Lord Buddha via Natalie Glasson, 8 september, 2017

Lord Buddha via Natalie Glasson, 8 september 2017

Om-kodning av tiden av Lord Buddha

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 8 september 2017

Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

 

Med ren Planet Nivå medvetenhet, framträder Jag, Lord Buddha, för att hälsa på er. Jag övervakare Planet Nivån och är vårdnadshavare av Skaparens Ljus. Det är min avsikt att övervaka allas andliga utveckling inom Planet Nivån och visa allt, som Skaparen är för er. Varje skifte i uppstigningen strömmar genom mig från de högre dimensionerna till er och hela mänskligheten. Idag delar jag med mig av Skaparens ljus, budskap och gudomliga vilja, när de gudomligt flyter genom mitt väsen. Var öppen för att ta emot. Jag kommer att fylla er med rent vitt ljus innehållande stor visdom och auktoritet.

Reflektion över tiden

Jag guidas gudomligt när jag kommunicera med er om tiden. Tiden är en naturlig del av er verklighet på Jorden. Den uppmuntrar er att skapa struktur i era liv, för att skilja mellan dagar ni redan har upplevt och dagar ni kommer att uppleva. Tid skapar en till synes linjär rörelse i ert liv, som hjälper er att förstå er roll, syfte och närvaro i världen. Om processen med att följa en klocka och kalender raderades från världen, kan ni känna er lättade ett tag, känna att ni äntligen har förstått er frihet. På grund av att ni tidigare har varit beroende av tiden kan ni då känna er förlorade. Dagarna skulle fortsätta på grund av solens cykler. Men illusionen av er nuvarande verklighet är att er enda verklighet skulle falla bort. Som om en slöja avlägsnades skulle ni kunna se, känna och erfara alla era tidigare liv samtidigt. Ni skulle inte bara vara medvetna om varje livstid ni har upplevt på jorden och de inre planen, ni skulle också uppleva varje ögonblick av varje livstid samtidigt. Tänk ett ögonblick på hur det här skulle kännas.

Ert medvetande och medvetenhet skulle vara överallt och i allt. Ni skulle vara expansiva och allestädes närvarande. Ni skulle inte längre vara fokuserade på en verklighet med målen och lektionerna i er nuvarande livstid. Ni skulle lära er och växa genom flera liv, realiteter och erfarenheter. Med detta i åtanke känn hur välsignade ni är, att ni bara måste röra er genom en verklighet och ha utrymme för att ge nuvarande aspekt av er själv fullständig uppmärksamhet. Tiden kan vara begränsande; Den kan också vara en välsignelse, vilken skapar utrymme för snabb tillväxt och auktoritet. Även inom tidens begränsning överförs andra livstiders utmaningarna till er nuvarande verklighet; Ibland är det enda sättet som healing kan ske.

Medan er själ värdera tiden, som en begränsning vilken ger er fokus, är er själs yttersta mål att flytta er till en medvetenhet, som är bortom tiden. Där det inte finns några begränsningar mellan livstiderna endast upplevelsen av samtidigt levande. Detta är viktigt eftersom det tillåter er att flytta in i ett utrymme av enhet. Genom att observera och uppleva alla era liv och existenser samtidigt expanderar ni er själv för att återigen bli och känna igen att varje del är en aspekt av ert varande. När ni accepterar och integrerar alla aspekterna av hela er, skapar ni den enhet som är ni. I huvudsak flyttar ni bortom många aspekter med många realiteter, uppåt i en nyupptäckt form av er själv, där ni inte längre är många varelser. I stället är ni en hel källa till ljus och medvetande, för att komma ihåg och erkänna er själv, som en med Skaparen.

Syftet med omkodningstiden inom er

Jag, Herre Buddha, eftersom jag är vägledd att vara ett stöd för att ni ska uppleva en aktivering inom er varelse påminner jag er om denna information. Denna aktivering är kopplad till frigörandet av tidsbegränsningarna genom att med ljus omkoda närvaron av tid i ert sinne, kropp och varelse. Tiden är bara en tro. Allt, som är i manifestation, är energi och medvetande. Därför, tid är bara ett begrepp som existerar, som energi och medvetenhet, inom er varelse eller har skapat en viss vibration inom ert väsen, som i er verklighet hjälper till att fortsätta skapa. Jag, Lord Buddha, önskar att inom er varelse omkoda tiden för att stödja en större upplevelse av helhet och enhetlighet i ert varande. Denna process kan också låta er skymta andra livstider, som kommer att ge er förståelse och helande till dessa liv och er nuvarande existens. En ny medvetenhet om att vara som En med allt som skapats, vilket Skaparen vill väcka. Ni kan till och med känna, även om det bara är för några ögonblick, att ni är i frid med allt och är allting. Detta gör att ert dömande kan falla bort; ni kan inte döma er själv om ni inte vill orsaka er själv smärta och skada. Ni kommer att expandera in i er sanning. Medan ni fortfarande kommer att delta i närvaro och tidsbegreppet på jorden, kan ni tycka att ni kan se bortom tidens illusion när det behövs, kommunicera med andra aspekter av Skaparen utan gränser och observera den större bilden av allt.

Omkodning av Tids Aktivering

”Kära Herre Buddha, vänligen transportera mig till ert Ashram i planetär nivå för att fullt ut få uppleva, acceptera och belysa omskrivningen av tidsaktivering inom mitt väsen. Jag måste uppleva en större uppfattning om mitt expanderade medvetande, enighet med allt och Skaparens helhet. Hjälp mig att se tiden på nytt med en utvecklad förståelse, som låter mig se bortom tidsbegränsningar och illusioner, erkänna mig själv i alla mina aspekter. Låt mig också värdesätta och vara tacksam för tidsbegränsningarna och gränserna, vilket gör att jag kan fokusera min energi på en aspekt av mitt väsen, uppleva en djup intimitet med mig själv som Skaparen. Jag vet att det inte är lämpligt att jag helt släpper tiden. Istället rör jag mig genom tidens illusioner med att se Skaparens sanning med lätthet och nåd. Jag accepterar nu helt och hållet tidens nya ljuskoder. Jag tillåter att omkodning av mitt väsen och en gudomligt riktad aktivering av ljus och upplysning sker. Alltid i tacksamhet.”

Omkodningen av tiden inom ert varande kommer att ske med stöd av mig själv, Lord Buddha och de Tolv Buddhas närvarande i mitt Planetariska Ashram. När ni besöker Planetariska Ashramen kommer ni att bli ombedd att ligga ner. Många klara och vita energiska kristaller av alla former och storlekar kommer att placeras målmedvetet på er kropp för att ansluta till energimottagare i er kropps- och aurafält. Vi, Lord Buddha och de Tolv Buddhas kommer då att till er skicka den energiöverföring vi har fått från Skaparen, som håller koderna för att väcka en ny uppfattning om tid inom er varelse. Koderna kommer att röra och förankra sig i er varelse genom oss, när vi riktar energin in i kristallerna, som ligger på er kropp. Kristallerna kommer att hjälpa alla aspekter av er kropp, med lätthet och perfektion absorbera ljuset och koderna. De kommer att öppna upp era energipunkter och oscillera era celler för att anpassa sig till de nya vibrationerna, som förankras i er varelse. De gamla programmen kopplade till er uppfattning om tid släpps, eftersom era celler svänger med en ny frekvens. Vi omfamnar er i ren kärlek, som kommer att sippra in i ert väsen. Ni får då stöd inom de områden, där ni aktivt skapar vackra transformationer på vilket sätt ni uppfattar er själv, världen och era andra liv. Det är viktigt att vara kvar i vårt ljus så länge, som det är lämpligt och nödvändigt, så att omkodningen av tiden inom er varelse kan ske fullt ut.

Efter aktiveringen

När ni känner att processen är klar kan ni helt enkelt be oss jorda er på lämpligt sätt i er nuvarande jordiska verklighet. Vi kommer att göra så att vi anpassar omvandlingen inom er varelse, till er fysiska kropp och verklighet. Denna aktivering behöver bara upplevas en gång, men om ni känner er guidad, upplev det så många gånger ni vill. Ta er tid dagarna efter aktiveringen att vara i fred och stillhet. Meditera i tystnad med inriktning på fred och expansion inom er varelse. Då aktiverar ni koderna, som placeras inom er, så att ni känner lär känna er själv vid gryningen bortom tid inom er. Det kan vara att ni ser, känner eller erkänner er själv bortom tidsbegränsningarna, erkänner de många aspekterna av ert varande och den helhet ni är, även om det bara är en glimt. Det kommer att ge auktoritet till ljuskoderna, som placerats inom er varelse, tillåtelse till kontinuerlig aktivering och omvandling inom er uppfattning om tid, er verklighet och existens.

Detta är början på en resa där ni upptäcker er själv bortom det som ni för närvarande känner vara er själv.

Lord Buddha

Du gillar kanske också...