Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 9 februari 2024

 

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

9 februari 2024

Denna veckas vägledning från Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Stjärnationers familjer, Jordelement, Älvors äldre, Änglalegioner och andra Ljusvarelser, kända som Kollektivet.

Skiften och symptom i Uppstigningen

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada att få denna tid för att tala med er idag.

Vår skrivare fick några frågor från en läsare nyligen som hon bad oss om vägledning kring.

Så denna Ljusbärare frågar:

Vad innebär det i praktiken att vi blir 5D Varelser? Vad kommer en vanlig 3D person att se eller känna när vi blir det?

Kommer de mest avancerade av oss att transfigurera vår kropp, och försvinna genom intensiv Ljusstrålning, som vissa munkar gjorde med den så kallade regnbågskroppen?

Eller är det bara en tillfällig astralresa?

Vi ska först säga, att för att återfödas som en 5D människa – att vara en Uppstigen människa – är ni inte så benägna att snabbt skifta till en sådan högre energetisk nivå att er kropp plötsligt transfigureras till rent ljus, inte ens efter många år av meditation och rening.

Ni går genom många kraftfulla skiften och förändringar nu, i kropp, sinne och ande.

Men allt detta sker i en mycket långsammare takt.

En som är hanterbar för ert sinne, ert hjärta och er kropp, och som går i takt med de skiften ni upplever omkring er nu, i både Jorden och mänskligheten.

Vi ska säga att alla Uppstiger inte.

Ni har sett att vissa väljer att vara kvar i det tillstånd som är i resonans med tredje densitetens liv och ”verklighet”, som är utbildandet av detta enorma universella hologram som ni lever i.

Dessa kära har valt att fortsätta ett tag i den lägre vibrationella känslan, tanken, uttrycket och upplevelsen i 3D-livet.

De som före inkarnationen valde (eller valde sedan de föddes i 3D) att stiga och flytta till en femte-dimensionell Jord, och flytta sin väg på Jorden till en högre nivå, är redan i processen av att göra det.

Så, angående frågan vad en 3D- människa ser eller känner då den rör sig emot att bli en 5D-varelse, fråga helt enkelt er själva, Hur känner jag just nu?

De som befinner sig i Uppstigningsprocessen kommer att ge mycket intressanta svar!

I verkligheten Uppstiger alla, eftersom er galax och Universum gör det.

Alla kommer mer och mer in i högre Ljus och högre medvetande, och blir i allt ökande grad en högre version av sig själva.

Det är helt enkelt så att vissa behöver mer tid på den resan, i linjär tid, än andra.

Så de kommer inte att Uppstiga till en högre vibrationell nivå i denna livstid, men ändå – allt är väl.

De kommer att göra det när de är redo.

Om ni känner att ni inte kan svara på frågan om hur ni känner nu, angående er Uppstigningsväg, så uppmuntrar vi er att skriva ner den frågan på en papperslapp.

Flytta sedan över pennan till den andra handen (den ni aldrig skriver med), och låt de djupare sänkorna i det medvetna sinnet och ert undermedvetna sinne, besvara frågan.

När vår skrivare gjorde detta, fick hon svaret:

”Jag återvänder nu till mitt sanna själv. Jag återvänder nu till vem JAG ÄR.

”Jag släpper nu all identifikation med egot, med personligheten och dess snäva gränser.

”Jag går in i insikten att vi alla är Kärleken själv.

”Kärlek är den enda vägen framåt, för alla.

”Jag leds nu av mitt högre själv och mina guider till att komma ihåg mitt uppdrag på Jorden och min själs tillväxt-uppdrag med ökande klarhet.

”Jag minns nu vem jag är i de högre sfärerna, och att jag aldrig är ensam.

”Min själsfamilj står vid min sida i varje ögonblick.

”Jag Uppstiger och jag helar min själ.

”Detta Universum Uppstiger också. Vi rör oss alla framåt med det.

Så, trots huvudvärk, kroppssmärtor och värk, yrsel, utmattning, känslomässigt kaos, konstiga drömmar, plötsliga insikter, förändrade matvanor, känsla av återanslutning till Naturen –

Även om de flesta av dessa är betungande, är de också indikationer på att era celler tar åt sig mer Ljus, och därför avgiftar alla era energisystem från 3D-livets giftighet.

Vi talat om mer än gifterna i luften, jorden, vattnet och den strålning Jorden varit utsatt för.

Vi talar också om avgiftning från den mentala och känslomässiga betingning som hela mänskligheten genomlidit i massiv skala, liksom den pågående infusionen av mörka tankar och lägre vibrationer.

Dessa har under lång tid injicerats i Jordens liv i massiv skala, för att underblåsa splittring, separation mellan könen, separation mellan olika raser och etniciteter, olika kulturer osv.

Och att i massiv skala lära det mänskliga sinnet att våld är det bästa sättet att lösa problem, eller att bemärka framsteg via ockupation av någon annans fäderneland.

Ni har helt nyligen sett preferenser för våld i olika delar av världen, utförda av regeringar som inte är regeringar, utan representanter för de lägre sfärerna, och de mörka Utomjordingars närvaro som för länge sedan invaderade Jorden och skapade sätt att styra över Jorden och Hennes varelser.

Även om dessa grupper nu är på väg ut, skapar de så mycket kaos och motstånd de kan under sina sista stunder på planeten

Vi har många gånger sagt att en av de bästa saker ni kan göra för er kultur, er värld och er egen Uppstigningsväg, är att fokusera på känslor av Fridfullhet, och på den Universella kraften – verkligheten – av Kärlek.

Och på faktumet av er egen sam-Skapande makt att utforma och leva det liv som skänker er mest glädje – inkluderande att betona och fokusera på den Frid ni kan finna i världen, även om vissa områden befinner sig i kaos.

Ju mer ni gör anspråk på er egen Kreativa status – er egen kvant-trollkonst, skulle vissa säga! – desto mer börjar ni minnas Vem ni verkligen är.

Detta hjälper er att flytta till 5D genom att dra er ut ur det tillstånd av passivitet och reaktion som mänskliga varelser tränats att leva i under tusentals år.

Ni slutar med att låta dåliga nyheter eller mörka energier påverka er dag och ert sinnestillstånd, till där ni glömmer den Glädje ni föddes till.

Ni börjar sedan varje dag att Tacka för allt ni har, och ser till era fysiska och känslomässiga behov som ni skulle göra till ett litet barns.

Respekterande och stöttande de områden i ert liv som kräver healing.

Ni tar er tid att vara i naturen, och för att vara tysta inombords då ni ber om ledning från ert Andliga team.

Ni är noggranna med att läsa och titta på bara sådant som håller er uppe och uppmuntrar er – inte sådant som är störande och sänker er vibration.

Ni rör er in i 5D i en takt som är bäst för er, medan ni hittar sätt att ansluta till energierna i de högre sfärerna, och flödar in dessa energier till er dag med lugn och fokus.

Vissa känner att de inte är bra på att inombords fantisera medan de lyssnar på guidade meditationer.

Så vi säger, kan ni lyssna på ljud-healing? Eller på hög-vibrationell musik?

Kan ni spendera tid i Naturen, eller se till växter inomhus, eller spendera tid med barn eller djur ni älskar?

Många hittar sina inspirerande stunder i teckning eller målning, eller genom att spela musikinstrument, eller i dans, yoga, qi gong eller andra rörelser.

Hitta det som fungerar för er, som lyfter er ande högre, gör det sedan ofta!

Och ta er tid för att låta ert Andliga team veta: Visa mig vad jag måste veta nu!

Var tydliga på sätt som jag kan höra, känna eller se!

Sänd mig er högre visdom på sätt som jag kan plocka upp.

Ge mig sedan modet att följa det, även om min vänstra hjärnas aspekt ifrågasätter er visdom.

Då ni stiger i vibration kommer ni att känna att mycket saker förändras, vilket ni utan tvivel redan känt.

Er intuition (ert högre själv som talar till er) kommer att bli tydligare och skarpare.

Ni kommer mycket snabbare att veta när en plats, ide, person, händelse, eller information, inte är rätt för er.

Ni kommer att i ökande grad röra er att bort från människor och saker som inte gör er glädjefyllda, som inte är i flöde med er högre väg av Ljus, och som inte hedrar er.

Ni hittar nu nya omständigheter, nya former för arbete, för att äta, träna, visualisera eller meditera, som skiftar er energi till en högre nivå.

Och ni kommer att i ökande grad börja minnas varför ni kommit in i denna tid, även om det alltid varit ett mysterium för er.

Ni kommer också att få fler inre gåvor, sådant som att känna hur andra känner, eller vad de tänker.

Detta kan inkludera växter, djur, människor och Jorden.

Ni kommer att i ökande grad inse er förmåga att själv-läka genom era tankar, känslor och förväntningar, liksom ert val av healing-metoder och naturliga substanser.

Och er förmåga att veta vad er kropp behöver innan den indikerar det på yttre sätt.

Ni kommer att veta var ni ska bo, och hur länge ni ska bo där, och varför – kännande energierna i en speciell stad, gata, väg eller grannskap.

Ni kommer att veta vilka gåvor ni ska använda för att hjälpa andra, eller använda dessa gåvor i ren glädje.

Och ni kommer att automatiskt börja ansluta till vissa galaktiska kulturer och civilisationer, utifrån djupt liggande minnen av era upplevelser tillsammans med dem – kulturer i plural!

För ni har rest väldigt mycket i detta Universum, kära ni.

Ni är universella varelser, av ett blandat intergalaktiskt DNA, och en flerlagrad eterisk makeup.

För att svara på den andra frågan, det finns verkligen de som transfigurerar sig till Ljus, men vi ser inte detta som nödvändigt eller sannolikt för de flesta just nu.

Ni är alla kapabla att föra er in i högre Ljus-medvetande, oavsett om er kropp går in i ren Ljus-form eller inte.

Munkarna och andra som klarar av denna transformation/transfiguration har ägnat långa perioder åt att flytta varje molekyl i kropp, sinne och ande in i ett tillstånd av förhöjd vibration, till dit där deras kroppar måste gå in i ett rent Ljus-tillstånd.

Vi ska säga, fokusera mycket mer på själstillväxt, på att bli Kärlek själv.

Det var det tillstånd ni kom in som, som nyfödda barn – och mindre på mycket uppenbara uppvisningar.

Ni är redan gjorda av Ljus, annars skulle ni inte existera på någon nivå!

Er fysiska uppenbarelse, eftersom ni kom in i en fysisk kropp, var viktig för er i termer av den väg av tillväxt ni specifikt kom in för att uppleva.

Att flytta in i 5D är att ha fått ett utökat antal DNA-strängar, och att ha gått in i en högre medvetandenivå, vilket i sig självt föder fram en mycket finare, mer Ljusfylld materia.

Att försvinna i en lysande Ljusblixt är inget krav!

Vi ska fråga, har ni tittat in i ansiktet av högre Kärlek, i ert eget hjärt-utrymme, och sett er egen själ existera där?

Er Ljuskropp har alltid existerat i de högre sfärerna, och utvecklas nu i ert Jordeliv.

Detta kommer inte att hända bara genom fokus och meditation, utan genom utveckling av det höga hjärtat i den mänskliga kroppen.

Beträffande den sista frågan, då ni rör er in i ett femte-dimensionellt liv på en i ökande grad femte-dimensionell planet, är astralresor inte ett krav.

Även om er förmåga att se eller känna vad som finns i den astrala sfären kan öka, måste ni inte spendera tid där.

Det är inte ett högre vibrationellt plan.

Det bebos av dem som söker påverka Jordens liv (på inte positiva sätt), och av dem som lämnat sina fysiska kroppar, men av olika orsaker valde att inte gå in i det högre Ljus som kom fram för att välkomna dem, välkomna dem hem till de högre sfärerna.

Vi ska säga här, att även om det finns vissa som säger, ”Gå inte in i Ljuset efter den fysiska döden”, så uppmuntrar vi er att avfärda detta.

Det Ljus man ser när man lämnar det fysiska är den kärleksfulla Närvaro ur vilken själva er själ föddes. Det kommer för att leda er Hem till en plats av Kärlek, uppmuntran, återfödsel och Glädje.

Så er 5D Jordelivs-upplevelse är inte någon astralresa.

Om ni är energiarbetare kommer ni förstås att ibland se in i den sfären, då ni avslutar hinder och störningar där som oroar era kunder.

Men det är inte en nödvändig del av er Uppstigningsväg.

Vi är mycket glada över att ni ställde dessa frågor, då de är en naturlig del av ert framskridande nu – som individer, och som en art av varelser.

Så mycket händer nu!

Vi uppmuntrar er att dagligen hälsa er sol, att tacka honom för hans Ljus och hans hjälp på er väg.

Och att ta så många stilla stunder för er själva under dagen och kvällen som ni kan, att tillåta er själva stanna upp och andas lite inombords, få mer fysisk vila och stunder av mental stillhet.

För de skiften som nu sker är kraftfulla och tröttande, och kan föra upp mycket känslomässigt som ni kanske inte till fullo har insett nu ber om healing.

Dessa frågor har fört fram stora frågor, och sådana vi bara lite lätt kan gå in på i detta begränsade utrymme.

Men vi inbjuder er att skriva er egen berättelse, och att inte förvänta er att Uppstigning är en perfekt och bestämd vetenskap!

För i denna tid av aldrig tidigare skådat Ljus flödande genom ert Universum är det mycket som blir skrivet på nytt, och ni är, var och en av er, en stor del av skrivandet och berättandet av den historien.

Vi sänder mycket Kärlek, kära ni, och välsignelser för den fantastiska väg ni nu går på.

I allt detta är ni aldrig ensamma.

Namaste!

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *