Master El Morya via Natalie Glasson, 11 maj, 2017

Master El Morya

via Natalie Glasson

11 maj, 2017

Hur Din Själ hjälper till med Din Uppstigning.

 

Välsignelser och hälsningar, kära du, jag är Master El Morya, jag träder fram till dig med Skaparens Gudomliga Vilja och Gudomliga Plan, på en kraftfull energivåg, för att kärleksfullt genomtränga och syntetisera med din varelse. Jag är känd som Mästaren av den Första Strålen av Ljus; mitt syfte är att genom min varelse distribuera Skaparens Gudomliga Vilja och Gudomliga Plan till alla. Skaparen ger ständigt ut vägledning, assistans och flera målsättningar för alla, som en helhet och individuellt. Skaparens Gudomliga Plan och Vilja liknar en helig karta som redan existerar inom dig och som kan bli aktiverad för att du ska kunna ta emot ytterligare vägledning och gudomligt ingripande i ditt liv. Det finns så många nivåer inom Skaparens Vilja och Plan; den kunskap, upplysning, förståelse och vägledning som du får ta emot, beror på din villighet att utvidga ditt sinne och perspektiv, samt att ta emot och lyssna inåt.

Din själ ansluter sig med väldig kraft till den Första Strålen av Ljus, och laddar ner rött ljus till din själs närvaro inom din fysiska kropp. Detsamma gäller för samtliga själar på Jorden. Under de senaste månaderna har din själ fokuserat på att ladda ner och förankra större, nya och utvidgande aspekter av din själ till din fysiska varelse. Din själ önskar bli ännu mer närvarande inom din fysiska kropp och verklighet, tills din själs och till och med din själsgrupps fullständiga närvaro utan avbrott har syntetiserats och existerar inom din fysiska kropp. Sålunda upplever du dig själv som varande upplyst, för du förmår få tillgång till ytterligare energi och visdom inom din själ och din själsgrupp, medan du bär en fysisk kropp. De slöjor som separerar din själ, din fysiska kropp och verkligheten, kommer att vika undan och det kommer inte att förekomma någon separation mellan din energimässiga existens och din fysiska existens. Din själ drar den Första Strålens energi in i din varelse för att stötta den i att få uppleva, manifestera och bli den Gudomliga plan som den upprätthåller inom sin essens. Din själ befinner sig på ett uppdrag som går ut på att få en fullständigt medveten upplevelse inom din fysiska kropp och den har en plan eller en karta för hur detta kan uppnås på det mest uppfyllande sättet för dig, medan du tjänstgör på Jorden på ett högst magnifikt sätt. Det kan bli vid denna tidpunkt som du önskar få reda på vad det är som planen eller kartan vecklar ut sig för din själ. Jag kan inte berätta det för dig. Men jag kan tala om de sätt på vilka din själ stöttar denna storslagna syntes mellan de inre planen/himlen och Jorden inom din varelse.

Stötta Din Själ

Jag önskar föreslå att du kallar på den Första Ljusstrålens passande vibration, för att den ska få genomtränga din själ och hjälpa din själ med att föra in Skaparens Gudomliga Plan och Gudomliga Vilja till din fysiska form på Jorden. Föreställ dig den Första Strålens röda ljus som strömmar in i ditt hjärtchakra och ditt högre hjärtas chakra. Föreställ dig, förnim eller lägg märke till att detta skapar en ytterst vacker juvel av rött ljus, som är fylld med ett väldigt djup av kunskap och kraft. Den Första Strålen aktiverar och väcker vidare din själs Gudomliga Plan och tar den vidare till ett förkroppsligande inom din fysiska varelse och ditt medvetna sinne.

Din Själs Nuvarande Uppdrag

Koder inom Den Universella Lagen

Inom din själ existerar de Universella Lagarna, dessa liknar ljuskoder som tillåter och uppmuntrar varje själ att uppleva Skaparens fullkomlighet, om man så befinner sig på Jorden eller inom Skaparens Universum. De Universella Lagarna uppmuntrar alla att existera tillsammans i harmoni och enhet, att endast dela Skaparens sanning, att vara ett skapande uttryck och en initiativtagare för Skaparen, att utvidgas till allt som är Skaparen och mycket mer. Ju mer din själ är förkroppsligad inom din fysiska kropp, desto mer kommer du naturligt att kunna få tillgång till och bli de Universella Lagarna. De är inga riktlinjer eller regler. I stället uttrycker de helt enkelt otaliga tillstånd av Skapar-upplevelser, de vaknar upp och syntetiseras inom din varelse och andliga evolution. Din själ har för närvarande tillgång till de Universella Lagar som den upprätthåller inom sin essens och den harmoniserar dessa Universella Lagar med hela din fysiska form, inklusive dina känslor och ditt sinne. Detta kommer inte bara att skapa förhöjda tillstånd av Skaparens medvetenhet, det skapar även omprogrammering, föryngring och större volymer av ljus inom din varelse.

För att stötta din själ kan du be mig, Master El Morya, eller någon Uppstigen Mästare enligt ditt eget val, att hjälpa dig med att ’dra nya ledningar’, koppla om och tona in de Universella Lagar som upprätthålls inom din själs essens, med hela din fysiska kropp, inklusive din emotionella och mentala kropp.

