Lord Buddha via Kim Michaels, 1 januari

Unknown

Lord Buddha, 1 januari 2016
via Kim Michaels

JAG ÄR den uppstigna Mästaren Gautama Buddha! Jag kommer med stor frid på denna Nyårsafton. Jag kommer för att stråla denna frid till alla människor på jorden som kan och vill ta emot den. Ni kanske tror att det inte finns så många av de uppstigna mästarnas studenter. Ni kanske tror att det inte finns så många Buddhister som har förstått kärnan i min undervisning. Men jag säger er, det finns faktiskt många fler människor på jorden som är beredda och villiga att ta emot Buddhas fred, än vad det verkar från en ytlig granskning. Detta betyder inte att dessa människor känner till uppstigna mästare eller att de är Buddhister i sina yttre sinnen. Det finns många många människor som har inkarnerat så många gånger på denna jord och som har utsatts för så många grymheter och så mycket krig och konflikter att de är redo för Buddhas frid.

Ingen dualistisk polaritet är verklig

Hur många gånger har vi sagt att det finns två sätt att lära sig på jorden? Ni kan lära er genom högre ledning eller ni kan lära er genom livets hårda skola. Vi har förklarat för er att dualitetsmedvetandet alltid har två motsatta polariteter och därmed kommer ni aldrig vara i fred så länge ni är instängd i dualitet. NI förstår, när ni har upplevt dualitetsmedvetandet tillräckligt många gånger börjar något hända i er identitetskropp. Det kan börja i mentalkroppen men det arbetar sig upp så småningom. Ni börjar känna att ni så många gånger har lurats till att kämpa för en polaritet eller annan polaritet. Ni har i vissa livstider kämpat för vad som tycktes vara bra; i andra livstider har ni kämpat för vad tycktes vara ont.

Således börjar ni känna att ingen av dessa polariteter är verkliga. Ni börjar uppfatta lögnen, nämligen att slutet på främjandet av något fullkomligt ideal inte kan rättfärdiga dödandet av människor, inte heller kan det ge utopin som utlovas. Ni börjar känna att eftersom det finns motsatser i dualitets-medvetandet, måste det finnas en motsats till dualitets-medvetandet. Den ständiga kampen och konflikten och krigen som är ett resultat av dualitet måste ha sin motsats – som en frid där det inte finns några motsatser, ett sinnestillstånd utan motsatser, ett tillstånd av att vara utan motsatser, även en värld där det inte finns några motsatser.

Det finns många många människor på jorden som genom Livets Hårda Skola har kommit fram till en punkt där de i sina högre kroppar har känslan att det måste finnas någon högre frid som inte är i opposition till icke-frid, för att det inte har någon motsats. De flesta av dessa människor skulle inte kunna förklara medvetet vad de vet i sina högre kroppar. Många av dem har litet medvetet igenkännande av detta men de kan ändå ta emot Buddhas frid i sina identitetskroppar, många också i sina mentala kroppar och många i sina emotionella kroppar.

Gör frid till en prioritet under 2016

Vad jag önskar att ni som är uppstigna mästarnas studenter ska visualisera under det kommande året 2016 är att många människor kommer att börja känna bekräftelse av Buddhas frid med sina medvetna tankar också. Friden kommer att börja flöda in i deras medvetna sinnen. De kommer att bekräfta att det finns en ”frid som övergår förståndet” eftersom förståndet arbetar med motsatser, med de dualistiska motsatspar som behövs av det analytiska, intellektuella sinnet för att förstå eller brottas med en viss fråga.

Jag önskar att ni visualiserar och bestämmer att under år 2016 kommer fler och fler människor börja att medvetet erkänna att det kommer en tid då man måste göra frid till en prioritet. Detta kan inte ske genom att lösa konflikterna – inte genom att få en sida i konflikten att vinna över och utrota den andra – utan bara genom att vända sig bort från medvetandet som skapar konflikt och se på livet genom ett nytt medvetandetillstånd, ett nytt varseblivningsfilter.

Min älskade, ni kommer aldrig att lösa de många konflikter som ni ser på jorden. Det finns så många välmenande människor som ser till exempel hur religion har skapat konflikter. Några av dem resonerar att det därför är nödvändigt att utrota religion, att väcka människor från vad de kallar religionens vidskepelse och att få dem att i stället följa en ny inställning till livet som bygger på ett rationellt, logiskt tänkande.

