Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 29 december

Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 

29 december

Redskap för Uppstigning för 2017 och Bortom 

av de Himmelska 

Kanaliserat genom Natalie Glasson 29 december 2016

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Övergångar i alla former kräver förkroppsligandet och acceptansen av kärlek; den renaste vibrationen av kärlek från Skaparen. Skaparens kärlek väcker hela er varelse, ökar flödet av Skaparens universum genom er varelse, släpper illusioner och tillåter en gryning av den sanna hågkomsten av Skaparen. Kärlek av den renaste vibrationen och intentionen är ett redskap för att assistera er i att inrikta hela er varelse till allt som är Skaparen. Det är, därför, värdefullt vid denna tid av uppstigningen, att uppmuntra er själva att känna igen rikedomen av Skaparens ovillkorliga kärlek som existerar inom er varelse, strålar ut från er själ genom ert högre hjärtchakra och hjärtchakra, i sanning varje aspekt av er varelse. Att känna igen kärleken som är närvarande inom er varelse nu kommer att ge stöd till er när ni inser att genom hela 2016 har ni medvetet eller omedvetet absorberat kärlek och inriktat er själva med er inre kärlek och kärlek från Skaparen. Ni kommer då kunna hedra kärleken inom er varelse och använda den för att hjälpa till med nästa steg i er uppstigning.

Det är nödvändigt att ta tid för att medvetet dela er kärlek energimässigt med er kropp, omgivning, nära och kära, karriär och allt ni önskar manifestera till verklighet. I sanning, allt inom och runt er. Fokusera medvetet på att andras kärlek från ert hjärtchakra in i alla aspekter av er varelse och era omgivningar, låt denna kärlek vara så närande, belysande och upplysande. Låt den rensa alla illusioner, smärta, lidande, och allt som inte längre behövs. Detta är en enkel men ändå stärkande övning att uppnå åtminstone en gång om dagen när vi går in i 2017 liksom över hela året. Det är en metod av själverkännande och inriktning med er själ, uppmuntran av er själ och nya aspekter av er själ för att grunda er mer fullt ut in i er varelse och verklighet.

Denna enkla övning kommer att assistera er på tre sätt; det första är att den kommer att tillåta hela er varelse och verklighet att bli inriktad med er själ.  Sedan kommer den att assistera er i att acceptera Skaparens kärlek, och för det tredje kommer den att ge er stöd i att skapa de nödvändiga skiftena och erfarenheterna för att hjälpa er uppstigning under året.

Vad Väljer Ni att Inrikta Er Med?

Vid detta stadium av uppstigningen är det viktigt att känna igen vad ni väljer att inrikta er med energimässigt, mentalt och känslomässigt. Er inriktning är er förbindelse, vad ni väljer att förkroppsliga och vad ni tror på. Genom 2017 kommer det att vara viktigt att observera era tankar, känslor, erfarenheter och skapelser och bjuda in er själva att undersöka vad ni inriktar er med och hur denna inriktning tjänar er spirituella evolution, välbefinnande och lycka. Det är värdefullt att säkerställa att era tankar, känslor, erfarenheter och vad ni väljer att skapa i er verklighet är inriktade med kärleken, visdomen, och Skaparens makt, vilken existerar inom er varelse. Om era tankar är negativa, era känslor är skadliga, och era erfarenheter begränsar er, visar detta att det finns en aspekt av er varelse vilken är inriktad med energier eller vanor som inte hjälper, vilka behöver bli rensade och helade. Att observera om ni väljer att inrikta er själva med Skaparens kärleksfulla aspekter eller de begränsande aspekterna hos ert ego, kommer att låta er gå ombord på en djup resa av självupptäckande. Om ert fokus 2016 var att absorbera kärlek, så kanske ni upptäcker att detta för fram för er erfarenheter av uppfyllelse för ni har redan inriktat er själva med Skaparens kärlek och er varelse, så era erfarenheter kommer att manifestera från dessa rena, överflödande kärleksfulla vibrationer.

Redskap för att Hjälpa Er Uppstigning

Ni kanske vill meditera för att fråga era guider eller er själ om att dela med sig till er energier för er att medvetet inrikta er med, för att ge stöd till och accelerera er uppstigning vid denna tid.

I anslutning till era upptäckter, vi, de Himmelska Vita Varelserna, vill dela med er energier vi tror kommer att tjäna er. Ni kanske vill be att hela er varelse inriktas med:

  • Ärkeängel Metatron, då han förankrar och ger stöd till skiftena eller frisläppandet av gamla energier, skapelser och inriktningar, som inte längre behövs inom er varelse.
  • Varelserna från Venus, då de för fram den andra fasen av sin kärleksfulla nedladdning av ljus och medvetnade till Jorden och hennes mänsklighet. Venus kärlek ger stöd till er acceptans av kraften och närvaron av kärlek, särskilt på en mental nivå liksom att den uppmuntrar en större majoritet av era handlingar i er verklighet att födas från kärleken inom er varelse.
  • Det gyllene Kristus Medvetandet fortsätter att vakna upp mer fullt på Jorden och inom mänskligheten och delar sitt rena ursprungliga medvetande; medvetandet som är ämnat för mänskligheten att förkroppsliga och uppleva på Jorden. Kristusmedvetandets energi är viktigt för att ge stöd till att ni kommer ihåg Skaparen och hjälpa integrationen av er själ med hela er varelse på en fysisk nivå.
  • Högre Aspekter av er Själ, som önskar att gå samman med er fysiska varelse, därför kan ni inrikta er med visdomen, det rena medvetandet, kärleken, friden, glädjen, expansionen, kraften och er själs sanning och njuta av energierna som förs fram in i er varelse med anledning av er inriktning.
  • Den heliga unionen, integrationen och balansen av det Gudomliga Maskulina och Gudomliga Feminina inom er och inom Skaparen för att hjälpa denna heliga balans och blandning av Skaparens energier med att manifestera på Jorden. Med syftet att känna igen denna heliga balans av kärlek, visdom, och kraft, inom varje persons själ, liksom att inse närvaron av det Gudomliga Maskulina och Feminina inom allt, (intentionens makt och förkroppsligande för att manifestera skapelse.)
  • Er Själsgrupp, (även om ni inte förstår något om er Själs Grupp). När er själ går samman med er varelse blir visdomen och förmågorna hos er Själsgrupp tillgängliga för er. Med inriktning kan denna möjlighet bli förstärkt och mer fullt upplevd.

