Sharman från Plejaderna via Suzanne Lie 3:e september.

Oneness7sig

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKT

Av Sharman från Plejaderna – via Sue Lie

KAPITEL 22

Ljuspartners med Naturen

Hälsningar. Jag är Befälhavare Sharman som talar till er från Stjärnskeppen. Jag säger
”Stjärnskeppen”, eftersom det är många av oss som nu har en konstant förbindelse med Gaia, i de högre fjärde och femdimensionella versionerna av Hennes verklighet.

Människan har anpassat sig till att tro, eller prejudicerar, att endast de tredimensionella människorna är levande, och allt annat går under kategorin ”natur”, som om den ”mänskliga” kategorin skulle vara viktigare, än den av naturen.

Faktum är att naturen gjorde, och kunde, överleva och frodas mycket bättre innan människan blev ”civiliserad”. I själva verket var icke-civiliserade människor mycket mer i samklang med, och i förbindelse med naturen, än vad som i dag kallas ”den moderna människan.”

Den moderna människan har orsakat förödelse och förstörelse överallt i naturen, som skogen, bergen, djuren, fiskarna, fåglarna, insekterna, såväl som cyklerna av enighet med allt liv. Cykeln av enighet med allt liv, börjar vid födelsen av någon del i naturen, och fortsätter tills hela planeten är inkluderad.

Det är dags nu för mänskligheten att komma ihåg, det de visste som barn, men glömde när de vuxit upp, det att ALLT ÄR LEVANDE. Även de ”saker” som människorna använder i sina dagliga liv, är omgivna av levande auror, från varje varelse som någonsin rört vid dem.

Vet ni att ni lämnar fingeravtryck av ert energifält, på varje sak eller individ som ni rör vid?

Så länge detta faktum ignoreras, kan man bete sig som om den kraften inte finns. Men alla ni har den kraften, och varje människa påverkar er verklighet med en enda tanke, beröring, känsla, eller interaktion. Det är därför människor en gång kallades ”Vårdarna av Landen.”

Tyvärr, i en oroväckande omfattning, ”vårdar” inte mänskligheten landen. Istället förstörde de dem. I själva verket, förstörde mänskligheten också luften, vilket minskar Solens kraft att förvandla er verklighet.

I stället för att förvandla Jorden till en högre frekvens, behövde de stora varelserna av Solen, läka de skador som mänskligheten hade tillfogat Gaia. Mänskligheten har också förorenat vattnet, som är avgörande för att allt liv ska kunna växa till sin starkaste potential, och de behandlade jordelementen som om de vore ”smuts”.

Mänskligheten har skapat så mycket smog att många av Solens högre strålar av ljus, har sållats bort. Dessutom har människorna förgiftat vattnet med avfall från många av de ”saker”, som de skapar.

Men NU är den tiden är slut. NU kommer moder Gaia att bli det hem, som skyddar och bevarar alla sina barn. Men först behöver Gaias barn växa upp till ansvarskännande vuxna.

Nu gryr en ny era. Detta är eran då mänskligheten kommer att lära sig att söka I, i stället för att söka OVANFÖR. De kommer inte längre att ha en osynlig Gud som finns någonstans uppe i himlen, i själva verket, uppe i den himlen, som mänskligheten förorenat, genom att välja profit före ekologi.

Vägen till Gud bestäms inte av fysiska destinationer av upp, över, omkring eller under. Gud finns inom varje människa, även de som fallit ner i, eller tvingats in i mörkret, till exempel barn till Illuminati.

Varje människa är en portal genom vilken ”Himlen” kan manifesteras på Jorden. Men vad är Himlen? Himlen är friheten från de kombinerade egenskaperna av Visdom, Kraft och Kärlek, som arbetar som EN.

Oändlig Visdom, Multidimensionell Kraft och Ovillkorlig Kärlek, är kvaliteter som mänskligheten återvänder till då de åter omfamnar sina femdimensionella och högre uttryck av Oändlig Visdom, Multidimensionell Kraft och Ovillkorlig Kärlek.

”Var hittar jag dessa egenskaper?” Frågar många. Svaret är, att ni hittar dessa egenskaper i er egen jordfarkost, i ert eget Höga Hjärta, som kommer att hjälpa er att ansluta jordfarkostens själv, till er egen fullt uppvaknade Ljuskropp, som finns inom er egen fysiska kropps själv.

”Hur gör jag denna anslutning?” Frågar Du. Svaret är att ni föddes med den anslutningen. Men svårigheter och utmaningar i det tredimensionella livet, gjorde att ni glömde. Ni glömde också för er säkerhet. De som mindes och försökte berätta sanningen hånades ofta, ignorerades, skadades, eller till och med dödades.

Lyckligtvis har de erfarenheterna kommit till ett avslut. När den tredje dimensionen var den primära dimensionen för innevånarna, skapade polariteterna med en så låg frekvens, separation och begränsning, från era egna Högre Själv och från planeten, där era jordfarkoster föddes.

Ni valde att ta en farkost av samma frekvens och element som Jorden, för att hjälpa till med Gaias planetära uppstigning. Många människor talar om sin individuella uppstigning, men alla ni har redan stigit. De ”Multidimensionella ni” bor redan i de högre dimensionerna.

Alla dessa versioner av era Multidimensionella SJÄLV har en form som är i resonans med frekvensen av var och en av dessa dimensioner.

Mänskligheten kom till Jorden om och om igen, för att läka såren som ni lämnat kvar på Gaias Jord, i Hennes luft och vatten, liksom i Hennes länder. För att ni inte hade ”städat era rum.” Ni kan inte ”leka i den femte dimensionen” förrän ni har avslutat cykeln i ert tredimensionella liv.

För att slutföra cykeln i ert tredimensionell liv, uppmanas ni att förvandla alla rester från alla era tre/ fyrdimensionella inkarnationer på jorden. Tyvärr kan ni inte rensa återstoder från inkarnationer, förrän ni är tillräckligt uppväckta i era fysiska kroppar, då ni kan kalla på era medfödda multidimensionella egenskaper.

När ni väl blivit medvetna om era egna multidimensionella egenskaper, kan ni göra det ni lovat att göra för Jorden, innan ni tog er jordfarkost. Tyvärr gick alldeles för många av er vilse, i tjusningen av individualiteten.

Ni glömde att individualitet, inte var något att leka med. Individualitet var, och är, en fokuseringspunkt. Individualitet är ”spetsen på en penna” med vilken ni skriver era individuella påståenden. Individualitet är fokuspunkten av vad ni ser, hör, luktar, känner, och därför uppfattar ni det som er verklighet.

Dock, har varje individ sin egen verklighet, och sina egna individuella erfarenheter av livet, i den tredje dimensionen. När ni lever i ert tredimensionella uttryck av ert SJÄLV, är ni bundna till Jordens tredimensionella Lag om Orsak och Verkan, som styr den frekvensen av Gaias verklighet.

Om ni vill lämna denna frekvens av Gaias multidimensionella planet, måste ni plocka upp era sopor, precis som en vandrare. För att avsluta er tredimensionella erfarenhet, behöver ni samla ihop ert ”skräp”, lägga det i er ryggsäck och lämna Gaia exakt som när ni hittade Henne. I själva verket, kan ni vara snälla och lämna Gaia i bättre skick, än när ni hittade Henne.

Inom detta NU av Gaias uppstigningsprocess, måste ni lämna Gaia i bättre form än hon var när ni anlände i er nuvarande inkarnation. Mycket som med vandraren, så måste ni se till att ni har lagt allt papperskorgen, om ni kan ha glömt att plocka upp något, från någon av era tidigare ”vandringar/inkarnationer”, i den tredje dimensionen.

I själva verket, uppmanas ni att plocka upp allt skräp, som någonsin har lämnats kvar av någon som vid något tillfälle, ”tagit en vandring” i den tredje dimensionen. Ni förstår, den tredimensionella vägen är nu under ombyggnad, och kommer att vara stängd på grund av vägarbete. Endast deltagarna i städningsteamet får komma till Gaia nu.

Anledningen till detta är, att de som fortfarande använder sig av 3D-vanor med ”jag först”, inte kommer att tillåtas komma in till detta ”uppstigningsspel.” Uppstigningsspelet har nått en punkt med ett ”viktigt skifte”, där fokuset är på mörkret och/eller makt över andra, vilket inte längre kommer att tillåtas där.

De som ännu inte har lärt sig att ”energi ut är energi tillbaka” eller ”hur man lever i och delar energifält av ovillkorlig kärlek” kommer att omdirigeras till en annan tre/fyrdimensionell planet.

Gaia är nu ”under ombyggnad” för att bli en femdimensionell planet. Hon accepterar gladeligen själar som vill delta i hennes återuppbyggnad, men kommer INTE att tillåta dem som vill ha ”makt över andra,” i sin födelseplan.

I själva verket, även de som har lämnat sina rester av mörker på Gaia, och vill förvandla den energin, kommer att omdirigeras till den fyrdimensionella frekvensen av Gaia, som kommer att förbli öppen tills ombyggnationen till den femdimensionella Gaia är klar.

Inom den fjärde dimensionella frekvensen av Gaias aura, kommer energi ut att omedelbart returneras som energi tillbaka. Därför, om någons tredimensionella upplevelser inte har slutförts, för att inte ha tagit fullt ansvar för sin ”energi ut”, och sedan omvandlat detta mörker/skräck till ljus/till ovillkorlig kärlek, då kommer de att omdirigeras till en annan tredimensionell planet.

Därför, eftersom det finns mindre och mindre negativ energi kvar på Gaias planetariska kropp, från oansvariga människor, kommer Gaia lättare att kunna förvandlas och återfödas till sin femdimensionella oktav av sitt själv. Dessutom, just Nu är det många Högre Varelser från galaxen, som omger Jorden.

Några av invånarna från dessa Skepp delar sitt medvetande med de väckta människorna, som ofta är tredimensionella uttryck av sina egna Multidimensionella SJÄLV. På grund av den långa ”processen för uppväxt” på Jorden, delar de flesta av dessa Högre Varelser med sig till vuxna, som har expanderat sin medvetenhet, till den högre fjärde eller femte dimensionen.

Men det finns fler och fler barn och ungdomar som har möjlighet att medvetet acceptera och dela informationen, som skickas till dem via deras högre dimensionella uttryck av SJÄLV. Alla dessa människor kan ta emot den högre frekvensen, utan att behöva lämna sin Jordfarkost.

Det är därför som många människor äter bättre, mediterar, tränar och gör allt som är nödvändigt för att höja sin resonans, så att deras högre frekvens av SJÄLV, kan mingla med deras mänskliga kroppar, utan att skada dem.

Precis som att endast den högsta frekvensen av stenar, vilka är kristaller, kan accepteras och användas i de högre dimensionerna av ljus, kan bara era femdimensionella kroppar helt ta emot och använda de högsta frekvenserna av ljus.

Lyckligtvis är era ”Ljuskroppar” inbäddade i er Kundalini, som finns i ryggraden. Om ni är medveten om er inneboende Ljuskropp, och medveten om de gigantiska kristallerna i kärnan hos Gaia, vet ni sannolikt att så fort ni fångat det Högre Ljuset, så kommer ni att dela det med Gaia.

När ni tillåter det Högre Ljuset att komma in i kroppen, omge det då med ovillkorlig kärlek för att skydda era sköra tredimensionella kroppar.


Försäkra er också om att:

– Skicka detta Högre Ljus ner genom era egna latenta interdimensionella Ljuskroppars SJÄLV …
– OCH ner i Gaias Kärna och Hörnstenskristaller, till centrum av Hennes planetkropp.

”Men vad kommer detta att göra med vår egen ömtåliga tredimensionella kropp?” Hör vi att ni frågar. Kom ihåg att det primära operativsystemet för Gaias tredimensionella kropp, är att energin som går ut returneras som energi tillbaka. Därför, när ni erbjuder er att använda er egen fysiska kropp, som en kanal för att det Högre Ljuset ska komma till Gaias kärna, då kommer Ljuset också in er kärna.

Precis som att Gaias kärna är medfött femdimensionell, och NU väntar på att förvandlas till sin femdimensionella Ljusplanet, är era kundalinikärnor medfött femdimensionella, och väntar NU på att förvandlas till era femdimensionella Ljuskroppar.

”Det ni ger kommer tillbaka till er”, är en viktig del i Gaias ”3D-operativsystem av ”Orsak och Verkan”. Därför, när ni ger bort Högre Ljus som ni har samlat i er egen Jordkropp, så återkommer det till er från varje människa, plats, situation eller sak, som ni har skickat det till.

O vilken glädje, när den Stora Skörden av allt Högre Ljus, som ni har fångat och delat med allt liv, återkommer till er. Det finns inom detta NU, ni blir det ni har samlat och delat.

 

Inom detta NU, kommer ni att bli LJUSA!

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...