Hilarion via Natalie Glasson, 15 december 2017

Hilarion via Natalie Glasson

15 december 2017

Kärnan i Ditt Inre Vemod

Idag vill jag, Mästare Hilarion, Chohan av den Femte Strålen av Ljus, tala med er om energin av vemod inom er varelse. Att erkänna och hela ert inre vemod är en aspekt av er egen andliga utveckling som hjälper er att tillgå mästarskapet inom er varelse.

Ert inre vemod kan kännas personligt för er då det är ett resultat av era omständigheter och er resa på Jorden. Ni kan känna ert inre vemod som ett konstant sällskap eller att det existerar på avstånd och hälsar på då och då. För er kan ert inre vemod uppstå på grund av en upplevelse av brist i er verklighet, eller ouppfyllda önskningar och drömmar. Tillsammans med vemod finns det lidande, som när ni upplever energier och ett sinnestillstånd av vemod orsakar er lidande. Det kan vara en upplevelse av lidande orsakat av någon annan till vilken ni också låter ert inre vemod bubbla upp till er medvetna medvetenhet och fysiska kropp. Det finns oräkneliga orsaker till att inre vemod är ert sällskap. Jag, Mästare Hilarion, vill diskutera ert inre vemod med er medan jag för fram befrielse och frihet från vemodets smärta.

Mänsklighetens Kollektiva Vemod

Genom de många civilisationer och livstider som manifesterats på Jorden har mänskligheten upplevt så många olika situationer. Medan de flesta situationerna, även om de är utmanande, ger själen tillväxt och förnyelse, kan de lämna ärr i mänsklighetens medvetande. Upplevelser av rädsla, att vara begränsad eller styrd, skadad eller sårad, manipulerad och så vidare, kan finnas kvar som fickor av energi inom mänsklighetens medvetande. Dessa fickor av energi förefaller stagnerande som om de skapar blockeringar. Emellertid är de aktiva och växande därför att mänskligheten konstant adderar sin energi till dem. Dessa fickor av begränsande aktiv energi tynger alla varelser på Jorden. Hela mänskligheten är ansluten till en källa av energi som är liknar ett bibliotek av alla tankar och känslor som upplevts av människor på Jorden. Detta är känt som Mänsklighetens Medvetande. Inom Mänsklighetens Medvetande finns energin för uppstigning, Skaparens Sanning, såväl som de största möjligheterna och tillfällena för mänskligheten.

Mänsklighetens Medvetande står i konstant förändring och transformering, det blir lättare och ljusare då gamla disharmoniska energier släpps och helas. Det är de begränsande energierna, skapade av mänskligheten och lagrade i mänsklighetens medvetande, som kan skapa inre vemod inom er varelse i denna stund. Ni har tillgång till Mänsklighetens Medvetande och ni gör det hela tiden. Det betyder att ni kan ansluta till, ofta utan att inse det, det mörker eller den smärta som andra upplevt. Hela mänskligheten är sammankopplad, likt en kropp med oräkneliga delar; det innebär att smärtan och mörkret hos andra kan tas upp som er egen, också utan att ni inser det.(Det är ofta då som människor tror att de har påhängda energier, det beror på att de ansluter till smärtan och disharmonin inom Mänsklighetens Medvetande, det står så djupt i resonans med dem så det blir en del av dem, som om det lever med dem.)

Mycket av ert vemod fås tillgång till från de fickor av begränsande energi och disharmoni inom Mänsklighetens Medvetande. Ert vemod är ofta inte ert eget, eller så kan det ha skapats av er i en annan livstid och blivit förstärkt.

Det största vemodet

Kärnan i ert vemod och det vemod alla känner utgår från en enkel illusion. Illusionen är en tro på separation. När Skaparen skapade er Själsgrupp, föreföll det vara en upplevelse av separation, detta är detsamma för alla själsgrupper. När ni tog plats i Jordens Skola kan ni också ha upplevt en separation, kännande främlingskap och åtskild från de inre planen, ert gudomliga minne av självet och Skaparen, och er starka kraft. Vi kan inte säga om era erfarenheter av separation präglades in i er varelse efter händelsen eller om de var er naturliga reaktion på att bli framdrivna på en resa för att utforska Skaparens sanning.

Jag, Mästare Hilarion, tror att alla upplevelser av vemod, om de så bubblar upp inifrån eller anstiftas av en upplevelse i er verklighet, föds ur denna ursprungliga illusion av separation. Jag använder ordet ”illusion” för alla varelser är konstant sammankopplade, förenade i energi och medvetande. Separation är en illusion eller en imaginär berättelse som alla kör i repris för sig själva. Varje själ vet djupt inom sig att det bara finns enhet, ändå upplever många separationens smärta. Vemod och separation har samma energi och jag, Mästare Hilarion, vet att de väger tungt och är allt förtärande sår som skapar kaos och upprördhet på så djup själsnivå. Den smärta och det lidande denna illusion orsakar kan inte förnekas.

Att Hela Mänsklighetens Vemod

När ljus och kärlek ökar procentuellt inom Mänsklighetens Medvetande kommer inre sår inom er varelse och energier av separation inte längre att ges energi. För det första finns det behov av att föreställa sig Mänsklighetens Medvetande som en källa till energi, och sända ert ljus och er kärlek genom den källan. Förankra Skaparens och allas ljus och kärlek inom Skaparens Universum, uppmuntra energier att flöda, sålunda upplösandes fickorna av begränsning och disharmoni. För det andra, håll intentionen att Mänsklighetens Medvetande blir återanpassad och återansluten till Skaparens Medvetande, på så vis tillåtes hela mänskligheten att omfamnas av Skaparens energi, och kan känna och acceptera Skaparens stöd och kärlek. Detta kommer att från Mänsklighetens Medvetande frisläppa den tro på separation som många håller fast vid. Då ni arbetar för att uppnå detta och kallar på min energi, Mästare Hilarion, att vara ert sällskap så kommer ni att uppleva en frigörelse inom er varelse. Ni kommer att upptäcka att alla känslor av vemod, separation och begränsande energier inte känns så berättigade inom er varelse, och därför inte har så starkt tag om er energi. När många själar på Jorden uppnår samma sak skapar det ett skifte i upplevelsen för alla på Jorden. Då fler människor skapar ur kärlek och positivitet så blir detta den verklighet de upplever.

Att Hela Er Inre Upplevelse av Vemod

För att stötta helandet av ert inre vemod är det nödvändigt att erkänna att upplevelser och känslor av separation ofta är vemodets kärna. Med denna insikt kan ni tillåta er själva att sjunka genom, nästan under den energi av vemod som ni upplever för att komma åt dess kärna. Då ni låter er själva sjunka genom ert vemod som om ni smälter genom moln, kanske ni känner igen många minnen eller insikter som förefaller vara ert vemods kärna, de tillåter alla healing och styr er på en väg till den sanna kärnan i ert vemod. Exempel på dessa insikter eller minnen kan vara att minnas känslor av maktlöshet, rädsla, smärta, skam, att bli attackerad, styrd och så vidare. De har alla skapats av er kärnas känslor av separation och därför måste de alla erkännas och frisläppas för att ni ska få tillgång till sanningen inom er. Det kan vara klokt att inom er varelse be om att bli vägledd till er inre kärna av vemod och separation. Ofta är den dold för er medvetenhet då den innehåller och driver på för mycket smärta och lidande. Då ni frågar inom er kommer ni att få ta emot den förståelse och healing ni önskar er. Var medvetna om att det kan ta några meditationer med fokus på detta innan ni låter er själva lösa upp er inre kärna av separation. De insikter ni får längs med vägen liknar er berättelse och resa för att återfå tillgång till ert naturliga samförstånd och enhet med allt, och allt det som är Skaparen. Varje aspekt av berättelsen om era inre sår, illusioner och upplevelser av separation är värdefulla och viktiga delar av er frigörelse.

Jag är närvarande för att tjäna.

Mästare Hilarion

Du gillar kanske också...