Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 13 oktober, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

13 oktober, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galakterna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Ni alla som befinner er i Transformation!

Vi lägger märke till att flera Jord-skiftande förändringar nu äger rum, inte bara i atmosfären som omger Jorden, utan inom Jordens självaste vibration, inklusive bemäktigande skiften inom ert eget och i allt högre grad förenade grupp-medvetande.

Vissa av er har varit medvetna om det stora inflödet av Ljus som har nått planeten, med ett initialt utflöde och skapandet av ett nytt Ljus-Rutnät, vilket ägde rum den 11 oktober, över en 12-timmars period*.

Detta Ljus är olikt allt som har nått fram till er planet under många miljoner år.

Detta är en form av energi som tidigare endast har upplevts inom de högre sfärerna och som under miljontals år har kunnat förnimmas och upplevas av dem som har ett högre medvetande.

Det har nu kommit till planeten, inte endast på grund av astrologiska skiften och händelser, utan för att det mänskliga medvetandet har kallat, med en avsikt och en önskan att få uppleva det som ni en gång skulle ha ansett vara omöjligt att få uppleva på Jorden, förutom i sällsynta stunder av Gudomlig insikt och uppenbarelse.

Detta är vad som menas med termen ”uppenbarelse”.

Det är helt enkelt öppnandet av en portal inom medvetandet, som öppnar vägen för en upplevelse eller vision som er alldagliga vibration och uppmärksamhet vanligen inte erbjuder.

Ni är medvetna om Uppenbarelseboken, känd som ”Bibelns sista bok”, som om den skulle vara ett slutgiltigt konstaterande gällande slutet på den gamla eran.

Fastän den är skriven med symboliska termer, kan denna skrift, som i hög grad har reviderats under århundradenas lopp, inte anses vara en karta över vad som sker inom dessa ”sluttider”, vilka inte är slutet på er värld, utan slutet på en era.

Ni går nu framåt – vissa dagar glädjefyllt, vissa dagar enbart med utmattning, när ni får uppleva födslovåndorna hos någon som föder fram ett nytt liv – till en plats i tid/rum som energimässigt inte är helt ny för er, men ny för er upplevelse på Jorden.

De flesta av er har levt liv under Atlantis eller Lemuriens tidsåldrar, eller inom den Inre Jorden, där vibrationerna fortfarande är av femte dimensionen eller högre, samt andra högre-dimensionella Jord-upplevelser, inklusive de tider som har tillbringats inom liv bland Jord-baserade Ängla-varelser eller inom älvornas rike.

Ändå har ni ännu inte fått uppleva den känsla, den verklighet, inom livet på Jorden, när detta rör sig från djupen av tätheten inom den tredje dimensionen till den femte dimensionen.

Ni kan redan se tilltagande femte-dimensionella aspekter i livet på Jorden, om ni så helt och hållet inser det eller inte.

En del av detta är en större önskan och till och med i flera aspekter en högre uppvisning av er massmedia, att tala om för er vad som nu sker mitt bland den gamla maktstrukturen, snarare än att de lydigt gömmer sanningen om vad som sker, utav rädsla för repressalier.

Med all säkerhet existerar en viss del av detta fortfarande.

Men det förekommer även en tapper ny ståndpunkt som har ökat under de senaste tio åren eller längre, och har vuxit sig allt starkare, i och med internet och andra former av kommunikation via alternativa massmedia intar sin plats som uttryck av ett medvetande som inte vill bli fångat eller kontrollerat för att tjäna någon annans täta syfte.

Ni är tillika medvetna om att de som kallar sig själva ’vita hattar’ inom media, regering, utbildning, medicin och andra områden av det Jordiska livet, inklusive era rymdprogram, håller på att få ett allt starkare fotfäste, när de stiger fram med berättelser, förklaringar, lösningar och uppfinningar som skulle ha blivit nertryckta under tidigare årtionden och tillika våldsamt under tidigare århundraden.

Ni ser oroligheter i delar av världen, såsom Spanien och andra länder, där en del av befolkningen efterfrågar en identitet annan än den som man fick vid födseln, eller som gavs dem av en invaderande och ockuperande styrka.

Låt er inte störas, eftersom dessa den gamla ordningens sista spår ger uttryck för sig själva, varhelst ni kan se dem inträffa i världen.

Det förekommer även stunder av stor skönhet, mod och uttryck för högre Kärlek.

Ni får nu se grupper av afrikansk-amerikanska idrottare och deras ’icke-svarta’ kolleger, som knäböjer i protest vid dyrkandet av en symbol som i bästa fall innebär falskhet och som har kommit att symbolisera frihet och jämlikhet för en elitisk minoritet och inte för majoriteten, såsom den ursprungligen var menad att tjäna.

Vi ser inte detta som disrespektfullt från deras sida, för vi kan se in i deras hjärtan och lägga märke till det mod med vilket de ifrågasätter ett system som hävdar att belöna dem, men som i själva verket bestraffar dem med fysisk och psykologisk skada i en tävling som liknar en Romersk gladiator-tävling, medan den vänder sitt blinda öga mot de onödiga dödsfallen av oskyldiga färgade människor.

Från sitt höga hjärta förmår man se deras gärningar som ett greppande efter individuell och grupp-frihet.

Ett uttryck som inte är utav disrespekt, men som är deras högre självs önskan för ett nedrustande av ett gammalt förtryckarsystem, i och med att det nyare systemet faller på plats, stöttat av dessa förbluffande energier.

De gör på sitt sätt vad majoriteten av mänskligheten just nu gör: kräver att vad man får uppleva, och till och med luften som man andas, ska välsignas med den sortens frihet som säkerställer värdighet, trygghet och respekt för alla.

Dessa är inte bara tillfälliga glipor i den gamla ordningen.

Dessa gärningar och de som många andra utför, såsom den modige borgmästaren i San Juan, Puerto Rico, och alla inom Hollywood-systemet som stiger fram för att rapportera om de kriminella handlingarna hos makthållarna där, kräver en demokrati som tveklöst och konsekvent tjänar alla, oberoende av en persons etnicitet, övertygelser, kön eller andra sociala kännetecken.

I och med att ni släpper taget om och vägrar gå med på det förföljande som under så lång tid har placerats på mänskligheten, och i och med att ni genom varenda cell i er varelse tar in denna förundrande nya högre Ljus-vibration, blir ni i själva verket en helt ny ras av varelser.

Vibrationsmässigt en helt ny ras – en inom vilken Ljuset i era själar alltmer kraftfullt pulserar igenom er, för var dag som ni alltmer fullständigt genljuder med den nya Ljus-data och de energivågor som strömmar över er planet.

Och därför kan vi nu kalla er ’guds-män’ och ’guds-kvinnor’ och inte bara människor, som ni har varit kända som i flera årtusenden.

För varför skulle ni inte lägga märke till er Gudomlighets otroliga tillväxt, nåd, glädje och kreativa uttryck, när den strömmar fram genom varje aspekt i er nya mänsklighet, och gör er fria till att bli Den Nya Jordens Varelser, av högre Ljus och högre Kärlek.

Vi bugar oss, som alltid, kära Ni.

Låt er inte störas av förändringens vågor och de skenbara störningar och de chocker som dessa kan medföra, i något givet ögonblick.

För ingen av dessa definierar er.

Ni själva definierar ögonblicket, definierar Jorden, definierar vad många kallar den Nya Mänskliga Modellbeskrivningen.

Vi välsignar er och vi hyllar Gudomligheten inom er.

Namaste! Vi finns tillsammans med er, ständigt.

 

 

*For information on the great onrush of Light that reached the planet this past week, see https://radiantroseacademy.com/calendar/ascended-masters-conclave-2017/ and https://www.youtube.com/watch?v=Gy7ZfSA70i8&t=160s]

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...