Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 9 september, 2016

th-1

Himmelska Vita Varelser

via Natalie Glasson

9 september, 2016

Uppstigningen 2017: Kärlek i handling

För att kunna dela med oss till er vad som väntar er under 2017-års uppstignings-energicykel, så måste vi först berätta om syftet för de senaste åren. År 2012 påbörjade varje själ på Jorden, och även själar på de inre planen, en ny uppstigningscykel. Vi, De Himmelska Vita Varelserna, jämte flera andra, benämner detta som Kärlekens Tidsålder. Ni och alla andra, har länge väntat på och sett fram emot Kärlekens Tidsålder, under flera livstider. Den har representerat att de som befinner sig på Jorden är redo att ta ansvar över sitt eget andliga växande, att de har uppnått en kulmen, där deras vibraton är snabb, att en hågkomst om Skaparen är mer utbredd och att medvetenheten om deras själs syfte och tjänst för Jorden är mer jordad. Varje människa fick välja; man kunde välja att fokusera på skapelsen och upplevelsen av kärlek, högst sannolikt för resten av sitt liv, eller man kunde fortsätta att dröja sig kvar i energier av rädsla, klander och hat. Många själar valde att bli ett ankare för Skaparens välvilliga kärlek in i Jorden och mänsklighetens medvetande. Detta satte igång en cykel av oerhörd andlig evolution, vilket kunde ses som en ny väg som inte tidigare hade blivit utforskad.

2012 blev betydelsefullt, för det markerade en vändpunkt, speciellt på Jorden, där mänskligheten antingen skulle komma att spela ut sitt karmiska mönster, eller börja skriva om energierna, vilket ledde till att man skapade healing av det förflutna och övervann blockeringar, som man hade burit på under flera livstider. Den karmiska skuld som mänskligheten bar på, var Atlantis fall. En tid när andlighet och teknologi hade planerats att existera i harmoni och för att skapa planetariska skiften, ett utvecklat andligt uppvaknande inom varje människa och en djup enighet med Skaparen. Men teknologin började dominera, sambandet med det gudomliga gick förlorat och förödelse inträffade. Många själar kände till och de till och med räknade med, att Atlantis karmiska energi skulle komma att byggas upp och helt bli manifesterad på Jorden före år 2012, men den här gången skulle inte Jorden eller någon del av Jorden komma att falla. I stället skulle energierna behöva bli genombearbetade och helade, för att sedan kunna skapa ett positivt healingresultat av Atlantis karmiska mönster. De som befann sig på Jorden och valde kärleken år 2012, var inkarnationer av Atlanter som hade upplevt fallet; deras val representerade en större healing och ett kraftfullt frisläppande av gamla energier för samtliga.

De senaste fyra åren har berett möjlighet för er att få förankra och förkroppsliga ert val av kärlek och ert löfte att skapa kärlek på Jorden för er själv och andra, eftersom kärlek är ett mänskligt uttryck för Skaparen. Ni har fått upptäcka er roll som en kärleksvarelse på Jorden, utforskande er själs längtan för er fysiska verklighet och ert andliga arbete, medan ni har fortsatt att hela och släppa gamla energier från er varelse, så väl som att ni har fått ladda ner koder, ljus och modeller för att väsentligen stötta er i er nya verklighet på Jorden. Ni har i sanning mer än någonsin tidigare upptäckt att ni är en gudomlig och helig varelse, som existerar i en mänsklig kropp. Ni har upptäckt och inom er berett plats för förkroppsligande av ert högre jag och villkorslös kärlek. Detta är varför ni i er värld inte har fått se de förändringar som ni har önskat; det är för att allting först sker inom er varelse och inom alla andra. Ni är ett ankare för det gudomliga. Samtliga i världen upplever detta skifte, och därför kommer en så stor mängd gammalt bagage och mönster upp, för att rengöras med kärlek, medan vissa motsätter sig kärlek med allt vad de förmår, och försöker även att uppmuntra andra att göra detsamma.

När ni förbereder er och träder in i 2017-års cykel, träder ni in i en ny uppstigningsenergi, som ni är redo för. Det är som om ni tog er genom väggen i en bubbla och in i en ny bubbla, vilket betyder att 2017-energin kommer att kännas helt annorlunda. För många känns den som en nypa frisk luft, när hög-vibrationellt ljus, kärlek och medvetande omger er och existerar i själva strukturen av er verklighet. Det hög-vibrationella ljuset, kärleken och medvetandet av 2017 laddas ner i er varelse; det kan kännas som om ni blev översvämmade av ljus, kärlek och visdom. Det är under dessa tider viktigt att förbli jordad och centrerad. Ni kommer att få ta emot mycket och det kan kännas överväldigande. Men det är en del av ert uppvaknande, er hågkomst och er förberedelse inför de kommande åren, och det säkerställer att ni får den visdom och den kunskap ni behöver. Många kommer att få känna ett uppsving i humöret, en lätthet i kroppen och en expansion i sitt medvetande. Det kan ta tid att anpassa sig till de nya energierna som omger er, det kan jämföras med att anpassa sig till ett nytt fysiskt hem på Jorden.

