Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 30 mars 2019

Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 30 mars 2019

Den Sårade Människan – Maria Magdalena genom Pamela Kribbe

 

 

http://www.jeshua.net/home/home17.htm

 

Kära vänner av ljus, Jag är Maria Magdalena.

Jag känner er – jag vet er väg – jag vet vilka ni är. Vi är djupt kopplade till varandra; våra länkar går tillbaka genom många århundraden. Vi är hopkopplade som en stor familj, men anslutningen finns inte i sinnet, utan i hjärtat. Inte bara genom den personliga känslan för varandra, den finns djupare än så. Det finns en gruppenergi som förbinder oss – vi är en familj.

Ni lever i en betydelsefull tid. Ni har redan varit här på Jorden många gånger, och ni har levt många människoliv. Det som nu ökar på ert hjärtas utveckling, är att den här tiden förändras av medvetenheten, och blir mer levande i människors hjärtan och själar. I ert hjärta finns ett hopp, en önskan, men också ett minne om ett löfte, som ni fört med er genom många liv.

Ni vill ta med en medvetenhet som kommer från hjärtat till Jorden, och genom den processen börjar ni också blomma. Ni vill ansluta till er själ medan ni finns på Jorden. Ni önskar utstråla ljuset så att ni blir befriade från rädsla, och fullt ut våga stå i det egna ljuset. På detta sätt belyser ni också världen. Ert ljus har en hoppfull, inspirerande effekt på andra.

Men ert första och största steg är att bekräfta ljuset i er själva, och ansluta till er själ. Det är ett steg som kräver all er uppmärksamhet och hängivenhet. Ni, som är förenade med mig, uppmuntras alla att ta denna väg med att ansluta er till er själ, ert gudomliga ursprung, och utifrån det leva ett inspirerat liv. Detta blir allt mer möjligt på Jorden. Vibrationen i Jordens atmosfär förändras.

Även om det fortfarande råder en hel del störningar och kaos, och det hos många människor fortfarande förekommer mycket emotionell smärta och förvirring, så har fröerna från det nya redan såtts – och ni är dessa frön. Ni har redan valt; ni vill ta er framåt genom ert hjärta, er själs röst. Men innan ni kan göra det, innan ni kan uppleva glädjen av sann frihet, möter ni ofta gamla blockeringar; tunga saker i er själva som temporärt blockerar ert eget ljus.

När ni lever i en kvinnokropp, är det troligt att era blockeringar har att göra med den kollektiva kvinnliga smärtan; vad det kvinnliga psyket har upplevt under många tidigare århundraden, och fortfarande idag upplever. Det finns fortfarande platser på Jorden där den kvinnliga energin inte respekteras, och till och med undertrycks med våld. När ni inkarnerar som kvinna, så har ni en fot i den kollektiva energin från det förflutna, där ni fanns under flera livstider. Tanken är att ni återigen ska uppleva den energin, så att ni kan heala den, genom att först heala er själva inifrån.

Grunden till detta är att kvinnor känner en djup känsla av ovärdighet från det förflutna. De har konsekvent – och under lång tid – blivit betraktade som en andraklassens medborgare, som människor med mindre värde. De kunde inte matcha det maskulina sättet av att tänka, så de betraktades som det svagare könet. Men deras sanna talanger ligger inom intuitionen och förmågan att knyta an, förmågan att kunna förstå på djupet av kärnan, men deras empati avfärdades och reducerades till tanken om att kvinnor var emotionella, impulsiva, och inte kunde tänka rationellt.

Både i religiösa läror såväl som i många filosofiska synsätt, degraderades kvinnor. Och det skedde naturligtvis inte bara med ord, utan också med handlingar. Det har funnits så mycket sexuellt våld som påverkat kvinnor djupt. Om du har skadats sexuellt – förödmjukats, degraderats – så lämnar det djupa spår i sinnet och i den emotionella kroppen.

Därför kan man tala om ett kollektivt sår i den kvinnliga medvetenheten, en känsla av maktlöshet, och som jag sa, en känsla av underlägsenhet eller ovärdighet. Jag vill uppmuntra er att titta på det såret så medvetet som möjligt. Det finns en sorg i er, i alla kvinnor, men det finns också ilska och vrede. Bara med en medkännande syn på er själva, kan ni gå in i smärtan och samtidigt nå hjärtats kraft.

Oavsett om ni är män eller kvinnor, vill jag be er att uppmärksamma området vid magen, och er andning kan hjälpa er med det. Genom att andas medvetet ner i magen, vänder ni automatiskt er uppmärksamhet neråt. Fyll magen med en varsam medvetenhet. Tänk att magen är fylld med ert ljus. Varsam uppmärksamhet är ingenting annat än ljus, öppenhet, välkomnande och att säga ”ja”.

Fastställ om området i er mage inrymmer en sårad kvinna, och jag uppmuntrar både män och kvinnor att göra detta. Ni kanske ser en bild av en sårad kvinna, fast det kan visas på annat sätt, vilket indirekt pekar på samma sak. Till exempel finns det hos många människor, både män och kvinnor, en brist på tillit angående sin egen kvinnliga energi: er känslighet, er intuition, er förmåga att förnimma och känna. Ni avfärdar ofta den förmågan; ni anpassar er till det mer manliga tankesättet som finns runt om er, och så skärmar ni av er från en djupare källa av visdom.

