Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 16 december, 2017

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

16 december, 2017

Ett meddelande från era Guider

Älskade Ni!

Det är med stor kärlek som vi hälsar till er. Vi har mycket att förbereda er för, i och med att era uppstigningskoder står i färd med att bli aktiverade. Vad vi menar med detta är: Ni kommer att bli alltmer medvetna om Allt Som Är. Ni kommer att få större urskillning gällande vilken er verklighet är, vad ni kan göra för att framhäva er upplevelse av er verklighet och vad ni kan göra för att förändra eller eliminera de aspekter i er verklighet som ni inte tycker om. Detta blir en process som vissa av er snabbt och enkelt kommer att kunna behärska, medan andra får fortsätta kämpa på grund av att de saknar tron på sin egen styrka och möjligheten att de skulle kunna förändra sina omständigheter till det bättre genom sina tankar, övertygelser och val. Ni alla har under en mycket lång tid fått höra om detta koncept eller om någon variant på det, men mycket få av er tror i sanning på dess kraft. Detta håller snabbt på att förändras, i och med att ni får ta emot gudomlig hjälp för att era biologiska farkoster såväl som era psykologiska konstruktioner nu ska bli uppgraderade. Det finns många andra aspekter gällande uppgraderingarna som energimässigt översvämmar er värld just nu.

Ofta hävdar ni att ni inte har energi till att göra något, när ni i själva verket psykologiskt kan framkalla energi, er biologiska farkost får ta emot denna energi och ni förmår fortsätta med vadhelst ni önskade ha energin till. Vi ska laborera, eftersom vissa av er fullständigt förstår och ofta utövar detta och andra använder bristen på energi som en ursäkt för att undvika de saker som de känner ett motstånd för. Det är en sak ifall ni i hjärtat, sinnet och kroppen kan känna att det är något som ni inte vill göra. Det är helt tydligt för er och det finns ingen anledning till att ni inte skulle kunna tala er sanning om att inte vilja göra det. När ni uttrycker er sanning ökar det er kraft, er äkthet och er makt i världen. Ifall ni undviker sanningen, kommer med undanflykter eller gör saker, såsom att ni skulle föredra att ofta inte vara andra till lags, så minskar ni er egen kraft, äkthet och makt i världen. Men om ni i sanning inte vill göra något, så finns det ingen anledning till att ni behöver förklara för någon annan vilka era orsaker är för att inte vilja göra det.

Detta är kanske den viktigaste biten i detta meddelande: Ni är suveräna. Ingen annan individ eller grupp har någon makt över er om ni inte låter dem ha det. Detta menar vi bokstavligen. Ingen organisation, inget system, har någon makt över er om inte ni låter dem få det. Ni är inte målet för några trosartiklar, koder, lagar eller regler ifall ni inte väljer att vara det. När ni låter er själva vara en del av något större, underordnar ni er ofta lagar, regler, föreskrifter eller förväntningar gällande det som denna större organisation förväntar sig av er. Det är ert val och de flesta av er tänker inte på några konsekvenser av att underordna er en större grupp, om det så är er familj, er sociala eller yrkesrelaterade grupp, er andliga organisation, ert politiska parti eller era konstnärliga, idrotts- eller fritids-sammanhang. Kära Ni, i och med att allt fler av er blir medvetna om vad ni är kapabla till, så kommer dessa grupper att börja kännas trånga för er. Ni kommer att börja irritera er på förväntningar som ni i det förflutna var helt villiga att rätta er efter. När ni når en allt större nivå av suveränitet, börjar ni undvika grupper och organisationer som på något sätt begränsar er suveränitet. Många grupper och organisationer kommer att utvecklas till att ge rum för dem som är ovilliga att foga sig i tidigare standardiserade regler, förskrifter och förväntningar för ett medlemskap, genom att erbjuda partiella medlemskap, där skyldigheterna är mer flexibla. Detta blir nödvändigt för att flera av dessa organisationer ska kunna fortbestå.

Ett annat sätt på vilket ni kommer att få se människor alltmer komma in i sin suveränitet, är inom utbildningsområdet. Många fler människor kommer att undvika de organisationer som kallas högskolor och universitet. Flera av dessa institutioner begränsar kapaciteten för lärande genom att i huvudsak kontrollera det som erbjuds i termer av läroplaner och kurser. De som vill fortsätta frodas kommer att vara de som erbjuder mer själv-styrda läroplaner, alltfler mångfacetterade examina och som låter studenterna planera sina egna studier baserade på sina intressen och förmågor, utan att begränsa var de kan genomföra sin forskning eller ens vilka slag av forskning som de kan genomföra. Ni kommer att få höra alltmer om studenter som utför sin forskning empiriskt, snarare än att lita sig till någon annans utförda och därmed även föråldrade eller inkorrekta forskning. Vid vissa institutioner sker detta redan, vilket vi anser vara det högsta bästa för alla. Rent allmänt blir lärandet mycket mer empiriskt och mindre begränsat till böcker. Det som man upplever är exponentiellt av större värde i termer av lärande, än vad man kan läsa eller höra talas om. Ju större frihet studenterna har till att få experimentera och utforska, desto större prestige kommer de att tillföra dessa institutioner. De institutioner som fortsätter med att kontrollera läroplaner och processen att få till sig information, blir mindre dynamiska och förlorar slutligen sin spets, i termer av att dra till sig och kvarhålla en livskraftig studentkår. Således kan vi otvetydigt säga att denna trend kommer att fortgå tills studenterna inser att de inte behöver sådana organisationer och institutioner för att lyckas.