Hur skiftande erfarenheter påverkar er känsla av identitet

Min älskade, jag guidade denna budbärare nyligen till en ny insikt om detta, och jag vill dela den med er. Ni kan titta på de många människor på jorden som tror på olika idéer, tankesystem, religioner, politiska ideologier. Ni kan fråga er själv: ”Varför är en person övertygad om att den Katolska Kyrkan är den enda vägen till frälsning, medan en annan är helt övertygad om att det inte finns någon Gud och att all religion är dårskap?” Hur kan två personer ha motsatta åsikter om en specifik fråga och var och en av dem är helt övertygad om att deras uppfattning är den enda rätta? Hur är det möjligt?

Jo, det är möjligt eftersom människan inte bildar sin tro baserat på rationellt eller logiskt tänkande, inte heller bildar dem dessa uteslutande baserat på känslor. Vi har sagt att ni har fyra lägre kroppar. När ni bildar en djup övertygelse, såsom en religiös övertygelse, är det inte bara en fråga om känsla, inte bara en fråga om intellektuellt resonemang eller tro på vissa läror. Det blir en helhetsupplevelse som involverar alla era fyra lägre kroppar. När ni har en sådan upplevelse skiftar något i ert medvetande.

Ni vet själv att ni kan ha många synpunkter eller till och med övertygelser som finns på en mer ytlig nivå. Dessa kan lätt ändras. Ni känner er inte hotad om någon ifrågasätter er åsikt om huruvida ni gillade denna glassmak eller denna glassmak. Dessa mer ytliga känslor eller tankar har kommit till stånd eftersom de bara berör en av de fyra lägre kropparna. Men när alla de fyra lägre kropparna är inblandade skiftar något i er identitetkropp. Ni säger inte längre till exempel, att ni tror på vissa läror av den Katolska Kyrkan. Ni säger nu: ”Jag är Katolik” eller ”Jag är ateist.” Detta är vad vi kan kalla en skiftande erfarenhet eftersom den skiftar er känsla av identitet och era tankar och känslor och handlingar måste följa efter.

Att se bortom den normala varseblivningsapparaten

Denna totalupplevelse är vad som gör att en person tror på en religion eller ideologi, och en annan förnekar den. Båda är lika övertygade och anledningen till att de är så övertygade är att de erfarenheter som de har haft, deras omvändelse, deras skiftande erfarenhet, omfattade alla fyra lägre kropparna och därför kan de inte se bortom detta, de kan inte se svagheten i deras tro. De kan inte se de argument som talar emot den eller kanske ogiltigförklarar den. De kan inte se det eftersom de inte kan se bortom sina fyra lägre kroppar, deras varseblivningsapparat.

Ni kan, eftersom ni är en andlig student, inse att det är möjligt för en människa att se bortom sin normala varseblivningsapparat. Ni kan ha vad vi har kallat en mystisk eller intuitiv upplevelse där ni upplever att det finns något bortom ert normala medvetandetillstånd, er normala varseblivning. Detta är vägen ut från att bli fångad av sin uppfattning, men den är inte idiotsäker. Det finns många människor som har haft glimtar av ett tillstånd bortom deras nuvarande medvetandetillstånd. De har varit öppna för att titta på det. De har låtit erfarenheten penetrera deras fyra lägre kroppar tills de hade en av dessa uppvaknande, omvandlande eller skiftande upplevelser.

Många människor har till exempel kommit till en punkt där de plötsligt vaknat till nödvändigheten av att ta emot Kristus, och de var nu omvända till den Kristna religionen. Andra människor har haft erfarenhet av att bli uppväckt för att se det bedrägliga i den yttre Kristna religionen och därför har de nu omvänts till en ateistisk livssyn. I många fall hände detta därför att personen hade vad ni kan kalla en intuitiv känsla av att denna nya uppfattning var rätt. Många människor har en djup känsla av verklighet i samband med en sådan upplevelse. Ni känner att det är absolut verkligt. Ni kan träffa människor som känner att de har upplevt Kristi närvaro och det fanns en total känsla av verklighet. Ni kan träffa folk som ansåg att de upplevde det bedrägliga i religionen och det gav dem samma känsla av fullständig verklighet.

Att se bortom logiken av olikhet

Hur är det möjligt? Ni kan säga: ”Det måste vara något som är sant och något som inte är sant. Gud existerar eller Gud existerar inte. Det kan inte finnas något i mellan där Gud både finns och inte finns.” Eller snarare, så säger det västerländska, linjära, analytiska sinnet. Vad ni inte inser är att det västerländska tankesättet har påverkats i över 2000 år av vad ni kallar Aristotelisk logik. Detta är den logik som fokuserar på olikheter och säger att en sak inte kan vara sann och osann samtidigt. Den måste vara antingen sann eller inte sann. Det finns ingenting i mellan.

Detta är också vad ni ser i datorprogrammens språk. Något är på eller av; det finns ingenting i mellan. Ni kanske vet att det har funnits en strävan i ganska många år att utveckla en kvantdator, men denna strävan kan inte slutföras så länge ni tror att datorer endast kan kodas med på- eller av-signaler. Ni måste hitta nyanser mellan på och av, som ni faktiskt hittar i kvantvärlden. Ni förstår, det finns en viss typ av logik, en viss typ av tänkesätt som vill att alla frågor kan reduceras till något som kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej”, men detta är inte det högre sinnet hos Kristus och Buddha.

Brottas med vad en mystisk erfarenhet innebär

Ni förstår, min älskade, vi har antytt tidigare att det egentligen inte finns någon synpunkt, ingen religion, ingen vetenskaplig teori på jorden som är absolut, det är absolut sant. Detta beror på att ord har en inbyggd begränsning som ni aldrig kan övervinna, från det ouppstigna medvetandetillståndet. Ni kan ha en mystisk eller en intuitiv upplevelse som ger er en djup känsla av verklighet men känslan av verkligheten är bortom orden. Men efteråt bleknar upplevelsen, nu måste ni brottas med vad erfarenheten betyder.

Ni kommer att märka att det är mycket svårt för människor att helt enkelt ha en upplevelse utan att tolka den genom de fyra nivåerna av sinnet. Folk är så vana vid, så programmerade att alltid söka meningen i varje upplevelse. Det måste betyda något och detta innebär att människor nu börjar tolka erfarenheten genom sina befintliga övertygelser, och de använder de begrepp och ord som redan finns i de fyra nivåerna av sina sinnen.

En Kristen kan ha en upplevelse av Kristi närvaro. Det finns verklighet i upplevelsen men när personen tolkar vad erfarenheten innebär överförs känslan av verkligheten till personens övertygelser, dogmer, läror och ord. Nu är personen helt övertygad om att Jesus själv bekräftade hans speciella sort av fundamentalistisk Kristendom eller dennes speciella sort av Buddhism. Det finns även människor som har känslan av verklighet och nu tolkar det genom ett materialistiskt, ateistiskt tänkesätt och är lika övertygad om att detta är verkligheten.

Undervisa personer som befinner sig på olika medvetandenivåer

Vad vi uppmanar er, som är uppstigna mästares studenter, att göra är att börja övervinna detta tänkesätt och inse att det inte är målet för de uppstigna mästarna, som vi har sagt tidigare, att frambringa en ultimat sanning och en ultimat lära som kan hålla för all framtid. Vi har sagt att vägen är progressiv och går mot högre och högre medvetandetillstånd. Vi har berättat om de 144 nivåerna av medvetande. Jag kan försäkra er att när ni närmar er den 144:e medvetandenivån kommer ert sätt att se på världen och ert sätt att använda ord, att vara radikalt annorlunda från en person som är under 48:e medvetandenivån. De kommer att vara så olika att ni knappt kommer att kunna kommunicera med en person under 48:e nivån, för den personen kan helt enkelt inte förstå hur ni ser på världen och hur ni använder ord.

Vad vi behöver att ni inser, som andliga studenter, som uppstigna mästares studenter, är att det inte är vårt mål att föra fram en ultimat undervisning som kommer att stå sig för all framtid. Vi har sagt att allt efter som mänskligheten gör framsteg kommer det kollektiva medvetandet höjas så att det kan bli en situation där det som nu är det lägsta medvetandetillståndet som tillåts på jorden inte längre kommer att tillåtas, och spektrumet av de 144 nivåerna förskjuts uppåt. Detta innebär naturligtvis att vi nu kan ge en högre undervisning än vad vi kunde ge innan och det innebär att det kan finnas vissa läror som gavs långt tillbaka i det förflutna som nu har blivit föråldrade.

