Lisa Renee – Rapport /Time Shift Blog, 19 juli, 2018

Lisa Renee – Rapport /Time Shift Blog

19 juli, 2018

”Epidemin av Människor som känner sig Förolämpade, medan man Tolererar att bli Misshandlad”

 

Kära ES – Familj!

Den här artikelns rubrik har varit som en vild eldsvåda i min inkorg och har under flera års tid i allt högre grad uppmärksammats i landskapet för sociala media. Många människor känner sig förolämpade och blir sårade över detaljer, hårklyverier och blir verkligt arga över ingenting, medan de ignorerar mycket större frågor som de faktiskt borde bekymra sig över. Med detta i sinnet och att man ser att detta mönster eskalerar i epidemiska världsomspännande proportioner, så ägnas denna artikel till att diskutera vad som menas när man känner sig förolämpad, eller när andra blir arga för att de har sårats av någon eller något. När människor är förolämpade betyder det att deras ego har vridits ur fas när det uppstått en meningsskiljaktighet och man inte fick vad man ville. Många människor blir arga som ett sätt att försöka utöva kontroll över en person eller situation. Kanhända de inte gillade det sätt på vilket någon reagerade på dem eller det sätt i en specifik situation på vilket något blev uttryckt eller representerat.

Jag lägger märke till att de flesta människor blir förolämpade av vad de har föreställt sig att skulle hända, snarare än den faktiska händelsen, samt att ta sig den nödvändiga tiden att få reda på mer specifik information för att få en verklig förståelse för att kunna bekräfta vad som i själva verket har inträffat. Vanligen är personen arg på något som aldrig har inträffat till att börja med, de föreställde sig något i sitt sinne eller missförstod budskapet och de förblir förolämpade medan de vidmakthåller skildringen i sin personliga illusion. Det är tidvis rätt enerverande att iaktta detta instabila beteende i aktion, för det känns som ett allvarligt sidosteg från att behandla andra med respekt och mänsklig hövlighet, tillika med en snabb avstickare från kritiskt tänkande, mental klarhet och balanserat uppfattande. Det handlar om en oförmåga att se bortom en liten bit information, från vilken man har samlat ihop en personlig tolkning eller partiskhet, genom ett negativt egos begränsade lins, samt inlärda krossade övertygelsesystem i 3D.

Det har varit intressant att under årens lopp få lägga märke till ett mönster som kommer upp till ytan i den nya tidens regnbågstyp gällande den person som så enkelt kan bli verkligt förolämpad, när det skulle verka logiskt att de i själva verket kunde identifiera sig med kärlek och ljus, samt alla förespråka kärlek och vänlighet gentemot andra. Det mesta av detta är en fasad. Vissa av de grymmaste och mest instabila människor som jag under årens lopp har träffat på, är de som prenumererar på den nya tidens salighetspiller, fullständiga med falska leenden och blomstrande ord. Ingen vill ha den dolda kransen hos en av den nya tidens astrala pundare, när man konfronteras med deras övertygelser!

  • bli förolämpad (av något)
  • att vara eller känna sig sårad, förolämpad eller förödmjukad av något
  • bli förolämpad (av någon eller något) för att man blir sårad av någon eller något
  • känna förbittring eller emotionell smärta, eftersom jag inte insåg att han skulle bli sårad när han inte blev inbjuden.

För många människor är tendensen att bli förolämpad över småsaker rotad i ett falskt perspektiv gällande trygghet i det som ett negativt ego har skapat i egenskap av naturen i den yttre verkligheten, i enlighet med den personens trossystem och mentala varseblivningar. När denna känsla av verkligheten eller personliga förväntningar inte blir tillgodosedda på det sätt som man ville att det skulle bli, så blir egot sårat och förargat. Vi kan se att denna typ av beteende har ökat under millenniets generation, eller den digitala generationen, under vilken den nedsättande termen snöflinga har använts som en beskrivning. Slangordet snöflinga (snowflake) kan inkludera en person som av andra uppfattas ha en uppblåst känsla av unikhet eller en oberättigad känsla av berättigande, eller någon som är över-emotionell, lättsårad och oförmögen att hantera motsatta åsikter. Ett vanligt talesätt inkluderar termerna special snowflake, generation snowflake, samt snowflake som ofta används som en politiserad förolämpning.

