Jesus via John Smallman, 29 oktober 2020

 

Jesus via John Smallman

29 oktober 2020

Ni är alla ETT och splittring mellan er är overkligt.

 

Mänskligheten befinner sig på uppvaknandeprocessens spets då antalet av dem som är medvetna om att livet är så mycket mer än de materiella aspekterna, fortsätter att snabbt öka. Den nuvarande förvirringen och osäkerheten, tillsammans med de stora restriktionerna på er frihet att röra er och vara sociala, motiverar människor och får dem att ifrågasätta giltigheten i många av de begränsande och inkräktande föreskrifterna som läggs på er av olika regeringar i världen, och som de stora nyhetsmedia rapporterar som varande inte bara nödvändiga, utan totalt oundgängliga för att tillförsäkra att mänsklighetens hälsa skyddas.

Som jag sagt tidigare, det är mycket som kommer upp i människors medvetenhet från de dolda djupen i deras sinnen, som är extremt störande och oroande. Det är ”saker” av traumatisk natur som var känslomässigt mycket skadliga när de inträffade, så de har varit begravda under den medvetna medvetenhetens nivå tills nu, och har varat sig där, orsakande myriader relationsproblem för praktiskt taget alla och varje nation. De kommer nu upp för att erkännas, förlåtas och släppas. Smärtan och lidandet som detta erkännande medför har lett till mycket av det nuvarande konfliktläget, kaoset och förvirringen, och till de rädslodrivna auktoritära begränsningarna av er frihet och av er suveräna individuella Gudagivna rätt som gudomliga varelser, eftersom det förefaller splittra er. Men ni är alla ETT, och splittring mellan er är overkligt.

Så snart ni, i sanning och fullkomligt, kan förlåta alla andra och förstås er själva för det som kommer upp, och förstår att ni delar en odelbar natur med varandra och med Källan/Livet, kommer Kärlek att inspirera er att öppna era hjärtan fullt ut till den Enheten, den Kärleken, och då kommer ert behov att döma eller fördöma andra att falla bort då ni inser att det ni gör mot andra, det gör ni faktiskt mot er själva. Sålunda kommer Kärlek att lösa upp allt uråldrigt hat, all avsky och bitterhet ni känt mot andra och vid vilket så många av er har hängt er fast.

Så jag, och många andra, slutar aldrig säga er; Kärlek är den enda Verkligheten. Nu, då er kollektiva uppvaknandeprocess accelererar och intensifieras, börjar många inse att detta verkligen är den enda Sanningen. Emellertid, då människor upplever livet i form och exponeras för all denna splittrande kulturella, ras-, religiösa, politiska och ekonomiska kulturisering och socialisering som er uppfostran från barn till vuxen lägger på er, har dessa upplevelser orsakat er mycket trauma av känslomässig och psykologisk natur. För att kunna växa upp och framgångsrikt leva i samhället behövde ni ”glömma” detta trauma genom att begrava det djupt i de undermedvetna eller omedvetna delarna av era sinnen, vad som återstod var stark rädsla och förbittring över den till synes mycket farliga och orättvisa miljö ni befann er i.

Oavsett om ni föddes in i extrem fattigdom, oföreställbar rikedom, eller något däremellan, blev ni alla traumatiserade i större eller mindre grad under er resa från barn till vuxen, ingen kommer undan trauma. Som barn är det traumat för starkt och smärtsamt att bära, det måste gömmas, begravas, eller på något sätt förkläs eller döljas så att det kvarstår icke känt och icke erkänt. I vuxenhet, om det inte ses, erkänns och helas, blir det roten till alla livsfrågor – psykologisk stress, sjukdomar, relationsproblem, otillräcklig känsla av själv etc. – varför det alltid finns så många konflikter mellan människor och pågående krig mellan länder.

