvika att tilldela värde-dömande till den individ vilka dessa gärningar eller uppfattningar är förbundna med.

Att utveckla egenskaperna av själv-kärlek är viktigare än någonsin, eftersom det direkt återspeglar hur mycket av en kärleksfull kraft vi kan vara i denna värld, en värld som så desperat behöver kärlek för att andligt kunna healas. Vänligen överväg att trots den hjärnkontroll som används för att begå skadliga handlingar som har skapats i mörk ignorans, så har alla varelser ett inneboende värde. De pågående omständigheterna i vilka vi finner oss själva i en global kris kommer inte att lösas genom samma medvetandenivåer som bildar dömande uppfattningar i tillståndet av ett negativt ego. Måtte vi kultivera själv-kärlek så att vi kan öka vår vördnad för alla levande ting, vilka är en del av denna skapelse för att hjälpa till med att heala denna värld och skydda det oskyldiga livet, barnen på den här planeten. Ha medkänsla, kärlek och hedra att respektera er inre kraft, den gudomlighet som bor inom dig och var sann gentemot ditt gudomliga syfte på vägen till uppvaknande. I och med att du ökar din själv-kärlek och själv-respekt, så ökar du förmågan att sända en överföring av kärleksfull vänlighet till alla som lider och behöver uppleva den och sedan minnas den sanna kärleken som Gud är.

Låt oss samlas tillsammans i Perfekt Frid och låta våra Kärleksfulla hjärtan visa vägen framåt. Må frid vara med hjärtat, sinnet och kroppen under dessa kaotiska tider.

Vänligen ta till er endast det som är användbart för er andliga tillväxt och bortse från resten. Tack så mycket för ert mod och er tapperhet att vara Sanningssökare. Jag Är Gud, Suverän, Fri!

Till nästa gång, stå kvar i ljuset på er Avatar-Kristus-Sophia-hjärtväg. Vänligen var vänliga mot er själva och mot varandra!

Med ett Kärleksfullt Hjärta, Lisa.

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...