Ta tid att ta kontakt med dessa energier individuellt eller tillsammans med en enkel intention, och följ er inre guidning.

Jorda Er Sanning

Tillåt er att hålla intentionen att jorda för att vidare assistera och ge stöd till nedladdningen av nya aspekter av er själ när de går samman med er personlighet. Att jorda vid denna tid av uppstigningen, kan vara ett verktyg för att hjälpa er få en djupare förbindelse, observation, välkomnande och acceptans av er själ liksom att låta det nya perspektivet av er själ att formas fullt inom er varelse, särskilt er mentala kropp. Att jorda kan användas för att accelerera integrationen och förkroppsligandet av er själ.

Föreställ er först er själs stjärnchakra över ert huvud som en stråle av er själs ljus, håll perspektiven, medvetandet, och energin av er själ. Låt ljuset av er själs stjärnchakra stråla ner på er. Föreställ er sedan ert jord stjärnchakra under era fötter, det är som en magnet som drar ljuset från er själ genom er varelse. Observera när ert jord stjärnchakra fylls med ljuset av er själ som blir en stråle av ljus vilken är samma som er själs stjärnchakra.

Observera Era Perspektiv och Relationer

Ni går in i ett stadium av transformation när ni går samman mer fullt med er själ, detta kommer att uppmuntra övergångar inom era relationer och perspektiv. Ni kommer att bli inbjudna att ifrågasätta vad ni tror på, vad som är Skaparens sanning och vad som är en illusion. Detta kommer att förstärka er förbindelse med er intuition liksom att bjuda in er att släppa alla vanor, begränsningar och illusioner som hindrar expansionen av er själ. Det är tid att tillåta nya perspektiv, trosuppfattningar, åsikter att formas från rummet av kärlek och sanning inom er, vilket kommer att betyda att gamla perspektiv, trosuppfattningar, och åsikter kommer behöva falla bort. Skapa intentionerna nu som kommer att ske med lätthet och perfektion för er och ni kan göra övergången till inriktning med perspektiven hos er själ, med glädje.

Observera era relationer med er själva och andra, erkänn att varje relation tillåter er att förstärka er förbindelse med Skaparen. Det är tid att knyta an till dem runt er och till er själva med större sanning, för att försäkra att alla era relationer är förbindelser i Skaparens ovillkorliga kärlek. Denna process kan börja genom att föreställa er att ni sänder en stråle av kärlek från ert hjärta till varje person ni möter eller är i förbindelse med. Det kräver att ni känner er komfortabla i er sanning, er själva och att ni älskar er själva ovillkorligt och inser att er kärlek försäkrar att ni är säkra, skyddade och helade hela tiden. När ni utvecklar era förbindelser med er själva och dem runt er från en plats av kärlek känner ni omedelbart ett djupare band till och förkroppsligande av Skaparen i varje ögonblick av er verklighet.

Manifestera Er Kärlek Genom Era Handlingar

Erkänn ni och genom hela 2017 att det är genom era handlingar på Jorden som ni kan uppleva rikedomen av kärlek inom er, skapa och förankra kärlek till Jorden, liksom ge stöd till manifestationen av Kärlekens Era. Skapa en intention för att försäkra att ni skapar åtminstone tre handlingar dagligen som har fötts från Skaparens ovillkorliga kärlek inom er. De kan vara små och enkla handlingar som ger stöd till er själva och andra i förbindelsen med den ständigt växande närvaron av kärlek inom er.

Himmelskt Stöd

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, är närvarande för att vara till tjänst för er och för att förankra era vibrationer av lycksalighet in i er varelse, spirituella evolution, och verklighet. Var snälla och kalla på oss för att ge stöd till de healande övergångar eller processer som ni vill ska ske inom er. Våra healande vibrationer finns alltid tillgängliga för er, kalla helt enkelt på våra energier, och vi kommer att assistera er med en djup inre transformation som kommer att stråla ut till hela er varelse och verklighet. Vår visdom finns alltid tillgänglig för er liksom vår assistans för er själs integration. För att få kontakt med våra energier repetera helt enkelt affirmationen, ”I Am Bliss,’ medan ni fokuserar på ett rent vitt ljus som omger er och smälter in i er varelse.

Det är för att skapa, förkroppsliga och uppleva kärleken inom er på kreativa, lycksaliga och själsinspirerade sätt.

’Jag är Skapelsen, Förkroppsligandet och Erfarenheten av Skaparen.’

Med evig lycksalighet

Himmelska Vita Varelser

Read More from the Celestial White Beings

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...