Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 16 augusti 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 16 augusti 2019

Per Staffan 16 augusti, 2019

Mike Quinsey (channeled information)

16 augusti 2019. Mike Quinsey

Många av er är medvetna om att Kabalen fick en relativ frihet att försöka förhindra att mänskligheten når Uppstigning. Men de har misslyckats trots att de kunde använda alla medel som står till deras förfogande mot er och var beredda att gå så långt som att förstöra Jorden. Ni hade stödet från Ljusstyrkorna men de fick ändå inte ingripa när det gällde er fria vilja, men de kunde på samma gång hjälpa er när ni väl fattade positiva beslut att bringa mer Ljus till Jorden. Med andra ord, de kunde inte göra ert arbete för er, men de kunde hjälpa er att bli framgångsrika och ni blev det. Kabalhotet hänger inte längre över er och ni har vår försäkran om att ni säkert kommer att nå det ögonblick som ni känner som Uppstigningen. Kabalen har fortfarande en viss kraft, men bara för att försena era framsteg mot att nå ert mål och inte för att stoppa det helt och hållet.

Er framtid börjar nu ta form och ni är på väg att bli Galaktiska Varelser, och det var alltid den planerade framtiden som ni fick hjälp att nå. Som jämförelse är ni bara i början av er resa, men den kan nu verkligen komma igång och era framsteg kommer att växa snabbare. För närvarande handlar det om att hitta vägen ut ur oredan och förvirringen som finns på Jorden. Vi beklagar det faktum att så många själar inte förstår att ni inte bara är en del av helheten utan i grund och botten alla är En. Skillnaderna mellan er alla, på grund av religion och sed, bör erkännas och accepteras i medvetande om att det kan vara lika mycket skönhet och kärlek i en annan själs övertygelse. Det finns inget behov av att kämpa om vilka som är trogna de ursprungliga lärorna, för när ni växer och förstår mer av sanningen kommer ni alla gradvis att komma samman som En.

Trots de upplevda hoten om krig, var försäkrade om att bortsett från lokala olyckor, kommer ni inte att tillåtas att uppmuntra detta mot en annan nation. Bladet har vänt och det finns ingen möjlighet att gå tillbaka till de gamla krigsliknande sätten och tiderna. När förtroende mellan länder har etablerats ordentligt kommer ni på kort tid att komma samman till en fredlig samexistens och alla krigsfångar kommer att släppas fria. Mänskligheten som helhet är naturligt fredlig och det har vanligtvis varit politiker, despoter och militären som har hyst idéer om världsherravälde genom krig. Människor är mycket anpassningsbara och accepterar de subtila skillnaderna mellan raser och kan uppskatta deras livsstilar och övertygelser. I den närmaste framtiden kommer ni bara att välja de själar som har visat sig ha sympati för era övertygelser. Att bara gynna ”sig själv” genom att sätta ”sig själv” först är normalt att se ogillande på, men i just denna tid är det ändå viktigt att ni ägnar all uppmärksamhet åt era egna behov. Varje själ har sin egen plan för denna period och deras Guider kommer att se till att de följer den.

Den nuvarande cykeln är den tidsperiod som ni längtat länge efter i vetskap om att det måste finnas något bättre än ett nästan kontinuerligt krigstillstånd, kanske utan att inse att det är ni som bestämmer vad framtiden skall innehålla. Det är därför det är svårt att förutsäga något eftersom potentialen kan förändras från ögonblick till ögonblick. Era tankar är kraftfullare än ni inser och ert inflytande på händelserna kan förändra resultatet. Det är därför vi på sistone har betonat behovet av att ni alltid är positiva. Kom ihåg att ni attraherar till er själva vad ni fokuserar på, och att alla själar befinner sig i olika utvecklingsstadier just nu. Det är därför ni uppmuntras att låta andra gå vidare till sin valda nivå i sin egen hastighet.

Har ni lagt märke till att det finns mer balans mellan er vilket säkerställer att alla får lika möjligheter i livet i stället för att tillåta en dominans över de andra. Delvis beror detta uppenbarligen på vilka själar som kan bära förändringarna framåt för att bryta dominansen av de manliga själarna. Var och en hade egenskaper som kunde användas till mänsklighetens fromma och det har använts för att komma igenom de senaste hundra åren. Nu har ni gått in i en period med mer potential till världsfred, och i allmänhet är kvinnliga själar bättre lämpade att etablera och upprätthålla den.

Människan har alltid varit krigaren och har till och med även fysiskt varit väl lämpad att spela den rollen. Napoleon och Hitler var de extrema exemplen på anti-Krist, och medan båda uppnådde en stor grad av framgång i världsdominans, blev de i slutändan slagna av Ljusstyrkorna. Hela episoderna gav en möjlighet för alla inblandade själar att rensa deras karma, som kunde ha samlats under många liv och som nu har gått in i det som kommer att bli känt som början på Världsfreden. Ni kommer säkert ihåg att New Age började med avslutningen av olöst karma vilket gav varje själ vad ni kan kalla ett nytt livslån. Kan ni nu se hur saker styrs för bästa resultat, men utan att kränka er fria vilja.

När tiden fortsätter att öka hastighet så gör händelserna också samma sak och när de förändringar som vi så ofta har nämnt närmar sig, är det viktigaste för er omvärderingen av valutorna. Det måste komma för att ge en viss känsla av rättvisa till de länder som kämpar för att överleva. Det är uppenbart att en Ny Tidsålder måste ta itu med sådana frågor och planerna på att göra det existerar redan, det kommer att vara ett stort steg framåt för att föra alla länder närmare varandra och åstadkomma mer jämlikhet och rättvisa på penningmarknaderna. Tidigare har vissa länder medvetet hållits tillbaka så att deras framsteg har varit mycket långsammare. Alla frågor av denna natur kommer att korrigeras i god tid och alla själar kommer att njuta av en lycklig och välmående tid.

Ni deltar fortfarande i ett experiment som skulle se hur ni kunde hantera er frihet att skapa era egna liv och upplevelser. Med vår uppmuntran och vägledning som tillräckliga för er steg ni upp över de lägre vibrationsnivåerna för att möjliggöra för mänskligheten att gå in i den nya cykeln som ni nu är i. Ni kan säga att det har öppnat dammluckorna, släppt in mer ljus och lyft upp er. Er belöning är att tillåtas få mer hjälp av era Guider och flytta snabbare till er destination. Oavsett vilken väg ni tar kommer det att resultera i att ni stiger upp till högre vibrationer. Ni har uppnått en nivå som ni inte nödvändigtvis förväntades nå så ni måste gratuleras till att ni har gjort det.

Distraktionerna hos de som fortfarande fastnar i de lägre vibrationerna får inte göra att ni sviktar från den högre vägen. Varje själ är ansvarig för sin utveckling, även om hjälp och vägledning är tillgängliga från Änglarnas Riken. Det finns ingen gräns för er tid i de lägre vibrationerna eftersom ni kan gå igenom en ny cykel om det behövs och kommer ändå att dra nytta av era tidigare upplevelser. Förstå att mycket ansträngning läggs på att få er igenom de lägre rikena, så ni är aldrig utan hjälp om ni skulle behöva det. Be bara och er begäran kommer att noteras och er karma tillåter att ni kommer att få ett svar, men inte nödvändigtvis på det sätt som ni önskar att det skulle vara.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...