Jesus via John Smallman, 16 januari 2024 

Jesus 

Via John Smallman, 16 januari 2024 

I Varje Ögonblick Är Ni Fria Att Göra Era Val 

 

Master Jesus 

 

Vi är ALLA ETT! Separation är en dröm eller en mardröm, beroende på hur vi väljer att uppleva den, och naturligtvis är den overklig. 

Separation från Källan, Moder/Fader Gud kan aldrig ske, har aldrig skett, skulle aldrig kunna hända eftersom det finns bara ETT tillstånd att vara, och det är i Förening med Gud, Som är Allt, som är evig och oändlig och som älskar varje uttryck av Sig Själv – som är varje kännande varelse, vilket den är fysisk eller totalt fri av begränsningar.  

Gud skapade er utifrån Kärlek – från Hennes Jag, i Kärlek, och därför är ni och kan bara vara fullständigt Fria, eftersom Kärlek till sin natur är ett absolut och evigt fritt tillstånd av existens.  

 Att inte vara fri är omöjligt och ändå, som människa verkar det definitivt inte som att ni är fria på grund av de begränsningar som era fysiska kroppar ålägger er, så länge ni väljer att vara begränsade av dem.  

Begränsningar som ni upplever i en fysisk kropp är inte påtvingade er. Ni upplever dem eftersom ni valde att göra det när ni planerade era mänskliga livsvägar, innan ni inkarnerade. Och ja, andra är involverade i de begräsningar ni upplever, helt enkelt för att ni innan inkarnationen valde att engagera er med andra som skulle hjälpa er att följa dessa vägar. 

Det här är mycket svårt för många av er att acceptera, eftersom den illusoriska verklighet som ni valde att uppleva, till sin natur verkar vara helt verklig, precis som ni tänkt er den.  

Jag skulle vilja påminna er igen om att:Det finns inga olyckor, det finns inga tillfälligheter och det finns inga slumpmässiga händelser.” Var och en planerade och valde varje upplevelse som ni går igenom som människa.

Ingen annan är skyldig för det ni går igenom, så acceptera det liv som utspelar sig för er i varje ögonblick, och genom att göra det finna den frid som det ger er. 

Frid är faktiskt ert naturliga tillstånd. Att inte acceptera de aspekter av livet som ni inte gillardet här är inte rättvist, det här skulle inte hända mig – som många gör, är valet att inaktivera eller blockera det naturliga flödet av frid inom och genom er. 

Det är bra och förnuftigt att försöka ändra de omständigheter i era liv som orsakar er smärta eller lidande, men det är viktigt att kunna skilja på vad ni verkligen kan förändra, och vad ni absolut inte kan. 

Livet som människa i fysisk form är definitivt en mycket kraftfull och användbar inlärningsupplevelse, och vad ni lär er hjälper i hög grad er andliga utveckling.Huruvida ni utvecklas andligt under en viss livstid, beror på hur ni reagerar på de lärdomar den ger er.  

Ni har alltid full valfrihet. Vissa lever liv där de upplever intensiv smärta och lidande, men ändå gör stora andliga framsteg, medan andra som verkar leva charmerande liv gör olika val som försvårar alla tillväxtmöjligheter de från början satte upp på sin livsväg. 

Allt kommer tillbaka till frihet och val, och hela tiden har ni frihet att välja, därför är det väldigt viktigt att utveckla era förmågor att vara medvetna om er intuition – er andliga vägledning – och inte blanda ihop den med den vägledningert ego erbjuder. 

Den senare agerar alltid utifrån rädsla, medan er intuition agerar utifrån Kärlek, vilket gör det mycket lätt att urskilja vilken ni bör hedra och följa. 

Om ert ego skriker åt er för att få er uppmärksamhet och därmed hindra er från att stiga ut på vägen framför en snabbt framrusande bil, tacka det, för dess syfte är att skydda er kropp från skador, men också påminna er själva om nödvändigheten av att vara uppmärksamma.  

Att vara medveten innebär att vara medveten om varje tanke, ord eller handling som ni engagerar er i, och det kan var mycket svårt när ni är djupt involverade iatt hantera världsliga problem. 