2017 och de nästkommande åren kommer fortfarande att vara kända som Kärlekens Tidsålder och denna kommer inte att bli fullbordad förrän största delen av själarna känner igen och upplever sina verkligheter som ren kärlek på Jorden. Efter Kärlekens Tidsålder kommer Hågkomstens Tidsålder, när en stor hågkomst av Skaparen sker. Under 2017 blir ni medvetet uppmärksamma på att ett nytt perspektiv nalkas och det blir resultatet av er själs och personlighets syntes, eller er grundläggande mänskliga existens. Ni får se er själv på ett nytt sätt, och inse er gudomlighet, integrerande detta i er verklighet, skapande en oavbruten syntes mellan er själv och er själ, vilket låter er se sanningen och bortom illusionerna. Ert förhållande med alla aspekter av er själv kommer att blomstra. Ert förhållande med Skaparen kommer att förstoras och skapa känslor av uppfyllande, trygghet och styrka. Allt detta skapar en djupgående känsla av klarhet, som låter er se allting inom er och runtomkring er med färre barriärer och begränsningar.

Utan förvarning, kan ni känna att märkbara förändringar har skapats i er verklighet. Det är som om det inte fanns någon tid att spilla och ni behöver handla snabbt och med hög vibration. Totala helomvändningar i er verklighet kan inträffa, ni kanske flyttar till nya platser i världen, ni får möta nya människor med nytt medvetande, vilket ni behöver för att kunna göra nerladdningar, eller så kan ni känna att er personlighet helt enkelt har förändrats och skiftat. Vänligen var medveten om att alla dessa skiften, förändringar och handlingar, ifall de är i linje med er intuition, kommer att generera kärlek, sanning och frid. Det är som om ni håller på att anpassa er själv i er sits, och försäkrar er om att ni har den mest perfekta utsikten, med alla verktyg, människor och energier omkring er, vilket kommer att stötta er under de kommande åren. När ni väl har uppnått er position, om ni är redo för ’action’, så kan inget stoppa er!

Eftersom det kan krävas att ni handlar enligt er intuition i er egen verklighet, kan detta även bli nödvändigt i världen runtomkring er. Under 2017 får ni ladda ner ett nytt perspektiv på kärlek, vilket innebär att er hela kropp och ert sinne får uppleva att ’nya ledningar’ dras, vilket har satts igång av Varelserna från Venus under år 2016. Varelserna från Venus har öst sin kärlek över Jorden och mänskligheten, med målet att Jorden ska bli likvärdig i sin kärleksvibration med Venus. Slutligen kommer Jorden ta sig an Venus roll och uppdrag som den nya Kärleksplaneten. Varelserna från Venus har förberett alla på Jorden för detta och så, med en kropp och ett sinne med nydragna ledningar, kommer ni alla att kunna uppfatta allting inom er och omkring er från er kärleksplats, som är er själs läge. Det är viktigt att vara medkännande och tålmodig med alla, eftersom många inte önskar eller vill se sanningen av alla slag, inombords eller runtomkring sig. Under detta år av handlande från en plats av kärlek, kan de önska uppnå det motsatta, handling utifrån rädsla. Det är under dessa tider som ni behöver inse er kraft. Ni är en kraftfull varelse, som förmår förflytta berg i mänsklighetens medvetande. Sålunda kan ni släppa taget om allt som inte längre tjänar något, från mänsklighetens medvetande, vilket påverkar alla med kraften i ert sinne, hjärta och er själ, som samverkar i enhet.

Med er personlighets och själs syntes, kan ni känna en drivkraft för handling och följa er inre vägledning för att upptäcka om det är lämpligt för er. Men det största skiftet blir att ni inser att den handlingen kommer inifrån er själv. Än mer inser ni, och får uppleva att ni är världen, hela mänskligheten, Jorden och Skaparens Universum; om handling och kärleksmanifesterande behövs, så måste det börja inom er, sedan projiceras det från tredje ögat och hjärtchakrat dit det behövs. På detta sätt blir ni ett ankare och skapare av nya kärleksfulla situationer och händelser på Jorden. Detta är kärlek i handling.

Jag tillåter nu min själ och personlighet att medvetet sammansmälta och syntetisera, jag uppmuntrar gudomligheten, helig visdom, healingkraft, kärlek och allting som jag är, som en förlängning av Skaparen, att nu förkroppsligas inom min fysiska kropp och verklighet. Jag är redo att ta emot mig själv, Jorden och allting, från en plats av ren kärlek; Jag är redo att se Skaparens sanning. Mina Guider, Änglar och alla kärleksfulla varelser i tjänst inom Skaparens Universum, stöttar mig nu i att vara kärlek i handling, så att jag och alla ska kunna uppleva Skaparens uppfyllelse. Jag är redo att stiga in i de nya energierna av 2017 och ta emot visdom, medvetande och värdefulla nedladdningar som finns tillgängliga för mig. Jag är redo att vara och veta att jag är kärlek. Kärlek är min roll, mitt uppdrag och mitt syfte; kärlek kommer att fortsätta vägleda mig när vi blir harmoniserade i enhet. Tack och må det bli så.’

Er själ har väntat på 2017, låt er själ entusiasmera er själv och njuta av verkligheten inombords och runtomkring er.

Med kärleksfulla välsignelser,

De Himmelska Vita Varelserna

 

 

Read More from the Celestial White Beings

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...