Matthew Ward via Suzy Ward, 30 maj, 2017

Matthew Ward

via Suzy Ward

30 maj, 2017

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew.

Irrationella terroristgärningar och regeringar som med våld stoppar medborgarprotester, är oundvikliga när den tredje-täthetens civilisation avslutar sin karmiska upplevelse för att kunna utvecklas. Vänligen fokusera inte på de nedslående faktorerna i dessa händelser, utan stråla i stället stadigt ut med ert ljus, ert uppdrag som ni valde för att hjälpa Jordens människor att andligt och medvetet vakna upp, samt att inspireras till att transformera sin värld till den Gyllene Tidsåldern.

Vi har fått frågan hur man ”bara med att stråla ut ljus” kan hjälpa Jorden, och andra har frågat hur ljus som har absorberats av kroppens celler kan främja tillväxten inom den andliga och medvetna uppmärksamheten. Om jag uttrycker det i de enklaste termerna, så är ljus medvetande, informationen inom cellernas DNA, och DNA är det som styr allt liv i detta universum. För några år sedan talade jag om detta ämne och jag bad min mor kopiera den delen av meddelandet.

Det kollektiva medvetandet är inte bara det som orsakade planeten att sjunka till en djup tredje-densitet och höll den kvar där ’i dyn’ i tusentals år, utan på senare tid har det hjälpt jorden att lyftas upp därifrån. Och, på grund av att Jorden älskar alla sina livsformer som bor här, så är hon angelägen om att själarna stadigt ska stråla sitt ljus till det kollektiva medvetandet, där det kan erbjuda slumrande själar ett ”lyft” till andlig medvetenhet och de cellulära förändringar som de behöver för att fysiskt flytta in i den Gyllene Tidsåldern.

Jag har blivit tillfrågad varför dessa förändringar på cellnivå är nödvändiga och jag tror att mitt svar kommer att visa varför er hjälp till att skap denna strålande Tidsålder är en sådan storslagen triumf. Absorberandet av ljuset återställer kropparnas DNA till sina tillstånd innan de mörka krafterna förändrade Jordens mänsklighets cellulära struktur, för att ”fördumma” dem intellektuellt, andligt och fysiskt. Om något kan kallas en ”synd”, så är det att ingripa i en själs tillväxt, och ett brott mot de universella lagarna, och detta är exakt vad de mörka krafterna gjorde för en hel civilisation.

Inom de högre tätheterna är cellerna kristallina och deras komposition omfattar renhet gällande karaktär, andlig klarhet och en lång livslängd fri från sjukdom. Omvänt, koltätheten i tredje-täthetens livsformer bjuder in de grundläggande kännetecknen som är förknippade med ondska, så väl som i hög grad reducerad tankekraft, kraftigt försvagad vilja och en mängd fysiska, emotionella och mentala svagheter. Livstider med dessa kännetecken och svagheter, som dominerar i människornas kroppar och återspeglas i deras tankar, känslor och beteenden, lagrades i cellulära minnen och vidarebefordrades från en generation till den följande.

Det var detta djävulska modifierande av mänsklighetens make-up för eoner sedan, som ledde till att själarnas personligheter stegvis sjönk neråt från ljusens plan till djup tredje-densitet, där de mörka krafternas planetariska marionetter med lätthet kunde kvarhålla massorna i ovetskap om sitt ursprung inom ljuset, deras obegränsade manifesteringspotential och samtliga själars oskiljaktighet från Gud och varandra. Från denna nivå av begränsningar, där de mörka krafterna regerade genom sitt mäktiga verktyg och sitt bränsle – RÄDSLA! – har krävt en hjältemodig insats från de själars sida, vilka gång på gång har inkarnerat med avsikten att övervinna det mörka inflytandet, men har misslyckats. De flesta av er har tillbringat många hundra år av livstider i denna cykel av försök/misstag och denna gång lyckades ni bryta er ut ur den! Genom att absorbera ljuset, återtar ni era gud- och gudinne-själv och intar er rättmätiga plats i vår universella familj. [March 10, 2009]

Jag bad även min mor att kopiera den del i en av böckerna som ger ytterligare insikter. (Mot slutet av år 1995, när Matthew fortfarande befann sig i Nirvana, förstärktes kanalerna för telepatisk kommunikation för att förhindra anfall från de mörka krafternas sida till ljusvarelsernas meddelanden och följande utdrag från ”Illuminations for a New Era” överfördes från vad han benämnde ett ”gruppsinne” – group mind).

Kan du berätta något om 12-strängars DNA?

Moder Suzanne, vi är glada att få tala om det. Det 12-strängars DNA som hittills har existerat i Jordens människor, håller på att återställas för att förbereda er för att kunna uppta det ljus som strålas för att höja era andliga och medvetna förbindelser med tätheter av högre vibrationshastigheter. I fallet neråt från skapelsens början, förminskades det ursprungliga 30-strängars-DNA:t hos intelligenta livsformer, tills det nådde den nuvarande nivån i den tredje-tätheten.

DNA är en ljus-substans inom den fysiska kroppen på en cellulär nivå. När manifesteringen i den tredje dimensionen – fysikaliteten – till en början ägde rum, så långt tillbaka i tidernas morgon, att vi på denna nivå inte kan förstå när det skedde, rådde en total överensstämmelse med Skaparens ursprungliga byggnadsmaterial utan ifrågasättande eller avvikelser. Allt skapelsematerial var gjort av ljus.