Termen ’snowflake generation’ var ett av årets ord i Collins Dictionary 2016. Detta talar om för oss att saker och ting håller på att förändras i USA:s sociala landskap. Collins definierar termen som de unga vuxna från 2010-talet, sedda som varande mindre motståndskraftiga mot att stå ut med förolämpningar, jämfört med tidigare generationer. Termerna generation snowflake och snowflake generation används ofta i hänvisning till att trigga varningar för en praxis som benämns vara ”no-platforming” (att frånta någon en plattform att yttra sig). Termen har även använts för att hänvisa till en ökning av frågor relaterade till den mentala hälsan bland unga vuxna.

Alla människor skulle vilja ha en känsla av personlig trygghet och säkerhet; de flesta människor föredrar att ha en godartad åsikt om andra och vill känna att de har en tillhörighet. I vårt samhälle tenderar vi att säkerställa dessa godartade åsikter med ett yttre utförande och bilder som inte alltid baserar sig på sanningen, utan den falska persona som vi uppvisar för andra för att bli accepterade och få en tillhörighet. Detta behov av ha en tillhörighet någonstans informerar vad vi gör, hur vi talar, hur vi klär oss, hur vi uttrycker oss själva i vår värld och hur vi presenterar oss för andra.

När vårt samhälle baserar sig på vårt yttre utförande och vår image, känner vi oss kanske hotade när någon uttrycker något som uppfattas som negativt eller osmickrande om oss. Den odisciplinerade omedvetna och medvetna sinnesreaktionen till detta hot är att inte bli förolämpad eller förargad. Till och med ett otvunget, lättvindigt eller nonchalant påpekande kan gnaga inom oss och beröva oss friden. Sättet att förhindra att bli förolämpad, är att uppmärksamma vår önskan om personlig säkerhet, som kommer från självmedvetenhet och bygger upp kärnan i ens autentiska själv. Så länge som trygghetskänslorna finns rotade i vårt negativa och falska själv, så kommer tendensen till att bli sårad, till och med för småsaker, att existera. Men ifall våra trygghetskänslor inte är rotade i ett negativt egos uppfattning om det yttre utförandet och den yttre bilden av oss, så kommer vårt perspektiv att förändras och våra responser på andras handlingar och kommentarer blir mycket mer balanserade. Vi får en otrolig styrka i och med att den villkorslösa kärleken återföds såsom vår nya förenande princip, den andliga kraften i kärnan inom vårt sanna själv, samt vår mänskliga dignitet kommer upp till ytan och vi blir inte längre splittrade och överväldigade av livets omständigheter.

Låt oss nu lägga till en annan ingrediens av allvarligt egoförvrängande som resulterar i narcissism, där den upplevda förolämpningen tar sig uttryck i vrede och ursinne. Dessa människor tar upplevelsen av att bli förolämpade till en annan nivå, vilket kan yttra sig med f-bomber och andra valda ord utifrån att människor på måfå råkar ur gängorna. Helt tydligt, så triggar vi i egenskap av andliga katalysatorer människor allt oftare på måfå och NAA har hållit på sänt ut de mörka portalerna för utvalda nivåer av trakasserier. Det är fortfarande uppenbart, ifall man tittar på en youtube-film eller kommer i kontakt med sociala media, att förolämpningar, svordomar och taktiker att förtala personer, har tagit sig till en helt ny nivå för att konsumeras av allmänheten. Det omedvetna innehållet hos massorna spys upp till ytan för oss alla att bevittna.

Detta är en bra artikel:

Hur en person med Narcissism Reagerar på en Uppfattad Förolämpning

March 9, 2017 • By Sharie Stines, PsyD

Många människor är helt enkelt inte utbildade i konceptet som gäller ’ett narcissistiskt sår’, även känt som en narcissistisk skada och blir föremålet för en vrede bortom begriplighet när de förolämpar en person med narcissism.

Efter att ha förolämpats, kan en typisk person uppleva sårade känslor eller känner sig förolämpad och arg. Men den förolämpade personen kanske i slutänden diskuterar igenom det med den individ som gjorde överträdelsen, med en villighet att reparera relationen och gå vidare. Detta kan ta tid.

I allmänhet utvecklas och stärks banden genom processen av ’brytning och försoning’. Människor lär sig att hantera osäkerheter i en relation genom att med tiden bygga upp tillit i och med att de kan se att varje brytning eller konflikt i relationen slutligen leder till en djupare förening eller återställning.

Detta gäller inte i den narcissistiska relationen. Att förolämpa en person med narcissism kan leda till ett ögonblickligt, bestående och kanske irreversibelt nedfall.

När man handskas med en person med narcissism är reglerna annorlunda. Detta gäller inom relationens samtliga aspekter, men för denna artikel ligger fokus på det narcissistiska såret. Dessa typer av sår är olika andra typer av mellanmänskliga brytningar. Dessa olikheter finns listade nedan:

Typiska Brytningsteman:

Sårade känslor

Reaktionen tenderar att bättre motsvara upplevelsen av en förolämpning

Kan leda till ilska

Kan ta tid att reparera

Löses i slutänden

Normalt

Den sårade personen kan reagera med ilska, med att dra sig tillbaka eller hämnd som går att reparera

 

Narcissistiska Sår-Teman:

Skam-attacker

Extrem överreaktion

Leder till ursinne

Leder till ett existentiellt hot för relationen

Löses aldrig

Patologiskt

Dr Jekyll blir Mr Hyde

En person med narcissism reagerar med bestraffning, förvisning, nedlåtande, eller avlägsnande av den som sårar. Eftersom människor med narcissism har förvrängda åsikter om sig själva, tenderar de att uppfatta all positiv samverkan som förväntat och all negativ samverkan som personliga attacker. De är i synnerhet känsliga för uppfattade negativa attacker, för de lever i en pseudo-verklighet eller ett desillusionerat tillstånd gällande sig själva i relation till andra. De kan genuint tro att de är överlägsna andra, så när positiva reaktioner kommer i deras väg så tar de dessa för givet.

Människor med narcissism känner i allmänhet en inre tomhet och behöver sålunda positiv input från andra för att kunna upprätthålla sin desillusionerade verklighetskänsla. När någon motsäger sig deras fantasi-åsikter gällande sig själva, kommer de nära dessa outhärdliga tomma känslor och reagerar kraftigt för att kunna hindra sin överhängande känsla av otillräcklighet.

Människor med narcissism tenderar att bära på ett kroniskt inre ursinne. De flesta människor upplever ilska, vanligen ett svar på ett upplevt hot av något slag. Ilska hjälper oss inse när vi behöver skrida till handling, och göra det snabbt. När människor är arga, så pausar de vanligtvis sitt kognitiva fungerande och sin empati till en högre grad och tenderar att fungera med omedelbar verkan.

Eftersom de ständigt är fyllda av ursinne (baksidan av deras inre skam) så kan människor med narcissism använda sig av alla dåliga humörsvängningar som en ursäkt för att frisläppa en del av trycket i denna inre kamp mellan ursinnet/skammen.

article – www.goodtherapy.org/blog/how-person-with…ived-offense-0309174

I och med en pågående hängivenhet för att rensa ut negativa förvrängningar i egot, samt emotioner inom smärtkroppen, så måste vi lära oss att inombords lägga vikt vid vårt eget självvärde samt att vara ansvariga för våra egna emotionella triggerpunkter. Vi måste också känna till hur vi ska skapa sunda gränser och förmå släppa det som stör oss. I de tider som vi lever i, så är det ett viktigt överlevnadsverktyg att lära oss att släppa taget och inte låta sårande eller skadliga ord som har uttalats av andra, äta upp oss inifrån och rubba vår inre frid.

Att lätt bli sårad är en vana som vi alla kan övervinna. Det indikerar vanligen en dålig förståelse av ens emotioner till fördel för en strategi att försöka förändra andras beteende. Men eftersom vi alla är självständiga varelser, så förmår vi endast förändra oss själva, detta inkluderar hur vi förstår och reagerar på världen som omger oss. Ett löfte om att förändra oss själva, snarare än att försöka framtvinga de förändringar som vi vill se de i andra, är ett värdefullt val som kräver ödmjukhet och ett öppet sinne. Här är en produktiv artikel gällande det:

Understanding the Emotions Behind Taking Offense.

 

Jag hoppas att detta hjälper till i navigerandet av dessa typer av scenarier, vilka förefaller eskalera i det yttre landskapet.

 

Med ett kärleksfullt hjärta,

Lisa

 

 

 

(source: Wiki – Snowflake, Understanding Emotions Behind Taking Offense)

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...