Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 16 november, 2018

Himmelska Vita Varelser

via Natalie Glasson

16 november, 2018

”Bemäktiga Era Tankar med Frid och Salighet”

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, delar nu mer oss välsignelser av frid och salighet till er. Vi önskar att ni ska uppmärksamma friden och saligheten inom er, eftersom detta är er kraft och er tillgång till er sanning. Vi omfamnar er i salig och fridfull energi från våra himmelska nivåer och stöttar er i varje stund, i och med att ni utforskar Skaparens närvaro inom er.

Skaparen kan födas fram genom ert uttryck i formen av flera egenskaper, Skaparen är allting och ändå även ingenting. Det finns så många av Skaparens egenskaper att på nytt utforska och aktivera inom er och ändå kan allting uppmärksammas såsom en fullständig känsla, förnimmelse eller visshet inom er varelse. Uppmärksamma att i egenskap av ett uttryck för Skaparen, så är ni allt och allt som är Skaparen, såväl som att ni är expansiva, okända och oförståeliga. När ni med denna förståelse börjar uppmärksamma er själva i meditation eller en stilla stund, så gör ni det möjligt för er själva att lösgöra er från er nuvarande identitet och verklighet om än för en sekund, för att se er själva på ett nytt sätt. Denna process låter er också expandera ert fokus bortom nuvarande tankar och uppfattningar, vilka förefaller så verkliga för er och därmed befriar ni er själva.

Salighet och frid existerar ständigt inom er, ni skulle kunna säga att energierna är er själs sammansättning. När ni tillåter er själva att vara befriade från tankar och uppfattningar som är förknippade med er och er verklighet, så kommer ni fram till att få vila i ett rum av frid och salighet. Den heliga närvaron av frid och salighet förmår expandera för att stötta och ge er näring och ger er möjligheten att närma er den verklighet ni lever inom med en ny syn eller förståelse. När ni gör det låter ni Skaparen andas igenom er och in i er verklighet. På ett sätt ger ni energi och uppmärksamhet till närvaron av salighet och frid inom er, vilket medger för att bägge energierna kommer till liv och blir aktiva.

För att acceptera närvaron av salighet och frid inom er varelse innebär inte att sudda ut eller eliminera alla negativa eller begränsande tankar och uppfattningar om er själv, andra och er verklighet. I stället är det att uppmärksamma och välja var ni väljer att lägga er energi, uppmärksamhet och hängivenhet. Om ni gillar, ger energi och kraft till tankar som begränsar er och fråntar er makt, så får ni uppleva en verklighet som begränsar er och fråntar er makt. Om ni riktar er energi, uppmärksamhet och ert fokus till vetskapen om eller övertygelsen om att frid och salighet existerar inom er, så kommer ni att få uppleva en verklighet där frid och salighet uppstår och blir manifesterade. Därför föreligger ett behov att välja de tankar och uppfattningar gällande er själv, andra, er verklighet och till och med Skaparen, som bemäktigar och stöttar er existens för uppfyllande på Jorden.

Föreställ er era oönskade eller begränsande tankar som vanor; ett automatiskt mönster. Det kan vara svårt att radera ett oönskat mönster, eftersom detta ofta uppstår utan er instruktion. Den första åtgärden för handlande är att:

  • Bli medvetna om era automatiska mönster eller begränsande tankebanor. Medvetenhet minskar makten hos tankemönstren och låter er avstå från att ytterligare affirmera det begränsande tankemönstret.
  • Distraktion försvagar tankemönstren ytterligare. När ni lägger ert fokus någon annanstans så avlägsnar ni er kraft från era tankevanor. Varje gång ni uppnår detta försvagar ni tankevanan tills den blir maktlös. Vanan löses upp för ni har stoppat tankeflödet till tankebanan. På grund av att ert sinne inte längre följer vägen för tankebanan/tankevanan, så existerar den helt enkelt inte längre och därför besvärar den er inte längre med sin närvaro.
  • Distraktionen kan vara allting enligt ert önskemål. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, uppmuntrar er till att fokusera på närvaron av frid och salighet inombords, men ni kanske fokuserar på något som ni önskar uppleva inom er verklighet. Ert fokus behöver inte vara detsamma varje gång och ert fokus behöver inte vara under en längre tid. Det kan helt enkelt vara lika snabbt och flyktigt som den tankebana som ni lade märke till att dök upp i ert sinne. På många sätt är tankar skapade att strömma genom ert sinne. Det är åtgärden att förändra era tankemönsters flöde som skapar rum för er att fokusera inåt, få tillgång till sanningen om er varelse och närvaron av salighet och frid.

Det som ni fokuserar på blir ni och det dyker upp i er verklighet såsom upplevelser och liv.

  • Var uppmärksamma på det rum ni skapar för att uppmärksamma er inre sanning. Tillåt er själva att bli medvetna om att Skaparens närvaro inom er blir tydligare och att den blir tillgänglig för er. Detta rum kan kännas ovanligt eller så kanske ni inte ens märker det till en början. Kanhända ni uppfattar det som en känsla av avslappning eller välmående. Ni kommer att förmå upptäcka Skaparens närvaro som vecklar ut sig och upptar rummet inom er, när ni känner er saliga och fridfulla. När ni förmår förnimma detta rum inom er, låt er själv smälta och sjunka in i dess energi och närvaro. När ni gör det så expanderar ni rummet ytterligare, balanserar och harmoniserar hela er varelse på samtliga nivåer.

Det kan krävas övning för att upptäcka Skaparens rum inom er. Det kan vara något ni under en tid har fått uppleva och ni tar det endast till er fulla medvetenhet och insikt. Skaparens rum som vecklar ut sig inom er kan kännas befriande, kärleksfullt, varsamt, kraftfullt, sanningsenligt och transformerande. Att vänja sig vid energin låter er uppmärksamma den med större lätthet i meditation och i ert dagliga liv.

Att uppmärksamma Frid och Salighet

Frid och salighet är heliga energier och uttryck för Skaparen, vilka påverkar varje person olika beroende på ens omständigheter, perspektiv och tankeprocesser. När ni upplever och uppmärksammar närvaron av frid och salighet inom er, så är det viktigt att få igång detta inom er varelse och er verklighet. Det finns två frågor som ni kan vilja ställa till er själv:

Vad innebär det för mig just nu att vara en aktiv närvaro av frid?

Vad innebär det för mig just nu att vara en aktiv närvaro av salighet?

Dessa två frågor inbjuder er till att vara i det närvarande ögonblicket tillsammans med energin av frid och salighet inom er, att uppmärksamma er själv som ett förkroppsligande av dessa heliga energier. Ni uppmuntras även till att inse den påverkan som energin av salighet och frid har på er varelse och inom er verklighet i varje närvarande ögonblick som ni funderar över dessa frågor, genom att överväga hur dessa heliga energier uttrycks och aktiveras genom er.

Ta er tiden att överväga en fråga i taget, under meditation eller i en stilla stund. När ni vänjer er vid att uppleva energin, dess flöde och inspiration inombords och genom er varelse, så kan ni regelbundet under er dag börja ställa den ena frågan eller bägge frågorna till er själv. I synnerhet när ni känner att ni har fastnat, är i obalans, upprörda eller förvirrade. Frågorna låter er uppmärksamma att frid och salighet redan finns inom er varelse, redo och tillgängliga att stötta och vägleda er, det finns helt enkelt ett behov av att ta er uppmärksamhet och ert fokus till energin.

Vi finns närvarande för att ständigt stötta och inspirera er.

De Himmelska Vita Varelserna

 

 

The Celestial White Beings

 

Channeled through Natalie Glasson – 16th November 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...