Elementalernas Rike via Natalie Glasson, 17 april 2020

Elementalernas Rike via Natalie Glasson

17 april 2020

Att Släppa Depressionens Dimension

Vi i Elementalernas Rike består av en mängd olika typer av varelser med diverse roller, tillsammans är vårt syfte att skydda och säkra naturriket och Moder Jord. Vi är sam-skapare med Jordens Skapare, djurriket, mineralriket och faktiskt Jordens alla aspekter. Vi levererar specifika vibrationer och ljusfrekvenser från Skaparen till Jorden för att skapa skönhet, tillväxt, vigör, liv i Jordens kontinuerliga cykler. Vi erbjuder healing, visdom, vår kärlek och inspiration såväl som åter-aktiveringar av hur man manifesterar och skapar med Skaparens frö-energier.

Vi i Elementalernas Rike vill stötta Moder Jord och mänskligheten i deras multidimensionella Uppstignings-Skifte som nu sker på Jorden. Vi känner en stor svallvåg av energi släppa och lämna Moder Jord just nu och vi hjälper till med denna kraftfulla rensningsprocess av stagnant energi som länge varit inbäddad i Jorden. Rädsla, ängslan, kontroll, illusion, misstroende och maktmissbruk släpps bort från Jorden då mänskligheten erkänner dessa energier inom sig. Mänskligheten är nyckeln i det nuvarande uppstignings-skiftet; ni är nyckeln till att skapa den omvandling alla vill uppleva. Ofta förkroppsligar mänskligheten, utan att inse det, de energier som krävs för att släppa, medvetet erkänna, heala och frigör de stagnanta energierna för att kunna skapa omvandling för alla. Vi, Elementalerna, hjälper och övervakar denna process.

Då stagnanta energier skiftar och omvandlas så avslöjas ett skikt av depression. Detta fungerade som ett fundament för de stagnanta energierna i Moder Jord. Skiktet av depression har skapats av mänskligheten över otaliga generationer och civilisationer. Det påbörjades av dem som ursprungligen gick på Jorden och upplevde smärtan i separation från Skaparen. Varje gång någon på Jorden upplever eller åter-aktiverar sina sår från separationen från Skaparen, bemyndigar och betonar detta depressionens fundament. Det betyder att det finns en dimension i Jordens energifält som ni kan bli anslutna till och till och med vilse inom, sålunda upplevande en allt-uppslukande depression.

Alla varelser som någonsin upplevt separation från Skaparen, själv eller någon annan, elände, sorgsenhet, ensamhet, förtvivlan, hopplöshet, sorg, ledsenhet och lidande har adderat till och stöttat manifestationen av skiktet eller dimensionen av depression inom Moder Jord. Moder Jord har till en del skyddat mänskligheten för denna dimension även om varje människa inom sig är medveten om dess närvaro. Energier kan inte existera på Jorden om de inte först existerar inom mänskligheten. Energierna inom varje person på Jorden projiceras utåt och skapar den verklighet som alla uppfattar.

Då vi i Elementalernas Rike riktar er uppmärksamhet dit där nästa fas av healing och frisläppning krävs, inbjuder vi er att ta i anspråk ett utrymme inom er som är fritt från dömande, skuld eller klander. Allt som vi i Elementalernas Rike beskriver för er, var tvunget att manifestera, det är resultatet av brist på medveten förbindelse med Skaparen. Det är som om dessa energier har lagrats i Moder Jords energifält så att mänskligheten kan komma åt dem men ändå vara innehållna för att inte göra för stor skada. Mänskligheten är nu redo att erkänna och släppa Dimensionen av Depression inom Moder Jord, sålunda frigörande Moder Jords vibration och skapande en mycket kraftfull leverans av uppstigning för mänskligheten.

På Vilket Sätt kommer Släppandet av Depressionens Dimension att Tjäna Jorden?

Även om bara en liten del av Depressionens Dimension blir släppt, så kommer detta frigöra mänskligheten från negativa energier, tankar, känslor och sjukdomar. Mänskligheten kommer att uppleva sin kärleks-kropp med större styrka, kommer att känna sig bemyndigad och entusiasmerad att skapa och uttrycka Skaparens närvaro genom sin varelse och stötta en djupare känsla av enhet med alla. Ett kraftfullt skifte kommer att bli att mänskligheten släpper känslorna och verkligheten av att vara begränsad, tillbakahållen, således skulle uppfyllnad lätt kunna uppnås och förkroppsligas. Frid inom och på Jorden skulle komma då varje människa rensar sin mentala kropp och sina tankar och ansluter till kärleksfulla positiva tankar utan ansträngning eller kamp. Med såren från separation helade och släppta kan varje människa ansluta sig med sitt syfte, sin blåkopia och gudomliga plan och uppnå klarhet och enkelhet angående sin existens och uppstigning på Jorden. Harmoni och glädje skulle bli frekvensen för Jorden och mänskligheten. Framför allt skulle ett släppande av beteendet att skada sig själv eller andra varelser skapa Jorden som ett nätverk av stöd och kärlek. Detta är gryningen på den Nya Jordens Uppstignings-Verklighet.

Att Släppa och Hela Depressionens Dimension

Vi, det Elementala Riket, vill stötta er i att förkroppsliga en kraftfull och specifik roll i att släppa och omvandla Depressionens Dimension i Moder Jords energifält. Med er acceptans och tillåtelse vill vi att ni inträder i er varelse och ert hjärtchakra och uppnår ett meditativt tillstånd.

Vänligen uttala:

”Jag kallar på det Elementala Riket att omge och stötta mig i helandet och omvandlandet av depression som är stagnant inom Moder Jord och min egen varelse.

Jag kallar på Ärkeängel Rafael och de Helande Änglarna att omge och stötta mig i helandet och omvandlingen av depression som är stagnant inom Moder Jord och min egen varelse.

Jag kallar på Moder Jord att bevittna och stötta mig i helandet och omvandlandet av depression som är stagnant inom Moder Jord och min egen varelse.

Kollektivt skapar vi en källa och vibration av kärlekens högsta frekvens för att börja penetrera Depressionens Dimension inom Moder Jords energifält. Kollektivt tar mänskligheten ansvar för skapande av detta energiskikt och tillsammans, unisont med ljusvarelserna i de inre planen och elementalerna börjar vi harmoniskt att släppa Depressionens Dimension”.

Föreställ er den kraftfullaste kärlek från er varelse och alla närvarande, inklusive hela mänskligheten, flödande in i Moder Jord och hennes energifält. Kärleken absorberar alla aspekter av Depressionens Dimension som om rök blåses bort för att skapa utrymme för kärleken att vistas och förankras. Fokusera på detta så länge som det känns lämpligt eller tills ni lägger märke till ett skifte i Depressionens Dimension.

Rikta nu åter er uppmärksamhet mor er varelse.

”Då jag fyller hela min varelse med kärlek, inbjuder jag det Elementala Riket, Ärkeängel Rafael, de Helande Änglarna och Moder Jord att bemyndiga kärleken när jag drar den djupt in i min varelse, in i alla områden där någon form av depression kan vistas, aktivt eller stagnant, inom min varelse. Då kärlek penetrerar alla aspekter av min varelse så släpps, omvandlas och helas alla former av depression.

Må Moder Jord och mänskligheten vibrera i harmoni med kärlek, släppande alla former av depression i en lämplig hastighet så det tjänar alla. Tack och så är det”.

Vänligen repetera denna process många gånger tills ni märker en större volym och vibration av kärlek inom er varelse och erkänn frånvaron av någon form av depressions-energier inom er varelse. Detta är en tjänst till världen som stöttar det nuvarande multidimensionella skiftet som sker på Jorden.

Med kärlek, stöd och uppmuntran,

Det Elementala Riket

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...