Lady Nada – LÄMNA ER RÄDSLA, via Jahn Kassl, 3 september, 2023

 

 

Lady Nada

3 september 2023

LÄMNA ER RÄDSLA!

Lady Nadas arbete med medvetenhet

Ni ser den nya dagens gryning, men ni tittar ofta på den med allvaret i föregående dag. Bakom er ligger en lång färd och i er alla finns upplevelser lagrade och närvarande. Så ni drar slutsatser, ni känner till lidandet och smärtan, ni har sett människor göra misstag och världar sjunka. Baserat på dessa upplevelser leds ni till antagandet: Den här gången kommer en världsbrand att tändas och den här gången är mänskligheten dömd. Emellertid har ni lärt era lektioner från det förflutna, och det gör en avgörande skillnad! Därför är ni oumbärliga idag. Eftersom människor som ni, som ser på sig själva i sanningens spegel och ser världen ofiltrerad, människor som ni, som frånsagt er de falska gudarna, som makthunger och själviskhet, avgör vart färden går nu.

 

Kärlekens ansträngning

Det är dags att acceptera rädslorna och leva utan rädsla. Det är dags att vara självsäker och agera med självförtroende.

Älskade människor,

De andliga nivåerna av ljus, änglavarelser och styrkor har positionerat sig kring jorden och på jorden för att tillsammans med er få till förändring och göra omvälvningen så harmonisk som möjligt. Inget har lämnats åt slumpen eller till de krafter som vill åstadkomma förstörelse.

I en gemensam krafthandling av kärlek flyttar himlen och jorden denna stjärna till en högre nivå av varande. De som inte kan följa med eller inte vill komma med kvarstår opåverkade av alla dessa händelser. Detta skapar intrycket för er, som inombords är redo för övergången, att allt förblir detsamma eller försämras.

Detta därför att de människor som under alla omständigheter vill bevara och skydda sitt gamla liv i matrisen – fortfarande – är i majoritet. Därför lever illusionen om att förändring inte längre ligger över er, och att den ojämna kampen mellan dem som innehaft makten hittills och dem som ännu inte antagit sin egen makt – vi talar om er – att denna kamp i känslan av kallt ljus redan har avgjorts.

Faktiskt, kära ni, har denna kamp redan avgjorts! Den har resolut avgjorts i ljusets favör, i alla ljuskrigares och ljusarbetares favör, vilka hängivit sig till denna uppgift med själ och hjärta, med allt sitt hjärta i åratal. Det är fullkomligt omöjligt att detta projekt gällande mänsklighetens uppresning nu fortfarande kan misslyckas, och det ska sägas med absolut visshet: LJUSET HAR VUNNIT PÅ DE HÖGRE NIVÅERNA OCH KOMMER OCKSÅ ATT TRIUMFERA PÅ JORDEN.

Jag ger er denna visshet som introduktion. Jag påminner er så att er tro på detta får övertaget.

Denna visshet när ert självförtroende och stärker er vilja, för nu är det viktigt att hålla ut och att oförskräckt fortsätta det ljusfyllda arbetet.

Högt svävande och krascher

Dag efter dag står ni inför utmaningen att bemästra ert dagliga liv. Framför allt handlar det om att hantera de olika interferensfälten, de manipulativa krafterna och attackerna från ett degenererat system. Ni blir utmanade och når ofta era psykologiska och fysiska gränser.

Samtidigt upplever ni högt svävande och andliga kvaliteter av en ny kvalitet. Det gudomliga ljuset bryter igenom och bryter sig in i ert hjärta. Om ni älskar, när ni är lyckliga, när ni känner er levande, när världen är i balans och när era relationer är tydliga, uppriktiga och vitala, då kan ingen eller ingenting skada er.

Det är så era dagar fortgår, så ni fluktuerar mellan det andligt höga framåt och känslomässiga krascher – ett växlande bad av känslor för vilka ni utsätts dag efter dag.

Det är dags att ni kommer ut ur detta växlande av känslor och förankrar er fullkomligt i GUDS fullhet.

Dagens medvetenhetsarbete handlar om att stabilisera en ljusfylld basal vibration så att denna tids omåttligheter inte längre kan skada er inombords. Idag handlar det om att ta nästa steg ut ur rädsla. Eftersom medvetenhetsarbete alltid sker steg för steg.

Ingen kommer att köra upp till himlen med en eldig häst förrän han kan tämja och rida den hästen. För, till och med under er uppstigning, är det viktigt att medvetet uppleva varje sak på vägen, och sålunda uppnå andlig mognad för uppstigningen.

Låt oss gå till botten med saker och ting

Den enda orsaken till att ni ofta knuffas fram och tillbaka mitt i ert dagliga liv är rädsla, rädsla som kommer till er från er omgivning och oroar er. Ni lever i en värld där rädslo-scenarier far omkring på alla nivåer. Detta görs för att trycka ned er och blockera er livskraft.

På det viset förblir ni håglösa. Ni tror bara på vad ni kan se med egna ögon, och kan inte lita på vad ni känner i ert hjärta.

På det sättet kan negativa scenarier om framtiden placeras i er och plötsligt, på grund av dödläges-funderingar, förefaller ett negativt resultat av det nuvarande jordliga spelet oundvikligt för er. Detta är människans varseblivning när ängslo-vibrationen sätter sig i hans energisystem. Men jag säger er:

Den enda utveckling som verkligen är oundviklig är ljusets seger över mörkret, kärlekens triumf över rädslan.

För att besegra rädslan, för att leva utan rädsla och handla självsäkert – men hur – var först medvetna, kära ni: Detta är en process.

Ett liv befriat från rädsla uppnås genom medvetenhetsarbete. Det är en process i vilken ert hjärta och sinne gradvis befrias från alla bördor som orsakar rädsla inom er. Att bli rädslofri innebär att mentalt erkänna triggerpunkterna för er rädsla, att känna dem känslomässigt och heala dem i det gudomliga ljuset. Psykologisk terapi hjälper, men kommer vanligtvis till korta vad gäller ångest, eftersom alla imaginära och verkliga rädslor hos människan är lagrade som en energisignatur i den mänskliga auran.

Detta är en avgörande punkt. Det är orsaken till att så många människor, trots att de går från terapi till terapi, går runt i cirklar. Vid healing av rädsla är det otillräckligt att bara beakta sinnets nivå. Eftersom sinnet kan lugnas med argument och förklaringar, men energistrukturerna som lagras i auran, kvarstår. Sålunda bibehålls också rädslan. På en rent mental nivå kan mänsklig rädsla aldrig övervinnas!

För att åstadkomma permanent avlägsnande av rädslomönster är det nödvändigt att belysa djupare.

Detta är nivån för det mentala och andliga kraftfältet i er aura, det energifält som omger er direkt och utsträcker sig centimetervis eller kilometervis runt er fasta kropp, beroende på ert medvetande. I aurans energikroppar, den eteriska kroppen, den känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och den andliga kroppen, är rädslor fixerade som blockeringar. Det är otillräckligt att bara heala en nivå.

Därför är detta medvetenhetsarbete av avgörande betydelse för alla som vill åstadkomma varaktig healing. Därför att här och nu kan ni göra vissa rädslor sällskap genom alla nivåer och frisläppa dem på alla nivåer. Människor står ofta bara där eftersom inte alla nivåer inte inkluderas.

Rätt ordning för en effektiv läkning är alltid:

 1. Utveckla medvetenhet om behovet av healing
 2. Se på ämnet och ge det ett namn.
 3. Be om healing på ALLA NIVÅER. Det gudomliga ljuset agerar ofelbart på era ämnen.

Därefter går allt på ett naturligt gudomligt sätt.

Ni säger: ”Jag har gjort på samma sätt i åratal, men jag har fortfarande rädslor?”

Jag säger er: Det är en process som rör alla nivåer av er varelse – och det tar tid. Varje healing tar tid, eftersom ni alltid måste integrera det nya energitillståndet. Ert liv förändras, ni blir inte bara någon annan, utan allting förändras. Ni får ny uppfattningsförmåga, en ny dynamik träder fram. Med alla rädslor förlösta blir ni friare. Era tankar, era känslor och er varseblivning förändras. Era relationer och er vänskapskrets förändras. Allt detta måste integreras och det betyder att ni ger er transformation tid och har tålamod för detta.

Därför att till och med spontan healing föregås av åratal och ofta många liv av förberedelser.

Ha därför först tålamod med er själva, medkänsla för er själva och kärlek till er själva. Det händer, lita på det. Er själ känner till er sanna fallenhet och era behov, den kan er själsplan och er takt, den vet hur ni rör er framåt mot vissa foder och hur ni kommer att besluta.

Er själ känner er, så er själ känner också till er healingprocess. Er själ vet hur seriös ni verkligen är, och hur mycket tid ni ger er för vissa insikter. Upplysning är ett alternativ för mycket få människor, för det skulle betyda att man slutligen lämnar spelet. Detta är orsaken till att många människor håller kvar delar av sina gamla liv, de vaktar sina åsikter och övertygelser som skatter, och lämnar dem ofta bara i bitar.

Er transformation sker till den grad som ni är villiga att förändras och ägna er åt konkreta förändringar i ert liv.

Klaga inte, men kontrollera er hängivenhet och faktiska orientering i händelse av en osynlig framgång.

Alla transformationer frodas ovillkorade och är desto mer effektiva ju mer beslutsamt någon närmar sig transformationen.

Här är vi vid den viktigaste punkten som förutsättning för all healing: att involvera sig i det gudomliga ljuset och utveckla medvetenhet om det!

Många vill avbryta sin nedstigning, men undviker att göra vad som är nödvändigt för det. Emellertid, all healing lyder den inre orienteringen och människans vilja. Hur seriöst ser ni på en insikt egentligen? Hur djupt vill ni gräva? Vill ni healas fullkomligt eller är tillfälliga healingframgångar tillräckligt för er?

Detta är var dagens healingarbete börjar. Det går långt bortom mental förståelse och rör ALLA NIVÅER av er underbara varelse.

Om ni vill avlägsna rädslor från er aura, görs detta nu grundligt genom alla energikroppar – och för de flesta som nu följer denna överföring av ljus och kärleksenergi, görs detta till en tidigare unik grad.

Efter detta kommer ni att känna er befriade, vissa rädslor kommer att ha lämnat er en gång för alla, och kommer inte längre att vara en börda.

Affirmation & Övning

Affirmation:

Jag (säg ert namn här)

BER DET OFELBARA GUDOMLIGA LJUSET GÖRA MIG MEDVETEN OM MINA RÄDSLOR NU,

JAG BER DET ALLVETANDE GUDOMLIGA LJUSET AVLÄGSNA DE RÄDSLOR JAG NU BLIR MEDVETEN OM FRÅN ALLA NIVÅER.

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET.

Övning

 • Vänligen slut era ögon nu.
 • Andas lugnt in och ut, avslappnat och fullkomligt naturligt
 • Av och på, av och på.
 • Förvänta er ingenting, önska ingenting, var tomma och redo.
 • Låt de inre bilderna komma fram, titta på dem utan värdering.
 • Uppfatta bara oron och rädslorna som nu visas er. Acceptera dem, var i frid och älska det ni ser.
 • Fortsätt andas lugnt och jämnt
 • Ni är avslappnade
 • Ni accepterar – allt.

Nu börjar det gudomliga ljuset dess healingarbete:

 • Det gudomliga ljuset arbetar.
 • Det gudomliga ljuset arbetar.
 • Det gudomliga ljuset healar.

Observera nu hur vissa rädslor upplöses – mycket lätt och av sig själv.

Ni är fria!

Jag tackar GUD för denna nåd.

(Slut på healing)

Ju färre rädslor som lagras i er aura, desto mer självsäkert kan ni leva, och desto mer självsäker framträder ni.

Bara en person som är mästare över sina naturliga rädslor och som avlägsnat alla imaginära rädslor från sin natur, kan inneha ett hälsosamt självförtroende.

Ju färre rädslor i själen, desto mer självsäker är personen. Självsäkerhet blockeras alltid av rädslor och undermineras av rädslor. Därför är det viktigt att inte bara erkänna rädslor, utan att avlägsna dem från där de lagrats som energi.

Operation av auran med GUD som kirurg och med det gudomliga ljuset som medicin är mycket effektivt, och leder till bestående healing.

Ni kan repetera det ni lärt er idag närsomhelst.

Var medvetna om att efter en tid kommer er varseblivning att förändras och det betyder också att ert liv förändras. Denna förändring ska välkomnas! Om ni är sen till förändring, börja med frågan: Varför? Vad är jag rädd för? Och gå in i förlösandet av rädslor med denna övning.

Naturlig rädsla förmodas rädda er från katastrof och göra er en värdefull tjänst. Onaturlig rädsla som håller er borta från ett självsäkert liv måste förlösas.

Hur ska ni veta skillnaden? Naturlig rädsla kommer och går, onaturlig rädsla vill inte ge sig och blir kvar.

Sann storhet, sant självförtroende

Älskade människor, ni har nått en punkt där metoderna från den övergående matrisen inte längre kan fortsätta.

Ni vet det, ni upplever det, ni känner att den Nya Tidsåldern har börjat och att ni kommit för att göra er unika och oumbärliga del.

Ni ser den nya dagens gryning, men ni tittar ofta på den med allvaret i föregående dag. Bakom er ligger en lång färd och i er alla finns upplevelser lagrade och närvarande. Så ni drar slutsatser, ni känner till lidandet och smärtan, mi har sett människor göra misstag och världar sjunka. Baserat på dessa upplevelser leds ni till antagandet: Den här gången kommer en världsbrand att tändas och den här gången är mänskligheten dömd.

Emellertid har ni lärt era lektioner från det förflutna, och det gör en avgörande skillnad! Därför är ni oumbärliga idag. Eftersom människor som ni, som ser sig själva i sanningens spegel och ser världen ofiltrerad, människor som ni, som frånsagt er de falska gudarna, som makthunger och själviskhet, avgör vart färden går nu.

Detta är på gång och är nära förestående:

 • Inte en nedgång, utan uppstigning
 • Ingen utrotning, utan räddning
 • Inget övertagande från mörka krafter, utan överlämnande av jorden till era ljusa händer.

Rädslor från tiden har en påverkan, varför förlösning av desamma är högsta prioritet.

Inget är idag viktigare än den individuella människans engagemang för att förlösa sina olämpliga, falska och imaginära rädslor. Därför att då, och bara då, kan ni uppnå sann storhet och blomstra i sant självförtroende.

Ja, älskade, flytta ut ur er rädsla! Gå mot frihet i GUDS vård och i er egen takt.

Er gåva kommer att bli liv och kärlek.

LADY NADA

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *