Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 11 mars

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

11 mars, 2016

Hälsningar Ljuskrigare!

Vi är glada över att få den här chansen att idag återigen få tala med er.

Ni håller alla, med varierande grader av medvetenhet, på att simma omkring i det som vår skrivare har kallat en ”kraftfull flodvåg” förorsakade av förmörkelse-energierna.

En del av er känner er kullkastade av den höga DNA-förändrande egenskapen i dessa frekvenser, som om ni blev upplyfta, ut ur er tidigare fysiska, mentala och känslomässiga struktur – blev befriade från den på något sätt, och bortslitna från den på andra sätt.

Vi skulle kunna säga att alla som nu håller på att stiga upp, upplever detta uppåtgående skifte av det som man skulle kunna kalla elektromagnetiska frekvenser, bland andra vibrationer och att dessa påverkar den mänskliga kroppen på en cellulär nivå, från själva basen i er molekylära sammansättning till själsnärvaron inom var och en av er.

Detta är helt säkerligen en ansträngande resa.

Ni upplever flera saker samtidigt: ni släpper taget om gamla vanor gällande ätande, sömn, fysiska aktiviteter eller inaktiviteter, så väl som ett stort skifte i er emotionella frekvens och jämvikt.

Det förekommer ett frisläppande av gamla former av toxicitet, både inombords och utanpå – gamla budskap, upplevelser, minnen och reaktioner på det Jordiska livet, som håller på att stiga upp för att nu hälsa er, som om ni hade ignorerat dem i århundraden, med en kraft som gör att de verkligen blir kännbara i rummet.

Likaledes förekommer ett frisläppande av gamla förväntningar gällande vad Uppstigningen innebär, inklusive tvivel på att ni faktiskt håller på att Stiga upp samt vad den Nya Jorden kommer att föra med sig.

Det pågår en omorganisering i era förväntningar på er själva – ni kanske upplever att ni inser er behöva mer självkärlek och uppmuntran, eller ni behöver släppa taget om behovet att få andras godkännande, eller behovet av att argumentera med dem.

Det förekommer även en omorganisering av det som ni trodde att ni önskade i livet – i ert hem, inom ert arbete, i era förbindelser med era nära och kära – när nya visioner och insikter stiger fram.

Det förekommer också en insikt gällande historiska ögonblick, så som världsregeringens (för det finns en sådan) fullständiga avslöjande om Galaktisk närvaro, och hela iscensättandet av NESARA-lagen – att dessa helt enkelt är yttre indikatorer på en inre frekvens.

Denna allt högre frekvens är den växande medvetenheten hos Ljusarbetarna – ni håller redan på att bygga den Nya Jorden med själva er närvaro, er helande vibration, ert växande medvetande och er tro på rättvisa, frihet och överflöd för alla.

Det förekommer en ökande brist på förväntningen om att ni behöver bli räddade, med andra ord – en ökande insikt om er sam-Skapande kraft i detta Universum och en ökande acceptans av de verktyg och övningar som behövs för att väcka denna kraft och att helt återta den.

Ja, det finns de som ger ut löften om en finansiell ”räddning” – ”Investera i den eller den utländska valutan, för snart kommer en valutaomvärdering att ske som kommer att göra er rika!”, säger de.

Eller så beskriver man en enstaka en-dags Händelse som ska förändra allting på Jorden inom en eller två timmar, snarare än en pågående utveckling av den Nya Jorden och NESARA-lagen, som redan sker på er planet.

Det finns de som uppmanar Ljusarbetarna att glömma bort sin egen makt, sina egna inneboende förmågor att stå upp och återta sina insikter och sin visdom och förmågan att skapa överflöd inom sin egen Gudomliga aspekt och att i stället investera i någon annans ”inside information” som att den ena eller den andra finansiella planen eller händelsen kommer att ta hand om er – det finns inget behov av att bli kapten i ert eget fartyg.

Allting är på väg – bara tro på det.

Och verkligen, det finns en kapten på ett stort skepp och han heter Ashtar, han tjänar under amiralen Lord Sananda Kumara.

Och i den här delen av Universum, skulle man kunna säga att en verkligt fantastisk sopkvast sopar rent på Jorden och områdena runtomkring Henne – sopar rent och blottar de kriminella och de lögnare som under så lång tid har låtsats representera ”Gud” (som de beskriver som vit och manlig), en gudomlighet som inte överraskande såg ut och lät som dessa förmodade makthavare, och som helt och hållet var på deras sida i frågor gällande religion, statsskick och krigsföring. Vi försäkrar er, det finns ingen räddningsplan.

Det finns bara fasthållandet vid den högre lagen – Universums lag – om det så är lagarna om kvantfysik, vilka Jordens befolkning bara återigen har börjat bekanta sig med, eller Kärlekens lag och allt som faller under den.

Som vi tidigare har sagt, så inkluderar Kärlekens Lag insikt, acceptans, och observation av heligheten på alla varelsers vägar.

För i ett Universum med fri vilja är alla fria att fatta sina egna beslut, både individuellt och som ett folk. Och ni har blivit nekade er rätt till den fria viljan under de pågående masspsykologiska attackerna så som 11 september 2001.

Därför, ja, det har skett några ingripanden av Ashtar Command (som följer den Universella lagen), och vi är priviligierade att få vara del av det.

Men förstå att när vi talar om en Ny Jord, så menar vi inte ”en Jord som är någorlunda lik den ni nu lever i, utan en något mer överflödande och något mer rättvis, med kanske på några ställen färre grymheter och brott mot mänskliga rättigheter”.

Vi talar inte om en halvmesyr som inkluderar delar av ett avslöjande gällande Jordens verkliga historia, eller delar av Hennes plats i detta Universum, Galaktisk närvaro, och alla krig, interplanetära invasioner och oenigheter och energimässiga störningar och avbrott som har lett er fram till er nuvarande situation.

Det finns inga halvfärdiga åtgärder vad gäller den Nya Jorden och det finns inga halvmesyrer för Ljusarbetare att fatta tag i och falla tillbaka på, för säkerhets skull.

Det finns endast en fullständig, hel, kraftfull-bortom-all-beräkning omvälvning och upplösning av det gamla, så att det nya kan byggas upp i dess ställe.

Med all säkerhet, om ni önskar leva i en rått- och termit-infekterad byggnad som har skapats av ruttet trä, och som delvis har stöttats upp, så får ni göra det – men alla byggmästare som är värda sina namn skulle varna er att ofullständiga reparationer bara fungerar under en mycket kort tid och med tiden kommer ni sedan att finna er själva i en ruttnande boning.

Det här är inte visionen av den Nya Jorden som ni har kommit hit för att skapa och förverkliga.

Det är inte ens en acceptabel vision av den gamla Jordens förnyelse.

Det är ett redskap för det gamla korrupta styret att få fortsätta, och som har förbisett flera av Jordens samhällen och hela kulturer och miljarder människor under de senaste århundradena och det kommer gladeligen att fortsätta åt samma håll, om ni var tillräckligt dumma att åter en gång falla för deras bedrägerier.

Fall inte för några mörka förtrollningar, kära ni, precis när ni håller på att vakna från de mörkaste som Jorden någonsin har skådat.

Ta detta häpnadsväckande Ljus – till vilket era inre ögon dagligen alltmer vänjer sig – och använd det till att förverkliga varje plats i ert liv där ni har litat på falska profeter.

Sitt ner och tala med ert ”support team” och tala om för dem att ”Jag behöver er visdom! Vem ska jag rösta på? Vem understöder jag? Vilka kanaler är bäst för mig att lyssna på och vilka ska jag undvika som källor av missinformation? Om jag inte hör er inombords nu, så att de blir till mina egna tankar, så sänd mig energin av er visdom och er kunskap!”

”Låt mig absorbera dessa som min egen sanning, så att de blir mina egna tankar och ger mig en känsla av att det är rätt och riktigt i området kring mitt hjärta, som talar om för mig att detta är Sanningen. Detta är vad jag behöver få veta!”

Vad gäller vilket livsområde som helst, fortsätt ställa frågor tills svaren kommer. Följ sedan dem.

Känn er skaparkraft att kunna skapa allt överflöd, all frihet och inre och yttre styrka som ni möjligtvis kan föreställa er, och skapa sedan det.

Ingen kommer att ge er detta – ni skapar det själva, ni arbetar med energi och era Ljusarbetarkamrater, för att verkställa den Nya jordens struktur.

Och på den klippan ska ni grundlägga ert Liv i den Nya Jorden och alla krafter från helvetet kommer inte att få övertaget gentemot det.

Namaste, vänner! Vi finns här.

Kalla på oss, för ni är aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

The Collective via Caroline Oceana Ryan, March 11th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...