Lyrans Råd av Tid via Jamye Price, 17:e november 2017

Lyrans Råd av Tid via Jamye Price,

17:e november 2017

 

 

Välsignade varelser, det är alltid en dyrbar stund när vi möter er medvetenhet; för det är er medvetenhet som anpassar Livet. Det är er medvetenhet som tar upplevelsen i fokus, och skapar framtiden. Er medvetenhet och uppfattning om livet är det som formar det. Er medvetenhet är den katalysator som Livet svarar till.

Ni är av både fysisk och subtil energi. Den fysiska verkligheten har regler som ni måste följa för att kunna samverka med den. Vi kallar det riket av villkor. När ni ärar riket av villkor, sammansmälter ni lättare med reglerna i det subtila riket.

Tiden är faktum i den fysiska verkligheten. I den fysiska världen har Tiden villkor. Den har det ni kallar linjäritet. Den har fastställda regler, men har också en subtil aspekt, som ni börjar samverka med mer.

När ni samverkar med de fysiska aspekterna av Tid – Dåtid, Nutid, Framtid; börjar ni förstå att Tiden beror på ett förhållande. Den förståelsen hjälper er att samverka mer, med den subtila aspekten av Tid. Hur relaterar ni till det förflutna eller framtiden? Det förhållandet skapar er upplevelse.

Tid i sig själv är inte fysisk. Tid är ett villkor i den fysiska verkligheten. Vi är inte förespråkare av att säga att Tid inte existerar, eftersom ni upplever den i den fysiska världen. Att säga att ”tiden inte existerar” hämmar ett klar relation till tiden. Det hämmar förståelsen, tillämpningen och omvandlingen av er relation till Tid.

Ert fysiska uttryck samverkar med vissa tidsvillkor. Det är dock inte hela sanningen om Tid. Tid har en subtil aspekt också.

 

ER SUBTILA RELATION TILL TID

Hela Livet är relaterat, genom ert perspektiv. Tiden är relaterad. Reglerna för er fysiska samverkan med Tid och liv, är rörelse, handling och deltagande.

När ni börjar skifta ert förhållande till Tid, så börjar ni samverka med det subtila riket på ett annat sätt. Ni anpassar ert kreativa bemästrande och er medvetna koppling, till den subtila aspekten av livet. Ni relaterar då till Tid, precis som ni relaterar till människor, tankar och känslor.

Ert förhållande till den subtila aspekten av Tid, är er subtila länk. Era tankar och känslor är er relation till och hur ni förhåller er till den subtila aspekten av Tid. Er inre frid och klarhet skiftar ert subtila förhållande till Tid.

 

Spiralisering av Tid

Vi vill ge er en bild som hjälper er att förstå samverkan med Tiden. Visualisera en spiral. Den är bred uppe på toppen och smalnar sedan av på mitten, tills den kommer till den centrala punkten där den imploderar, och börjar då röra sig utåt igen, men i motsatt riktning.

Ni lever i en spiralgalax. Allt som samverkar i detta rike, har en spiralformad rörelseenergi. Tiden följer också detta flöde.

Föreställ er att spiralen har formen av ett timglas. Högst upp är den bred, minskar på mitten och blir sedan bredare igen. På mitten finns en smalare kanal. Den smalare kanalen är stillheten, anknytningen.

Så föreställer ni er relation till Tid.

 

Spiralens smalare del visar hur ni relaterar till Livet, när det rör sig runt och genom er.

Allt som samverkar i spiralens rörelseenergi skapar en torus. En torus uppstår då spiralens rörelse skapar sin egen elektromagnetiska kraft. Den skapar en gräns – av form, energi eller samverkan.

Ert DNA har en sådan ringform. Ert energifält har samma ringform. Det rör sig i en spiralrörelse som strömmar runt, genom och från er. Ni är den smala delen i mitten som är ”stilla”.

När ni börjar förstå kraften av perceptionen och perspektivet, börjar ni förstärka kärnan i flödet som finns inom er, som transformerar ert flöde av Tid. Ni skapar en klarhet och en anpassning, som gör att ni kan kommunicera mer medvetet med Livet.

 

Tidens Rörelse

Det finns en större sanning som ni tar in i er medvetenhet. Rörelsen sker inte bara utanför er. Rörelsen sker med er, på grund av er och är en katalysator för er.

Den mittersta smala delen tillsammans med spiralen, anpassar och skapar klarhet i flödet, och är en metafor för er egen klarhet. Styrkan i er anpassning ökar er klarhet, så att era tankar och känslor samverkar direkt, medvetet och modigt med de subtila rikena.

 

Tiden är relaterad. Tiden är relaterad till er.

Hur ni relaterar till Tid ändrar er upplevelse.

Hur ni relaterar till Livet, ändrar er upplevelse av Tid.

När ni bevarar er frid, är ni den starka mittersta delen i spiralen, som medvetet och modigt anknyter till Livet.

 

Livet svarar sedan på accelerationen av er medvetenhet, och er relation till Tid förändras.

Ni har några väldigt bra talesätt som pekar på detta fenomen. ”Tiden flyger iväg när ni har roligt.” Detta talesätt är en indikator på relationen till Tid. Klockan, det fysiska förhållandet av Tid förändras inte, utan det är genom er upplevelse som ni uppfattar om Tiden går långsamt eller snabbt. När ni upplever att saker och ting går smidigt, så förflyttar sig också tiden smidigt. När ni känner eller uppfattar motstånd, så uppvisar också Tiden det.

Reglerna i det fysiska riket kräver er samverkan för förändring. Reglerna i det subtila riket kräver er resonans för att kunna samverka och skapa er upplevelse.

 

Reglerna i det subtila riket är resonans och respons.

För att samverka på ett annat sätt med den subtila aspekten av Tid, så behöver ni skifta resonansen. När er resonans gör motstånd, gör Tiden motstånd. När er resonans är glädjefylld rör sig Tiden snabbt och smidigt. När er resonans är fokuserad, svarar Tiden fokuserat. När er resonans är desperat, svarar Tiden med ett kaotiskt flöde. Den relaterar till er.

Tidens fysiska rike representerar ett visst spektrum av Tidens rörelse. Tidens subtila natur representerar ett bredare, mer formbart spektrum av Tid.

Era icke-fysiska sinnen kan uppleva er Tidlösa natur. Meditation är ett exempel på ett samspel som kan forma er upplevelse av Tid. När ni går in i meditation, anpassar ni er till er inre stillhet. Ni avstår från den fysiska upplevelsen och ändrar relationen till Tid.

När ni mediterar, går era icke-fysiska sinnen bortom Tiden. Ni anpassar er inom självet och er upplevelse av Tid förändras. Ibland kan det kännas som om ingen tid passerat, men ni upptäcker att det är det rakt motsatta. Ert medvetna fokus avskärmas från den fysiska världen, och samverkar mer direkt med det subtila riket.

 

SPIRALISERING AV SYNKRONICITETEN

Inom självet är kärnans mittdel stark. Denna spiralformiga mittdel är stillheten. Mittdelen är fortfarande i relation till den stora rörelsen som sker runt den, genom den och från den. Er upplevelse av denna stilla punkt, denna vektors nollpunkt, är den inre friden. Den har inget motstånd – passiv och aktiv, avskild och fokuserad, tydlig och okänd, frihet och kontroll. Den är rörelsens still-punkt.

 

Livet svarar på er starka kärnas mittdel. Det är så Tiden svarar er.

Ett av de vanligaste sätten att märka om den är synkron. Synkronicitet är en anpassning av energin. Den kommer till ert medvetande eftersom ni känner igen ”magiken” i anpassningen. I ett ögonblick av synkronicitet känner ni igen en speciell anpassning. Detta är en anpassning som ni och livet har skapat. Det visar att ni och Livet kommunicerar bra.

När ni medvetet fortsätter att kommunicera med Livet, utvecklar ni en tydligare förståelse för det fysiska och det icke-fysiska riket. Från ert mänskliga perspektiv representerar detta också den objektiva observatören.

Objektivitet

Objektivitet är inte brist på medkänsla, det är avsaknad av oro. Det är inte brist på känslor, det är avsaknad av oro. Det är att observera ögonblicket, oavsett om det är något enkelt eller något utmanande, och veta att allt är bra.

Objektivitet är att veta att det nuvarande ögonblicket bygger en framtid, som kommer att förändras av den närvarande katalysatorn. Kärnans stillhet inom er representerar den objektiva observatören i stunden, som vet att allt är bra.

Er inre styrka, er kärna av vetande, anpassar er modigare till Livet. Ni ärar självet. Inom självet är den här kärndelen stark. Den har en hög magnetisk stillhet. När den här kärndelen – stillheten i självet, är stark – har ni en stark magnetisk resonans.

 

Autenticitet

När ni skiftar er resonans, hjälper er autenticiteten att upptäcka klarheten i er unikhet. Era perceptioner, önskningar, upplevelser och förmågor är unika. När ni ärar er unikhet, förbättrar ni styrkan i er elektromagnetiska resonans.

Det är er autenticitet och äran av självet som skapar er kärnas styrka. Det anpassar ert hjärta och sinne. Det anpassar era handlingar och samspelet i det fysiska området, med kärnan i era önskningar.

 

TIDENS FRIDFULLHET

Er kärnas styrka skapar en kärna av inre frid. Detta frigör ert motstånd mot Tid. Det tillåter er relation till Tiden att förändras, när ni fridfullt observerar livet.

När ni modigt och medvetet ärar era önskningar och val, kommunicerar ni med tydligheten i era tankar och känslor. Tydligheten av att ära självet, talar modigt och starkt till den subtila riket.

Universum, vilket är Livet i en annan form, förstår ert subtila språk. Universum talar med helheten av er vibrationella information.

Ni vibrerar kontinuerligt i kosmos. Oavsett om ni sover eller är vakna, rädda eller glada, förväntansfulla eller upprörda, så är allt det information. Allt det är ett ögonblick i Tiden. Det är ett ögonblick som accelererar en framtid. Den spiraliseras kontinuerligt genom er och från er.

 

Motstånd mot Tiden

När ni känner motstånd, är det inte lika lätt att komma in i det lugna meditativa tillståndet av inre frid. Det är i de stunderna av inre kaos, som Tiden blir svårfångad.

 

Detta är anledningen till att kärnans uppgift för Uppstigningen är ett inre arbete.

Uppstigningens inre arbete är att ära det fysiska rikets regler, och att sammansmälta med det subtila rikets regler. Detta ändrar er inre resonans och tillåter att ni samverkar med Tidens skifte.

Det är en ständig process av att anpassa er fysiska upplevelse, för att anknyta mer med de subtila rikena. I det subtila riket måste ni vara i resonans med det ni vill uppleva, så att ni blir starka magneter som anpassar sig till livet. När ni börjar se synkroniciteten kommer anpassningen.

När ni upplever en frid som går bortom all förståelse, har kärnans del i er en styrka och klarhet, och Livets spiral rör sig harmoniskt till, genom och från – och det fysiska Livet transformeras.

Då används kraften från det subtila riket, er subtila länk, för att omvandla det fysiska riket.

Ära briljansen som är medfödd. Ära att ert fysiska uttryck är unikt. I Tid och rum finns det inget annat unikt uttryck av er. Ni är briljanta.

Ni har stark resonans som Livet svarar till. Tiden spiraliseras in i er och anpassas till er. Ni kan kalla det speed-Tid. Ni kan kalla det hoppande Tidslinjer. Det är enbart er kärnas klarhet som skapar en stark resonans, som Livet svarar till.

När ni upprätthåller er kärnas inre del av frid, anpassar ni Livet på ett djupt sätt. Åtgärder skapar, frid förvandlar hela er upplevelse. Ära er inre kraft.

Eeshah, Ehmah, Ehtah. Vi tar emot er, älskar er, och livet förändras genom er samverkan av uppmärksamhet. Ni är kraftfulla former av Kärlek.

 

Jamye Price

Jamye Price is an author, energy healer, channel, and teacher. Her unique energy healing modality, Crystalline Soul Healing, along with Light Language—are a powerful transformational experience. She also channels Areon, the Lyran Council of Time, with information focused on the mental and emotional balance of Ascension. Jamye’s work is practical and profound; she mixes highly esoteric subjects into applicable usage for empowered living.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...