Jag ber er nu att räcka ut en hand till den sårade kvinnan inom er, som också kan visa sig som en flicka. Föreställ er att ni kallar henne till er, och tittar in i hennes ögon. Och eftersom ni helt och hållet vet vem hon är, känner hon sig sedd, och har till viss del blivit healad. Andas in ljus i henne; vet att hon bär på bördor som är mycket äldre än detta liv. Ni har haft tidigare liv; ni är en del av mänskligheten, och på grund av det, så kommer ni också att ha en del av dess kollektiva energi i er. Det är viktigt att den sårade kvinnan i er, ser er och känner er närvaro.

Men vem är du då? Du är din själ, och som själ är du direkt kopplad till Gud, Källan, Ursprunget. Ingenting är lika kraftfullt som själens närvaro. Ackumulerandet av smärtan och lidandet från det förflutna kanske verkar stort, men det kan inte motstå ert levande ljus i nutiden. Bli fylld med tillit – ni kan heala er själva. Ta in ljus i magens område och känn er inre kvinnas styrka: hennes visdom, hennes kärlek, hennes inre vetande. Hon har rätt att finnas; hon är välkommen på Jorden, så välkomna henne. Ge henne något vackert; en blomma eller någon annan gåva ni kommer att tänka på.

Jag ber er nu att låta denna kvinnliga bild få vila, så vi kan gå till den andra polen, den manliga energin. Tidigare har den kvinnliga energin degraderats, missförståtts, och detta påverkade också männen. De behövde ofta utveckla en ensidig, tvådimensionell manlig energi, som fokuserade på kontroll över sig själva, livet och slutligen andra. De var mer eller mindre avskärmade från sina hjärtan och känslor. Som man måste man vara stark och kraftfull, och ta till sig de befintliga tankarna och reglerna.

Hur många män har inte dött på slagfälten, i det oändliga antalet krig som har ägt rum? Dessa krig initierades ofta från en kamp mellan män om den manliga styrkan. Men bland dessa offer fanns känsliga män, även homosexuella män, som inte kunde se sig själva i den konventionella manliga bilden, som funnits så länge. Så hos män har det funnits ett djupt sår i deras förmåga att kunna älska djupt, att vara autentiska, sårbara, öppna, vilket är ett villkor för verklig närhet i relationer. Den förmågan var nedsatt. Så män är också offer för denna smärtsamma historia, som handlar om kontroll och styrning.

Men varifrån härstammar detta behov? Det kommer från rädsla, från brist på kärlek. Det blev en skenbar manlig energi, som förlorade anslutningen till den Enda. Rädslan har terroriserat båda könen. Men nu kommer något att förändras. Det finns en önskan hos både män och kvinnor om äkthet i relationerna, om en djup anslutning.

Jag ber er nu att ansluta till den manliga energin i er själva, och kontakta ert hjärta för att se om ni kan hitta en sårad man eller pojke, som reflekterar er egen manliga energi. Den mannen blev avskärmad från hjärtat. Det som nu gäller för kvinnor, är att det blev allt svårare att acceptera den egna manliga energin, eftersom de förknippade denna energi med en nedlåtande, kvinnofientlig energi.

Men vet att den manliga energin i sin sanna form, är lika kärleksfull som kvinnlig energi. Rent konkret som kvinna, kan den sanna manliga energin ge styrka. Därför är det inte bara viktigt för män, utan också för kvinnor, att de healar den skadade manliga energin inom sig. Se om ni kan räcka ut handen till er egen manliga energi, och se direkt in i hans ögon.

Vid denna tid, utvecklas en ökad känslighet i hjärtat hos många människor, för det lidande ni ser i världen. Det finns också en önskan om en förbindelse med er själva som är djupare än tidigare, och en längtan efter äkta relationer med andra. Exakt då, när ni uppfattar denna önskan, möter ni den sårade mannen och kvinnan inom er själva. Det är särskilt inom förhållanden, som dessa sår kan leda till missförstånd.

Det är viktigt för er att inse att ni, var och en av er, bär en källa av överflöd inom er. Ni har både manliga och kvinnliga energier, och ni kan heala båda. Ni är kompletta – ni är hela. Även om ni bär på bördor från det förflutna, så finns det en outtömlig styrka inom er: en varsam styrka, en modig styrka. Omfamna den inre mannen och kvinnan i er, de som ni sett, och ta upp dem i er själva. Se dem båda som strålande figurer, healade och i harmoni med varandra.

Som kvinnor, var medvetna om er självaktning och er självkännedom. Som män, känn värmen och kärleken i ert hjärta. Ni är ljusarbetare på den här Jorden. Ni för fram ljus till en gammal historia av smärta; ni tar tillbaka ljuset med era manliga och kvinnliga energier. Var varsamma med er själva; ta er tid att läka era sår. Upplev att ni kan göra detta från er gudomliga källa. När ni får känna på överflödet i er själva, blir alla era relationer enklare, lättare och mer kärleksfulla.

Jag hälsar er alla från djupet av mitt hjärta. Tack för er närvaro.

 

© Pamela Kribbe

 

Översättning av Maria Baes och Frank Tehan

 

www.jeshua.net

 

Svensk översättning: Maggan

Du gillar kanske också...