Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 juli 2019

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 juli 2019

Per Staffan 20 juli 2019

Mike Quinsey (channeled information)

19 juli 2019. Mike Quinsey.

När man ser oron i världen är det uppenbart att mycket tycks uppstå från meningsskiljaktigheter om hur livet borde eller inte borde levas. Problemet verkar vara en intolerans mot andras åsikter eller övertygelser som allt igenom historien har lett till konfrontationer och till och med krig. Från vår synvinkel ser vi grupper av människor som spelar upp sina trossystem, men vissa är mer extrema och vill sätta sig över andra eftersom de tror att deras är viktigare och av sanningen. Kära ni, varför kan ni inte låta andra följa sina egna övertygelser och veta att i det långa loppet kommer bara sanningen att bestå. Historiskt sett har det aldrig fungerat att tvinga folk att följa en sorts tro och det har oundvikligen lett till krig utan att en fredlig samexistens har nåtts. Det är dags att släppa av det ego som hindrar er från att hitta fredliga lösningar på era olikheter, eftersom ni kunde leva ganska lyckligt tillsammans med avsikten att skapa ett fredligt scenario. Det kommer att komma en tid när vibrationerna lyfter och alla tankar och krigshandlingar långsamt blir avvisade. I de senare stadierna var de sista åren en serie av blodiga krig, som orsakade att miljontals miljoner människor förlorades och ännu fler påverkades av resultatet. En dag kommer ni att se tillbaka och undra hur sådana barbariska saker kunde äga rum och varför ni inte kunde ha levt i fredlig samexistens. Ojämlikheterna i livet har stor del i detta, men utan ledare som kunde mäkla fred i alla nationer när ni leddes av dem som stödde Antikrist var det inte möjligt.

Många själar som förlorade sina liv eller som drabbades hårt av krigsupplevelser reinkarnerar nu, och de medför en stark önskan att skapa förutsättningar som leder till en permanent världsfred. De förstår att New Age har lämnat krig och krigslika aktioner bakom sig, och allt eftersom tiden går, kommer krigstankar att ersättas av tankar om fredlig samexistens. Mänskligheten har genom sina handlingar visat på en äkta önskan att skapa en väg till en värld där alla nationer strävar efter fred och avvecklar eller tar bort allt som står emot det. Kan ni föreställa er den goda vilja som detta skulle skapa och den glädje och lycka det skulle ge till folket, som äntligen kunde leva fritt från rädsla och försakelser. Redan finns det frön av förändring och fredsälskande själar är redo att visa vägen till det ”förlovade landet”.

Tanken är kraftfull, mycket mer än ni förmodligen inser och om tillräckligt många människor koncentrerar sig på fredliga tankar och handlingar, finns det inget som ni inte kan uppnå. Var säkra på att krigshetsarna nu är i minoritet och de största nationerna är tvungna att samlas för att utarbeta en permanent fred. Föreställ er hur fördelaktigt det skulle vara för världens befolkning och hur det skulle öka moralen och hoppet för en bättre existensnivå. På en annan nivå kunde de minskande lägre energierna resultera i en allmän upplyftning av vibrationerna till fördel för alla människor. Tänk fred och förkasta alla tankar om krig och hjälp till att skynda på den tid som närmar sig när mäktiga förändringar håller på att ske till gagn för alla människor.

Teknologier utvecklas i en förvånansvärd takt och när de används till gagn för alla människor kommer levnadsstandarden att förändras till det bättre, och livets nödvändigheter kommer att vara tillgängliga för alla. Det sker till följd av stora förändringar på så sätt att saker blir mer automatiserade. Ni ser redan några framsteg men det finns många fler som redan används i hemlighet som förnekas för er. Sådana situationer kommer gradvis att upphöra att vara ett problem, eftersom krigsaktioner inte längre blir nödvändiga. Naturligtvis behöver varje planet ett övergripande skydd även i fredliga tider men de kommer inte att vara bundna av sekretess.

Under tiden kommer förändringarna att fortsätta tills allt lugnat ner sig, och ni har en värld med ledare som öppet samarbetar med varandra för fred. Världsregeringen kommer att fungera bra under sådana omständigheter eftersom det är tydligt till allas fördel. Tänk bortom de gamla vägarna, eftersom ni inte är bundna av dem nu och projicera positiva tankar som er vision om en ny Jord, för den kommer. Genom att flytta bortom markören har ni förtjänat rätten att nu gå vidare till mycket bättre tider och njuta av lugn och ett gott liv. Den gamla blandningen av det positiva och det negativa är inte längre tillämplig och har försvunnit för att aldrig mer återvända. Detta kommer att bli mer uppenbart när tiden går men ha tålamod eftersom det bara har precis visat sig vid horisonten.

Er förmåga att begripa och till fullo förstå meddelandena blir mycket starkare. Ni har kraft att påverka vad som händer i framtiden, och det är upp till Mänskligheten att lägga ut den väg ni behöver gå för att uppfylla era förväntningar om en fredlig och kärleksfull existens. Det var alltid planerat på det sättet, men det var helt enkelt en potential som förlitade sig på er förmåga att övervinna de utmaningar som presenterades för er. Den fria viljan är er och även om planen är skapad för er utveckling är den fortfarande kvar i era händer.

Många av er har uttryckt en önskan att gå med i Ljusstyrkorna som övervakar alla aktiviteter inom ert Universum. De är som kosmiska väktare som kan förflytta sig när som helst genom tankens kraft och hantera eventuella problem som uppstår. Men deras arbete är att ta itu med problem innan det blir allvarliga och de har befogenhet att sätta sig över ansträngningar för att ändra deras verksamhet eller ignorera deras instruktioner. Kosmisk lag överspelar andra överväganden och det gör deras auktoritet absolut. Det finns alltid större Varelser som upprätthåller lag och ordning i universum och de som tjänar Ljuset har ingen oro för sin egen position som alltid har deras stöd.

Er jord har varit isolerad under mycket lång tid för att förhindra att de lägre energierna påverkar andra som har gått bortom er nivå. Omvänt är det också för att behålla er valda väg till Uppstigning och stoppa andra entiteter från att störa på något sätt som skulle förändra resultatet. Er utveckling har blivit noggrant övervakad under eoner av tid, för att säkerställa att ni utvecklas på ett naturligt sätt som följer av era egna handlingar och tankar. Det är till exempel till er heder att ni passerade markören 2012, varför ni nu befinner er i en mycket bättre situation som ger er större valfrihet och mer hjälp att vägleda er på er väg. Vi vill inte säga att ni inte kan misslyckas, men vägen har lagts ut för er, om ni bara vill ta den.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...