Saul via John Smallman, 19 juli 2019

Saul via John Smallman, 19 juli 2019

 

Uppvaknandet Pågår och är Ostoppbart | Saul via John Smallman

Now, on Earth, this awakening is ongoing and unstoppable.

Uppvaknandet på Jorden pågår nu, och är ostoppbart.

 

Det finns bara En, Källan, Moder/Fader/Gud, i vilken alla är evigt inneslutna. Många termer har använts i många olika kulturer under eoner, i ett försök att beskriva, till och med definiera Källan, och i dessa dagar verkar vilken beskrivning som helst fungera för de flesta människor. Men oavsett vilka ord som används, så förblir de helt otillräckliga för att beskriva eller definiera, det som aldrig kan beskrivas med ord. Källan måste upplevas! Inget annat sätt för att lära känna Den eller bli medveten om Den, är meningsfullt. Ändå har varje kännande varelse inom sig – mycket djupt inom sig – ett minne eller ett spår av dess gudomliga natur, som aldrig kan avlägsnas eller förstöras, och som visar er vägen för att vid egen tidpunkt välja, att vakna upp till er sanna Natur, Ett med Källan.

På Jorden pågår nu detta uppvaknande och det är ostoppbart. Det sattes i rörelse, som gudomligt planerat, när det kollektiva beslutet om att väckas, togs av mänskligheten för några årtionden sedan, och processen har exponentiellt accelererat sedan dess. Ert uppvaknande är väldigt nära. Jag kan inte säga någon tid eftersom, som ni vet, så finns bara NU! Men jag kan säga att det ögonblicket av NU, som ni alla hoppats på och bett om, närmar sig väldigt snabbt.

Allt kännande liv samarbetar i harmoni för att förverkliga det, så trots det uppenbara globala kaoset, konflikterna och förvirringarna, så kommer ni att vakna, och er glädje kommer att vara långt bortom det ni ens kan fatta eller föreställa er, eftersom de allvarliga begränsningarna som ert mänskliga format ger er, minskar er förmåga att kunna förutse de underverk som ligger framöver.

Det ni kan göra är att ha för avsikt att öppna er för medvetenheten – en medvetenhet som förvaras säkert och tryggt djup inom er – om att något överväldigande stort är på frammarsch, och att dess syfte är att lösa alla problem permanent, de problem som orsakat konflikt och lidande för så många. Ni är alla gudomligt välsignade och älskade; ni är alla evigt trygga inom det oändliga medvetenhetens fält, som är er Källa, och ingenting kan någonsin ändra det. Förändringen kommer i illusionen, i era livsstilar, vilka är overkliga, oavsett hur intensivt verkliga de än kan tyckas för er.

Alla har sin egen individuella väg till uppvaknande, eftersom alla de till synes separata varelserna får sina egna lektioner, individuellt utvalda med gudomlig vägledning vilken definierar deras vägar. Det kommer givetvis att finnas likheter mellan vägarna, och vissa kommer att förena sig med andra vid olika steg i sina andliga utvecklingar, för att gå vidare tillsammans. I slutet av vägen finns En, Enigheten, eftersom alla vägar leder till en och samma destination. När ni utvecklas andligt i mänsklig form, blir ni alltmer medvetna om att allt måste vara En, därför att det bara finns En, och därför är separation verkligen en illusion, även om den kan tyckas mycket verkligt. Det här är relativt enkelt för er att acceptera nu, eftersom modern teknik har gjort det möjligt att uppleva en virtuell verklighet – en overklig men visuell och hörbar miljö – som får hela er uppmärksamhet och utestänger den materiella världen, som i sig själv är overklig då ni upplever den!

Verkligheten Själv kommer att engagera sig med er och genom er, på ett sätt som är oändligt långt bortom den som antingen skapas av virtuella verkligheter av modern teknik, eller den orealistiska verkligheten ni upplever medan ni är i kroppen. Verklighetens Ljus och Kärlek kommer att engagera er och era minnen fullständigt, och på det mest underbara sätt när ni vaknar, så läge de stannar kvar – för de kommer snabbt att upplösas när ni vaknar – de kommer att verka som en mycket dålig roman eller film, som ni inte har den minsta lust att fortsätta läsa eller titta på.

I Verkligheten är Livet Glädje! Det finns inget annat än det tillståndet, men, genom att ni valde att uppleva hur en separation skulle kännas, om det var ett möjligt tillstånd att leva i, så valde ni också att gömma Kärleken, Källan, Verkligheten för er själva, för att ni placerade slöjan av illusion mellan det och er själva. Ni förbereder er nu för att ta bort slöjan permanent, genom att bli medvetna om, och ha för avsikt, att släppa fram det slöjan består av – dömande, bitterhet, hat, vrede, offermentalitet och allt annat inom er, som inte är i linje med Kärlek. Kärleken väntar tålmodigt på ert beslut att släppa blockeringen till Dess Närvaro, den som ni byggt upp mellan Den och er själva.

Kärleken är evinnerligt tålmodig, och har väntat under eoner på att ni kollektivt skulle välja att vakna. Den varken tvingar, driver på eller manipulerar. Den bara väntar kärleksfullt och tålmodigt – med vetskap om att ni kommer att släppa det ni blockerar för Dess Närvaro – för i det ögonblick ni tillåter Den att helt och fullt omfamna er, då återvänder ni till full medvetenhet om er sanna natur, som Ett med den. . . för alltid.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Källa: John Smallman

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...