Vad är då syftet med att ge en uppstigen mästare-undervisning? Det är att ge er ett yttre verktyg som ert yttre sinne kan förstå och som ni sedan kan använda för att höja ert medvetande upp till nästa nivå. Vad vi har sagt mellan raderna nu under ett tag är att det finns ingenting, inget materiellt villkor på jorden, som är ytterst verkligt. Jorden är en upplevelsemaskin, en anordning för att ge er vissa erfarenheter som hjälper er att skifta ert medvetande uppåt.

Just nu kan ni beskåda den här planeten och ni kan beskåda de 144 nivåerna av medvetande som är möjliga på den här planeten, och ni kan ge vissa läror som tilltalar ett visst spektrum bland de 144 nivåerna av medvetande. Detta innebär att det finns en viss undervisning som är utformad för att tilltala människor mellan den lägsta medvetandenivån och den 12: e medvetandenivån. Denna lära är inte i slutändan giltig, men ni skulle inte kunna förklara detta för personer under 12:e medvetandenivån.

Varför är det så? Eftersom dessa människor behöver ha en viss erfarenhet under en viss tid och med en viss intensitetsnivå, innan de har fått nog av det och blir öppna för möjligheten att det finns mer. Hur får de den erfarenheten, hur får de den med intensitet? Genom att tro att den undervisning som tilltalar deras medvetandenivå är verklig, är den absoluta sanningen, är den högsta möjliga sanningen.

De måste ha den känslan av verklighet som de inte kan få inifrån på de lägre medvetandenivåerna eftersom deras intuition är inte stark nog. De kan ha en upplevelse där de uppfattar ett visst trossystem eller omvänds till det trossystemet men de kan inte förklara varför, så de behöver den yttre undervisningen, de yttre lärorna och den yttre bekräftelsen.

Målet med andliga läror

När ni går mot de högre nivåerna av medvetande är det viktigt för er att börja inse syftet med andliga läror. De är verktyg för att hjälpa er överskrida en viss medvetandenivå. Om ni blir fixerade vid de yttre orden, den yttre formen, de yttre ritualerna, den yttre auktoriteten för en lära, då kommer ni att stoppa er själv-transcendens på en viss nivå och ni kan inte gå bortom den. Som vi har sagt tidigare, vi har ingen önskan att se uppstigna mästares studenter ta en lära som vi har fört fram genom progressiv uppenbarelse och förvandla den till ett slutet system, en sluten låda för deras sinnen. Detta är det sista vi önskar.

Det är därför vi vill att ni inser att målet med den andliga vägen är att fortsätta att överskrida er medvetandenivå så länge ni är inkarnerad. Det gör ni genom att bli mer och mer öppen för att ha dessa direkta erfarenheter, ni kan kalla dem intuitiva eller mystiska upplevelser, där ni skiftar ert medvetandetillstånd uppåt. Ni skiftar alla era fyra lägre kroppar till en högre nivå. Ni ska inte tro att denna nivå som ni har nått nu är den slutliga nivån. Om ni hade nått den slutliga nivån skulle ni inte längre vara i en fysisk kropp. Ni skulle vara uppstigen.

En högre respekt för fri vilja

Därför måste ni inse att så länge ni är förkroppsligad är er nuvarande medvetandenivå en fas. Det finns en fas bortom den och ni kommer att nå detta tillstånd bortom, bara genom att vara öppen för en upplevelse som är bortom er nuvarande nivå av medvetande. Det är inte så att era mystiska, intuitiva erfarenheter som ni har haft i det förflutna inte är giltiga men det är att ni inte kan tillåta er själv att tro att känslan av verklighet som dessa upplevelser ger er bevisar att ni har nått ett visst slutskede. Ni kan framför allt inte tillåta er att överföra den till en yttre lära, organisation eller ritual som bara kan uttryckas i ord och därför, aldrig kan vara slutlig.

Ser ni, min älskade, att vad vi uppmanar er att kliva upp till är en högre toleransnivå i att alla människor har en fri vilja och att de har rätt att ha en viss erfarenhet så länge de behöver den, innan de vill ha mer? Det är inte ert jobb att driva dem. Ni kan inte på er nuvarande medvetandenivå ta en person i den 10:e medvetandenivån och tvinga er verklighet på dem eftersom de aldrig kommer att kunna förstå den som verklighet. De kan aldrig se på en uppstigen mästares lära och få en inre känsla av verklighet. De kan inte göra det.