Ljuskroppar av Visdom och Högre Kunskap

För att stötta din själ med att mer fullständigt grunda sig in i din fysiska form och verklighet, medan du omprogrammerar dina undermedvetna och medvetna sinnen, så kallar din själ på ett flertal ljuskroppar av visdom och högre kunskap. Från mer avancerade aspekter inom din själ och din själsgrupp, får din själ hjälp av ljuskroppar som är fyllda med nödvändig visdom, högre kunskap, upplysning, inspiration och sanning. Dessa liknar ljuskapslar av kunskap från ditt högre själv, som syntetiserar och smälter samman med hela din varelse. Varje ljuskropp av visdom som framkallas av din själ, stöttar din själ med att grunda sig mer fullständigt, eftersom din fysiska kropp i och med varje syntes höjs upp i sin energi-vibration och ljus-frekvens. Det sporrar även en djup reningsprocess inom dina undermedvetna och medvetna sinnen och möjliggör att flera rädslor, begränsningar och illusioner kan läggas åt sidan.

För att stötta din själ och hela din varelse med att integrera ljuskropparna av visdom från de högre aspekterna inom din själ och själsgupp, så kan du under dagen ta dig några ögonblick för att bjuda in det renande ljuset i din själ, för att det ska rena hela din varelse. Be sedan din själ att frambringa för dig de nödvändiga ljuskropparna av visdom, som behöver bli syntetiserade med din varelse för att framhäva din själs närvaro. Du kanske får se, förnimma eller upptäcka närvaron av ljuskroppar omkring dig, vilka är en högre aspekt av din varelse. När du känner att du är redo, bara tillåt dig själv fokusera på att vara öppen för att ta emot. Slappna av hela din gestalt, känn det som om du öppnar upp varenda del i din varelse för att kunna ta emot kraftfulla vibrationer av ljus och visdom. Ju mer du slappnar av, desto mer får du ta emot och desto mer tillåter du syntetiseringsprocessen att ske naturligt och med lätthet. Detta är allt som krävs. Du kan få uppleva att din kropp fylls med klart ljus och att ditt sinne får uppleva en större frihet och ett större utvidgande. Denna process kan uppnås dagligen eller en gång i veckan, vilketdera som känns mest lämpligt. Det är ett underbart sätt att frigöra hela din varelse, inklusive din själ, medan du skapar en djupare förbindelse med ditt själv och Skaparen.

Kosmiska Ljusfrekvenser

För att stötta sitt ytterligare förkroppsligande inom din varelse, så laddar din själ ner rena och avancerade ljusfrekvenser på den Kosmiska Nivån, och förankrar dessa ljusstrålar in i hela din varelse, speciellt din fysiska kropp. Dessa Kosmiska Ljusfrekvenser agerar som varsamma pulseringar för att väcka upp ljus, koder och mallar som redan finns närvarande inom din fysiska kropp och inom dina energikroppar. Din själ använder sig av kosmiska Ljusfrekvenser till att nästintill skaka om hela din fysiska varelse till att vakna upp till Skaparens närvaro inom och runtomkring dig. Det är en uppvaknandeprocess för din inre hågkomst. Det är viktigt att vara medveten om att detta har störst sannolikhet att inträffa när du befinner dig i sömntillstånd, eftersom din fysiska kropp och dina energikroppar är mest mottagliga vid den tiden och inte alarmerar ditt medvetna sinne. Om du vaknar upp från ditt sömntillstånd, eller din avslappning, med känslor av pulseringar eller kraftiga energiskakningar som strömmar genom dig, bara lägg märke till att din själ befinner sig i processen av att väcka upp din gestalt för att ytterligare hjälpa till med syntetiseringen med din själ. Kalla sedan på mig, Master El Morya, dina guider eller en Uppstigen Mästare enligt ditt eget val, för att låna sin energi och sitt stöd till dig, med syftet att förstärka ditt välmående under denna uppvaknandeprocess.

Att Skilja på Egot och Själen

Du kan ha lagt märke till att din själ bjuder in dig till att alltmer ha tillit till dig själv och i och med att den gör så, ber den ditt ego att ha tillit till din själ. Detta är en betydelsefull övergång, för det spelar ingen roll hur fokuserad du är på din andliga evolution; om du inte kan ha tillit till både ditt ego och din själ, och inte förmår skilja på ditt ego och din själ, så kommer du inte fullständigt kunna förkroppsliga din själ och dina högre aspekter på en fysisk nivå. Ett enkelt och värdefullt sätt att göra åtskillnad mellan ditt ego och din själ, är när du observerar dina tankar, känslor och gärningar, att fråga dig själv om de har uppstått ur rädsla, separation eller ur kärlek, frid och utvidgande. Din själ önskar ständigt skapa, ta initiativ till och uppleva kärlek, frid och utvidgande. Ibland kan din själ utmana dig. Men resultatet blir alltid uppfyllande, befriande och uppväckande.

Min kommunikation med dig idag är helt enkelt till för att påminna dig om att din själ hjälper och vägleder sitt ytterligare integrerande med hela din varelse inom varje ögonblick, i och med att den ger vägledning med underbara steg av uppvaknande och tar användning av gynnsamma verktyg från Skaparens Universum.

Med Kärlek och respekt för din pågående andliga resa.

 

Master El Morya

 

 

Read More from Master El Morya

 

 

Master El Morya via Natalie Glasson, May 11th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...