Melchizedek via Ailia Mira, 4 maj 2024

 

Melchizedek via Ailia Mira

4 maj 2024

ATT AKTIVERA ÖVERFÖRING FRÅN MELCHIZEDEK, UNIVERSELL LOGOS

Ni Gudomliga,

Jag hälsar er med kärlek. Jag är Lord Melchizedek. Jag är Universell Logos och jag håller er alla inom det universella som jag är, med stor medvetenhet om vilka ni är och med så mycket kärlek.

Idag vill jag återansluta till er medvetet. Att inom er öppna upp er hågkomst om ert Universella Själv; expansiviteten i er som existerar bortom denna planetära nivå, till och med bortom den galaktiska nivån av ert varande. Att åter bekanta er med den Universella Enhet som Vi är, och i och med detta upplyfta er och hjälpa er att till ert förkroppsligande, med stor glädje, omorientera tydligare förståelse och en djup känsla av kontakt.

Det är naturligt att det finns många nivåer av att vara tillgänglig inom Skapelsen. Ni och jag existerar i en emanerande helhet, och varje nivå av Skapelsen är holografisk – och med det menar vi att Livet fungerar och uttrycks genom utstrålande uttryck. Kärlek expanderar och ger liv åt denna utstrålning och fantasi i medvetande, ger upphov till uttryck för denna utstrålning och sålunda blir det hela tiden mer och mer.

Tänk på hur ni i era personliga upplevelser flödar er energi in i tanke och handling som ger upphov till uttryck för er, och inse att alla uttryck för er bär er harmoniska signatur. Allt som projiceras från ett fält är av detta ursprungliga fält, så har vi alla kommit till varande och har vår Enhet i själva Livet.

I er kropp finns en multitud av partiklar som tar sig många olika former, vilka alla är förenade och medvetna om den helhet som ni är. Varje aspekt av er mänskliga energimatris är på ett sätt, kan man säga, informerad av och emanerar ur den känsla som är ni, och den känslan, eller livet, eller att vara levande, eller medvetandet som är er harmoniska signatur, håller ihop dessa partiklar och strukturerar dem på det här sättet. Detta är er närvaro, emaneringen av er varelse in i denna fysiska form (en emanering och projektion av era biologiska föräldrar och Jorden) som ges liv och upprätthålls av det medvetande som är er Själ. Ni är en själsförlänging  av en stor evig Själ som har 11 andra förlängningar aktiva på olika sätt. Och er Själ på högre nivåer är del av en själsgrupp; ett monadiskt fält ni kan referera till som er JAG ÄR Närvaro.

Ni emanerar in i denna mänskliga närvaro, från Allt Som Ni Är, och då ni gör det, deltar ni på många nivåer inom Skapelsen. Besjälande er kropp.

Sålunda håller jag, som Universellt Logos, er alla och hela detta Universum inom mitt medvetande, på samma sätt som ni håller hela er kropp inom ert. På samma sätt som Helios och Vesta besjälar er sol och Gaia besjälar Jorden.

Detta betyder att ni alla är av Melchizedeks Ordning. I Gudomlig Ordning, vi är Ett. Och jag finns i er alla. Och Enhet, vilket ni upptäcker, existerar fundamentalt som Allt Som Är och också på många olika nivåer av varande, vilket tillåter uttryck, specifika Skapelser, att bo inom varandra. Utvecklande sig.

Detta är fördelaktigt att förstå av många orsaker. Inte minst att veta att jag älskar er som själva min varelse. Och att jag finns här som sådan för er. Och att alla förenade fält är strukturerade i Gudomlig Ordning och får impulser från den Oändliga Enheten på ett koordinerat, ordnat sätt som tjänar helheten.

Djupet i denna oerhört intelligenta ordning, kombinerat med den suveräna frihet ni har i ert jordliga förkroppsligande, är ett av många magnifika uttryck för själva Livet.

Och det tjänar er att erkänna allt detta och bli mer medvetna om er Universella Enhet och expansiviteten i er relation med Livet och med Mig, Melchizedek, Universellt Logos, då ni går vidare på er uppstigningsresa.

