Mahatma via Natalie Glasson, 4 september, 2020

Mahatma via Natalie Glasson

den 4 september 2020

”Justeringen av Tredje Ögats Chakra”

 

Hälsningar, kärlek och kosmiska välsignelser! Jag Mahatma, tar nu kontakt med er. Jag är den Kosmiska Logon, övervakaren av den kosmiska nivån. Det är mitt syfte att överföra Skaparens ljus över hela Skaparens Universum, vilket inkluderar Jorden och samtliga varelser på Jorden. Min roll och mitt syfte har på djupet stor betydelse; allt som ni får ta emot, om det så handlar om energier, aktiveringar, initieringar eller jordande vibrationer, strömmar först igenom min varelse till Skaparens Universum och förenar sig med er.

Jag Mahatma, önskar bjuda in er till att personligen förena er med mina energier, för att ni ska få ta emot de vibrationer och frekvenser som jag specifikt för er personligen från Skaparen kanaliserar och ger uttryck för.

Jag bjuder in er till att besöka mig i meditation eller under en lugn stund, i mitt ashram på en kosmisk nivå. Detta behöver bara vara en förfrågan eller en intention.

Sedan inbjuder jag er till att upprepa mitt namn: ’Mahatma, Mahatma, Mahatma’, tills ni upplever min vibration som syntetiseras och förenar sig med er. Ni kommer att märka att ni träder in i mitt ashram. När ni står framför mig inne i mitt ashram kan ni vilja andas djupt och andas in energierna, frekvenserna, vibrationerna, medvetandet och visdomen som finns närvarande. Föreställ er att ni fyller upp er ljuskropp med alla de kosmiska vibrationerna.

Jag Mahatma, vill bjuda in er till att göra en förfrågan när ni väl befinner er i mitt ashram, genom att förena ert tredje öga eller ställa ert tredje öga-chakra i linje med min energi och mitt uttryck för Skaparen. Ni kan vilja föreställa er att jag har ett tredje öga-chakra med min energi och mitt uttryck för Skaparen, som överförs från mitt tredje öga-chakra till er panna och transporterar kosmiska vibrationer. Detta betyder att Skaparens kosmiska vibrationer strömmar in i ert tredje öga-chakra och i sanning in till hela er varelse, samt fyller upp er ljuskropp och chakra-system med allt som är ändamålsenligt och nödvändigt för att stötta er uppstigning.

När ni låter de kosmiska vibrationerna fylla upp hela er varelse, så bjuder jag Mahatma, in er till att göra ytterligare en förfrågan, om att ni ska få ta emot Skaparens personliga uttryck genom min överföring till ert tredje öga-chakra. Ni kommer att få ta emot energierna, vibrationerna, frekvenserna, visdomen och upplysningen, samt insikter som er hela varelse och uppstigningsprocess kräver. Dessa kommer att levereras genom ert tredje öga-chakra och gör det möjligt för er att se och uppmärksamma Skaparens uttryck.

Jag Mahatma, vill poängtera att Skaparen existerar inom er varelse och blir uttryckt genom er. Ni behöver inte nödvändigtvis mig, Mahatma, för att uttrycka Skaparens ljus för er. Men detta är en aktivering och den är ett sätt att komma ihåg, för jag Mahatma, fungerar som en spegel. Skaparen ger personligen en gåva till er och påminner er via mitt uttryck. I och med att ni uppmärksammar mig som en reflektion av er själv, så går ni djupare in till Skaparens källa inom er varelse. Jag, Mahatma, bjuder sedan in er till att helt enkelt ta emot allt som Skaparen personligen önskar dela med sig till er i vetskapen om att detta är en aktivering inifrån som står i linje med den kosmiska vibrationen. Ni ställer ert tredje öga-chakra och hela er varelse i linje med Skaparens kosmiska nivåer, samt Skaparens kosmiska nivåer inom er varelse, som är intensivt ren. Jag, Mahatma, råder er att öva på denna process så många gånger som ni önskar, för det tredje öga-chakrat kan bli blockerat och nästintill programmerat med falska perspektiv. Ett behov föreligger att låta Skaparens sanning strömma genom ert tredje öga-chakra för att skapa en rensning, tillåta expansion och en omprogrammering för att uppmärksamma Skaparens sanning. Därmed gör ni det möjligt för er att bli inspirerade och upplyfta, när ni intensivt blickar inåt och utåt från er själva och sålunda börjar nya perspektiv, övertygelser, insikter och olika dimensioner gry. När ni öppnar upp er och utvidgar ert tredje öga-chakra, så stöttas ni i att manifestera Skaparens sanning, renhet och hågkomst till er fysiska verklighet, era upplevelser samt er uppstigningsprocess.

Jag Mahatma, bjuder också in er till att uppmärksamma vad ni vill uppleva i er uppstigningsprocess och er fysiska verklighet på Jorden. När ni har större klarhet, så blir det enklare att uppmärksamma era önskningar och er längtan. När min energi strömmar igenom ert tredje öga-chakra, så kan ni hålla intentionen att uppmärksamma och uppleva klarhet gällande vad ni i sanning önskar uppleva i er uppstigning och er fysiska verklighet. Energierna av klarhet stöttar ert igenkännande av er sanning och det som ni ska manifestera på Jorden.

Ni kan sedan välja något som ni vill manifestera, be om att denna information – vilken den än är – blir uttryckt från Skaparen genom mig själv Mahatma, till ert tredje-öga-chakra, där ni tar emot den och aktiverar densamma inom er varelse. Sålunda justerar ni ert tredje öga-chakra med det som ni vill manifestera och låter det uppstå utifrån Skaparens sanning. Detta kommer att hjälpa till med att era manifestationer blir synnerligen rena, uppfyllande och stöttande för er i er verklighet. Ni kan manifestera vadsomhelst, från smått till stort. Det finns helt enkelt ett behov att ni ställer ert tredje öga-chakra i linje med Skaparen och de kosmiska vibrationerna och ber om att det som ni vill manifestera ska strömma såsom ett uttryck från Skaparen igenom mig själv, Mahatma, till ert tredje öga-chakra. Därför ställer sig ert tredje öga-chakra och er hela varelse i linje med en ren vibration av manifestation och låter ert tredje öga-chakra vara mer uppmärksamt och vaket, samt att ni uppmärksammar, tar emot manifestationen såväl som att ni skapar den i er verklighet. Ni skapar en harmonisering inom er varelse som låter er uppmärksamma manifestationen när den fysiskt jordar sig till er verklighet. Justeringen av tredje öga-chakrat betyder att ni ständigt skapar manifestation och att ni håller utkik för dess närvaro i ert liv. Ni kan manifestera för Jorden, mänskligheten, djuren, Elementalerna och vilka aspekter som helst i alla dimensioner, inklusive er själva. Ni kan manifestera flera olika idéer, upplevelser och omständigheter.

Jag Mahatma, bjuder varje morgon in er till att påminna er själva om harmoniseringen av ert tredje öga-chakra med de manifestationer som ni önskar skapa. Ta sedan dessa manifestationer från ert tredje öga-chakra till ert hjärt-chakra, strömmande vidare ner till ert jord-stjärn-chakra under era fötter, strålande ut i alla riktningar. Denna aktivering är på djupet viktig, för den skapar en rensning och en klarhet i ert sinne, vilket är väsentligt just nu när så mycket förvirring äger rum. Det låter er manifestera det som ni vill manifestera samt att skapa utifrån en mycket ren källa inom er varelse. Ni stöttar er dagligen med att ge energi till era manifestationer, vilka de än är.

Blåkopian för Den Nya Jordens Uppstigning som har förankrats, stöttar nya upplevelser, ett nytt uppvaknande och nya möjligheter. Den harmonisering som jag har delat med er kommer att aktivera blåkopian inom er varelse och stötta större manifesteringar i er verklighet. Allt som vi nu delar med er är ägnat att stötta blåkopians blomstrande från er varelse till er verklighet, era upplevelser och i synnerhet på en fysisk nivå.

Min kärlek är ständigt med er, tillika min stöttning och min hjälp.

Jag är Mahatma. Jag tackar er.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...