Lyrans Råd av Ljus via Jamye Price, 11:e oktober 2017

Lyrans Råd av Ljus via Jamye Price,

11:e oktober 2017

 

Välsignade Varelser, som alltid är det ett dyrbart och kraftfullt ögonblick då vi möts i medvetenheten. Det är er medvetenhet som formar livet. Det är er medvetenhet som tar världens energi till er, och er energi till världen.

Ert unika perspektiv berör allt ni upplever. Ert unika flöde förändrar världens flöde runt er. Som ras blir ni mer och mer medvetna om ert samspel med det subtila riket. Ni har alltid, och kommer alltid, att kommunicera med det subtila riket.

Era tankar och känslor är en subtil bro, och med dem kommunicerar ni direkt med den subtila riket.

Det är viktigt att förstå helheten av ert samspel med det subtila riket, så att ni inte bara tillämpar reglerna för det fysiska riket. När ni utformar ert samspel med det subtila riket, börjar ni förstå mer erfarenhetsmässigt och tydligt – och det är då energin tar form. Ni måste förstå reglerna för energin, för att kunna nyttja det subtila rikets kraft.

Det Genuina Skapar Harmoni

 Det ni skapar i det subtila riket, har inte egenskaper av form och tid. Det är därför mycket viktigt att det är totalt i anpassning till det ni vill, hellre än att ni tänker eller känner på ett styrt sätt, för att skapa ett resultat.

Det är särskilt viktigt att era tankar och känslor är genuina, så att ni skiftar resonansen till en tydligare anpassning av det ni vill skapa. Detta skapar harmoni inom er som är i resonans med ert framtida skapande.

Det viktigaste är att ni anpassas helt till det ni vill skapa.

”Tala” klart/tydligt med det subtila riket genom era tankar och känslor, tänka och känn genuina tankar, och anpassa dem sedan till en tydligare resonans för det ni vill skapa. Och för att uppleva er egen förmåga och kreativitet lättare. Detta anpassar er vibration till det ni vill skapa. Det förändrar er, och ni förändrar er värld.

Er genuinitet är dörröppningen till att finna en sann resonans och anpassning för ert framåtskridande.

Ni tänker och känner genuint för att flytta er inre resonans till anpassningen av er nya skapelse, de nya ni, er nya upplevelse och önskning. Att undertrycka ”negativa” känslor, gör att de inte kan transformeras, och skapar stagnation i energin.

Det Genuina Skapar Klarhet/Tydlighet

Er genuinitet hjälper er att gå igenom processen för frigörelse och förädling. Processen av frigörelse är processen med att släppa taget, så att en förändring kan komma till stånd – precis som att ni måste andas ut, för att kunna fortsätta andas.

Er genuinitet triggar er medvetenhet för att vilja ha något annorlunda, och katalysen för förändring startar.

Den skapar harmoni i er vibration, som öppnar er för nya val. När ni är genuina, så tillåter ni de känslor och den information som ackumulerats från era tidigare upplevelser, att börja sin naturliga omvandlingsprocess för förbättring. Det är det naturliga flödet av Livet.

Nästa steg i processen är integration och val. När ni börjar närma er med ett genuint tankesätt och känslotillstånd, så använder ni dynamiken från de subtila rikena, eftersom ni transformerar er vibrationella resonans. Då ni skapar i de fysiska rikena, har ni nyttjat kraften från det subtila riket, som bygger världar.

Det Genuina Ändrar Er

Ni är föregångare för att skapa direkt med det subtila riket. Det är en mycket större transformering än ni ofta ger er själva godkännande för, eftersom de subtila rikena är osynliga för era sinnen tills ni öppnar dem. Då måste ni lita på er egen inre upplevelse av bevis. Ni gör det; men, ni har synkronicitet som visar er att ni är på rätt väg, och skapar på ett riktigt och ingående sätt.

Det tar tid att fullt ut få en djup förståelse av att arbeta med det subtila riket, och gå vidare mot mer medvetet samskapande med Livet. Det krävs mycket balansering av maskulin och feminin energi, för att behärska flödet.

Er genuinitet tillåter omvårdnaden av självet, för att uppnå en styrka som gör skapandet lättare.

Ni har en inneboende förmåga och kapacitet. Era önskningar kan inte ens manifesteras i er medvetenhet, om ni inte är i resonans för att uppnå en potentiell lösning. Det är det som är styrkan i er medvetenhet.