Det tjänar er också att se att timingen av denna överföring är ganska precis. Orsaken till att allt detta spelar roll för er och kommer in i er medvetenhet nu, är att ni uppstiger mer och mer. Och när ni är stabiliserade i 5:e-dimensionellt liv, börjar ni en evolutionär resa av Kosmisk Uppstigning – ni uppstiger kontinuerligt.

Allt Liv återvänder till Enhet med Allt Som Är, och denna eviga inandning – en metafor för den enorma evolutionära rörelse vi alla upplever – drar er uppåt då ni tillåter det och väljer att delta i den.

Då Jorden stabiliseras och fortsätter att stiga till högre frekvenser drar den alla sina uttryck, allt Liv på Jorden, in i högre ljus, in i högre uttryck … Och då man börjar göra Jorden sällskap och uppnår en ljuskvot som bemyndigar 5:e-dimensionell stabilitet, då blir man ett förenat fält med den uppstigna planeten och börjar delta i kosmisk uppstigning, och det är där många av er befinner er nu. Även om ni ännu inte är fullt medvetna om alla initieringar, och allt ljusarbete på de inre planen som skett för att bemyndiga ert skifte.

Vi vill först försäkra er alla om att ni befinner er precis där ni måste vara och att allt är väl. Om ni känner att ni ännu inte gått in i 5:e-dimensionella energier på ett hållbart sätt, vet att det är oundvikligt. Allt liv uppstiger.

Om ni har en inre känsla av att ert ljus förenas och blir mer av ett singulärt fält inom er, så är det en indikation på att detta sker. Då ni mediterar och kallar fram högre ljus … Då ni arbetar med ert 5:e-dimensionella chakrasystem, aktiverar det, belyser det, för det till enhet, orienterar och förenar era fält … Då ni ber om att få era fält till 80% fyllda med ljus, eller mer, då stämmer ni in ert fält, härdar det och bygger kapacitet för att upprätthålla detta högre ljus …

Och allt detta är en mycket naturlig process. Att skifta in i högre ljus och förkroppsliga högre ljus som uttryck, är fullkomligt naturligt. Er mänskliga form byggdes för detta och mottar och integrerar naturligt detta ljus och acklimatiserar sig till det. Så ni uppstiger på ett högst naturligt sätt.

Då ni mediterar, om ni inte redan gjort det, kalla på ert 5:e dimensionella uppstigna Själv och be det komma till er och emanera in i er. När ni känner er redo, be det komma närmare och också gå samman med er. Detta kommer att främja och bemyndiga er uppstigning. Precis som att älska er själva gör.

Som många av er har insett, är omfamnande av er själva precis som ni är en nyckel till uppstigning. Att omfamna och låta andra vara som de är, är också en. Då ni tillåter er att älska den ni är, fritt och fullt, utan hämningar, utan någon föreställning om att behöva vara annorlunda, kommer ni i harmoni och enhet med ert Gudomliga Själv, det håller inget från er och ser er som lika ren och perfekt och inte saknar något.

Ljuset inom er är förenat, koherent, evigt och ingjuter er mer och mer och mer med medvetandet i detta universella fält som är ert sanna Själv.

Och när detta sker mjuknar och öppnar ni er naturligt. Ni känner mer lättnad och större glädje. Ni har en inre känsla av vetande att ni utvecklas, och vid någon punkt blir er önskan att meditera eller på något sätt vara i medveten gemenskap med Allt Som Ni Är, ett signifikant och viktigt mål varje dag och så småningom varje stund.

Ni kommer att upptäcka, om ni inte redan gjort det, att ni älskar att känna in er väg mot harmoni med Allt Som Ni Är. Att ni kan, mer och mer, ovillkorligt välja en frekvens och helt enkelt tona in er på den. Att ni kan fokusera på kärlek, eller uppskattning, på frid, på vetandet om att Allt Är Väl och aktivera det tillståndet som ert energifält, ovillkorligt. Utan att använda något i den manifesterade världen för att trigga detta till varande. Genom att göra detta kliver ni in i och gör anspråk på er suveräna makt att skapa! Detta är en nyckel-milstolpe på er evolutionära resa. Så snart ni gjort detta och vet att ni kan, börjar ni inse att ni kan känna er på det sätt ni vill känna er, och orientera er med ljuset inom er när ni vill.