En stor del av den högre utbildningen kommer att bli mer didaktisk, eller självlärd. Som ett resultat kommer den högre utbildningens standard dramatiskt att skifta och företag och andra organisationssystem kommer att kräva allt mindre formell utbildning och kommer att se till mer av nytänkande i termer av hur nyrekryteringar möjliggör deras egen lärandeprocess. Det blir rätt tydligt att de som är motiverade att på sina egna sätt utmärka sig i enlighet med sina egna intressen, kommer att betona vilken organisation som helst som de väljer att vara del av, snarare än att infoga sig till det som i det förflutna har förväntats. Precis som entreprenörskap under de senaste tio åren har skjutit i höjden, så kommer de som önskar arbeta inom existerande organisationer att skapa en typ av organisatoriskt entreprenörskap för dessa organisationer, vilket resulterar i en vinn/vinn-situation för självaste organisationen, för de individer som väljer att betona organisationerna genom att ge sina färdigheter till dem samt för alla som betjänas av organisationen. På det sättet blir gamla, föråldrade förväntningar och anpassningar hos företag något som tillhör det förflutna och dessa företags kraft och framgång förlitar sig alltmer till mänskliga idéer och prestationer, snarare än till siffror och vinstmarginaler.

I och med att alltfler människor förmår utforska sin potential under ett flaggskepp hos ett företag, en organisation, eller en institution som låter dem utforska ett outforskat område, blir era upplevda begränsningar något som tillhör det förgångna. Så på en individuell och kollektiv nivå kommer ni att kunna släppa taget om era begränsningar. Alltfler människor och organisationer kommer att inse och förstå att en utvecklig ständigt kan uppnås på ett sätt som tidigare upplevdes som godtyckligt eller på grund av tur, i motsats till ett uppmätt ’input lika med output’. Som ett resultat kan alltmer uppnås. Man kommer alltmer att undersöka och experimentera med mänsklig potential i och med att alltfler människor bryter sig igenom gränser, upplevda begränsningar och falska övertygelser för att uppnå allt mer ökande förmågor och därmed utvidgar man möjligheterna för samtliga.

Älskade Ni, de av er som upplever att andra har all makt, så kan ni inte ha mer fel. Varenda en av er är synnerligen mäktig. Hur och om ni väljer att bruka er makt är ert eget val. Vi rekommenderar er starkt att ni ska fundera på er kraft på flera sätt. Hur kan ni använda er sociala, ekonomiska, intellektuella, fysiska eller andliga kraft på sådana sätt som bidrar till det högsta goda för samtliga? Var medvetna om att varje val påverkar ALLA genom de vågor som de skapar. Vi ber att ni ska vara mycket medvetet uppmärksamma på detta – hur ni bemyndigar eller gör det som ni önskar maktlöst, genom era tankar, ord, övertygelser och gärningar. Varje tanke, ord och gärning är ett val som indikerar vad ni fokuserar på. Fokusera tydligt och konsistent på det som ni vill och det som ni vill uppnå, förutsatt att ni inte saboterar era önskningar genom falska övertygelser eller upplevda begränsningar. Det spelar ingen roll att det som ni fokuserar på upplevs som ’bra’ eller ’dåligt’. De flesta saker kan och kommer att upplevas som ’bra’ av vissa och ’dåligt’ av andra. Vi ber er att inte döma era egna idéer eller önskningar, bara ge bränsle till det som ni känner att ni brinner för genom era tankar, övertygelser, ord och gärningar och då är det mycket mer troligt att det kommer att gå i uppfyllelse. För dem av er som saknar en passion för någon idé eller något syfte, skulle vi vilja att ni överlägger vad det är som ni skulle vilja ägna ert liv åt, ifall ni inte kunde misslyckas. Ifall era samtliga behov rikligt var omhändertagna genom att ni helt enkelt fokuserar er uppmärksamhet på det som ni vill, vad skulle ni då skapa i ert liv eller för världen i stort?

Käraste Ni, vi uppmuntrar er starkt att fundera över de möjligheter som vi presenterar genom denna överföring, eftersom ni alltmer kommer att få uppleva att era tankar och ord blir er verklighet. Detta är enbart Attraktionslagen i funktion. Er upplevelse av denna Andliga Lag kommer märkbart att öka när ni tar in Uppstigningskoderna och drar till er det som ni lägger fokus på. Återigen, Älskade Ni, var mycket medvetet uppmärksamma på var ni fokuserar era tankar, er uppmärksamhet och er energi.

Vi älskar er kraftfullt.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

The Collective of Guides via Salena Migeot, December 16th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...