En Mästare från Kristallriket via Carina Davidsson, June 2nd, 2020

2020-06-02

En Mästare från Kristallriket – Skiftet i ert medvetande intensifieras

Ni genomgår nu ett stort och intensivt inre skifte som får sin påverkan på era yttre liv. De gamla energiernas makt om era sinnen ger vika och de högre, mer intensiva energierna, kliver in i ert medvetande och gör er mera familjär med dem. Ni har gått igenom en hård skola av lågvibrerande energi och nu är den till ända. Det finns mängder av människor som i dessa stunder känner en lockande känsla av att ge upp men detta är bara en lockelse av de gamla energierna som inte längre har någon makt över er.

Den mångfasetterade verkligheten gör nu ett skifte inom er. Ni har alla tillgång till mängder av låga och höga energier inom er. Dessa energier påverkar de bilder ni får av er själva och som i sin tur skapar er verklighet. Många av er har varit mycket självfördömande och kritiska till er själva vilket har sin grund i de energier som ert själv valt att tona in sig på. De bilder som ni medvetet eller omedvetet varit intonade på har till stor del skapat er fysiska verklighet då de är vibrerande energi som manifesterar sig i fysisk form när de vibrerar tillräckligt länge på samma nivå.

De av er som varit uppkopplade till de högre energierna inom er har erfarenhet av hur det är att pendla mellan låg och hög energi, hopp och förtvivlan, och ni vet att det i varje given situation finns en ljus aspekt av den och en mörk aspekt av den. I kanaliserande meddelanden har ni kunnat läsa att ni alla har ett val att uppleva det ni önskar uppleva men i sanning har dessa val inte alls varit enkla för er att göra i praktiken i den värld där ni levt. Ni har alla suttit fast i den uppfattning som existerar som sanning i era familjer, i era länders kulturer och i den tidsepok ni levt.

Mängden människor som läser dessa meddelanden kommer nu att öka varför ni alla kommer att befinna er på mer olika nivåer i er medvetna utveckling än tidigare. Jag vill poängtera att det inte finns något som helst tävlingsmoment i denna utveckling utan alla följer sin egen plan exakt som är bäst för dem och jordens totala energibalans. De av er som inte har upplevt pendlande energier inom er ännu kommer nu sannolikt att få ta del av ett inre skådespel som gör er ömsom glädjefyllda och ömsom fyllda av förtvivlade känslor som står i en markant kontrast till det som nyss gjorde er glad och till freds. Dessa upplevelser är inget annat än en resa i ert medvetandes alla känslor och tankar och vi önskar att ni minns att avdramatisera dem då de inte är här för att stanna utan kommer upp till ytan för att ni ska kunna släppa dem och resa vidare utan dem.

Genom att bli medvetna om att ni har ett brett spektra av energi boende i ert medvetande kan ni lättare förstå att ni under en övergångsfas kommer att pendla mellan dessa för att ni till slut ska välja vilken verklighet som ska bli er sanning. De tankar, känslor och energier som finns inom er har under alla tider gjort er medvetna om er verklighet på ert specifika sätt. Under den Gamla Tiden hade er själ bestämt en ungefärlig väg för er räkning där det ingick ett antal destinationer inom er som ni skulle besöka. I den Nya Tiden har ni inga sådana förutbestämda mål. Ni har helt enkelt tillgång till en jättelik reservoar av upplevelser och destinationer och i takt med att ni höjer era frekvenser kommer ni uppleva det som gör er lycklig och på det spåret kommer ni sen vilja fortsätta.

Den Nya Tiden gör variationerna av upplevelser i världen oändliga. Ni har alla mängder av val och det kommer att göra de flesta av er handlingsförlamade till en början. Ni har under alla år på jorden vant er vid att känna in och känna av de energiväggar som ni haft vid er sida och som väglett er i en viss riktning, den riktning som ni haft inritad på er karta av er själ. Nu ska ni själva känna efter vilka vägar som vibrerar på det sätt som ni önskar uppleva och det tar en stund för er att minnas hur ni gör. För i sanning har ni redan full vetskap om hur detta fungerar. Ni alla har levt högvibrerande liv i andra dimensioner innan ni kom hit och många av er har pågående liv i andra dimensioner just nu.

Jag skulle vilja råda er alla att ta denna omställning med ro. Ni kommer alla att minnas och det är ingen panik. Låt alla dem som har behov av att uttrycka sin ilska och sorg i handling göra det utan att ni lägger tid och kraft på att värdera och döma dem. Ni har gjort en medveten resa under en lång tid i detta liv medan andra inte alls är medvetna om att de har en inre värld som reflekterar den yttre. Var i er inre stillhet och ro för att ta del av de högre energiernas vibrerande kommunikation med er. Minns att ni i era tysta stunder har tillgång till en mängd högvibrerande information som inte är möjlig för er att förnimma, höra eller se när ni är i stunder av fysiska händelser, ljud och andra distraktioner. Gör er resa som ni själva vill men minns att det är i tystnaden ni finner de svar som ni önskar för ett liv i ljuset. Det är där ni kalibrerar er till ert Högre Jag, det är där ni finner de vägar som för er in i ljusets stillsamma verklighet. Er resa är ert val och vi kan garantera er att ni kommer att ändra er riktning i takt med att ni når högre energihöjder. Det som är viktigt nu är kanske inte viktigt i morgon och då ska ni släppa det som varit er sanning och ersätta det med en ny sanning. Det är det som är växande, det är det som är er jordresa.

Vi finns här för er om ni önskar oss som resesällskap. Vi älskar er!

Du gillar kanske också...