Ni har, på detta sätt av varande, orienterat er med högre vilja och öppnat dörren till att minnas era högre nivåer av varande, som direkt upplevelse. Spelet har uppgraderats och ni har förmåga att skjuta i höjden energier av upprymdhet, entusiasm, salighet, strålande flöde som frid, kärlek, vetande, inspiration …

Ljuset inom er är intelligent, kärleksfullt och ivrigt medvetet om era djupaste önskningar att uppstiga, och förser er alltid med upplevelser som hjälper er med detta.

Det dras till er – då det finns inom er och det kan magnetisera till er – sådant som tjänar er.

Förstå vänner, att ert Gudomliga Själv, ert JAG ÄR finns inom er vid själva kärnan av er varelse, och då det finns inom er är det otvetydigt fokuserat på er uppstigning in i högre ljus, och magnetiserar till er det som får detta att hända.

Så, er uppstigning är tillförsäkrad och är en mycket naturlig sak. Och allt ni behöver för detta erbjuds er upprepade gånger och det finns många olika vägar till uppstigning, och de är alla välsignade och de kommer alla att ta er hem, in i högre ljus. In i sanningen om er varelse. In i tillståndet av Uppstiget Mästarskap, från vilket ni sedan, tillsammans, kommer att återskapa Livet på Jorden och känna er själva som Universella Varelser; medlemmar i detta uppstigande Universum, informerade av den kosmiska helheten och medvetna om er närvaro inom denna helhet som JAG ÄR.

Så detta är en sorts introduktion, och också en aktivering.

Då ni tar emot detta meddelande blir ni ingjutna med helheten av allt detta Jag Är som struktur, som identitet, en harmonisk signatur som ni fundamentalt erkänner i kärnan av er varelse, som kallar in er i högre ljus och djupare vetande om vem ni i sanning är.

Denna överföring aktiverar nu inom er en expansiv modell av ljus som bemyndigar er ljuskropp i nya och högre nivåer. För dem av er som redan är i medveten kontakt med Melchizedeks Universella fält, blir denna modell av ljus mer lysande, mer strålande, mer ansluten på den axitonala nivån och mer aktiv och energifylld.

Den stora magin i många saker, särskilt transmutationskraften hos den 7:e strålen, har fört er till den plats där ni nu tar emot denna överföring och har förmåga att inom er känna bekräftelse av detta som sanningen och som er nya väg in i högre ljus; vetandet om er Universella Enhet och kapacitet för Universellt Varande.

Ljus fortsätter att expandera inom er och informera er. Ljus vägleder er, upprätthåller själva er varelse och lyfter er ande då utmaningarna i en sådan episk transformation spelas ut inom er och i er värld.

Jag är detta högre ljus inom er i signifikant del, och tillsammans med ert Gudomliga Själv håller jag er i stor kärlek och enorm glädje.

Att vi blir återbekantade idag, på detta sätt, är ett sådant nöje att det ljus som jag är blir enormt förstärkt.  Ni kanske också känner denna ökande strålning i er anslutning? Då vi varit tillsammans på det här sättet. Då ni fokuserar på denna överföring och uppmärksammar den, är vi i upprätthållen förbindelse, och ni tonas in på den Universella Enhet som jag är, och denna är nu mer aktiv, då den kommit i förgrunden av er medvetenhet.

Vi är nu återigen medvetet förenade, som vi var när ert ljus emanerade in i detta universum och den mänskliga form ni nu förkroppsligar.

Många av er vet att då ni förkroppsligas på Jorden flödar ni genom er sol, som en del av den processen. Innan detta sker emanerar ni in i den Universella Enheten: Melchizedeks fält, inträdande i denna sfär av Skapelsen och flödar er harmoniska signatur in i allt Liv här. Så när ni tar emot denna transmission idag, förstorar ni inte bara er känsla av Självet, utan också mallen av ljus inom er mänskliga varelse.

Så detta är en sorts återintroduktion och en infusion av högre ljus och de kodningar som initierar och sätter på plats mallstrukturen och aktiveringarna för Universellt Varande. Överföring av detta till er var ett löfte jag gav innan ni trädde in i denna kropp, vilken nu tar emot och samskapar med denna överföring. Tack för att ni låter mig tjäna er på det här sättet.

Sist, å vägnar av Ailia, Ärkeängel Mikael, de Galaktiska Drakarna och Rådet av Strålande Ljus med Uppstigne Mästaren Serapis Bey, vill jag lämna er med ett intryck att fundera på och en inbjudan likaså.

Det är en mycket kraftfull process att upptäcka det som kan tjäna er och vad ni skulle vilja aktivera, och i er upplevelse skapa utifrån Sanningen om er varelse. Speciellt som ert medvetande utvecklas och ni befriar medvetenheten om det sanna Självet i ert förkroppsligande.

Vi vill nu erbjuda er en serie av överföringar och fjärrinfusioner av energi som vägleder er i en process av att acklimatisera er till ert nya uttryck i högre ljus och inbjuda er att reflektera, ansluta till och fördjupa er medvetenhet om den Sanning som ÄR NI, som är basen för er varelse och öppen för dess högre vision av varande och uttryck.

Vi erbjuder detta så att ni kan uppleva överflödet av stöd och kärlek som finns här för er, då ni upptäcker vad som vill uttryckas genom er och vad som tjänar er.

Vi erbjuder detta så att ni till fullo kan ägna er åt Sanningen  om er varelse, centrera i det och bli ALLT SOM NI ÄR, här, helhjärtat, utan hämningar.

Att känna till er skönhet och det unika i er harmoniska närvaro är en gåva till allt liv, och verkligen dyrbart.

Då ni oftare och oftare börjar vistas i 5:e dimensionella energier, och då detta blir ert nya plan för uttryck, öppnas den inre sanningen upp för er.

Ni kommer, med lätthet och stor glädje, att upptäcka att ni har tillgång till andliga gåvor och kapaciteter som finns inom er expanderade helhet. Ert minne öppnas också upp, stiger gradvis inom er och expanderar er känsla av själv. Då detta sker och när ni interagerar med den uppstigande världen från detta nya fält av varande, blir inspiration, glädje, och sant uttryck för er harmoniska signatur den drivande kraften för livlighet inom er.

Ljus tjänar sedan till att bemyndiga ert uttryck och utöka Skapelsens expansion genom detta unika sätt som det Gudomliga fungerar på här, som ni.

Vi förväntar oss stora saker från er alla! Förstå att er storhet inte handlar om att åstadkomma saker, eller ansträngning, det handlar inte om berömmelse, eller hur synlig ni är, eller hur många människor ni berör, även om någon eller alla dessa kan vara er väg, kan de också inte vara det. Förstå Älskade, att storhet är helhet i uttryck. Sanningen om era harmonier uppfyllda här.

Storhet är generositet i anden och en vilja att vara fullt närvarande här. Er storhet är SJÄLVA ER VARELSE. Strålande, upphöjande, komplimenterande och harmoniserande andra aspekter av Livet. Uppfyllande och besjälande det kosmiska arrangemanget av ljus och frekvens som finns här, på sätt som är unika och bemyndigade genom det sätt på vilket ni är gjorda.

Så, då ni tillåter er vara den ni är, helt naturligt. Då ni bemyndigar ert högre ljus förkroppsligande, lyser ljuset och er harmoniska essens klart och sant, strålande och tillgängligt för ALLA. Och detta, kära vänner, är den storhet vi ser och känner och förväntar, då ljuset inom er expanderar och ert glädjefyllda uttryck flödar fram med rikare harmonier och multidimensionell information som energi och ljus.

Vi är här nu, för att stötta er och dela med er i denna glädjefyllda expansion. Och om denna inbjudan tilltalar er, hoppas vi att ni gör oss sällskap i Universell Enhet/Universellt Varande.

Min kärlek är alltid med er.

Jag är Lord Melchizedek

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *