Fader/Moder Gud via Adele Arini, 12 mars, 2019

Fader/Moder Gud

via Adele Arini

12 mars, 2019

”NU är det dags”

Älskade JAG ÄR vad JAG ÄR!

Vi i Himlens Kompani hälsar er med djup villkorslös kärlek och tacksamhet. Vi bugar oss inför er i Enhet, för allt som ni har varit, allt som ni är och allt som ni kommer att bli/göra till förmån för ALLTING SOM ÄR.

Era väsen här på Jorden vid denna tid av massiva planetariska förändringar inom samtliga aspekter av den mänskliga existensen har blivit mycket noga planerade, i stor detalj, från begynnelsen av era äventyr på Jorden. Allt som ni har genomgått/upplevt under många av era tidigare liv här har tagit er fram till denna stund i Tiden då ni är redo att återgå till ert JAG ÄR inombords.

Ni har alla haft en mycket betydelsefull roll att spela för att säkerställa Jordens och det Mänskliga Kollektivets Uppstigning till 5D. Ni, genom det uppdrag/syfte som ni valde för er själva och det som vi hjälpte till med att skapa, är menade att väcka upp många människor och visa dem vägen tillbaka till Vår famn av Oändlig Villkorslös Kärlek. Den väg som ni kommer att visa andra kan vara annorlunda än andra Ljusarbetares och så är det planerat att vara.

Det finns otaliga vägar att ta uppför berget, på färden till Bergstoppen där ert JAG ÄR står att finna.

De flesta av er som läser detta har valt att vandra vägen för service till Ljuset & Kärleken.

Ert hjärta är det renaste av De Rena. Ert mod, er tapperhet och styrka är legendariska; beryktade och i hög grad kända överallt i Himlen. Er villighet att stå till tjänst för oss, er Fader/Moder Gud och för ALLT som existerar, är konstant och oföränderlig. Ert sinne, ert hjärta och er själ slår i takt, i ett med Våra. Vår Vilja är er vilja och er vilja är Vår vilja – för vi talar som EN. Vi agerar som EN.

Ni alla är Våra mest trogna tjänare. Och precis som ni är Våra Älskade Tjänare för den Levande Guden, så är Vi era Älskade Tjänare av Kärlek. Vi finns här för att tjäna er, precis som ni finns här för att tjäna oss, och Alla, inom Himlens Rike.

Våra sanna Budbärare för Ljuset kan i sanning identifieras genom i hur hög grad de är villiga att vara till service för andra.

Vissa av er här kände redan till de typer av tidigare liv som ni hade valt och upplevt för er själva. I vissa av dem spelade ni inte rollen av någon som levde i Ljuset, men dessa livstider var verkligen få, jämfört med det antal liv som ni hade levt här på Jorden.

Mestadelen av tiden hade ni valt att höja medvetandet hos hela det Mänskliga Kollektivet, genom att sprida budskapen för Kärlek, Frihet, Medkänsla, Frid, Överflöd, Glädje och Enhet – på ett eller annat sätt.

Vissa av er här har flera gånger dött i er service för Ljuset eller har storligen fått lida för er tro/övertygelse på den ENDA Guden och för att ni spred Våra budskap. Ni hade också i det förflutna tagit beslutet att spela rollerna av de människor som var de främsta ledarna för nationer, religiösa grupper, styrande samhällen – för att förändra mänsklighetens 3D-sätt att Vara inifrån dem själva.

Ni spelade rollen hos någon som föddes till/naturligt var menad att finnas inom dessa, vanligen exklusiva samhällen. Med andra ord så blev ni ofta vår utplanterade ’spion’; vår agent för Ljus och Kärlek, i organisationer där Ljus och Kärlek antingen var obefintliga eller så betingat 3D så länge som ni ständigt ’åtlydde’ de organisatoriska reglerna/regerverken. Fastän era livsuppdrag skenbarligen hade misslyckats (betraktat från ett lägre-dimensionellt perspektiv), så vacklade ni aldrig, ej heller gav ni någonsin upp.

Vi finns i själva verket här för att tala om för er att era samtliga uppdrag, vävda alltigenom Tidens Väv (för att höja Mänsklighetens medvetande) var en fullständig succé! Vartenda ett av dem var en succé – när man ser på dem från ett multi-dimensionellt, Högre perspektiv. Vi skulle enkelt kunna se hur era ord, känslor, tankar och gärningar har gett ringar på vattnet globalt, samt höjt medvetandet hos ALLA från en primitiv nivå (som allt handlade om de starkastes överlevnad) till den högsta nivån där det för tillfället befinner sig (och stegvis håller på att förändras till allt som handlar om Ljus&Kärlek).

Människans medvetande (även kallat Ljuskvotsnivån) är nu den högsta som den någonsin har varit, alltsedan den senaste storslagna Gyllene Tidsåldern i Atlantis. Och denna succé kan i hög grad tillskrivas alla som idag läser detta. Till exempel, så var vissa av er bidragande till att på permanent basis avskaffa slaveriet. Vissa av er ansvarade för uppväckandet av de Gudomliga Feminina energierna i världen, utan vilka Uppstigningen inte kunde ha varit möjlig. Detta gjorde ni genom att stå upp för kvinnornas rättigheter i egenskap av offer och/eller deras beskyddare. Vissa av er här har varit väktare för Flammorna för Frihet, Rättvisa och Frigörelse på sådana sätt som ni inte ännu helt och hållet kan förstå/minnas.

