Meddelande från Mike Quinseys Högre Jag den 26 juli, 2019

 

Meddelande från Mike Quinseys Högre Jag

den 26 juli, 2019

Jordens instabila länder fortsätter med att organisera sig, de drabbas av problem och stridigheter i och med att det ofta är svårt att införa större förändringar. Människor vänjer sig vid ett system gällande styre och de är motvilliga till att engagera sig i något annorlunda, man fruktar ofta de förändringar som kan behövas. När hindren omfattar dem som styr, så verkar det bli oundvikligt med ett visst slag av konfrontation, men det hindrar inte människorna från att upprätthålla vad de vill och tror på. Det betyder att en konflikt ofta blir oundviklig men oberoende hur länge det dröjer, så kommer människorna att framstå som segrare. Alltsedan den Nya Tidsåldern inleddes år 2012 så får ni hjälp av den nya energin som har tagit fäste och den lyfter människorna till en nivå där endast sanningen ytterst kan existera.

Det betyder att i och med att vibrationerna höjs, så kommer detta att försvaga de lägre vibrationerna, vilka slutligen kommer att vara oförmögna att fortsätta existera. Det kommer inte att skapa ett vakuum, eftersom de nya energierna för med sig ett annorlunda och mer acceptabelt levnadssätt. Just nu märker människor att det är svårt att förutse utgången och man inser inte att de gamla icke fungerande sätten måste ersättas om ni ska kunna lyftas upp. De av er som är redo och vakna inför vad som placeras framför er, kommer att bli de som visar vägen framåt. Förändringarna är oundvikliga och Mänskligheten kommer alltmer att mogna och förmå hantera ansvaret för att införa dessa. Inom kort kommer man att inse hur mycket bättre ni alla får det och i och med detta införs en fredlig samexistens.

När man betraktar hur saker och ting för närvarande ser ut, så skulle ni kunna förlåtas för att ni tänker att det faktiskt vore omöjligt att finna en fredlig lösning på era problem. Men fröna för en fridfull värld håller redan på gror och detta kommer att manifesteras i en inte alltför avlägsen framtid. Underlätta förändringarna genom att förespråka fred varthelst ni går och låt andra se hur tillitsfulla ni är. I och med freden så förekommer det många förändringar som behöver introduceras och känn er försäkrade om att världen vid det laget kommer att vara redo för dessa, samt anpassar sig mycket snabbt. Det är ert livsöde och ni kommer att få se mycket av detta äga rum under er livstid. Först uppstår tankar och dessa får sedan energi och blir till er verklighet.

Kära Ni, vi är medvetna om att ert tålamod mången gång har efterfrågats och ändå är det synnerligen viktigt, eftersom det krävs en grad av lugn för att gå igenom de rådande tiderna. Priset är fred och lycka och blir ert att få ta emot och åtnjuta, så den ansträngning och beslutsamhet ni lägger på att uppnå framgång, kommer i slutänden att belönas. Vi i de högre rikena kan se hela bilden, så medan vi talar om kommande händelser så kan det låta som om de är mycket närmare än vad de i själva verket är. Vi kan emellertid se potentialen och vi vet att exakt när och hur den manifesterar sig till mycket hög grad är upp till er. Ju fler av er som fokuserar på en positiv framtid, desto snabbare kommer den att äga rum.

Jorden står i fokus för en hel del uppmärksamhet och under den senaste tiden har den ökat på grund av hur nära ni är att uppstiga. Detta har skett eftersom så många av er är redo att göra det och i samband med den senaste cykeln som ni har passerat, så har ni mycket utifrån som hjälper er att säkerställa att ni gör det. Uppstigningen av de själar som är redo, blir närsomhelst föremål för ett stort firande, eftersom vi bara alltför väl vet hur mycket ni har gått igenom för att nå fram till den slutliga vågen till fullbordande. Det är en storslagen prestation med ännu en slutlig bedrift genom att ni uppstiger i er fysiska kropp. Den kommer naturligtvis att förändras under loppet av genomförandet, så att den står i linje med de högre vibrationerna. Vilken upplevelse det ska bli och den kommer att genljuda över hela Universum.

Börjar ni förstå att ni i våra ögon är speciella, eftersom ni kommer att ha uppnått ett mål som var tänkt att bli alltför mycket för er. Inte bara att ni har klarat er med ”högsta poäng” och överträffat alla förväntningar. Ni kommer att ha uppnått en markering som mången gång kommer att kommas ihåg. Ni har vid det här laget insett att det absolut inte finns något att frukta, det blir i själva verket en uppfyllande upplevelse som ni kan känna er priviligierade att ha fått ta del av. Med våra bekräftelser kan ni se fram emot en spännande upplevelse som ni är välförtjänta av.

Frågan som ofta verkar dyka upp handlar om vem som kommer att uppstiga, eftersom de familjer och vänner som känner sig stå nära varandra skulle vilja försäkras om att de tillsammans får uppstiga. Som en balans kan sägas att sannolikheten att närstående grupper av alla slag högst sannolikt kommer att förbli tillsammans, men man måste komma ihåg att själar nödvändigtvis inte står på en likvärdig nivå när det kommer till andlig utveckling, men detta märker vi och vissa själar kanske skjuter upp sin chans att uppstiga av personliga själ, vilket mycket väl kan inkludera en lojalitet gentemot deras nära och kära och detta kommer att respekteras. När ni vistas i de högre sfärerna så är det naturligtvis möjligt att fortfarande ta kontakt med andra som inte ännu har uppstigit och där ett kärleksband finns, så kommer det alltid att vara möjligt att hålla kontakten.

När ni ser er omkring och ser hur andra själar spelar ut sina roller, bär i sinnet att ni inte ser dem helt och hållet, eftersom när ni inkarnerar på Jorden endast behöver de förmågor och egenskaper som är nödvändiga för att förverkliga er livsplan. Under loppet av hundratals livstider har ni praktiskt taget gjort allt och sett allt och i och med varje liv har ni gjort ytterligare framsteg, fastän det tidvis är två steg framåt och ett steg baklänges. Er livsplan är sådan att ni har varje tillfälle att framskrida genom era upplevelser, men som ni vid det här laget måste vara medvetna om, så kommer det alltid att finnas ytterligare en chans ifall ni råkar misslyckas. Tro oss, ni får så mycket hjälp för att bli framgångsrika och om ni bara kunde lyssna till er intuition eller ert Högre Jag, så garanteras ni framgång, eftersom vibrationerna fortsättningsvis höjs och ni kommer att märka att det blir enklare att uppnå en tydlig kontakt med de högre rikena.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Ljus och Kärlek,

Mike Quinsey

 

 

Source: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...