Multidimensionalitet via Suzanne Lie, 19 februari

Multidimensionalitet via Suzanne Lie,           februari 19

 

FÖRSTA DIMENSIONENS MEDVETENHET
Första dimensionens medvetenhet är medvetenheten av en punkt. Den medvetenhet som genljuder till denna dimension är mineralriket. Den nuvarande tredimensionella vetenskapen har inte bevisat att mineraler har någon medvetenhet som vi känner till, men healers och shamaner har använt kristaller som helande verktyg under många århundraden.

Människans första dimensionella medvetande är ”omedvetet” om våra fem fysiska sinnen. Dock är den första dimensionen en del av våra kroppar och representerar mineraler, vatten och genetiska koder som är grunden för våra fysiska former. Om vi kunde få tillgång till denna nivå av vårt omedvetna, kan vi få kontakt med hela den fysiska världen via dess mest grundläggande gemensamma nämnare, de individuella molekylerna. Kanske kunde vi även få medveten tillgång till vår egen genetiska kodning.

Jag känner mig själv som på första steget av min medvetenhet. Jag är av den första dimensionen. Jag är en atom av kol, en droppe av vatten, och ett avtryck i en sträng av DNA. Men jag kan inte uppfatta strängen eller andra molekyler av vatten och kol. Jag är bara medveten om min exakta punkt i mitt medvetande. Hur som helst, när jag ser in i mig själv, tycker jag mig se existensen av en annan värld, en värld av elektroner, protoner, atomkärnor, och kvarkar. Jag är porten mellan makrokosmos och mikrokosmos.

 

ANDRA DIMENSIONENS MEDVETENHET

Andra dimensionens medvetenhet är medvetenheten av punkt och linje. Medvetandet som genljuder till denna dimension är biologiskt material såsom växtriket och det lägre djurriket. Medvetandet i denna dimension har inte självinsikt. Dessa varelser/ växter är bara medvetna om sina arters identitet och deras behov av föda, att slåss, och av fortplantning. Deras medvetande bygger på att den starkaste överlever och de lever enbart i medvetenheten här och nu.

Människans andra dimensionella medvetenhet är centrerat i den nedre delen av hjärnan, som styr det autonoma nervsystemet med att reglera och upprätthålla livsuppehållande funktioner. Våra fem fysiska sinnen är till stor del omedvetna om denna del av oss själva, men med träning som biologisk feedback (feedback från kroppsliga reaktioner) och meditationer, kan några medvetenheter styras och uppmärksammas. Yogis är kända för att uppnå tillräcklig medveten kontroll av sina autonoma nervsystem och kan reglera sina hjärtslag och metabolism.

”Primitiva” folk är mycket mer medvetna om denna ”djuriska” del av sin fysiska kropp och har därför medvetet tillgång till sina grundläggande instinkter och en medvetenhet om hur de är en del av en större helhet. Till skillnad från den ”civiliserade” människan, har de alltid haft respekt för allt liv och balansen i naturen.

Jag känner att jag nu expanderar till min andra dimensionella medvetenhet. Min uppgift är enkel. Jag måste överleva. Jag kommer att skydda mig och fortplanta mig i rätt säsong. Jag ser varken framåt eller bakåt, och jag lever bara i nuet. Jag är vad jag är och var jag är. Jag varken planerar eller reflekterar. Jag lever för att existensen av mina arter ska överleva. Om en människas medvetande tar sig in i min kropp, är jag inte medveten om det. Mina uppfattningar är begränsade till vad jag kan äta, använda, slåss, para sig med, eller bilda familj med. Men min ”flock” och jag är en. Våra instinkter vägleder oss, och vi är en del av naturen.

 

TREDJE DIMENSIONENS MEDVETENHET

Tredje dimensionens medvetenhet är medvetenheten av punkt, linje, längd, bredd, höjd och volym. Det primära medvetandet i denna dimension är det högre djurriket och människoriket. Den mänskliga kroppen består av alla delar från de första och andra dimensionella varelserna, vilka är: vatten, mineraler, genetisk kodning och biologiskt innehåll, samt en individuell själ. Det är den individuella själen som skiljer människor från andra representanter från djurriket, som oftast har en gruppsjäl.

Den tredje dimensionen är låst i tid/rum och orsak/verkan-paradigm. Denna dimension är en skolsal där våra Själar befinner sig för att leva i mänskliga fysiska kroppar för att lära sig mer om skapelsen. I den tredje dimension, speglar livet allt som vi försöker förstå. Därför är processen för skapande via våra tankar och känslor nedtrappad, så att vi kan spåra omständigheterna för det vi bär i vårt medvetande.

Den tredje dimensionen är känd som den medvetna världen. Men det finns olika stadier av mänskligt medvetande indelad på ett hierarkiskt sätt, som ofta sammanfaller med vår ålder och fas i livet.

 

FÖRSTA SKEDET I LIVET

I det första skedet, är vi barn, och vi är beroende av andra för vår överlevnad. I detta tillstånd av beroende inser vi inte att vårt medvetande innehåller frön till det liv vi skapar. Vi tror att vi är maktlösa inför vår miljö och är offer för omständigheterna i våra liv. Det är vårt mål att få tillräcklig självkännedom när vi mognat bortom detta barntillstånd, så att vi kan bli självständiga.

 

ANDRA SKEDET I LIVET

I det andra skedet, är vi oberoende. Detta oberoende utvecklas då vi lär oss att vi kan styra våra egna liv. Genom våra val och erfarenheter, får vi förtroende för vår egen förmåga att ta ansvar och vi behåller vårt ansvar eftersom vi respekterar oss själva. Denna respekt är baserad på vår känsla av personlig kraft. Utan en känsla av personlig kraft är vi är fyllda med rädsla som minskar vår möjlighet att ”överleva”.

 

TREDJE SKEDET I LIVET

I det tredje skedet är vi pålitliga. Denna pålitlighet utvecklas när vi får tillräckligt med förtroende och respekt för oss själva, så att vi kan ta ansvar för andra. Genom positiva erfarenheter, har vi lärt oss att vi definitivt kan påverka, inte bara vårt eget liv, utan också andras. På grund av vår vunna självkänsla, känner vi oss övertygade om att vi är pålitliga.

Tyvärr, kommer folk ta ansvar för andra människors liv, medan de fortfarande är i beroendeställning eller när de ännu inte har lärt sig att vara ansvariga för sig själva. Detta åtagande kan skapa generation efter generation av dysfunktionella familjer.

 

EXPANTION AV DEN TREDJE DIMENSIONENS MEDVETENHET

Som människor har vi förmågan att minnas det förflutna och framtiden, och samtidigt vara medvetna om detta. Men en stor del av vårt sanna JAG går vilse i vårt omedvetna sinne. Denna vilsenhet ger oss en känsla av separation från helheten, en rädsla som begränsar vår förmåga att uppnå våra önskningar, och en tro på att vi måste ”arbeta hårt” för att uppnå våra mål.

Samhället i den Tredje dimensionen och ”vetenskap” som syftar till att bevisa att den enda verklighet som existerar, är den vi uppfattar med våra fem fysiska sinnen och som uppmanar oss att tro att våra 3D-uppfattningar ÄR den enda verkligheten. Från detta tillstånd av medvetande, stelnar andens tillstånd och vårt medvetande blir begränsat till vårt ego. Därför är behovet av att utveckla en stark ego-känsla ofta på bekostnad av att förlora vår känsla av gruppidentitet. Denna begränsning är i särklass särskilt dominant i västvärlden, där individuella prestationer och ägodelar ofta blir de viktigaste delarna i våra liv.

Medvetenhet om vårt Andliga Jag kan bara läggas på minnet när vi har utökat vårt medvetande till att omfatta de högre dimensionerna. Då kan vi släppa vårt beroende av andra och läka vår känsla av maktlöshet och utsatthet. Vi blir då oberoende med en ny känsla eftersom vi har insett att vi och vi ensama, skapar vår verklighet. Vi är därmed mer pålitliga än någonsin eftersom vi inte lurar bort oss från våra löften och mål genom våra egna ”omedvetna” självsabotage.

När vi blir mer medvetna om de många aspekterna av våra tidigare glömda själv, expanderar vårt medvetande till att omfatta mer än vårt ego och ännu mer av vår tredimensionella verklighet.

Då vi – Vårt tredimensionella medvetande – expanderar från: Individuellt medvetande TILL ~

Gruppmedvetande TILL ~ Gemenskapsmedvetande TILL ~ Nationellt medvetande TILL ~ Kollektivt medvetandet TILL ~ Planetmedvetande TILL ~ Galaktiskt medvetandet. Då vårt medvetande expanderar, expanderar också vår definition av världen som vi lever i.

Jag expanderar mitt medvetande till nästa steg. Jag är tredimensionell. Jag är medveten om mig själv som en enskild människa, men jag kämpar för överlevnad. Jag måste få mat, husrum, och ha kläder på min kropp. Jag vill hitta en partner och få barn. Finns det något mer? Ja, det finns känslor och tankar. Med mina tankar minns jag mitt förflutna. Mina känslor fyller dessa minnen med glädje, smärta, kärlek eller rädsla. Med mina tankar planerar jag den framtid jag vill ha. Men har jag makt att skapa mitt liv eller är jag ett offer för världen omkring mig?

 

FJÄRDE DIMENSIONENS MEDVETENHET

Fjärde dimensionens medvetenhet är medvetenheten om punkt, längd, bredd, höjd, volym och tid. Den fjärde dimensionen är också känd som Astralplanet, och det primära medvetandet i denna dimension är Astralkroppen, som också är känd som den ”högre människan.” På grund av ett jättekliv in i vibrationerna från tredje till fjärde dimensionen av Astralkroppen, till denna högre vibration som kallas eterisk och den fjärde dimensionella uppfattningen från det förflutna, den nuvarande, och den mer flytande framtiden, samt lagar för förändring av tid och rum.

I den fjärde dimensionen, kan vi återintegreras med vår gruppidentitet utan förlust av vårt personliga ego, eftersom det är den sista vibrationen där fysiska kroppar används för att bibehålla det individuella medvetandet. Men på grund av den flytande formen av tid och rum kommer våra astrala kroppar att ändras av sig självt. Det finns därför enorma kroppsskiftningar. Det är Riket för ”-kroppsskiftning” som mytologin berättar om. En shaman eller en helig person som kan skifta kropp har lärt sig att jorda sina astrala kroppar i den tredje dimensionen så fullständigt att de tillfälligt kan ändra sin tredimensionella kropp.

En stor del av vårt tredimensionella liv existerar även på den fjärde dimensionen i ett format av högre vibration, men vi är inte medvetna om det, eftersom denna verklighet INTE är synkron med vår fysiska tid och rum. Vi kan ha en dröm om en hel livstid och sedan vakna bara för att finna att endast fem minuter av vår fysiska tid har gått. Vår astrala verklighet, liksom våra övriga fysiska inkarnationer, är inte synliga för vårt tredimensionella själv om vi inte kommer ihåg vår Multidimensionella Medvetenhet.

Den fjärde dimensionen är riket som håller medvetenheten om kroppens första och andra dimensionella komponenter, liksom alla våra tidigare erfarenheter av detta liv och alla andra tredimensionella liv. Vi kan utöka vårt tredimensionell medvetande i den fjärde dimensionen genom att skaffa oss medvetenhet om det inre arbetet i våra fysiska kroppar, komma ihåg våra drömmar, och genom intensiva upplevelser av passion, känslor, kreativitet och/ eller andlighet.

Astralplanet är riket av drömliv. När vi ”sover”, är vi är omedvetna i den tredje dimensionen, men medvetna i den fjärde dimensionen. Vår fyrdimensionella Astralkropp har avancerade drömmar, fantasi, psykisk förmåga, intuition, magi och kreativitet. När vi utökar vårt sinne till frekvensen hos den fjärde dimensionen, kan vi uppleva mer och mer av dessa egenskaper i vår nuvarande fysiska form.

Vissa människor har en medfödd anslutning till sitt fjärde dimensionella själv och måste ”arbeta” med att jorda sitt medvetande i en tredimensionell värld, som ofta känns främmande och fientligt. Andra föds utan denna anslutning, och de brukar känna sig mer bekväma och ”hemma” i det tredje dimensionella paradigmet. Dessa människor känner sig ofta avskurna från de högre dimensionella delarna av sig själva, och kan inte ens tro att ett ”högre jag” existerar.

Men vår astralkropp existerar och dess högsta vibrationer är vår Andliga Vägledning. Ungefär som när en person står på en bergstopp och kan observera och styra invånarna i dalen nedanför, kan våra högre astrala själv observera oss, i den tredje dimensionen och ge oss vägledning. Genom den utvidgade insikten om vårt fjärde dimensionella själv kan vi skapa stora förändringar i vår fysiska värld.

Emellertid, den fjärde dimensionen har fortfarande en polarisering av ljus och mörker, och detta rike är inte nödvändigtvis mer kärleksfullt, särskilt på de lägre underplanen. Vid den fjärde dimensionen, skapar tankar och känslor verkligheten mycket snabbare än på den tredje dimensionen, och rädsla kan skapa ondska lika lätt som kärlek kan skapa skönhet och glädje.

 

FJÄRDE DIMENSIONENS UNDERNIVÅER/ PLAN

Det finns olika nivåer/ plan, som ökar i frekvens, som vi kan få tillträde till genom att expandera vårt medvetande. Det nedre Astrala Planet bär osynlig strålning från all rädsla och negativitet som projiceras in i det från det fysiska planet. Det nedre Astrala har varit känt som helvetet, med lidandet ovanför det. Det fjärde dimensionella medvetandet förser det med och utökar de tredimensionella känslorna. Därför kallas det ofta för ”riket av känslor”. Det Lägre Astrala, som innehar den tredje dimensionens negativa känslor, är inte en trevlig upplevelse och man måste bana väg genom det till de högre undernivåerna – som ett Naturväsen/ Fe.

Landet av Feer/ Naturväsen, som vi läser om som barn i våra ”sagor”, existerar faktiskt i mitten av den fjärde dimensionen. Feerna/ Naturväsendena ger oss andrum efter att vi har banat väg genom rädsla och mörker i det Nedre Astrala Planet. Efter att vi har mött Feerna, kan vi resa i vårt fjärde dimensionella medvetande (eller de fjärde dimensionella kropparna) i det Emotionella Planet, även känt som Astralplanet, för att lära oss bli ansvariga för våra känslor. Därifrån kan vi resa upp till det mentala planet, för att lära oss behärskning av våra tankar. I det Kausala Planet, även känt som det Högre Mentala Planet, kan vi lära oss om orsak och verkan av hur våra tankar och känslor skapar vår värld.

En av kartorna (det finns många kartor) av underplanen hos den fjärde dimensionen med de högsta vibrationerna på toppen är:

ORSAK/ANDLIG: läran om lagarna för orsak och verkan och andlig vägledning

MENTAL: läran om herraväldet över våra tankar

ASTRAL/EMOTIONELL: läran om herravälde över känslor

LANDET AV FEER: överlappar känslomässigt, det mentala och kausala planet

LÄGRE ASTRAL: läran om herraväldet över den mörka sidan – d v s rädsla och negativa känslor

ETERISK: samspel mellan tredje och fjärde dimensionen

Den fjärde dimensionen är som en ström som skapar en bro till de högre dimensionerna. Basen av bron är där de fysiska och astrala kropparna överlappar varandra. Detta område är känt som den eteriska kroppen.

Den eteriska kroppen är av en vibration mellan det tredje och fjärde dimensionen. Denna kropp omfattar den fysiska kroppen och sträcker sig bortom den med några tum.

 

FJÄRDE DIMENSIONENS KROPPAR

Vart och ett av underplanen i den fjärde dimensionen har en motsvarande kropp, som genljuder med alla kroppar med högre vibration än den senare.

Den emotionella kroppen, även känd som Astralkroppen, är högre i vibration än de eteriska och fysiska kropparna och sträcker sig bortom dem.

Ovanför de lägre frekvenskropparna är Mentalkroppen, som också är av högre vibration, och sträcker sig bortom den Emotionella Kroppen.

Eftersom Kausalkroppen, återigen ger en ökning av vibrationerna, täcker den över de andra kropparna och sträcker sig utanför Mentalkroppen.

Slutligen finns också den Andliga Kroppen, med ”JAG ÄR-Närvaron”, vilken är den högsta i vibration och sträcker sig bortom alla andra kroppar. JAG ÄR-Närvaron är väktare över Regnbågsbryggan, som växlar över till våra Supermedvetna Sinnen i den femte dimensionen.

Alla kroppar i den fjärde dimensionen existerar över, under, runt och genom den fysiska kroppen, men de kan inte ses av våra fem fysiska sinnen. Om vi kan uppfatta den fjärde dimensionen medvetet, kan vi utöka vår medvetenhet nog mycket för att korsa Regnbågsbryggan till vårt Supermedvetna Sinne i den femte dimensionen.

Vi navigerar oss ut för att resa in i och genom den fjärde dimensionen med våra önskningar, tankar och känslor. En metafor för detta skulle kunna vara att segla på havet. Vi är båten, havet Astralplanet, den plats som vi vill nå är vår önskan, våra tankar är seglet och rodret och vinden är våra känslor.

Om våra känslor är rädda och omtumlande kommer vi att ha en obekväm seglats. Även om vår önskan är att nå högre plan av den fjärde dimensionen, kommer vår personliga obalans att begränsa vårt inträde till det Lägre Astralplanet, där rädsla, vilket är bristen på känslomässig balans, regerar. Om vi vill resa till de högre planen i den fjärde dimensionen måste vi hålla våra tankar harmoniska och våra känslor centrerade i en oändlig balans av kärlek. På detta sätt, så småningom, kan vi uppleva alla plan av den fjärde dimensionen. Då kan vår JAG ÄR-Närvaro leda oss över bron till den femte dimensionen och bortom.

Jag kliver in i fjärde dimensionen. Jag ser min anslutning till hela livet och mina tredje dimensionella själv på steget nedanför mig. Men jag upplever fortfarande mig själv som en individ. Min verklighet är mycket föränderlig nu. Personer och platser förändras snabbt, men jag är medveten om att det är mina tankar och känslor som styr dessa erfarenheter. Mina rädda tankar skapar skrämmande situationer, och mina kärleksfulla tankar ger mig lycka. Om jag följer min rädsla, går jag ner i en värld av plågor och sorg. Men om jag följer kärlek, ser jag en Regnbågsbro av Ljus.

 

FEMTE DIMENSIONENS MEDVETENHET

Femte dimensionens medvetenhet är medvetandet om längd, bredd, höjd, tid och ande. Allt liv i den femte dimensionen bor i Enhetlig Medvetenhet från Anden, men det finns fortfarande en upplevelse av ”JAG” som en enskild medlem i gruppen. Linjär tid och rum binder inte medvetandet här, och det finns ingen illusion av separation eller begränsning. I stället finns det en konstant upplevelse av Enighet med Gud/ Gudinnan/ Allt Som Är.

Det primära medvetandet i denna dimension är androgyna stjärnvarelser, som lever i Ljuskroppar. Dessa Ljuskroppar är ljusbaserade till skillnad från våra kolbaserade fysiska kroppar. Våra Ljuskroppar har medvetenheten om våra lägre själv utan fysiska begränsningar. Dessa varelser har inget behov av smärta för att lära sig sina läxor. Därför behövs inte signalerna och varningarna från den fysiska kroppen. Våra femdimensionella själv har integrerat de lärdomar som deras lägre dimensionella själv lärt sig genom erfarenheter i ”Jordskolan”, och de behöver inte fysiskt lidande för att lära sig.

Alla åtgärder på detta plan är baserade på kärlek, eftersom, precis som ett visset löv inte kan överleva högre vibrationer av en brand, kan fruktan inte överleva högre vibrationer av den femte dimensionen. Om vi skulle uppleva rädsla medan vi är i den femte dimensionen, skulle vår vibration släppa och vårt medvetande skulle omedelbart sänkas till de lägre underplanen i den fjärde dimensionen. Det är bara inom medvetenheten i den femte dimensionen av villkorslös kärlek som vi kan upprätthålla en medveten förbindelse med vår andes SJÄLV.

I den femte dimensionen, upplevelser, skapande och resor, tas fram i harmoni med den Gudomliga Viljan från Gud/ Gudinnan/ Allt Som Är. Varje varelse, plats, situation eller lokalisering som önskas uppenbarar sig omedelbart. Om vi väljer att få upplevelsen av rörelse, känns det som en kombination av flygande och att trampa vatten. Våra Ljuskroppar, liksom våra fyrdimensionella kroppar, är föränderliga och kan enkelt ändra form. Precis som vi kan ändra vår plats eller erfarenhet med vår önskan, kan vi också ändra formen av ”kroppen” som omger vårt medvetande.

Den femte dimensionen är början av uppstigningen. Därför är all medvetenhet där naturligt multidimensionell. Medvetenheten om den fjärde och tredje dimensionen är lika självklar som att titta på våra händer och fötter. Eftersom det inte finns någon känsla av separation, kan vi uppleva våra tre- och fyrdimensionella realiteter i samma ögonblick som vi upplever vår femdimensionella Ljuskropp.

Eftersom det inte finns någon känsla av begränsning, kan vi lätt tro att vi är ”levande” och ”medvetna” inom många olika vibrationshastigheter. Precis som vi i vårt tredimensionella medvetande är medvetna om att vi också är gjorda av mineraler, vatten, genetiska koder, och biologiska komponenter i den första och andra dimensionen, är vårt femdimensionella själv medvetet om att vi också är tre- och fyrdimensionella varelser.

I den femte dimensionen lever vi i Villkorslös Kärlek, Ovillkorlig Förlåtelse och Villkorslös Acceptans. Vi blir inte dömda, skuldbelagda, eller känner negativitet mot de ”lägre” delarna av oss själva som strävar efter att komma ihåg våra ”Högre Jag”. I själva verket tjänar vårt femdimensionella själv som en guide till de lägre aspekterna av vårt medvetande, liksom till andra.

Det finns också underplan i den femte dimensionen, men av kunskap, och därför är det minimalt skrivet om dem. Det är min uppfattning att det finns en tröskel på vilken vi får vänta på vårt Gudomliga Komplement. Vårt Gudomliga Komplement, även känd som vår Tvillingflamma, är av motsatt polaritet till vårt integrerade manliga/kvinnliga androgyna Ljus som togs ifrån oss när vi tog på oss uppdragen i de lägre dimensionerna.

Jag är på steget till den femte dimensionen och ser att det finns många steg framför mig. Jag är medveten om, och förenade med de delar av mig själv på det lägre steget, liksom mina andra femdimensionella realiteter. Kärlek och rädsla, skönhet och fulhet, är bara polariteter av samma koncept. Jag bor i enighet med de manliga och kvinnliga uttrycken av min varelse. Jag har lärt mig att Villkorslös Kärlek, Ovillkorlig Acceptans, och Ovillkorlig Förlåtelse av allt liv och de delar av det liv som jag identifierar som jag själv. Jag har en känsla av personlig identitet inom enheten av Allt Som Är. Mina tankar och känslor manifesteras omedelbart, och min Ljuskropp lever för evigt i NUET.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...