Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 28 februari, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 28 februari, 2020

Vid en tid då många nya uppfinningar i hemlighet håller på att utvecklas, så är det hursomhelst en högst underbar tid att få närvara på Jorden. Bakom allt tumult som äger rum görs stora framsteg vilka kommer att framdriva er snabbare än någonsin till den Nya Tidsåldern. Framsteg sker inom många olika industrier och de är sådana att det blir omöjligt att hemlighålla dem. I själva verket så råder en viss grad av brådska där de behövs, för att få dem introducerade. Fri energi och fritt vatten finns bland dem som ligger högst på listan och det sätt på vilket klimatförändringarna äger rum, så håller människornas behov i vissa områden på att bli överhängande.

Som ett exempel, så har det under en tid varit känt hur man på ett förmånligt sätt konverterar havsvatten till kranvatten och frisläppandet av sådan information skulle säkerställa att det på grund av bristen inte fanns något världsomspännande problem. Fri energi skulle vara ett storslaget tillägg för att säkerställa att människorna blir självförsörjande och kapabla till att på ett eller annat sätt klara sig igenom extrema klimatförändringar. Om ni lägger till mat-replikatorer så skulle människorna bli nästintill helt och hållet självförsörjande. Dessa förändringar är redan på väg att dyka upp och frågan är huruvida de kommer att komma tillräckligt snabbt för att man ska undvika följden av de mer extrema klimatförändringarna.

En del av er kommer att fråga sig varför någon grupp skulle ha makten att förhindra att nya uppfinningar görs tillgängliga för samtliga och det mest sannolika svaret är att Militären inte vill att teknologin ska göras tillgänglig för dem som anses vara deras fiender. Men de flesta uppfinningarna kan användas för fredliga syften och dessa borde inte förnekas befolkningen. De Mörka håller på att minska i antal men kan fortfarande ingripa i det arbete som utförs av alla som har positiva avsikter, men Alliansen är redan alltför mäktig för att kunna stoppas från sina syften att befria världen från de Mörkas ingripanden.

Kära Ni, ni har blivit ombedda att uthärda den förlängda fördröjningen med att göra det möjligt för att få gynnas av vissa uppfinningar som redan används, men tills de som har makten har viljan att ställa människorna i första hand, så kommer ni att vara tvungna att vänta på förändringarna på en nivå som kan påbjuda mänsklighetens framåtskridande. Era utomjordiska vänner står redo att hjälpa er, men är underställda Lagar som förbjuder ingripande i någon annans affärer om inte omständigheterna tillåter det. De förväntar sig emellertid att det inte kommer att ta alltför lång tid förrän de tillåts ta fullständig kontakt med er. Ifall tillräckligt många av er talade om fred och agerade fredligt, så skulle det hjälpa till att införa de förändringar som ni längtar efter.

Vadhelst ni engagerar er i och oberoende av var ni just nu befinner er, var försäkrade om att var och en av er under denna specifika tid befinner sig på rätt ställe. En del kanske inte gillar sina livsupplevelser, men samtliga själar befinner sig var de kan göra de största framstegen vilka kommer att betona deras evolution. För vissa finns det fortfarande gammal karma som måste rensas, så att ni slutligen utan motstånd kan framskrida. Under er nuvarande Tidsperiod kan ny karma, där den behövs, vara ögonblicklig eftersom ni inte längre kan bära den framåt med er. Vissa av er förstår inte karma, men den är helt enkelt ett sätt att lära er av era misstag.

De nya energiernas följdverkningar känns nu överallt och det är värt att notera att de för in en mer avslappnad och fridfull energi som transmuterar de negativa energierna. Så kommer det att fortgå tills en absolut fridfull nivå blir det normala. Vid den tiden kommer Uppstigningen att äga rum, genom den oerhörda ljusblixten från Solen. Många av er kommer att uppstiga i samma ögonblick och märka att ni befinner er på den Nya Jorden. Allt som ni behöver har då tillhandahållits och ni kommer inte att önska er något överhuvudtaget. Ni kommer att bli en högre version av er själva jämte ert högre jag och ni kommer att ha alla de egenskaper som en högre själ har.

Ni får bevittna och ta del av en händelse som endast inträffar i slutet av en fullständig sol-cykel och vi vill påminna er om att Uppstigningen blir unik på så sätt att ni uppstiger med er nuvarande kropp. Era vibrationer kommer att ha höjts innan ’händelsen’, så att ni är väl förberedda för den. Mycket lite eller inget av de gamla sätten kommer att gälla, eftersom ni blir en Galaktisk Varelse med alla de egenskaper som förknippas med denna högre nivå av varande. Nu förstår ni varför det finns så mycket av betydelse som förknippas med Uppstigningen. Ni kommer att ha arbetat hårt för att uppnå de högre nivåerna och det är befogat att ge er stort beröm för er prestation.

Er återstående tid på de nuvarande nivåerna kommer att bli kort men svår, eftersom det finns energier som råder vilka fortfarande behöver rensas ut och vilka kan distrahera er från er målsättning. Vi har flera gånger talat om för er att ni ska vara medvetna om dem, men att ni inte ska låta dem ingripa i er livsplan. Låt er inte involveras i dem, ifall ni inte bär ett karmiskt ansvar att göra det. Men i verkligheten finns det inget att frukta, eftersom ni redan har passerat markören och bevisat att ni är redo att uppstiga. Det återstår fortfarande ett tag innan Eventet äger rum och Plejaderna finns till hands för att hjälpa er. De befinner sig nu inom ert solsystem, men de måste fortfarande visa sig själva. De är besläktade med er familj och ser på er med stort ljus.

I och med att tiden nu framskrider så kommer ni att lägga märke till att uppfinningarna som gynnar er, ökar i snabbare takt och de har effekten av att lyfta ut er från de gamla sätten samt tillförlitligheten till föråldrade metoder. Det blir er introduktion till den Nya Tiden och ett nytt levnadssätt som gör det möjligt för er att följa era önskningar. Hela Galaxen blir er att utforska och ni kommer att få träffa de olika typerna av Varelser som vistas där. Vissa har i själva verket stått i kontakt med Jorden, men endast med syftet att bedriva handelsutbyte. Er plats är faktiskt i Galaxen och ni kommer att bli lättade och glada över att ha en sådan frihet, medan ni lär känna de andra människoliknande varelserna som vistas där. Om inte restriktionerna runtom Jorden fanns, vilka förhindrar direkt kontakt med er, så skulle de redan ha landat på Jorden.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...