Moder Gaia via Suzanne Lie 20 september, 2015

Moder gaia kategori

Moder Gaia

via Suzanne Lie

20 september, 2015

Gaia talar om sitt ’Elementalernas Kungarike’

Mina lojala Uppstigande Människor!

Jag är er Moder Jord. Medlemmarna i mitt Kungarike med Elementaler är kraftfulla energivarelser, som kontinuerligt hjälper mig att skapa och upprätthålla min fysiska gestalt.

De uttryck som är av den högsta frekvensen i Elementalernas Kungarike, vilka ni känner som Jord, Luft, Eld och Vatten är Elohim, som är skaparna och de som upprätthåller min tredje-dimensionella gestalt.

De som är av Elohim bor i de åttonde till tolfte dimensionerna för att vägleda sina hjälpare i Devornas Kungarike, som genljuder med de femte till åttonde dimensionerna. Devorna erhåller ”det Gudomliga Idealet” av Elohim och överför dessa Gudomliga egenskaper till Elementalernas Kungarike.

Elementalerna bor i den högre fjärde och i den femte dimensionen, för att kunna skapa sig skepnader som kan besöka livsströmmar, vilka bärs av livsformer i de tredje och fjärde dimensionerna i Gaias multi-dimensionella verklighet.

Jag önskar nu fokusera på mina kära Elementaler, som mycket flitigt har arbetat för att hjälpa mina myriader gestalter att transmutera sina valda livsformer till den femte dimensionen. Elementalerna hjälper flitigt mina mänskliga samt mina djur- och växt- Varelser att höja sin genklang från de tredje/fjärde –dimensionella frekvenserna till de fjärde/femte –dimensionella frekvenserna.

Mänskligheten kommer slutligen också att transmutera till sin femte-dimensionella existens. Övergången från det tredje-dimensionella varandet till den fjärde-dimensionella existensen är inte alltför svår, eftersom den främst involverar utvidgandet av det tredje-dimensionella medvetandet till den fjärde-dimensionella auran.

Låt mig påminna er om att jag, Gaia, anser att mina samtliga livsformer är likvärdiga uttryck i mitt förkroppsligande. Därför är mina växter, djur och människor (högre djur) ALLA jämställda i mitt hjärta. Jag vet att mina människor har varit förlorade i illusionen om att deras existens skulle vara mer värd än vad växternas och djurens livsformer är.

Denna missuppfattning har tillåtit De Förlorade att förorsaka stor destruktion för mina växt- och djurbarn, liksom för mina landområden, mitt vatten, min väderlek och min atmosfär. Lyckligtvis minns mina uppstigande människor stegvis att ALLT liv är ETT.

Det är detta minne som låter mina uppstigande människor hjälpa mig med min planetariska Uppstigningsprocess. Olyckligtvis sover fortfarande många av mina Människor och fortsätter att skada mina andra livsformer. Mina Elementaler har hållit på att hela den skada som har åsamkats alla myriader områden på min planetariska kropp, men de kan inte hålla jämna steg med människans destruktiva framfart.

Mina Elementaler hjälper nu också mina uppstigande människor i hopp om att dessa upplysta människor ska kunna hela de destruktiva människorna. Jag låter nu mina Elementaler tala för sig själva. Likt många av mina livsformer bor mina Elementaler i ett Medvetande av Enhet. De enda livsformer som upplever individuella medvetanden är mina människor.

Detta individuella medvetande har varit både en välsignelse och en förbannelse för mänskligheten och för mig. Jag talar för alla medlemmar på min planet och jag säger: ”Tack kära människor för att ni i allt ökande takt återvänder till Medvetandet av Enhet. Jag, er Moder, är mycket stolt över att ni fortfarande bär er ’individuella gnista’, medan ni minns att även omfamna ert expanderande Medvetande av Enhet.

Mina människors individualitet har varit en konsekvens av min intensiva polaritet. Med anledning av att jag håller på att återvända till min femte-dimensionella existens i Medvetandet av Enhet, kommer jag inte längre att tyngas av utmaningen av intensiv separation i verklighetens lägre frekvenser.

Det är emellertid svårt för mitt Deviska Kungarike att behålla sina livsformer i stabilitet när så många negativa tankar, känslor och dominans-koncept fyller min planetariska aura. Mina uppstigande människor minns lyckligtvis den skapande kraften i sina tankar och känslor. De håller också på att lära sig att balansera sina gudomliga egenskaper, som är Visdom, Kraft och Kärlek.

Innan mina Elementaler stiger fram för att kommunicera med er, vill jag därför tacka mina kära människor för att de minns det förvaltarskap som de har gett löfte att ha gällande min kropp. Mina Elementaler som flitigt arbetar för att återföra min existens till mitt femte-dimensionella uttryck, är mycket glada att få samarbeta med de uppstigande människorna.

En sista kommentar till mina uppstigande människor: Var goda och minns att också ni har Elementaler inom era kroppar, som hjälper er i er Uppstigningsprocess. När ni minns att samarbeta med era egna inre Elementaler, så kommer ni att upptäcka att era varelsers transmutation framskrider på ett allt jämnare och mer kärleksfullt sätt.

Mina första Elementaler som ska kommunicera med er är mina Jord-Elementaler, Vättarna.

 

VÄTTARNA, Jord-Elementalerna TALAR:

God Nutid Kära Människor!

Vi säger ”Nutid” för vi upplever enbart NUET, vilket alla Elementaler gör. Det är enbart genom våra människors varseblivning som vi upplever tiden. Vi säger ”våra människor” för vi lever i fullständig Enhet med de mänskliga kroppar genom vilka vi flödar.

Vi, Jord-Elementalerna, är ofta kända för mänskligheten som Vättar. Vi har varit sysselsatta med att ge healing till de ofantliga skador som människorna har förorsakat såväl Gaias kropp, som också sina egna kroppar. Människorna har inte bara tagit in många giftiga substanser i sina kroppar, utan de har även placerat många substanser i Gaias kropp.

Dessa toxiner skadar allt liv i Gaias heliga kropp. Vi kommer inte att gå in på de många sätt på vilka människorna har förgiftat jorden och rubbat den naturliga balansen, för vi är nu här för att tacka er.

Kära uppvaknade och uppstigande människor, vi önskar tacka er för att ni renar många av de personliga och planetariska sår, som är ett resultat av mänsklighetens långa resa genom glömskans mörka nätter. Vi kan omedelbart uppfatta de människor som befinner sig i processen att hela sina personliga kroppar, såväl som Gaias kropp, för de accepterar mer Ljus in i sina uppenbarelser.

De tar in detta Ljus, som trycker upp deras obekväma mörker till ytan, för att helas, för de är redo att rensa sig själva, för att på ett bättre sätt kunna hjälpa till med det planetariska skiftet. Vi Vättar kan lättare transmutera mänsklighetens tredje/fjärde frekvenser tillsammans med den medvetna hjälpen vi får av de uppstigande människorna.

Det är också till stor hjälp för oss när mänskligheten minns att sända sin Villkorslösa Kärlek till våra samhällen i marken, bergen, grottorna och i underjorden. När vi Vättar blir stärkta av mänsklighetens Villkorslösa Kärlek, så kan vi mer fullständigt arbeta tillsammans med människorna, för att rensa ut avfallsbråtet från deras tredje- och lägre fjärde-dimensionella negativitet.

Vår reningsprocess beträffande människorna liknar ansandet av döda blommor på en växt. Våra älskade växter tycker om alla sina egna delar och sprider ut sin livskraft jämnt alltigenom sina Varelser. När människorna ansar bort de döda blommorna, kan energin som en gång användes för healing, gå till ny tillväxt.

På samma sätt är det när vi hjälper människorna att ta in mer Ljus, vi kan också påminna dem om att detta Ljus kommer att avslöja ett eventuellt inre mörker, som vanligen är någon variant av rädsla. Det är till STOR hjälp för oss när människor transmuterar sina negativa tankar, känslor och handlingar så att de inte längre kan skapa astrala sår på Gaias fysiska kropp. När dessa sår skapats, måste vi, Elementalerna, fokusera på att hela dem.

Å andra sidan önskar vi tacka människorna som nu hjälper oss att transmutera de skador som skapades av mänsklighetens glömska och behov av dominans. Orsaken till att mänskligheten blev så destruktiv var att man hade glömt bort sin egen kraft.

Många människor glömde bort att de har skaparkraft, eller kraften att skada, med ”enbart” sina tankar och känslor. Det är denna glömda kraft som vi, Elementalerna, önskar vända oss till. Om ni önskar stanna kvar på Gaia när hon transmuterar till sin femte-dimensionella livsform, så måste ni minnas att er VARJE tanke och er VARJE känsla kommer att manifesteras.

Lyckligtvis finns det en ’tröskelverklighet’ i den Nya Jorden, som fortfarande kommer att vara något fördröjd mellan tankar, känslor och manifestationer. Men till och med i den verkligheten kommer ni INTE att kunna fästa er uppmärksamhet och varseblivning på NÅGON femte-dimensionell matris om ni drabbas av rädsla. När ni drabbas av rädsla faller er genklang tillbaka till den lägre fjärde- och den tredje-dimensionen.

Vi Vättar arbetar till stor del med Gaias Matris, som mycket liknar benen i era mänskliga kroppar. Matrisen skapar och understöder de livsformer och illusioner som finns i Jordens beboeliga 3D-zon på samma sätt som era ben utgör stödet i era Jordiska farkoster.

Om stödsystemet i någon livsform inte är starkt, så kommer hela livsformen att försvagas. Det är underbart och det uppskattas så högt, att många människor utför healingceremonier för sin Moder Jord.

På grund av er vilja att hjälpa oss, så ber vi att ni ska hjälpa oss med att hela Gaias Matris så att hon ska kunna transmutera sin Matris till sitt format i högre frekvenser. Vi är också medvetna om den avsiktliga förstörelsen som de mörka människorna har skapat på Gaias kropp och skadan som har skapats av girigheten för att få alltmer och mer och större, större, större.

Men det är en fråga för er människor att lösa er sinsemellan. Vi vet att massorna håller på att vakna ur sin långa sömn av hjärntvätt och dominans. Varje dag ställer sig fler människor upp för sin rätt att få ha ett lyckligt liv och de tar tillbaka sin kraft.

Under den långa, mörka natt som har pågått under de senaste 12,000 åren, har många människor lidit mycket. Lyckligtvis vaknar ni tillräckligt mycket för att vi kärleksfullt ska kunna påminna er om att ni ska ta ansvar för era egna tankar och känslor. Var goda och kom ihåg att er varenda tanke manifesteras, och er varenda känsla ger liv åt den manifestationen.

Om ni kunde se de många rädslofyllda tankeformer som vi måste ”gallra bort från Gaias kropp”, så skulle ni alla bli mycket generade. Ni är medvetna om att ni lämnar psykiskt avfall på marken, i vattnet och i luften.

När er uppfattningsförmåga utvidgar sig till de högre frekvenserna, kommer ni att bli alltmer medvetna om det fjärde-dimensionella avfall som mänskligheten lämnar i sina kroppars aura, i sina hem, på sina arbetsplatser och på varje plats där de förlorar herraväldet över sitt medvetande och trillar ner i rädsla.

Om ni kallar på oss, så kommer vi att hjälpa er att minnas att NI är skaparna av er egen verklighet. Nu ställer vi frågan till er: ”Vilka tankar har ni haft idag? Vilka känslor har ni upplevt?” Om ni inte vet hur ni ska besvara vår fråga, bara se på hur er dag har förflutit.

Ni skapade denna dag. Om ni vill ha en bättre dag, så VAR mästarna av er egen energi. Var medvetna om att vi i Elementalernas Kungarike tenderar att skapa det som ni tänker och känner. Minns att acceptera och känna kraften i er Visdom och er Kärleks Visdom.

Vi är glada över få att se att några av er börjar transmutera era kolbaserade fordon till kristallinbaserade Ljuskroppar. Var goda och minns att varje människa är ETT med Gaia. Därför är det så att då var och EN av er transmuterar er egen fysiska livsform, så kommer era femte-dimensionella Elementaler att lämna era kroppar via varje utandning som ni gör, för att bli inandad av en annan livsform, antingen en människa, ett djur, en växt eller en tankeform.

Ja, växter och tankeformer andas in. Hur skulle de annars kunna ta emot Ljus? Naturligtvis är deras inandning annorlunda än er. Men vi måste påminna er om att ni ska vänja er vid att livet bär uttryck som är annorlunda än er mänskliga livsform. Det är också så att när er utandning färdas genom er omgivning och in i inandningen hos andra transmuterande människor, så sammanlänkas de människorna med er Essens.

Då, en vacker dag, kommer cirkeln att slutas och ni kommer att känna denna ”Essens av er själva” inom en person som ni aldrig har träffat. Det är på det sättet, genom att ni delar er andning, som er kolbaserade värld kommer att transmutera till en kristallinbaserad värld.

Kom ihåg att vi, människorna och Elementalerna, är ett team som kan jobba som ETT för att få vår planet att stiga upp. Börja genom att känna vår elemental-energi i era kroppar. Se oss i era kroppar, på er mark, i era trädgårdar och under era träd.

Vi är mycket tacksamma för dem av er som skapar healingceremonier och står upp för Gaias rättigheter. Men vi ber er om lite till. Vi ber er att minnas att NI skapade er verklighet med era tankar och känslor.

Om ert medvetande blir mörkt och ängsligt, så blir det mycket extra arbete för oss. Å andra sidan, när ert medvetande fylls av Ljus och Villkorslös Kärlek, så hjälper ni oss mer än ni någonsin kan drömma om.

Vi, Gaias Jord-Elementaler, tackar er i förväg för det som vi VET att ni kommer att göra!

 

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...