Lady Quan Yin via Natalie Glasson, 28 juli, 2017

Lady Quan Yin

via Natalie Glasson

28 juli, 2017

”Förstå och Transformera Upplevelser av Brist”

 

Det är med medkänsla och nåd som jag, lady Quan Yin träder fram för att hälsa er. Jag kommer med energier från Gudinnan, de Uppstigna Mästarna och med kärleksfull healing från Rådet av Karma, mina energier finns integrerade inom alla dessa Skaparens aspekter. Idag stiger jag fram för att vägleda er till att upptäcka kärnfrågor, energier eller varseblivningar inom er gestalt, vilka behöver bli transformerade för att de ska kunna hjälpa er vidare inom er uppstigningsprocess på Jorden. Det är en tid då de energier som förankras in i Jorden är extremt potenta och kraftfulla. Därför är det lättare för alla att blicka djupt in i sin varelse för att kunna skapa den healing och de transformationer som behövs. Att blicka in i er gestalt för att observera er sanning och vad som behöver harmoniseras med Skaparen, är den vackraste processen som främjar accelererad andlig tillväxt.

Alla som uppmärksammar mina ord är nu kraftfulla ljusvarelser. Var och en av er har kommit ihåg ert inre ljus, er förening med Skaparen och ni har också fått tillgång till er andliga kraft. Ni håller på att bli alltmer strålande i och med att varje dag passerar och er förbindelse med Skaparen inom er fördjupas. Många av er kan förnimma Skaparens närvaro, er själ samt era guider inom er och runtomkring er. Men en del människor upptäcker att det speciellt inom deras verklighet förekommer områden av brist, som är likställda med deras inre andliga ljus. Många känner att de prövar på olika övningar för att släppa taget och förmå hela denna brist, men likaväl kvarstår den fortfarande. Exempel på brister som jag, Lady Quan Yin, talar om är bristen på överflöd och välmående, bristen på god hälsa, bristen på en romantisk partner, bristen på likasinnade vänner eller bristen på ett hem. Vissa människor upplever en brist på att förmå manifestera sitt mål eller vad de känner är deras uppdrag på Jorden. Andra kan uppleva brist på energi, motivation, klarhet, beslutsamhet eller handlande inom sina verkligheter.

Många ljusarbetare tror att det är dessa bristområden som håller dem tillbaka från att få uppleva en uppfyllelse på Jorden, i egenskap av en andlig och fysisk varelse. Det stämmer att det är genom dessa bristområden som ni blockerar er själva från att veckla ut er till er sanning och essens i det pågående ögonblicket. De är värdefullt att ni bekräftar att ni har allt som ni inombords önskar er och längtar efter. Ni har inte brutits ner, ni är inte skadade och ni lider ingen brist på något sätt. Allting som är Skaparen existerar inom er. Därför finns till och med de energier, upplevelser och händelser som ni känner att saknas inom er och er verklighet, redan inom er varelse, de ligger helt enkelt och väntar på att få veckla ut sig. Nyckeln är att bekräfta att varje område av bristkänsla inom er verklighet och varelse är en port, en öppning och en portal som kan vägleda er till att få ta emot Skaparens överflöd och uppfyllelse inom er varelse. Varje bristområde vägleder er dit ni ska placera er fokus, hur ni ska minnas er sanning och hur ni ska manifestera den till er varelses omfattning och helhet. Ofta är det lättare att koncentrera sig på bristen snarare än på det budskap som den frambringar för er och den del av er själv som den önskar att ni uppmärksammar. När ni låter er själv se bortom upplevelsen av brist, som ligger på ytan, så uppmuntrar ni er själv till att acceptera er varelses sanning. Healing, transformation och hågkomst kommer då att flöda med lätthet och perfektion.

Jag, Lady Quan Yin, vill erbjuda några små såväl som fokuserade insikter om vart och ett bristområde, för att hjälpa er förstå varför bristen finns närvarande i ert liv eller i andras liv, såväl som hur ni kan transformera detta till att uppmärksamma sanningen om er varelse.

Bristen på Överflöd och Välstånd

Det finns ett behov av att erkänna Skaparens fruktbara, överflödiga natur samt er roll inom Skaparens ständigt flödande uppfyllande samt överflöd. Ni är en högt värderad del av Skaparens Universums överflöd, vilket innebär att ni har en gudomlig rätt till att få ta emot, uttrycka och jorda allting som Skaparen är, ständigt sam-skapande tillsammans med Skaparen, för att kunna manifestera den verklighet som ni önskar. Låt er själv förstå huruvida ni har tillit till att Skaparen sörjer för er, huruvida ni tror att ni själv är förtjänt av det, ifall ni behöver utveckla ett givande, tagande eller jordande av Skaparens överflöd.

