Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 3 juli, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 3 juli, 2020

På grund av Coronaviruset sker förändringar i medvetandenivåerna och den allra viktigaste kommer att vara skapandet av möjligheter för människor att reflektera över sin framtid och vad man önskar sig utav livet. Detta sker på alla olika nivåer, av vilka den allra viktigaste är er andliga förståelse, som relaterar till ert dagliga liv och det sätt på vilket ni lever och uppfattar andra människor. Om ni redan accepterar att Allt är Ett och att de antagna uppdelningarna har konstruerats av människor och till stor del grundar sig på hudfärg och religion, så borde det inte förekomma någon uppdelning mellan de olika grupperna. Man måste emellertid ta hänsyn till, samt garantera frihet för varje grupp att utan ingripande utöva sina övertygelser. Den ena gruppen är inte överlägsen någon annan och vardera har en roll att spela, så att deras följare kan utvecklas till en större förståelse om sanningen, vilket i slutändan kommer att leda dem alla tillbaka till Gudomligheten varifrån de härstammar.

Förstå att de olika raserna för länge, länge sedan fördes till Jorden för att finna en gemensam övertygelse som skulle förena dem alla, medan de samtidigt tog vederbörlig hänsyn för de olika stadierna i den andliga utvecklingen som var och en har uppnått. Förstå att samtliga vägar leder tillbaka till Gud, så på en nivå förekommer det ingen skillnad mellan en grupp och en annan. Respektera olikheterna och låt alla utöva sina övertygelser i enlighet med sin förståelse gällande sanningen. Varje grupp skapar sin egen väg till förståelse och uppfyllande och ytterst kommer de att leda tillbaka till Gudomligheten.

Vid olika stadier kommer alla själar att få upplevelser inom de olika grupper, vilket gör deras förståelse så mycket större. Det betyder också att ni undermedvetet kommer att få en större förståelse gällande varandras övertygelser. Låt varje grupp utvecklas i sin egen takt i vetskapen om att samtliga kommer samman såsom Ett. Systemet för andlig tillväxt har under årtusenden prövats och testats och det har visat sig lämpa sig väl för en själs framsteg. Människorna gillar att visa lojalitet gentemot sina övertygelser och tvekar inte att bära sin ”uniform” för att visa den för andra.

Det råder inga tvivel om att Mänskligheten är redo att framskrida till nästa steg i sin evolution och hur mycket lättare det skulle vara ifall man hade en större förståelse om sanningen. Med sina Guider tillhands, ständigt redo att erbjuda hjälp så görs emellertid alla ansträngningar att säkerställa att framstegen upprätthålls. När ni sover och er själ tar sig utanför kroppen kan ni få direkt vägledning och hjälp för den kommande perioden. Ibland måste ni bli ”styrda” för att säkerställa att ni får upplevelser på ett sätt som leder er till situationer som gör det möjligt för er att uppfylla er livsplan som ni samtyckte till innan ni inkarnerade på Jorden.

Vi ska på nytt upprepa att ni aldrig blir lämnade ensamma för att få era upplevelser. Ibland är de obehagliga, men förstå att vad er karma anbelangar så gör ni högst antagligen goda misstag som ni har gjort i ert nuvarande liv, eller i ett tidigare liv. Andlig tillväxt kommer från livsupplevelser som med er kunskap är planerade i förväg, fastän ni kanske inte har något vaket minne av det, så gör ert bästa när ni konfronteras av utmaningar. Försök förstå varför ni har ådragit er behovet av en sådan upplevelse och ni kommer att vara på väg till att säkerställa att ni inte på nytt behöver upprepa det.

Vi har tangerat ämnet tidigare och vi tar återigen upp det, för det är viktigt att ni förstår att ni nödvändigtvis inte på nytt behöver inkarnera med exakt samma själar som tidigare. Under flera liv har ni haft många olika partners och vänner, vilka har valts ut för sin lämplighet gällande er livsplan. Det är mycket komplext, eftersom er familj och era vänner sträcker sig i flera riktningar, men vissa har liten eller inget inflytande på ert liv. Följ er intuition och ni kommer inte att hamna fel, samt följ flödet och låt saker och ting komma till er snarare än att leva ert liv enligt en rigid plan, så märker ni att ni får upplevelser som ni annars inte har förväntat er. Ni kommer att förvånas över hur enkelt och gynnsamt ert liv blir.

Saker och ting arrangeras för att säkerställa att ni gör framsteg i och med varje liv och detta involverar att möta de rätta människorna. Andevärlden tillbringar mycket tid med att arrangera sådana möten som kan äga rum på grund av en annan persons anknytning med er. Det är en rätt stark utmaning att få tajmingen rätt, i synnerhet när ni litar er till en utomstående kontakt. Men Andevärlden har sätt och vägar som ni är omedvetna om för att få saker att hända som ligger i ert intresse. De har också fördelen av att exakt veta vilken er livsplan är och de hjälper er att passa in i den.

Av många anledningar är vägen framöver osäker men i sinom tid kommer den att bli tydlig vad gäller vilken riktning ni färdas i. Om ni har Uppstigningen i sinnet så kommer ni att fortsätta vilja höja era vibrationer för att säkerställa att ni är förberedda för den. Distraktioner kommer att finnas på vägen så var förberedda att bli testade och håll er fullt fokuserade på ert mål. Ni befinner er i kaotiska tider och det är väsentligt att ni håller er till er livsplan, eftersom ni, när ni har nått så här långt, inte vill bli missledda och gå vilse. Efter att ha sagt det är det osannolikt att ni skulle göra så, eftersom ni har nått mycket långt längs er valda livsväg.

Vi är medvetna om att nära vänner nödvändigtvis inte är medvetna om era andliga intressen och ni har rätt att hålla dessa för er själv, om ni naturligtvis inte tillfrågas om dem. Genom att hålla era övertygelser för er själv undviker ni att göra direkta referenser till dem och det är bäst att hjälpa andra när ni får direkta frågor, men berätta då bara vad som har efterfrågats, eftersom alltför mycket information kan vara frånstötande och inte visa sig vara gynnsam.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...