Därför kan ni ge dem vissa idéer som kan ge dem ett alternativ till vad de medvetet tror och dessa idéer kanske eller kanske inte slår rot i deras medvetande. Om ni tror att ni måste driva dem skapar ni ett energiband och ni vill inte göra detta med människor i ett lägre medvetandetillstånd. Därför måste ni frigöra er från önskan att andra människor bekräftar era övertygelser och era läror eller till och med er upplevelse av verkligheten.

Släpp önskan om att bli bekräftad

Min älskade, ju högre ni går på stegen av de 144 nivåerna av medvetande desto färre människor kommer att kunna förstå er nivå. Därför kan ni inte förvänta er att befolkningen i stort kommer att bekräfta er inre känsla av verklighet eller er yttre lära och förståelse. Ju högre ni kommer desto mindre bör ni förvänta er bekräftelse från andra människor. Ni måste komma till en punkt där ni helt släpper önskan om att andra människor bekräftar er lära.

Min älskade, detta är det enda sättet ni verkligen kan nå Buddhisk frid. Så länge ni har en önskan att världen ska bekräfta er, kan ni inte nå buddhisk frid. Som vi har sagt under år 2015, om ni vet, om ni upplever närvaron av en uppstigen mästare, varför behöver ni bekräftelse av världen? Det är en otrolig frihet att släppa viljan att bekräftas.

Vi har i år talat om det kosmiska födelsetraumat. En del av detta trauma var att ni kom med de bästa avsikter. Ni kom för att ge ert ljus, er låga och ni ville att den skulle bli accepterad så att människor kunde få hjälp. Men det fanns också en liten känsla av att vilja få människor att bekräfta er, er flamma, ert syfte med att komma till jorden.

Min älskade, de av er som steg ner i syfte att hjälpa till att höja jorden, ni visste innan ni kom hit att anledningen till att det fanns ett behov för er att höja jorden var att folk var i ett lågt medvetandetillstånd. När ni kommer med ett högre medvetandetillstånd, med en högre andel av ljus, en högre låga av ljus, hur kan ni förvänta er att människor i ett lägre medvetandetillstånd ska bekräfta er? Det kan inte göras, min älskade, och ni måste medvetet tillstå att det inte kan göras.

Jag menar inte att hitta fel eller kritisera. Jag säger inte att ni var dum för att tro detta. Det är nästan omöjligt att innan ni går ner till en planet så tät som jorden, kunna förutse hur det kommer att bli när ni är förkroppsligade. Skillnaden är så stor att det är omöjligt att helt förutse vad det kommer att kännas som, hur ni kommer att reagera när ni är här nere och ni avvisas brutalt, möjligen dödas och torteras i er fysiska kropp. Jag klandrar er inte men jag säger att ni är nu vid den punkt, många av er, där ni måste inse att ni hade en orealistisk förväntan på att världen skulle bekräfta er. Ni bär fortfarande denna förväntan med er och ni har därför en önskan om bekräftan från världen. Det är dags att gå bortom det, att titta på det, att se overkligheten i det, hur orealistiskt det är och att bara släppa det – släpp det.

Ni kanske vet att det finns delar av världen där de firar nyår genom att tända en papperslykta med ett ljus och den varma luften får den att stiga. Det är inte så mycket kraft i den varma luften till att lyfta upp denna lykta så minsta grepp om den kommer att hindra den från att bli luftburen. Därför ber jag er att se på era förväntningar av att få bekräftelse i denna värld som en av dessa lyktor. Föreställ er att ni tänder den, och nu släpper ni den bara och ser den stiga upp i luften där jag då kommer att ta emot den och förinta den med min Flamma av Frid.

Världen behöver förstå att ord inte kan uttrycka ultimata sanningen och att det därför är meningslöst att bråka om vilket uttryck av ord som är den överlägsna och som uttrycker absoluta sanningen. Forskare och filosofer har diskuterat gränserna för mänsklig varseblivning. Kan ni någonsin veta verkligheten? Verkligheten är att ni inte kan veta verkligheten från tillståndet av dualitet och ni kan inte gå bortom dualitet genom ord utan endast genom erfarenhet. Denna erfarenhet kan inte efteråt reduceras till eller tolkas i ord. Ni kan beskriva att det är något utöver det normala medvetandetillståndet och att det finns ett värde i att uppleva det men ni kan inte beskriva vad det är. Det måste upplevas. Det kan inte förstås, min älskade. Det kan inte uppfattas. Det kan bara upplevas. Det finns ett behov att begrunda skillnaden mellan uppfattning och erfarenhet.

Hålla balansen under det kommande året

Varför ger jag er denna undervisning vid denna tid? Eftersom det ligger i linje med utmaningen för det kommande året av 2016. Ni vet att det kommer att vara det år som kommer att domineras av initiatieringarna av den Fjärde Strålen. Vi har ofta kallat den Renhetens Stråle och när dessa energier släpps ut i världen under det kommande året kommer ni verkligen se att renhetens energier kommer att föra fram orenheter överallt. Det kommer att finnas en större kontrast mellan renhet och orenhet, oärlighet, vad som döljs, de dolda agendorna, de dolda sanningarna från det förflutna, allt som förnekades eller täcktes över. De tenderar att komma ut under det kommande året.

Hur kommer ni, som de andliga studenterna, hålla balansen för att föra planeten genom detta år? Ni kan inte göra det om ni dras in i detta medvetande som kommer att vara en stor utmaning för folk som vilja säga vilken form av orenhet som är den ultimata, är den rätta, är den sanna. Ni måste inse att de alla är orenheter. Ni måste undvika att bli knuten till någon av dem och bara se att allt detta är utspelet av den process där människor ibland måste ta saker till ytterligheten för att få nog av det och sedan börja se att det finns mer i livet än detta.

Ni kan inte tillåta er själv att störas av människor som agerar ut till exempel våld, som ni säkert kommer att se under det kommande året. Ni behöver vara centrerad i Buddhas frid. Det finns en större potential än normalt att alla typer av orenheter kommer att komma upp. Våld är en; krigföring, åtminstone i begränsad omfattning; korruption på alla nivåer i regering och i företag; penningsystemet, hur det missbrukas; och även orenheter på den fysiska nivån såsom sjukdomar och föroreningar. Radioaktivitet kan komma att spela en viss roll under det kommande året som en av de ultimata formerna av fysiska föroreningar och orenheter.

Jag önskar att ni håller er borta från att dras in orenheterna eller ens dras in i den förmodade motsatsen, för ser ni inte att andlig renhet kommer att förstärkas, kommer att accelerera? Som vi ofta har sagt, den Fjärde Strålen är strålen av acceleration. Den accelererar både orenheterna och renheterna i det dualistiska medvetandet så att även det som dualistiska medvetandet etiketterar som orent kommer att verka accelererat. Ni ska inte luras av detta. Ni måste se bortom det till den icke-dualistiska formen av renhet som inte har någon motsats såsom Buddhas frid inte har någon motsats. Detta kommer att bli er utmaning. Det blir er uppgift och om ni klarar initieringarna kan ni hålla en stor balans för jorden.

Betydande prestationer under 2015

Jag vill gratulera alla uppstigna mästares studenter och många andra andliga och New Age-människor över hela världen som har hållit en andlig balans för världen år 2015. De flesta av de saker som jag talade om i mitt nyårstal förra året manifesterades inte i det fysiska, eftersom ni höll denna balans. De konferenser som denna budbärare höll under det förra året spelade en roll, liksom Moder Marias 500-vaka. Vi nådde aldrig att 500 gjorde denna vaka under en dag men det var tillräckligt för att göra en betydande skillnad och hålla en betydande balans. Naturligtvis kan detta påskyndas under det kommande året med fler och fler människor som ansluter sig.

En betydande prestation under det gågna året var lanseringen av Moder Marias bok om krig. Denna bok har en enorm roll att spela under de kommande åren för det är naturligtvis Buddhas önskan att utrota krig från planeten jorden så att människor kan växa upp utan att behöva frukta krig, utan att behöva frukta revolutioner, omvälvningar, få sina samhällen eller familjer förstörda. Detta bör snabbt bli något från det förflutna som inte längre kan manifesteras i nuet. Det är möjligt men det kommer kräva att många fler människor tar på sig denna uppgift.

Starta Vattumannens organisationer

För detta ändamål skulle jag vilja påpeka för er att det finns skäl till varför vi inte har startat en ny uppstigen mästare-organisation. Det finns skäl till varför denna budbärare inte har satt sig själv som en guru eller ledare för en organisation. Detta betyder inte att det inte kan finnas en eller flera organisationer som har i syfte att sprida, främja uppstigna mästares läror eller även idéer och principer som vi ger ut i våra diktat. Det skulle enkelt kunna finnas organisationer som inte talar öppet om uppstigna mästare men för fram de allmänna idéerna inom många områden i samhället. Detta kan startas som en organisation i syfte att föra fram uppstigna mästares läror och användningen av förordningar och åkallan och kunskapen om hur fri vilja fungerar och hur vi av de uppstigna mästarna behöver ert tillstånd för att kunna använda vår makt på jorden, som Moder Maria förklarar i sin bok.

Ni måste förstå här att denna budbärare inte startar en sådan organisation, det är inte hans roll. Detta betyder inte att det inte kunde finnas de ibland er som har det som en del av er gudomliga plan för att starta en sådan organisation. Härmed säger jag inte åt er att göra detta med det yttre sinnet, men jag säger till er att inte stänga möjligheten med det yttre sinnet. Jag ber er att tona in individuellt och se om detta är något som ni känner en inre kallelse till att vara en del av och sedan vidta nödvändiga åtgärder via Internet för att göra detta till en verklighet. Ni har redan börjat till viss del men mycket mer kan göras.

Jag vill inte tala om för er genom denna budbärare vad man ska göra och hur man gör det, för det finns nog av er som är i stånd att tona in, ledda av Anden direkt inifrån er själva. Detta är det enda sättet som en rörelse i Vattumannen kan påbörjas och kan upprätthållas. Det kan inte, i Vattumannens tidsålder, startas från ovan genom en centraliserad auktoritet. Jag hoppas att ni kan ta till er våra lärdomar och förstå att detta inte längre är ett livskraftigt sätt att starta organisationer.

Tankeformen för 2016

Jag vill gratulera er för vad ni har åstadkommit under 2015. Jag vill ge er den positiva uppåtgående impulsen att gå vidare, att accelerera under 2016 för ni måste accelerera för att hänga med Serapis Bey och vad han har för avsikt att frigöra på den här planeten. Därför vill jag ge er en tankeform som kan hjälpa er med detta.

Vetenskapen har endast en ytlig förståelse av atomen. I själva verket, vad vetenskapen kallar atomen är egentligen inte en fysisk, materiell sak. Ändå vet ni att atomen är en konstruktion som har en viss utbredning i rummet. Det är några elektroner som virvlar runt en kärna. Vad jag önskar att ge er är tankeformen för 2016 och det är att i kärnan av varje atom finns det en Buddhafigur av intensivt vitt ljus.

Ni kan visualisera detta på en mycket lokal nivå som någon sjukdom eller sår i er kropp, där ni visualiserar atomerna som bygger upp cellerna med denna vita eld-Buddha i sin kärna. Ni kan visualisera det i större skala under vissa förhållanden i samhället. Ni kan visualisera det för hela planeten för ni vet att allt är uppbyggt av atomer. Ni vet att atomer har en utbredning i rummet. Ni vet att Buddha håller rymden, håller balansen av rymd på planeten. Därför är Buddha allt i rymden och sålunda också inom varje atom.

Medan jag har talat, har jag laddat atomerna som bygger upp planeten jorden med denna Buddhiska flamma som inte är exakt vad man skulle kalla frid, men det är en aspekt av frid för det kommer att accelerera alla tillstånd som inte är frid. Ni kanske tror att frid är lugn, frid är det som är tyst, men inser ni inte att alla former av o-frid bara kan existera i dualitetsmedvetandet som är av en lägre vibration än det uppstigna riket? Således, hur kan ni i slutändan skapa frid? Inte genom att lugna ner konflikter men genom att accelerera dem så att de inte kan upprätthålla den lägre matris som får konflikten att verka oundviklig eller önskvärd. Hur frambringar ni renhet under det kommande året? Genom att accelerera omständigheterna som både är märkta som rena och orena av det dualistiska medvetandet. JAG ÄR den uppstigna mästaren Gautama Buddha, och JAG ÄR i hjärtat av varje atom på jorden.

Copyright © 2016 by Kim Michaels

http://sananda.website/lord-buddha-via-kim-michaels-january-1st/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...