Till exempel måste en neurokirurg fokusera extremt intensivt och noggrant när hon eller han operera någons hjärna – det är att vara medveten – men att göra det stänger fullständigt ute full medvetenhet om “varandet,” om fullständig medvetenhet. 

Det här är ett exempel på människans oundvikliga begränsningstillstånd. Till exempel kan jag kommunicera med alla som vill kommunicera med mig, därför att jag är inte på något sätt begränsad av en fysisk kropp, medan ni som är i en fysisk kropp har mycket begränsade möjligheter när det gäller personer med vilka ni kan interagera och kommunicera med samtidigt.   

De av er som kan gå in i djupa tillstånd av meditation genom att vara tysta och fullt medvetna, är mycket mer uppmärksamma ert dagliga liv. 

I det tillståndet kan ni få intuitiva insikter som kan hjälpa er att lösa problem eller frågor som i ert normala vakna tillstånd kan verka extremt svåra eller till och med olösbara. Inga problem är olösbara, de är bara olösliga på grund av det mänskliga intellektets begränsningar, oavsett hur briljant och effektivt det intellektet är, och för att ert ego alltid uppmuntrar er att använda ert intellekt för att distrahera er från att vara uppmärksamma och medvetna om er gudomliga vägledning – er intuition. 

Att vara öppen och medveten inbjuder er intuition att erbjuda er kunskap som ert intellekt är helt oförmögen att komma åt. En del av er plan, före er inkarnation, inkluderar avsikten att förbli medveten om er intuition, därför att den kommer hjälpa er mycket när ni följer er förinställda livsväg.  

Kom ihåg att ni aldrig är ensamma. Er intuition är en aspekt av er Förening med Gud, den är precis som Kristusmedvetandet, er oskiljaktiga förbindelse med er heliga Källa genom vilken Kärlek ständigt flödar i ömsesidighet mellan er och Moder/Fader Gud. 

Men när ni låter ert ego leda och styra er – utan någon som helst kontroll från er sida – minskar eller till och med stänger ni ner er egen tillgång till Kärlek. När ni gör det använder ert ego möjligheten att uppmuntra er till att jämföra er själva med andra – en totalt meningslös övning – och det leder ofta till missnöje med ert eget liv i form av rädsla, ilska, förbittring, fördömanden och dömande av andra. 

Att låta dessa känslor av otillräcklighet flöda regelbundet och fritt, distraherar er från er sanna natur när ni blockerar Kärlek för att fokusera på till synes viktigare saker i ert liv.  

Den blockeringen till er sanna natur leder sedan till att ni ständigt söker kärlek och acceptans från andra. Ert upplevda mänskliga tillstånd av separation verkar separera er från Kärlek, men i själva verket är det genom ert eget val som niupplever separationens overklighet, och att vara oälskad är skrämmande vilket är anledningen till att ni spenderar så mycket tid med att söka den hos andra.  

Den enda plats som ni kommer att finna kärlek och acceptans på är inom er själva, i ert naturliga tillstånd av Kristusmedvetandet. Kärlek är er natur, det är er fullständiga, oskiljaktiga och eviga förening och anpassning med Moder/Fader Gud. 

Men ni kan, som många olyckliga gör, vägra att erkänna det och fokusera på egots vägledning när ni lever ert liv i fysisk form. Ändå får ni, utan undantag, regelbundet ta emot små knuffar som får er att fråga er själva: “Det måste väl finnas ett mer meningsfullt syfte med mitt liv?” än att bara ta hand om mina materiella kroppsliga behov. Naturligtvis har ni alltid friheten att välja om ni vill erkänna dessa knuffar eller avfärda dem.  

Se till att engagera er med dem så mycket ni kan och njut av den ökade känslan av frid som det ger, när ni börjar hedra er själva som Gud gör, genom att inse att ni är Hennes perfekta gudomliga skapelse av Kärlek, som uttrycker Sig själv genom er i varje ögonblick i ert liv. 

Er kärleksfulla broder, Jesus. 

 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *