Plejaderna via Sue Lie, 23:e mars, 2017

Plejaderna via Sue Lie, 23:e mars, 2017

 

 

Det femdimensionella Paradigmet av Verkligheten – Plejaderna genom Suzanne Lie

17-03-23

Det femdimensionella Paradigmet av Verkligheten

Plejaderna genom Suzanne Lie

 

Kära, älskade Plejadier,

Jag hör att de Gyllene Varelserna påminner mig om att vi, de uppstigande, närmar oss området som kallas “Vägen som ännu inte tagits.” Eftersom jag är ganska säker på att ni från Plejaderna, kommer att vara de första som landar hos teamet på Jorden, och jag skulle vilja veta mer om denna Väg.

Kära Jordvänner och Familjer,

Vi är glada att svara på vilka frågor som helst som ni ställer till oss. Denna “Väg som ännu inte tagits” har frekvensen av verkligheten som genljuder till den högsta fjärde och den lägsta femdimensionella resonansen.

För att till fullo förbinda er medvetenhet med denna Väg, måste alla inkarnationer, från alla era förkroppsliganden på Gaias Jord, vara i balans mellan positiv och negativ laddning.

Med andra ord, obalans i något av de energifält som ni har placerat på Gaias kropp, under någon av alla era inkarnationer på Gaias Jord, måste balanseras och centreras i “området mitt i mellan” positiva/kärleksfulla och negativa/rädda reaktioner, till den verkligheten ni stiger upp från.

Faktum är, att ALLA reaktioner, emotionella och mentala, måste ansluta med perfekt balans, för att er själs SJÄLV ska kunna hitta den SANNA Centrerade Vägen HEM. Den Centrerade Vägen HEM innehåller hemligheten för transmutation från mörker till ljus, liksom skatten av Ovillkorlig Kärlek.

Gaias styrsystem har varit baserat på Separation, Polariteter av Positivt, Negativt och Tid, men Det Sanna Centret av Enighet och Frihet från det tre-/ fyrdimensionella styrsystemet, är baserat på den tidlösa, enigheten i NU av EN/ETT.

Vi har ofta talat om det NU av EN/ETT. Därför vill vi försöka att använda era tre-/fyrdimensionella ord och känslor, för att förklara en verklighet som enbart grundar sig på NU, som helt och hållet är styrt av det inre femdimensionella EN/ETT.

Vi säger det “femdimensionella EN/ETT”, eftersom det uttrycket är mycket annorlunda jämfört med det tre-/fyrdimensionella en/ett. I den tredje/fjärde dimensionen är “ett” ett nummer, ett adjektiv som beskriver personer, platser, eller saker som är avskilda och INTE är delar av ett kollektiv.

Å andra sidan finns det ett EN/ETT i den femte dimensionen, som representerar enigheten av ALLT Liv som existerar inom “Kollektivet av EN/ETT.” Ordet “en” i den tredje/fjärde dimensionen representerar individens isolering som “en separat varelse, situation, och/eller verklighet.”

Nummer ett, innebär också det första, eller oftast det bästa, i jämförelse med andra. I själva verket är den tredje/fjärde dimension fylld med många upplevelser av “nummer ett”, att vara den enskilt bästa. Å andra sidan, i den femte dimensionen, betyder uttrycket EN/ETT “ALLT” som samlats in i kollektivet av detta “EN/ETT”.

I den femte dimensionen, betyder “ALLT” summan/totalt, men i de tredje och fjärde dimensionerna, betyder “ALLT”: en samling av enskilda personer, platser eller saker. Denna “samling” mäts ofta genom att placera den “bästa” på “toppen” och de “sämre” längst ner.

Därför är “topp”-personer, platser eller saker “bättre än” de personer, platser eller saker som finns i botten av listan, linjen, positionen och/eller prestationerna. Människor som har “nått toppen” i den tre-/fyrdimensionella verkligheten är “bättre än” de som fortfarande “kämpar på botten av skalan.”

Denna “skala” består av en mätning som görs av någon annan beträffande deras effektivitet och/ eller genomförandet av någon given uppgift. Ett exempel på en sådan “skala” skulle kunna vara betygen i en tredimensionell skola. Det högsta betyget är ett A, och den lägsta är ett F..

Ett “A” representerar att personen är bland de “bästa eleverna.” Ett “B” innebär att eleven ansträngt sig, men inte varit “tillräckligt bra” för att få ett “A”. Ett “C” betyder att eleven försökt , men “bara är normal”, ett “D” innebär att eleven ligger lägre än normalt och ett “F” innebär att eleven misslyckats.

En del av de mer moderna skolorna har inte längre denna typ av klassificering, men många skolor har fortfarande detta betygssystem av “bästa till sämsta”. Denna skala av bedömning finns också fortfarande på många jobb, liksom i det dagliga livet.

Faktum är att TV och andra former av “annonsreklam” försöker få er att må DÅLIGT om ni är på botten av deras skala, och att ni kommer att känna er PÅ TOPP om ni är högst upp på deras skala.

Denna form av separerande bedömning inom olika former av hierarkiskt tänkande, är grunden i många företag och utbildningsinstanser. Det är också grunden för era idrottsevenemang, där det finns en vinnare och en förlorare.

I vissa länder, såsom USA, har konkurrensen blivit ett sätt för att få människor att arbeta hårdare och göra bättre ifrån sig. Men vad händer med de som inte vill “göra bättre ifrån sig” för att de inte gillar det, eller tycker det är tråkigt?

De uppfattas ofta inte som “ointresserade.” I stället brukar de anses som “otillräckliga.” Den här typen av “dom” existerar inte i våra femdimensionella samhällen. Inte heller kommer det att vara så i något femdimensionellt samhälle.

Därför utgör skiftet från den tredje/fjärde dimensionen till den femte och bortom, en helt annan paradigm av verkligheten. Tillåt oss först att förklara vad vi menar med uttrycket, ”Paradigm av Verklighet” Ordet “paradigm” betyder: exempel, modell, mönster, standard, arketyp, prototyp, idé, och/eller mall.

En “mall” utgör en modell, guide, original, ursprung. Därför kommer vi nu att tala om “mallen” för den nya, femte dimensionella verkligheten. Naturligtvis är inte den femdimensionella verkligheten ny, eftersom de flesta av de galaktiska samhällena är femdimensionella och bortom.

De flesta av Gaias femdimensionella samhällen som fanns för länge sedan, har glömts, eller förvanskats. Vad hände med Gaias femdimensionella samhällen? De “föll” ner i fjärde, och sedan till de tredimensionella samhällena.

Hur faller ett samhälle? Ett samhälle börjar falla när hörnsten, trosövertygelser, lagar och beteenden i den femte dimensionen, blir befläckade med rädsla. Rädsla är en tre- och lägre fyrdimensionell känsla, som är baserad på att “den starkaste överlever.”.

När ett samhälle är fritt från konkurrens, separation, och den starkaste överlever, förblir det femdimensionellt. Men när separation genom konkurrens, rädsla, och dömande, liksom många andra faktorer till exempel en stor ledares död, då kan ett “toppsamhälle” gå utför.

Om ni tittar på Jordens historia, så kommer ni att om och om igen se, hur stora samhällen faller så småningom. Varför händer det? Varför kan inte ett toppsamhälle fortsätta för evigt?

Svaret är att det finns många femdimensionella toppsamhällen som har fortsatt så långt bort, att ni inte ens kan räkna till det. Men dessa femdimensionella samhällen styrs av helt andra system.

Låt oss titta igen på de tre-/fyrdimensionella styrsystemen, och jämföra dem med våra Galaktiska, femdimensionella styrsystem …

En av de mest eroderade komponenterna i den tredje/fjärde dimensionen, är “tid.” Tre-/fyrdimensionell tid utgör en konstant avslutning varje minut, och ersätts sedan med början av nästa minut. Varje minut är separerad, så är också varje timme, dag, månad och år.

Varje minut, timme, dag, månad och år, är perceptionellt avskild för alla tredimensionella människor. Eftersom varje markör av tid (sekund, minut, timme, etc.) är separerad, blir det en paus mellan den enskilda sekunden, minuten, timmen etc.

Den “pausen” skapar “tid”, där ni kan “ångra er” eller “börja tvivla på ert beslut” eller “bli rädda.” Detta tillfälle för att tvivla på er SJÄLVA, är en central faktor i alla typer av “avbrutna händelser” som ofta benämns som “misslyckanden.”

När ni har “misslyckats”, är det lätt att börja “tvivla” på er själva. Detta tvivel saktar ner den ständigt rörliga dynamiken i det femdimensionella ETT, till separerade, enskilda händelser, fel, till och med framgångar.

Men om framgången bygger på någon form av konkurrens, “Jag är bättre än du” faller hela situationen snabbt ut ur den femte dimensionen, och till den lägre resonansen av den fjärde och den tredje dimensionen.

Inom det femdimensionella NU stöder varenda “en” varandra, eftersom det inte förekommer något sådant som att vara “bättre än”, “sämre än”, vinnare, förlorare eller chefer och anställda.

Alla erfarenheter av högre medvetandetillstånd delas ivrigt med andra, så att det kollektiva EN kan lära sig och växa från alla och envars erfarenheter. Det finns inga sådana känslor som att man måste dela med sig, eftersom alla finns inom ETT av NU.

All ny information färdas därför omedelbart genom hela det femdimensionella samhället eller Rymdskeppet. Med andra ord, alla “får PM:et” som ni säger i 3D.

Var och en, och varje varelse (som kanske kallas sak eller djur”) i 3D-världen, får all information, tankar och känslor från alla andra varelser, i er femdimensionella verklighet inom NU av ETT.

Eftersom alla femdimensionella hjärtan och sinnen är multidimensionella, kan alla ta emot, översätta och dela otaliga meddelanden inom Tidlösheten i den femte dimensionen. NU i Tidlösheten skapar inte någon form av hierarkiska tankar, känslor eller samtal.

I själva verket anser vi oss inte vara “bättre” än våra mänskliga vänner och familjer, som bär jordfarkoster. Den enda skillnaden är att vi bär vår Ljuskropp, när ni besöker vår femdimensionella verklighet och bortom. Men, när vi besöker våra tre-/fyrdimensionella verkligheter, bär vi jordfarkoster.

Den femte dimensionens verklighet är baserad på att “bära en Ljuskropp”, så att vi lättare kan komma in i alla portaler till de högre dimensionella världarna, när vi så önskar.

Vi färdas genom de multidimensionella verkligheterna genom att ändra resonansen i våra multidimensionella farkoster. Resonansfrekvensen i farkosten som vår själs SJÄLV bär, anger frekvensen i verkligheten som vi medvetet uppfattar.

Naturligtvis finns alla multidimensionella verkligheter inom NU av ETT. På samma sätt som när ni “väljer en viss sittplats” för att få den bästa upplevelsen av det som visas på filmduken, väljer vi en speciell resonans/frekvens i våra multidimensionella kroppar för att kunna uppfatta, och engagera oss i speciella verkligheter.

Till exempel, om vi vill uppfatta och delta i en viss händelse i den sjätte dimensionen, då kalibrerar vi vårt medvetande, och därmed våra perceptioner, till den sjätte dimensionen.

Vi kunde välja att “bara titta in i” det sjätte dimensionella uttrycket av vår verklighet, eller så kunde vi “kliva in” i den verkligheten för att uppleva den. Det kan liknas vid om ni skulle gå in i skärmen med filmen på biografen.

Men, vi går inte in i en annan verklighet. Det är mer rätt att säga att vi “sammansmälter med” en annan verklighet. Faktum är att vi, särskilt vi från Plejaderna, ofta sammansmälter med er verklighet. Eftersom vi från Plejaderna ser ut som långa, blonda människor, kan vi behålla vårt eget utseende, när vi rör oss genom er värld.

Och eftersom alla femdimensionella är helt och hållet ETT, med sina medfödda Ljuskroppar, kan vi alla använda vårt sinne, för att skapa det utseende som passar situationen bäst. Vi kan visa oss som lång eller kort, man eller kvinna, människa eller djur.

Vi använder faktiskt våra Multidimensionella Sinnen för att visa “auran” av en viss form. Då, när vi sänker vår resonans till de lägre frekvenserna, antar vår aura utseendet av en tredimensionell kropp.

Men vi bär faktiskt en Multidimensionell Kropp. Därför kan vi projicera vilken frekvens som helst från vår kropp, som vi bedömer är viktig för just den situationen.

Därför kan vi skapa vilken kropp som helst för att matcha alla kulturer vi besöker, eller för den eran vi besöker. Tidsresor genom olika eror i Jordens tidslinje tid är mycket enkelt, eftersom vi “visar tiden” från det femdimensionella NU.

Vi lever i “tidlösheten” av de högre världarna, och kan anpassa vårt medvetande till att hålla sig till en viss frekvens, och tid av verkligheten.

När vi kommer närmare det NU av “tiden” för vår landning, kommer vi att fortsätta att berätta mer om “Det Femdimensionella Paradigmet av Verkligheten.”

Tills det NU, kom ihåg att vi er Galaktiska Familj alltid är med er.

Er Plejadiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

You may also like...