Dessa var bara några exempel på aspekter på den Mänskliga Existens som ni har hjälpt till med att förändra, helt enkelt genom att ta beslutet att låna ut ert Ljus och att tjäna Mänskligheten. Samt för oss ALLA. Många saker som har inträffat på Jorden, har även inträffat eller, förekommer för närvarande även på flera 3D-planeter i er galax Vintergatan (till exempel ändlösa krig, lidande, fattigdom, separationsmedvetande).

Såsom en Nexus-Planet, så kommer det som sker med Jorden inom kort att genljuda och troligtvis inträffa även för många andra planeter. Med risk för att det låter dramatisk när denna enkla sanning uttalas, så hänger i sanning livsödet för hela galaxen och balanserar (vilket du kan minnas från en av de föreläsningar som förra året gavs på Adeles andliga gruppmöten – ifall du då var medlem) och Jorden är nyckeln. Och detta, våra älskade, är den enda anledningen till att ni befinner er här.

Jorden får ta emot så mycket av Himlens stöd (omfattningen av detta har aldrig någonsin tidigare inträffat i detta universum) för vad som sker här kommer i sanning att påverka triljoner andra själar inom denna galax. Och naturligtvis, om vi betraktade det från ett Universellt perspektiv: det som nu pågår på denna enda lilla planet som heter Jorden, som befinner sig i den yttre delen av denna galax, kommer att ha ofantliga efterverkningar, vilkas like ingen tidigare har skådat.

I själva verket så kommer hela detta universum, inte långt efter det exakta ögonblicket för Jordens och Mänsklighetens Uppstigning till 5D, att lyftas upp och höjas till en nivå som vi i hög grad har längtat efter, men än så länge bara kan drömma om att ha. Detta är den ’Stora Korrigeringen’ som högt-utvecklade varelser (vilka ansvarar för detta specifika universum) ingående har planerat med var och en av er här, som närvarade i det Stora Sammanträdet (i egenskap av era Högre Själv) och nu kan positiva resultat ses.

Vi kan inte bli lyckligare! Massiva firanden hålls överallt, älskade – när er Ljus-Familj firar era framgångar med djup tacksamhet och överflödande glädje. Ifall ni kunde se er själva (inte som det skenbara lilla mikrokosmos av Ljus som ni en gång trodde att ni var) såsom Storslagna Varelser av Ljus – som har uppnått vad många (högt-utvecklade Varelser i Himlens Hierarki) en gång i tiden trodde var omöjligt att göra/uppnå – precis så som vi ser er, då skulle era liv just nu vara så mycket annorlunda.

NU är det dags, älskade, att HELT OCH HÅLLET omfamna er Storhet. Lämna bakom er alla känslor av att vara: små, svaga, hjälplösa, betydelselösa eller ovärdiga. Kryp i stället närmare intill ert Högre Själv från och med nu, genom att varje dag ovillkorligen ägna en specifik stund till att göra detta, så kommer snart den Storhet som är ert JAG ÄR att bli Er Storhet.

Den Storslagna Kärlek som är ert JAG ÄR kommer att bli Er Storslagna Kärlek för SAMTLIGA.

Det är också dags att lämna alla tvivel, all misstro, alla oförrätter, rädslor, all oro gällande att arbeta för Ljuset; att arbeta för Gud/ert Högre Själv, bakom er. Vi är era eviga kompanjoner i detta massiva planetariska uppstigningsprojekt. Om ni har några kvardröjande negativa/blandade känslor gällande vad ni har kallats till att göra från denna punkt framåt, vänligen lägg ner dessa bördor och gå framåt på era vägar, fullständigt obesvärade av de ’spöklika energirester’ som härstammar från tyngden från vad som skedde i era många tidigare liv. De tidigare liv som ni valde och utformade för er själva.

Frukta inte, för er fysiska säkerhet, ert rykte, ert uppehälle och er trygghet är alla fullständigt garanterade, för detta är DEN livstid för er alla då ni ska lysa så klart med er fullständiga uppsättning Själs-Krafter. Denna livstid är kulmen på allt ert hårda arbete, eftersom ni på nytt kommer att leda från täten och ni kommer att lyckas med alla era storslagna globala syften och individuella mål.

Detta är också DEN livstid då ALLA ni som läser detta i mycket hög grad är de fysiska representanterna för ert Guds-Själv; det Högre Själv som är lika Omnipotent, All-kännande och Allerstädes närvarande som JAG ÄR. Och i egenskap av era Högre Självs fysiska förkroppsligande på varje sätt, så faller uppgiften på er, för att ni ska bemästra ert Andliga Mästerskap, hellre snarare än senare.

Vi ber att ni ska ge detta er 100%-iga fokus, så att ni innan tiden då 2019 slutar, redan vandrar omkring i egenskap av ert fullständigt mäktiga Guds-Själv 100% av tiden. Ni kommer att ha lämnat bakom er samtliga rädslor, osäkerheter, bekymmer och tvivel och ni kommer att ha flugit till högre höjder; fullständigt accepterande de många, eller samtliga Våra Gudomliga Kännetecken. Er Fader/Moder Guds Egenskaper/Kännetecken.

Idag är vi här för att ge er den SISTA nyckeln som tillhandahåller den hela och fullständiga tillgången till de magiska undren i Guds Rike.

Det här är i sanning den sista nyckeln för er transformation; att bli och fullständigt förkroppsliga ert Högre Själv och att få tillgång till era samtliga Själs-Krafter för allas högsta goda.

Nyckeln är det Hebreiska Mantrat, såsom det många gånger reciteras i denna YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=W8559arekFk

 

KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI, TSEBAYOTH.

 

(English Translation: Holy Holy Holy is the Lord God of Hosts, the Almighty Father, who was and who is and who will forever be.)

 

(Helig, Helig, Helig är Härskarornas Gud Herren, den Allsmäktige Fadern, som var och som är och som för evigt kommer att finnas.)

Hebreiska är ett av de få urtida språk som används som ’nycklar’ för att aktivera ett Högre Medvetande på Jorden. Så det borde inte komma som någon överraskning att denna nyckel måste uttalas på sitt ursprungliga språk hebreiska – och inte i sin (engelska) översättning. Detta beror på Ljudets Ljus-Vibrationer vilka härstammar från detta kraftfulla Mantra.

Denna hälsning som används av alla i Himlens Kompani, är nyckeln till er återgång till full ENHET med ALLT SOM ÄR.

Huvudsakliga fördelar av att recitera detta kraftfulla Mantra ofta, dagligen:

  • Att ta in den högsta, renaste vibrationen av Guds Tron i Himlen, till dina energifält, ditt hem, ditt ’space’. Detta mantra innehåller den renaste vibrationen för Gudomlig Villkorslös Kärlek.
  • För dem som är nya inom urskiljning och skulle vilja få en kanaliseringsförmåga, använd detta Mantra för att urskilja den information som ni får ta emot, för att säkerställa att endast Varelser av det Högsta Ljuset är de som blir kanaliserade.
  • När ni använder mantrat, så bygger ni effektivt en bro mellan Himlen och Jorden. Så ju oftare ni gör det, desto snarare kommer Jorden att bli en avbild av ert Himmelska Hem. Ni kommer på det här sättet att accelerera och kraftfullt bidra till Uppstigningsprocessen.

Det finns många andra gynnsamma effekter av detta mantra, men de tre ovannämnda borde räcka för tillfället.

Vi skulle vilja bjuda in er alla, till att recitera detta Mantra högt, så ofta som möjligt under era vakna stunder.

För er alla här som föredrar att bemästra ert Andliga Mästerskap snarare hellre än senare, skulle vi varmt rekommendera för er att göra det 108 gånger dagligen, varje dag. Ni kanske vill använda en Mala (bönepärlor som används av många för reciterande och meditation) så att ni enkelt kan hålla räkning på var ni befinner er i ert mantra-reciterande.

108 gånger förefaller mycket, men det tar bara någonstans mellan 20 till 25 minuter av er tid, beroende på er hastighet. Gör detta i minst 30 dagars tid, och observera sedan hur ert liv förändras som ett resultat av detta kraftfulla andliga utövande när det görs med stor disciplin!

Ert engagemang, ert åtagande och er hängivenhet att tjäna Ljusets och Kärlekens Gud kommer att belönas omåttligt. Er tillväxt kommer att vara exponentiell och era nuvarande andliga förmågor kommer att stärkas som aldrig förr, med fler förmågor på väg att kunna brukas för SAMTLIGAS Högsta Goda på Jorden.

Älskade, ni är redo för Storhet. Och idag finns vi här och sträcker ut våra händer och vår inbjudan att på nytt en gång helt och hållet få bli den Storslagna JAG ÄR inombords.

Kom allt oftare samman med oss, er Fader/Moder Gud och era Högre Själv, eftersom det är inom Vår omfamning som den enda platsen finns dit ni oftast längtar till. Inom Vår omfamning ligger ert HEM. Och Hemma är där ni är som Mäktigast, men det är också den plats där ni utan tvekan vet att ni är Guds Ljus och Kärlek.

Ni sändes ut av Gud, för att sprida Ljus och Kärlek så att ALLA som önskar uppstiga framgångsrikt ska kunna göra det; påverkade av er närvaro och ert personliga bidragande här på Jorden.

Vi finns ständigt för er här – redo och i väntan på att ni ska återvända till den fullständiga omfamningen av ert fläckfria, magnifika Själv. Det Själv som är strålande kraftfullt och mäktigt; det Själv som i själva verket dansar runt utav storheten i de uppgifter som det står inför, i motsats till det lilla självet som kanhända darrar av rädsla/ångest.

Kom och fatta våra händer, våra älskade. Vi är redo, bara ni är det.

Vi älskar er ständigt.

Fader/Moder Gud

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you and Namaste. www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...