När materialen blev tätare för att kunna manifesteras i en form, snarare än i enbart ljus och medvetande, behövdes förändringar inom DNA-elementens struktur. De blev tätare i sin uppbyggnad, när de tätare kropparna och substanserna för uppbyggandet visualiserades och manifesterades. Till slut blev tätheten sådan att det ursprungliga 30-strängars-DNA:t reducerades till bara en sträng i de mest primitiva formerna som var möjliga att produceras, vilket ni skulle kunna kalla sub-liv (sub-life). Ni känner inte till dessa, eftersom Jorden på sin nivå kräver åtminstone två strängar.

Under en lång tid var nedgången i täthet fokus för Jordens mänskliga liv, sålunda blev er planet befolkad med människor vilkas minskande antal DNA-strängar var en naturlig följd av deras skapande avsikt. Bara avsikten att producera liv med ett minimalt antal DNA-strängar åstadkom detta, detsamma gäller i motsvarande ökningar av strängar, när själar söker högre former av manifesterande. Detta sker nu på Jorden eftersom vissa själars avsikt är att uppstiga, snarare än att förbli statiska.

Tack, Mamma. Om du tänker på hur många gånger vi har sagt att ljus och kärlek är densamma energin och att denna energi är den mäktigaste kraften i kosmos, så vet du att när ljuset kraftigt reduceras i människornas celler, så gäller detsamma för deras förmåga att älska – och kärlek är nyckeln till självutveckling och till att transformera världar.

Nu, kära familj, vet ni också varför ”bara att stråla ut ert ljus” på ett ovärderligt sätt hjälper Jorden och hennes samtliga livsformer. Ytterligare, genom att göra det, så förändras era celler till den kristallina struktur som gör det möjligt för DNA att utvidga sig, sålunda främjar ni er egen evolutionsstatus. Detta gör inte er hjälp till ett tjänande för er själva – alltigenom tiderna har de starkare civilisationerna hjälpt de svagare, och detta är hur livsformer har kunnat göra framsteg med att återfå sitt DNA som de ursprungligen var utrustade med. Under Jordens uppstigningsprocess, som har tagit henne till nivåer med alltmer ökande höga vibrationshastigheter, planerade vissa själar som förkroppsligades där, sina personliga celler med fyra DNA-strängar och antalet själar som gör detta håller på att öka.

Vänligen fråga Matthew om han kan hjälpa oss förstå hur världsekonomin kan omorganiseras på ett sätt som är mer rättvist och likvärdigt.” Vi kan endast erbjuda er allmän information eftersom detaljerade planer fortfarande håller på att formuleras, så att det nya globala ekonomiska systemet ska kunna påbörjas med minsta möjliga avbrott inom bank- och investeringstjänsterna för allmänheten och en rättvis omdisponering av pengarna. Så vi har fått höra att det kommer att finnas två huvudsakliga drivkrafter, vardera innehåller flera steg efter att Illuminaterna har blivit eliminerade.

Ena drivkraften är att avveckla systemet med Federal Reserve, ett Illuminati-ägt bank-konsortium som har inflytande över den globala ekonomin, tillika med sin inhåvnings-arm, International Revenue Service – de inkomstskatter som betalas av USA:s invånare spenderas inte på projekt för att tjäna dem, utan i stället går de till Illuminaternas pengakistor. Denna nations skuld och alla nationers skulder till The International Monetary Fund, kommer att justeras för att eliminera de mängder av lån som har skapats ur luften, kan man säga – The Feds betalar några cent för varje sedel de har tryckt upp, oberoende av valör, och lånar ut dessa pengar till regeringar till sedelns värde, plus ränta.

Det nya pengasystemet kommer att vara baserat på ädla metaller för att jämställa alla nationella valutor till samma standard och eliminera det köpande och säljande som skadar ekonomin i de länder vilkas monetära värden har devalverats. Illuminaterna har rikligt profiterat sig från handel med valuta, så väl som genom att kontrollera aktiemarknaderna och genom att bestämma skatter och räntor, så att lägga dessa aspekter av nationella ekonomier under klokt, ärligt styre är en väsentlig del av omorganisationen. Skuldförlåtelsen som ni kanske har hört talas om kommer att genomföras på individuell basis, inte över hela linjen.

Den andra drivkraften är att återta Illuminaternas omfattande rikedomar, som har samlats ihop på olaglig och omoralisk väg och att använda dessa medel till att eliminera fattigdom. Pengarna kommer att fördelas till trovärdiga organisationer, som övervakar användningen av dessa till att ordna med sanitetsinstallationer, husbyggen, skolor, hälso- och sjukvårdscentraler, vägar och broar, jordbruk, uppstarter av småföretag – allt som behövs för att avsevärt höja levnadsstandarden hos de desperat fattiga runtom i världen. Även nationers naturresurser som nu befinner sig i Illuminaternas händer, kommer att återlämnas till invånarna.

Individer med moralisk och andlig integritet, visdom och erfarenhet kommer att hantera denna ofantliga ansträngning med de bägge drivkrafterna, som kommer att ta sin tid att helt och hållet bli implementerade efter att Illuminaterna är borta ur bilden.

”Vad säger Matthew angående skillnaden mellan övertygelser och vetskap?” Övertygelser formas när samma information upprepas av en eller flera externa källor – föräldrar, kamratgrupper, lärare, religiösa ledare, forskare, regeringsmedlemmar, massmedia – och när ni lär er att informationen inte är fullständig eller rätt, så förändras era övertygelser enligt det. Att veta finns inombords, en ständig, genomgripande, icke ifrågasatt ”äkthet” – sammansmältningen av en sanning på själsnivå och ert medvetande.

Älskade bröder och systrar, ljusvarelserna alltigenom detta universum hyllar ert hängivna arbete med att lyfta upp Jordfamiljen och stöttar er med den villkorslösa kärlekens kraft.

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward

 

 
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

 

Matthew Ward via Suzy Ward, May 30th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...