Bristen på God Hälsa

Det kan finnas många anledningar till bristen på god hälsa, eftersom emotionell smärta och mentalt kaos kan manifesteras i den fysiska kroppen för att väcka er uppmärksamhet. Men om ni upplever en brist på god hälsa, behöver ni först förstå er relation med er kropp; älskar ni och ärar ni kroppen? Lägg också märke till att ni kanske inte helt är jordad i er kropp och därför inte helt accepterar kroppen samt er existens på Jorden. Det finns ett behov av att ni ärar kroppen som ett heligt tempel, att ni accepterar alla delar inom kroppen och helt jordar er i er fysiska kropp och er jordiska verklighet. Detta kan uppnås med hjälp av avsikter eller visualiseringar.

Bristen på en Romantisk Partner

Längtan efter en romantisk partner tillsammans med bristen på manifesterande av en partner i ert liv, symboliserar att det finns ett behov av att arbeta med hjärtchakrat. Större själv-kärlek, själv-stöttning och själv-healing behövs. Det finns också ett behov av att balansera era maskulina och feminina vibrationer inombords, att lära er att ha tillit till er själv samt till Skaparen, såväl som att erkänna att ni fullständigt och helt och hållet är värdiga att bli älskade av Skaparen. När ni låter Skaparen älska er så kommer allt annat att falla på plats. Andas in Skaparens kärlek, var medveten om att Skaparen har mer kärlek för er än vad ni någonsin skulle kunna ta emot.

Bristen på Likasinnade Vänner

När man känner sig ensam i världen så har man inte helt accepterat Skaparens närvaro inombords och det stöd som Skaparen naturligt och för evigt ger. Det finns också ett behov av att inse att varje människa är Skaparen, livet är till för att man ska ha roligt när man ger uttryck för, samt får ta emot Skaparen. Om ni inte är redo att sanningsenligt ge ut av er själva, så är det osannolikt att nya vänskaper kommer att komma in i er verklighet. Fokusera på att förena er med essensen och sanningen inombords och utvidga er energi bortom gränser och begräsningar. Ge ut av er energi och sanning till världen i vetskapen om att Skaparens överflöd strömmar igenom er.

Bristen på ett Hem

Bristen på ett hem eller det hem där ni längtar efter att få bo, kan ofta härstamma från känslan av att ni inte känner er hemma i er själv. Om era föräldrar och tidigare generationer också saknade ett hem eller ett hem där de trivdes, så uppstod inte problemen hos er. Men ni har valt att acceptera samma mönster. För att manifestera ett hem eller era drömmars hem, finns ett behov av att fokusera på att jorda era energier till Jorden, till Moder Jords positiva, kärleksfulla, saliga och gudomliga energier, samt att låta dessa bli era grundvalar. Det finns ett behov för er att erkänna att ni är värdig att vara trygg i världen, att ha det trivsamt samt att få ha en egen helig plats. Det är gynnsamt att uppmärksamma huruvida ni tror på Skaparens överflöd som beskrivet i ’Bristen på Överflöd och Välstånd’.

Bristen på Manifesterandet av era Mål eller ert Uppdrag på Jorden

När ni fokuserar och använder er energi till att skapa vad ni önskar få uppleva på Jorden och det inte manifesteras, så finns det först ett behov av att uppmärksamma att gudomlig tajmning alltid spelar en roll. Kanske det finns något som först behöver uppmärksammas, upplevas eller uppnås? Om ert mål fortfarande inte manifesterar sig, så finns det ett behov av att observera varför ni önskar förbli som ni nu är, snarare än att uppnå och få uppleva ert mål? Om detta uppmärksammas och det fortfarande inte blir något manifesterande, fundera på er tillit till sam-skapande tillsammans med Skaparen, huruvida ni tror att ni är värdig, genom att be att få komma i linje med kärnan, essensen och sanningen inom er varelse. Sitt med denna energi och känn att ni befinner er fullkomligt i linje med den samt att ni förkroppsligar er sanning. Säg sedan: ’Vänligen vägled mig till att få uppnå mitt mål på det mest ändamålsenliga sätt för mig, eller avslöja för mig det mål som är mest lämpligt för mig att uppnå i stället’. Låt er själv uppmärksamma alla insikter eller förståelser som uppstår inombords.

Bristen på Energi, Motivation, Klarhet, Beslutsamhet eller Handlande

Att jorda sig är väsentligt gällande denna fråga, att jorda er själv till Jorden medan ni också ber att få jorda er gudomliga essens och sanning in i er varelse och verklighet, för att hela och transformera allt som hindrar er i er verklighet. Det är ofta när ni upplever en brist på energi, motivation, klarhet, beslutsamhet eller handlande som ni ignorerar eller avfärdar Skaparens närvaro inombords. När ni uppmärksammar Skaparens närvaro inom er och ni glädjefyllt utstrålar Skaparens ljus från er gestalt, så harmoniseras och balanseras allting inom er.

De sammandrag som jag har delat med mig till er är allmänna, medan jag uppmuntrar er till att ta er en djupare titt in i er själva, att ifrågasätta, förstå och upptäcka sanningen och illusionen inombords.

Jag finns ständigt närvarande som en kärleksfull följeslagare.

Lady Quan Yin

 

 

Lady Quan Yin via Natalie Glasson, July 28th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...