Alla som just nu är inkarnerade valde att vara på Jorden i denna tid för att hjälpa till i det kollektiva uppvaknandet genom att vara och uttrycka den Kärlek som var och en är. Men, när ni väl har inkarnerat så förloras minnet av dessa före-inkarnationen planer och avsikter. Men en större del av den kollektiva planen för alla som valde att inkarnera som människor är att de ska utvecklas andligt. – alltså att vakna upp till sin sanna natur – och genom att göra det sätta den plan i verket de tidigare formulerat för sin avsedda livsväg. Ett ökande antal av er gör detta dagligen, och detta uppvaknande till er andliga natur kan vara långsam och mild eller extremt intensiv och snabb. Därför är det totalt olämpligt att döma varandra, för ni kan omöjligt veta vilken sorts väg de planerat för sig själva, eller hur långt på den de hittills framskridit. Var så säkra på att alla – absolut alla människor som nu är inkarnerade – är precis där de är avsedda att vara, och att de – vad andra än kan tycka – högst definitivt gör sitt bästa.

Detta är mycket svårt för er att acceptera eftersom dömande av andra uppmuntras i nästan alla raser, kulturer och religioner, för att inte tala om i alla politiska, ekonomiska och personliga relationer. När ni lever utifrån hjärtat och sätter en avsikt att åtminstone en gång varje dag bara vara kärleksfulla oavsett vad som händer, då är ni, mycket djupt och effektivt, den förändring ni vill se i världen och sätter den i verket. Djupt inom er vet ni detta, så erkänn det och acceptera dess giltighet. När ni gör det intensifieras styrkan i ert individuella energifält och blir ännu effektivare.

Det ni har glömt är: Ni är alla mycket kraftfulla och effektiva gudomliga varelser! Därav följer att er kollektiva framgång i uppvaknandet är säkrad och absolut oundviklig, för det är Guds Vilja.

Ni har alla, under många livstider, gjort myriader av ”misstag”, – det vill säga, gjort saker som varit kärlekslösa, ibland extremt kärlekslösa – och inom er alla finns ett djupt kvarliggande minne av att det är på det viset. Det finns inget behov, inget behov alls att minnas vilka dessa misstag var. Förstå bara att de saker som kommer upp inom er för att erkännas, tackas och släppas är del av kollektivets kärlekslösa handlingar och beteenden som inträffade under en mycket lång tidsperiod, och att ni, tillsammans med alla andra just nu inkarnerade, är här för att hjälpa till i denna enorma uppgift med att släppa ALLT som på något sätt är eller var kärlekslöst.

Lita på Gud och lita på er själva, för ni åstadkommer det ni planerade, och, trots era tvivel och er oro för motivet hos andra människor, andra grupper, andra länder, det ni planerade sker … NU!

Ni inkarnerade mycket modigt vid denna tid i mänsklighetens andliga utveckling därför att det var absolut rätt tid för er att göra det. Vet att all smärta, allt lidande eller all ångest ni personligen erfar kommer att upphöra. Ni är alla de älskade barnen till Modern/Fadern/Gud, Källan, det oändliga fältet av Kärlek som är allt som existerar, och medan det just nu kan vara mycket svårt för er att acceptera och tro detta, så finns det djupt inom er ett vetande att det är så. Därför, släpp alla era tvivel och er misstro och sätt återigen den enormt kraftfulla avsikten att bara vara kärleksfulla i varje ögonblick, och vara kärleksfulla mot alla, – i era sinnen, hjärtan, personligen, via sociala media, eller då ni läser världsnyheter – för det är orsaken till att ni valde att vara här i denna tid av kaos och förvirring, vetande att er närvaro var en väsentlig aspekt av den kollektiva uppvaknandeprocessen.

Ni har ingen aning om hur enormt framgångsrika ni alla är i detta nu-ögonblick, då ni utsträcker Kärlek in i drömmen/mardrömmen av overklighet och mycket kraftfullt bidrar, som bara ni kan, till detta stora uppvaknande. Här i de osynliga eller andliga sfärerna hejar vi mäktigt på er, då vi hedrar och respekterar den oerhörda uppgift ni tagit på er och nu för fram till en ytterst framgångsrik fullbordan.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...