Mästare Thoth via Christine Meleriessee Hayden, 20 januari 2017

Mästare Thoth via Christine Meleriessee Hayden

20 januari 2017

Vägen för en invigd mot Uppstiget Mästerskap kan få individer att ifrågasätta vem de är i varje givet ögonblick. Det är en dörröppning som många väljer att inte gå genom under vistelsen i den fysiska sfären, men det är den högst belönande utmaningen som någon på planeten kan belöna sig själv med.

Orsaken är att skönheten i nedstigning av det Högre Själv till den fysiska dimensionen kräver stor flit och kontinuerligt stöd från en grupp individer som gått den vägen i förväg. Detta är lättare sagt än gjort då det kräver förmåga att tro på att det finns andra världar bortom det fysiska som är precis lika viktiga. Det är en öppning av möjligheter att ansluta till de själar som gått vägen före er, men den kräver ändå att alla sinnen är i ens verklighet – känslan av medvetenhet, känslan av sikte, och känslan av sådant som finns långt bortom det mentala sinnets kapacitet.

Allt som en själ lär sig inom den fysiska kroppen går inte att relatera till de metafysiska element som uppträder i det högre medvetandet. När en individ vaknar upp till dessa aspekter som kan ske inom dem själva då inträder en period av ifrågasättande mellan det fysiska sinnets logik och nivån av emotionell känslighet.

I många fall är individen begåvad och har förmåga att känna båda världarnas medvetenhet genom det fysiska och psykiska sinnet. I de fallen blir det ofta ett jonglerande mellan de två världarna – vad är verkligt, det som inte kan ses eller det som är synligt. Det kan bli en riktig motsägelse.

Det är samma sak när en person beslutar sig för att arbeta genom sina inre frågor i det undermedvetna sinnet för att förstå att attributen den skaffat sig kan styras genom det Maskulina Själv(av Sinnet) eller det Feminina Själv(av Intuitionen). Återigen blir det samma typ av jonglerande eftersom planeten har varit fokuserad på de mentala attributen i de Maskulina energierna. Den har styrts av aggression, taktik för kontroll, att vara strikt i alla handlingar och känslor.

Det har tagit många år för själar att inse att detta sätt att leva och vara inte är det Sanna Själv. Det representerar inte den fria viljan hos varje individ.

Just nu är jorden vid en ny punkt i tiden under vilken själar vaknar upp till koncepten i de Universella Lagarna och tar i beaktande, på ett personligt plan, hur de arbetar med sina liv. Så småningom kommer jorden att uppnå den ändamålsenliga kunskapen att vägen till ett sant liv ligger i balansen hos självet, inte ensidigt på den ena eller andra sidan.

Låt oss beakta hur kvinnor under lång tid varit förtryckta i många samhällen och att det även idag finns några områden i världen där man lever efter sådana sedvänjor. Detta är inte varje själs fria vilja utan viljan hos den maskulina energin som styr.

Då vi betraktar Universums Lagar så har allting sitt syfte i skapelsen. Om man ser på varje lag och hur den påverkar mänskligheten kommer man att se att det är en process som sker i en viss ordning. Varje lag representerar ett steg till nästa lag: Gudomlig Enhet, Vibration, Handling, Överensstämmelse, Orsak och Verkan, Kompensation, Attraktion, Ständig Omvandling av Energier, Relativitet, Polaritet, Rytm, och sedan Genus.

Denna process av lagarna kommer till det sista steget av andens utveckling till materia och det är Genus.

Denna Universella Lag anför att allting har sina maskulina(Yang) och feminina(Yin) principer, och att dessa är grunden i allt skapande. Den andligt invigde måste balansera de maskulina och feminina energierna inom sig själv för att kunna bli en Mästare och sann medskapare till Gud”.

Då vi betraktar komponenterna i Yang och Yin ser vi att de representerar rätt handling i livets flöde. När en person är för mycket Yang finns det en förlust av Yin i hens medvetande och livsstil. Likaledes, om Yin är den styrande energin är det förlust av Yang-energi.

Som art måste ni komma i balans och detta måste ske inom varje själs essens.

Vi måste komma ihåg att det Maskulina Själv skapar alla idéer; men vad händer om det Feminina inte tar del i Initiativet till den idéen?

Den kommer att framstå som för sträng, för styrande och inte inom den norm för ebb och flod som den Feminina aspekten lär oss.

Det motsatta gäller när det Feminina är för mycket styrande. Det kan få känslor att överflöda och komma ur balans, obeslutsamhet kan bli resultatet och ibland blir depression eller rädsla det styrande elementet inom den personen.

Den Universella Lagen om Genus lär er att sätta allt som förlorats i balans genom att låta dessa aspekter av båda genus arbeta med varandra. Det är det enda sättet en invigd fullt ut kan förstå vad de upplever, antingen ur deras mentala sinnes perspektiv eller ur hjärtats essens.

Det är stegpinnen för varje individ att finna balans inom sin andliga essens oavsett vilket genus de tillhör fysiskt. När varje person förstår vad de känner och varför de för ihop de Feminina och Maskulina Själv i linje, då arbetar båda parter inom varandra.

Detta är grunden för riktiga relationer i den fysiska världen. Orsaken till att så många har problem med andra är att aspekterna inom dem är mycket svaga eller för starka. Alla element måste gå genom en process av att skapa jämvikt inom det fysiska själv. Och sättet att få denna jämvikt är att förstå de kärnfrågor som de upplever.

Specifikt hjälper det att inse den potential ni som invigda har att göra förändringar inom er själva. Att lära sig kvaliteterna av självvärde och självkärlek ligger högt på listan. Medkänsla och Förlåtelse(för sig själv och andra) är viktiga komponenter. Att visa bestämdhet i stället för aggressivitet. Detta kräver stor Uthållighet men låter Ödmjukhet styra ert sinne och hjärta.

Alla dessa element representerar att finnas i mitten på båda spektrumen – att låta det maskulina och feminina arbeta tillsammans. Vi måste komma ihåg att det maskulina själv för fram idéerna men det feminina själv är i sanning initiativtagaren. Hon är också det intuitiva sinnet och låter idéerna flöda utan att bli för mycket känslomässigt involverad. Det maskulina själv kommer att arbeta inom det feminina men ni måste låta honom förstå processen så att han inte tar över den så som skett i hundratals år på denna jord.

Maskulinitet har varit den styrande energin på denna planet i eoner. Detta förändras nu. För att det ska kunna hjälpa var och en av er har ni alla ett ansvar att kliva in i det okända genom att låta Yang och Yin arbeta sammanhängande tillsammans.

Detta kommer att skapa rätt handling för varje själ på planeten. Element kommer att förändras, liv kommer att bli bättre och livskvaliteten på jorden blir kraftigt förbättrad.

Stig in i Lagen om Genus och avgör själva vilka förändringar ni behöver göra för att få starka och kärleksfulla relationer i era liv.

Jag Är Mästare Toth till er tjänst.

 

We Teach Ascension Mastery for the Fifth Dimensional New Earth

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...