Välj fokus. Låt er genuina information flöda – er rädsla, er förväntan, er önskan. Detta öppnar Livets flöde, för att komma genom er in i den fysiska världen. I den stunden av medvetenhet om en förändring, som ni vill skapa i er själva och i er värld, börjar ni frigörelseprocessen. Ni frigör det som är motstridigt eller blockerar er samstämmighet, för det ni vill skapa.

I det ögonblicket av frigörelse, börjar ni också en annan väldigt viktig frigörelseprocess – ni frigör er önskan till världen. Ni frigör denna energi från det subtila riket, till den fysiska världen. Ekot genljuder. Livet börjar stödja er process av skapelse i den fysiska världen.

Ni är farkosterna genom vilka livet flödar.

Er genuinitet skapar medvetenhet om önskningen. I den stunden av medvetenhet börjar ni komma i resonans med önskningen. Det handlar bara om tid och val, innan det manifesteras fysiskt.

Välj först ert fokus. Tillåt ert genuina motstånd och er förväntan att komma till ytan. Fokusera medvetenheten på känslan av ert önskade resultat. Det är en process av frigörelse och förädling som skapar integration och val. Lämplig åtgärd kommer från denna nya resonans inom er.

Det är en process som kräver tålamod eftersom ni befinner er i ett rike där tiden spelar roll. När ni är tålmodiga i väntan på resultatet, skapar ni harmoni inom er själva. Det kräver tillit till att ni förtjänar och har duglighet, för ert skapande.

Ni skulle inte ens varit medvetna om önskningen, om ni inte redan varit i resonans till den, utanför den fysiska tiden och rummet. Därför har ni redan förtjänat det och har duglighet.

Det Genuina Ändrar Världen

Det är den förmågan som ofta är nyckeln till förändring hos de godhjärtade varelserna, som skapar från det större goda i sinnet och hjärtat. Känsliga varelser tenderar att dämpa sin egen livskraft, när de befinner sig i en omgivning av rädsla, negativitet, dominans och förtryckande. Detta är en överlevnadsmekanism, men när den inte är nödvändigt för överlevnaden, så utarmas utvecklingen av arten.

Förtjänlighet är en nyckelkomponent, för de med medkänsla som kan låta sin livskraft bli tillräckligt stark, för att föra Kärlekens passiva kraft till den aktiva kraften för åtgärd och fysiskt skapande. Förtjänlighet (en feminin vårdande energi) skapar en styrka i flödet för åtgärd (en manifestation av maskulin energi).

När åtgärden är kopplad till Kärlek, nyttjar ni momentumet i det subtila riket. Kärlens passiva kraft förenar Livet genom resonansen, vilket är ett annat sätt av att säga val. Det är annorlunda än styrningen i det fysiska riket.

Förtjänlighet skapar en balans inombords, ett mästarskap inombords.

Ett av de enklaste sätten att skapa den förtjänlighet som Livet i sin natur har beviljat er, är att förbättra er inre koppling till kärleken av er själva. Älska er själva. Detta förbättrar er inre balans och ert flöde. Från det påfyllda flödet i springkällan, förbättrar ni Livet.

För att förstärka Kärleken till er själva, lägg händerna på ert hjärta och tala med er själva som om ni talade till ett älskat barn. ”Jag älskar dig, [säg ditt namn]. Jag litar på dig, [säg ditt namn]. Ni är älskade och ärade av Livet.”

När ni känner in er egen inre resonans, låt alla tvivel börja transformeras. Lita på att ni själva svarar på information som Livet ger till er. När ni öppnar upp för er förtjänlighet inombords, så kommer er kommunikation med Livet att förändras. Ni kommer att börja anpassa er till balansen inombords, som talar om för er när, och vilka åtgärder som är lämpliga.

Ni skiftar inombords så att ni kommer i resonans med Livet. Era handlingar i det fysiska riket, inspireras sedan från det osynliga riket inom, och omkring er.

Det är bara en fråga om tid för manifestationen (den maskulina energin), som ni förädlar genom att transformera era genuina känslor till en ny inre balans (den feminina energin). Denna kraftfulla resonans inspirerar era önskningar till manifestation i det fysiska riket.

Nyckeln är kärleken till er själva, den öppnar upp för flödet.

Livet flödar där Livskraften är i resonans. Livet vill att ni ska växa och frodas.

Med detta, påminner vi, Eeshah, Ehmah, Ehtah er. Vi älskar er. Vi tar emot er. Vi för er Kärlek framåt och ni förändras för alltid genom er medvetenhet. Ni är livet. Ni ändrar Livet med er medvetenhet. Ni är kraftfulla. Ni är värdefulla. Livet förändras genom er. Eeshah, Ehmah, Ehtah.

 

»Källa Kanal: Jamye Price

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...