Maria Magdalena via Lea Chapin, 17 juli, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

17 juli, 2017

 

Hälsningar, Mina Älskade, ja, det är jag, Maria Magdalena. Jag kommer för att berätta för dig, Kära Du, att Kära Mahri finns här tillsammans med oss, hon hyllar den stund då ni idag hedrar hennes liv. Hon står här och hon ler och gläder sig och är mycket glad över att få vara befriad från sin kropp. Det är mycket smärtsamt för alla som lämnas kvar, men det blir ett stor firande för livet, och ett firande för anden, när man återvänder hem. Så hon sänder er sin kärlek, hon sänder er sin tacksamhet för era kärleksfulla omtänksamma önskningar för henne, hon är i sanning fri och är mycket tacksam över era kärleksfulla tankar och er omsorg för henne. Idag handlar vårt meddelande om att leva i er andes största essens, medan ni fysiskt bor i ert fysiska fordon. Många är förvirrade gällande sin livsväg och varför de befinner sig här på denna planet. Men från tidens begynnelse, den tid då ni föddes, till slutet på er livscykel och dagen för er fysiska övergång från er fysiska kropp, kommer att vara en hyllning för ert liv. För att hedra den gåva som kallas livet, att hedra den ande som bor inom er. Jag ber var och en av er, om ni kan göra det, att ta ett djupt andetag och börja förena er med er ande, förena er med den essens och den fullständighet och den riklighet som handlar om vilka ni i sanning är. En kraftfull, mäktig ande som flera gånger tidigare har valt att komma till detta Jordiska plan, vilket ni känner till. För att leva i en fysisk kropp och hylla denna gåva som heter livet. Idag ber vi er att i sanning börja hedra ert liv, såsom ni hedrar er Kära Vän Mahris liv, samt alla som har gått bort före er alla, alla era vänner och er familj och även bekanta, samt era förfäder och alla andar som har kommit hit, för att förbereda vägen för denna sanna uppstigningsperiod.

Därför ber jag er, Käraste Ni, att ta ett djupt andetag och att känna er andes kraft, styrkan i er själ, känn essensen i det ljus som ni är och hedra er själva. Det är vad Mahri säger till oss och säger till er, vänligen hedra er själva, hedra er underbara ande, lev i rikedom och fullständighet och blicka aldrig tillbaka, blicka aldrig tillbaka, blicka aldrig tillbaka. Känn ert livs förväntansfullhet och hur ni bidrar med ert underbara ljus till världen. Käraste Barn, var medvetna om att nu är en tid av stor vikt när var och en av er upprätthåller denna ljusfrekvens för planeten, inte bara för att hon ska uppstiga, utan för att alla ska uppstiga till ett högre medvetande, uppstiga till ett fullständigt mästerskap, för att bli mästarna, vägvisarna, lärarna, budbärarna av ljuset, de som ni är. Var och en av er är en strålande partikel av det innersta planet, som gnistrar med er briljans. Därför ber jag er att idag komma ihåg er briljans, kom ihåg kraften gällande vilka ni är. Ni är kärlek och ni är ljus. Idag, när ni samlas i hyllningen för er vän Mahri, var medvetna om att ni är en familj, att ni härstammar från familjen av ljus och att var och en av er är strålande och bidrar till helheten, ni bidrar till planetens uppstignings-energi och till hela skapelsen. Låt inga negativa tankar bildas för att krypa in i ert medvetande. Förstå helt enkelt att i och med att ni upprätthåller den högsta av vibrationer, så drar ni allting som är ert till er. Kan ni visualisera er själva som detta gnistrande innersta plan av ljus? Som om ni blickade uppåt mot himlen och får syn på en stjärna? Ni är lika briljanta och lika lysande som den klaraste stjärnan på natthimlen. Kan ni börja känna det och inse det och börja ära er själva?

Det är vad er Kära Vän Mahri gjorde när hon levde sitt liv, hon lyste klart, hon levde inom sin underbara andes essens, hon förde in kärlek och glädje, vänlighet och generositet till så mångas hjärtan. Ja, Käraste Barn, detta är synnerligen viktigt. Att ni i sanning lever utifrån er ande och att ni ärar er själva. Ni har inte alltid fått lära er att uppskatta eller älska er själva, men jag ber att ni idag ska göra det. Att högakta er själva och att älska er själva, att hedra er själva, att vara i tacksamhet för att ni har valt att vara här på det Jordiska planet med alla utmaningar, att ni har kunnat fortsätta med att upprätthålla ert ljus och att stå i glansen av vilka ni är. Ni har valt att upprätthålla frekvensen för att andra ska kunna lysa samt att vara vägvisare för ytterligare andra, att hjälpa andra att framskrida till sin egen uppstigningsprocess. Ni förstår, var och en undervisar någon, var och en leder någon. Ni har fattat händerna på era medbröder och -systrar, var och en av er ha gjort det, väckt upp deras ande, väckt upp deras själ, väckt upp deras medvetande, väckt upp deras sanna essens av sitt varande.

Sålunda har var och en av er påverkat någon annan. Såsom många av er känner till, så var Kära Cecilia en katalysator för mig för att jag skulle vakna upp, för så många år sedan. Förstår ni, Kära Ni, den kraft som ni har? Det som ni frambringar, behöver äras. Till och med den minsta av gester, den vänligaste gesten ska hedras; er vänlighet, er generositet. Upprätthåll ständigt frekvensen av vad vi kallar själens rena kärlek och integritet inom ert hjärta… Själens rena kärlek och integritet inom ert hjärta. Vad betyder det? Det betyder helt enkelt, Käraste Barn, att ni har låtit ert underbara heliga hjärta, ert passionerade hjärta bli ert visitkort, en kännetecknande vibration för vilka ni är. Vi säger att ni alltid ska slösa med er vänlighet, då kan ni aldrig göra fel. Ni förstår, Käraste Ni, det är vad många inte förstår. Att er nuvarande civilisation och dess befolkning har svårigheter med att upprätthålla frekvensen för ren kärlek, integritet och vänlighet, för så många blir hotade av sina medmänniskor. Vilken sorglig dag, att behöva vara rädd för sina medmänniskor; ni är alla underbara själar, varenda en av er är en underbar själ, oberoende av hur ni väljer att uttrycka er. Och därför, Käraste Barn, är det en ära att få vara på denna planet, Jeshua och jag kände det i varje andetag under vårt liv. Vi tog ingenting för givet, i synnerhet efter att Jeshua hade överlevt korsfästelsen, och till och med tidigare. För hans återhämtning var ytterst svår, och fortfarande vid den här tiden fortsätter vi att hylla kraften i vår egen ande och essensen i vår gestalt. Kära Ni, idag när ni hyllar livet, fira därför och lev inom er underbara själs mest fullständiga essens, så rikligt och så fullständigt som ni möjligen kan.

De gåvor som Gud har gett er, vänligen be nu de ska stiga fram, alla de underbara gåvor som Gud har gett er, be dessa gåvor att nu börja bli större, de gåvor som ni för in till världen att dela med er av, låt dem komma fram och bli större, så att ni ska kunna ha klarheten och styrkan och förståelsen och kraften att till världen dela med er av de gåvor som ni fick som gåva vid denna tid i er inkarnation. En underbar essens, allting sammanhållet av det som vi kallar ren kärleksenergi. När det förekommer stunder i ert liv som ni undrar över och ni ifrågasätter er själva och ert liv, vänligen, Käraste Ni, åkalla er ande för att den ska visa er vägen. Vi är medvetna om att dessa inkarnationer kan bli svåra och förvirrande. Men det är det mentala sinnet som förorsakar förvirringen. Ta alltid kontakt med essensen inom ert hjärta, ta kontakt med essensen inom er själ, ta kontakt med essensen inom er underbara själ. Det är vägledningens kraft.

Det är i sanning olyckligt att ni inte har fått lära er att ta kontakt med er ande. Er nuvarande civilisation ärar inte anden. Käraste Barn, ändå säger jag att detta är essensen gällande vilka ni är; det är dags att leva i fullständigheten av denna essens. Kan ni minnas ett ögonblick, eller kanske flera ögonblick, när ni stod i er kraft, när ni stod i er andes essens? Kan ni minnas hur det kändes? Framkalla det på nytt och på nytt och på nytt. Detta är en mycket kraftfull dag, när ni hedrar ert liv och Kära Mahris liv, som levde i sin andes essens, och ärade sitt liv och levde till det fullaste, med glädje i hjärtat, med tacksamhet, med varsam nåd och vänlighet för andra. Därför, Käraste Ni, när ni märker att ni står inför ett hinder, en kamp, så ber vi er att ni ska putta er igenom detta och åkalla er andes kraft. Ni är inte begränsade, Käraste Ni, jag vet att vi flera gånger tidigare har talat om detta och jag upprepar det igen. Det är helt enkelt ert mentala sinne som begränsar er, det förekommer inga begränsningar i ert liv, bara vad ni tror att de är. Och för att ni inte mentalt förmår hitta vägen ut ur en situation som ni befinner er i, betyder det inte att ni inte har kraften, och att er ande inte kan hjälpa till med att vägleda er. Lyssna, lyssna på den tysta stilla rösten inifrån, kanske lyssna på den högljudda rösten inifrån, lyssna, allting är er guide, hela ert liv är er lärare. Varje levande uttryck finns där för att visa för er, att ni kanske inte begriper.

Därför, Käraste Ni, överväg detta och jag upprepar det igen, vänligen överväg detta; att ni innehar kraften för allt som ni inte begriper, allt som ni känner att begränsar er, ni har kraften. Återigen upprepar jag det, vänligen överväg detta. Att ni innehar kraften för allt som ni inte förstår, ni har kraften. Och kanske ni kan ställa frågan till er själva, eller tala om för er själva, att ’det är dags att komma ut och gå min egen väg. Det är dags att komma ut ur den låda jag har placerat mig själv i, de ramar och begränsningar som jag har placerat inom mitt eget psyke’. Kom ihåg att allting är möjligt, allt är möjligt. När ni tar kontakt med er själva, er själ, er översjäl, er ande, så är allting möjligt. Jag säger till er, Käraste Ni, underskatta aldrig den kraft gällande vilka ni i sanning är, ni är Guds levande uttryck. Och ni är kraftfulla och kära själar. Vi tackar er för att ni samlas i denna kollektiva energi och upprätthåller utrymmet för andra, så att de ska kunna förnimma denna essens. De kan förnimma kraften, de kan känna av sin storhet, de kan känna sin andes styrka, detta är hur fred kommer att råda på vår planet, detta är hur alla problem som finns på vår planet kommer att kunna lösas, genom att man tar kontakt med anden. Nu just vid denna tid, betydelsen av att blicka mot det förflutna, på er egen begränsning, kan ni i sanning objektifiera och se på er själva? Kan ni göra en inventering gällande er själva och se var ni håller er själva tillbaka? Var ni inte lever i er gestalts fullständiga essens? Var ni inte lever i er storslagenhet och briljans. Varje dag ger en möjlighet för tillväxt, varje dag är ett tillfälle för förändring. Och varje dag är en möjlighet för att få stå i briljansen av vilka ni verkligen är. Så, Käraste Barn, jag ska stiga tillbaka och låta Moder Maria tala med er, när jag intar min plats här bredvid den Heliga Modern.

Hälsningar, mina Älskade, ja det är jag, Moder Maria. Jag kommer till er på denna högst gynnsamma dag och säger tack till er, för den kärlek som ni delar med er och för in till denna planet. Josef och jag i våra liv tillsammans, vi förstod inte helt allt som vi blev ombedda om. Ändå, när Jeshua föddes och jag fick veta att min son var en profet, så var det mycket viktigt att jag i sanning började ära och älska mig själv på ett större och mer djupgående sätt. Jag hade ett enormt ansvar gentemot min son och även för mina andra barn, såväl som för mig själv och min make, och till världen i stort. Det var under denna tidsperiod som jag ständigt började be om vägledning så att jag skulle kunna visa vägen, sanningen och ljuset samt få klarhet, så att jag skulle veta vad jag varje dag skulle göra i mitt liv, för att vägleda min familj och vägleda mig själv. Jag ber er att göra detsamma, att be om vägledning, att be om klarhet, att be om att ni helt och hållet ska få leva i er andes essens. Som Maria Magdalena sade, så har ni inte fått lära er att leva i hela er andes essens, utan vi visar er och vi ber er idag att framkalla detta, för det är hur ni kommer att bringa till fullbordan alla de välsignelser som ni är, som ni har fått i gåva och som ni ska dela med er av till världen, ni ska kalla in dem till en manifesterad form, ni ska leva ur er andes sanna essens, och framkalla det till en manifesterad form. Därför, Kära Du, ber jag dig nu att känna hur ditt hjärta öppnas, ditt heliga hjärta, ditt nådiga hjärta, ditt vänliga hjärta. Kan du känna kärleken för dig själv? Själv-kärlek. Kan du ära dig själv och älska dig själv? För in tacksamhet för allting som du är. För de val du har gjort, och de gåvor som du har haft med dig och skönheten i din essens att få lysa fram. Kan du ära dig själv i denna stund? Kan du känna din själs stillhet och känna friheten att i sanning få älska dig själv?

Därför ber vi er, Käraste Ni, att beakta att ni är här för att tjäna en Levande Gud, att vara ett uttryck för ljuset och kärleken och att ni finns här för att tjäna er ande, för ni är en gnista av Guds-essensen och därför tjänar ni er ande, ni tjänar Gud, ni lever i tacksamhet, ni lever ödmjukt, fridfullt, glädjefyllt inom er andes essens. Kan ni känna detta just nu? Att ni befinner er här för att tjäna er ande. Och ja, er ande huserar inom ert fysiska fordon, ni är inte separata, ni är ett. Men min poäng som jag försöker göra, är att ni ärar er själva. Och därför, Kära Du, övergången för din vän Mahri, som ärade sin ande, som sade att jag ska ära min ande mer än allt annat, hon gjorde det på ett så nådigt och underbart sätt och hon var ett levande exempel för var och en av er att idag få minnas; hennes entusiasm, utstrålning, tacksamhet och nåd. Hon är här som ett levande exempel för hela mänskligheten, de som kände henne i fysisk form och de som inte gjorde det, kanske ni kan förnimma kraften i hennes ande, att anden lever vidare och ändå ska ni leva i er andes fullaste essens, i nuet, i ögonblicket. Och var i tacksamhet, för det levande uttryck ni i sanning är. Detta är ett storslaget tillfälle för er att omstrukturera ert liv och att om-kalibrera ert liv och att få återuppleva ert liv, utifrån den fullaste essensen. Om ni lever, eller kan kalla det att ’bara finnas till’, så ber vi er att på nytt tänka på detta, ni har fått denna gåva som heter livet, det finns ett ansvar för er att ni ska använda ert fordon på ett klokt sätt, ta hand om er fysiska kropp och ta hand om den energi och de frekvenser runtomkring er som inte är av den högsta vibrationen. Därför ska ni omge er med en vibration av renaste kärlek och ren frid och ren glädje och vi önskar kalla ordet för extas, kalla in denna frekvens av extas av att få leva i den glädje och den upphetsning och den förväntan om att allt är i sin ordning och allting är som det ska vara. Ni är förenade med det levande ljuset inom allt som är. Detta är en mäktig, mäktig dag, vi ber att detta ska etsas in i ert minne och inom ert medvetande. Att komma ihåg att leva i er andes fullaste essens. Det är varför ni kom hit.

På dagen för Det Stora Sammanträdet, när ni valde att komma hit och att glömma bort er enhet, så blev er andes förväntan att få komma till denna planet och att få genomgå livscykeln, inetsad inom er varelse. Därför tänder vi idag åter upp gnistan i er ande, vi tänder upp den igen, för att ni på nytt ska kunna komma ihåg varför ni kom hit och återigen minnas kraften inom er essens. Kära Ni, därför är det synnerligen viktigt att ni kan känna kraften inom detta ögonblick, för ni är ett levande uttryck för Gud och ni har kraften att skapa och att manifestera allt som ni är. Därför, Käraste Ni, upprepar jag åter mig själv, vänligen begränsa inte er själva, och förstå just nu att var och en av er har stora uppdrag att fullborda och varje dag är värdefull och ni upprätthåller ert ljus för andra, för att de ska vakna upp, ni förstår hur viktigt det är för denna planet att vakna upp till det levande uttrycket för Guds levande ljus inom sitt fullaste uttryck. Ni är bekanta med Lemurierna som lever i Telos och hur de lever i balans och harmoni och ni, Älskade Barn, har fått denna information och denna förståelse och ansvaret att dela med andra att detta är hur er ytbefolkning ska komma att leva. Och det är hur ni ska bli förebilderna och representationen av att leva i balans och harmoni med er själva, med er ande och inom er fysiska inkarnation. Allas resa är annorlunda, allas resa av balans och helhet och enhet uttrycker sig annorlunda. Vi ber att ni ska leva enkelt och ära de underbara egenskaper som ni har och som ni ärar inom er själva. Jag vill att var och en av er villkorslöst ska lära er att älska er själva, villkorslöst. Detta är mycket begärt, men jag ber er att ni idag ska hylla ert liv genom att villkorslöst älska er själva. Idag är en hyllning, en hyllning av ert liv, hyllningen av er egen uppstigning och att medvetet få leva som ett levande uttryck för Gud. Att få vandra på denna jord, varsamt, med kärlek inom ert hjärta, hjälpa andra och vara en underbar vägvisare för kärlek och ljus.

Idag är det av högsta vikt att ni förstår den kraft som ni har och att inte lämna ifrån er av er kraft till någon annan, eller att låta någon annan förminska er, er briljans är magnifik. När ni ärar er själva och ni respekterar er själva, så kommer alltmer av denna briljans börja smälta samman och helt och hållet täcka denna planet. Vilket innebär att den kärlek som ni för in till Jorden kommer att fortsätta att hela henne och låter även henne stå i sin fulla essens och briljans. Därför, Käraste Barn, är detta en fest för kärleken till denna planet och till hela skapelsen. När ni står i er briljans, var medvetna om att ert hjärta innehåller den underbara essensen av det ljus och den kärlek som ni är.

När vi närmar oss vår avslutning, ber vi att ni ska stå tillsammans med oss och vi ber för alla som är i behov av att få vakna upp, att finna sin briljans och att få leva i sin fulla andliga essens. Din Kära Vän Mahri står nu i sin fulla glans. Var inte ledsen, var inte rädd. För hon finns här för att kunna lysa med sitt ljus över dig, så att du ska hitta din egen väg när du lever på detta jordiska plan och delar din magnifika ande med hela världen. Gå nu, Mina Barn, var fridfulla, var stilla och var medvetna om att ni är älskade. Och förstå, Käraste Barn, att ni upprätthåller essensen och närvaron av storslagenhet och skönhet och kärlek och känn det, känn styrkan inom er, åkalla den i varje stund under er dag, för att hjälpa er igenom alla svårigheter eller motgångar, känn styrkan inom er, ögonblick för ögonblick. Så, Käraste Barn, vi vet hur viktigt det är att samlas i grupper för att förstärka energin, det är hur vi levde; vi samlades, vår familj, våra vänner, vi kom för att förena oss och tillsammans förstärka våra energier, så att vi skulle kunna upprätthålla frekvensen av kärlek och fred för denna planet och så att min son skulle kunna fullfölja sitt uppdrag, och att även vi alla skulle kunna fullfölja våra uppdrag. Därför gör vi detta för er idag, vi samlas i enhet, och vi alla finns här, vi finns alla här och vi omger er och stärker er och bygger ett kraftfält runtomkring er, så att ni ska kunna fullfölja ert uppdrag, leva i er andes fulla essens och leva i glädjen och harmonin och välsignelserna i den essens som ni är.

Gå nu, Mina Barn, och var i frid och var i sanning medvetna om att ni är älskade, när ni står i Guds levande ljus. Gå nu och var i frid.

 

 

Source – Channel: Lea Chapin

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...