Plejaderna via Michael Love, 10 april 2021

 

Plejadierna via Michael Love

10 april 2021

Plejadianska Mästarläror – Överföringar från Ljusstyrkor

Inledning:

Ett särskilt Plejadianskt läromeddelande till Nya Jordens Stjärnfrön, för omedelbar utsändning …

Börja överföring …

Stora Ni,

Genom tiderna har Plejadierna fört över enorma mängder kunskap till Jorden och hjälpt mänskligheten i dess utveckling.

All stor visdom och alla stora läror som skrevs ned i uråldriga andliga böcker, kom ursprungligen från Plejadierna.

Ikväll presenterar vi de primära Plejadianska Mästarlärorna som är både djupa men också enkla läror, utformade för att aktivera ert DNA till en högre nivå! Dessa Mästarläror fungerar som gudomlig vägledning till ett förbättrat liv på alla sätt.

Ni kan vara medvetna om några av lärorna här, dock kan en eller flera av dem stå ut och dessa kommer att behandla en specifik sak ni söker vägledning om! De som står ut kommer att vara era DNA-triggers.

Gör en inventering då ni lyssnar på varje lära och gör varje dag det inre arbete och de ritualer som behövs för att kunna integrera dessa sätt av varande in i ert liv. Om ni gör det lovar vi att livet blir fantastiskt och varje ögonblick en stor upplevelse för er.

Varje lära är listad under ett specifikt ämne nedan och är skriven på vanligt språk så att de lätt kan integreras.

Låt oss börja med tid och rum. Den primära premissen för tid-rum är: Den enda tid som existerar i universum är Nu, och det enda rum som existerar i universum är Här! Nu och Här är den enda verkligheten! Ett bra sätt att komma ihåg detta är att sätta ihop orden, Nu-Här, eller Ingenstans (Now-here or Nowhere)!

Många försöker att existera i det förflutna eller i framtiden med sitt medvetande! Vi säger er att om ni försöker existera i någon av dessa icke-tider eller icke-verkligheter, kommer ni att bli splittrade och förlora vital livskraft. Den riktiga andliga övningen för att bemästra tid-rum är att föra hela ert medvetande, er medvetenhet till Här-rum och Nu-tid! Detta kallas närvaro eller att vara närvarande, och det är där det magiska i livet sker. När ni blir närvarande höjs era medvetna nivåer kraftigt. En sak kan bara existera i Nu-tid och Här-rum!

Det för oss till ämnet Existens.

Den Första Principen för Existens är: Medvetande är den primära Existensen.        Den Andra Principen för Existens är: Du är detta medvetande.

Den Tredje Principen för Existens är: Det finns bara ett Medvetande i Universum.

Den Fjärde Principen för Existens är: Medvetande är den enda Verkligheten! (Alla annan uppfattad Existens utanför ert Medvetande är en holografisk projektion av, och beror enbart av, ert Medvetande!)

Kvantfysik är den primära Plejadianska vetenskap som bäst beskriver hur denna 3D projektion eller materialisering fungerar: Den Femte Principen för Existens är: Allting fysiskt i Universum för-existerar endast i potentiell energiform eller vågform!

När medvetande anbringas (medveten observation) kollapsar den potentiella vågformen och projiceras till holografisk fysisk materia! Fysisk holografisk existens kan vara saker, människor, platser, till och med en serie omständigheter. Processen med att kollapsa en vågform sker i vad som kallas nolltid eller verklig tid, så den är absolut omedelbar.

Det är dock bara halva sanningen, därför att den Sjätte Principen för Existens säger: För att något ska kunna existera i den fysiska sfären, måste det upptäckas av ett fysiskt system (fysisk observation, mätning eller upptäckt). En sak i den fysiska världen existerar bara när den interagerar med både medvetande och ett fysiskt detektionssystem (era sinnen). Systemet av medvetande används för att manifestera Existensen och det fysiska detektionssystemet används för att upptäcka Existensen. Båda typerna av observans krävs för existens i 3D.

Den Plejadianska observatören och lite kvant-underligheter: Tänk på det på det här sättet, personerna i rummet bredvid är där bara energimässigt eftersom ni är medvetna om att de är där, men när ni går in i det rummet fysiskt och observerar dem, får ni dem att existera. Det fungerar på samma sätt på hemmaplan som över hela världen! Ni kan vara medvetna om andra platser, men de existerar bokstavligen inte förrän ni är både medvetna om dem och känner dem med era fysiska sinnen. Ju närmare ni lägger ert varande i medvetande och fysiska sinnen i linje med en existens, desto mer verklig blir den!

Tidsresor och interdimensionella resor är lite mer komplext. Vi sade precis att det inte finns något förflutet eller någon framtid så hur kan man resa till dessa icke-tider?

Det enda sanna tid-rummet (Nu och Här) måste vridas på ett illusoriskt sätt, dock är andra uppfattade tider fortfarande Nu och alla andra rum är fortfarande Här, bara i resonans med olika frekvensnivåer (dimensioner). Både tids- och multidimensionellt rymdresande åstadkoms genom att modulera frekvensen för tid-rum och projicera den holografiskt. Även om detta kan göras med en maskin, görs det naturligt med medvetande. När frekvensen för ert medvetande förändras, förändras den externt uppfattade tiden och/eller rummet. Denna uppfattning är bara en fysisk illusion och ni är fortfarande alltid slutligen i Nu-ögonblicket och Här-rummet.

Det är förresten så ni kommer till himlen! Det är inte en plats utan en mycket trevligare version av precis Här och precis Nu! Ni uppnår denna annorlunda uppfattade förändring av tid och rum genom att ändra frekvensen hos ert medvetande!

Plejadiansk Mästarlära om att Manifestera

Stora Ni

Ni förstår att ni manifesterar er uppfattade verklighet i kraft av er vibrationella resonans. Ni vet förstås att man manifesterar sin uppfattade verklighet enligt standard, oavsett om man är medveten eller omedveten om processen! Ni förstår att i detta Universum är det så att lika attraherar lika 100% av tiden, och frekvenser som är i resonans på samma nivå attraheras mot varandra! Ni är sannolikt medvetna om att den huvudsakliga delen av manifestationsprocessen är denna: Genom att helt enkelt observera en sak får man den att existera som uppfattad verklighet (materia/material), och detta är det grundläggande i kvantfysik! I enkla termer, ”Ni skapar det ni ser!” På ett annat sätt kan man säga, det ni ser på existerar! Det är på det här sättet Universum fungerar och det är förutsättningen för all manifesterad verklighet! Fråga er själva vad det är ni ser varje dag i er värld? ”Att se” är ett brett begrepp som också betyder, att fokusera på, att upptäcka, att ge energi till, att tänka på, och att lägga känsla eller energi på! När ni lägger en stark känsla på något, ger ni det enorm kraft att existera i den materiella världen! Känslor är skapelsens raketbränsle! I esoteriska termer kan att observera eller att se också betyda att komma (energetiskt) i linje med eller bli ett med en sak!

Som vi sade i vår lära om existens, ju mer ni är i linje med en sak energetiskt, desto verkligare blir den!

Det primära sättet att manifestera en önskan är att genomsyra ert varande med den, på alla möjliga sätt, då har den inget annat val än att manifestera i er värld!

Låt oss nu gå vidare till Kärlek

Kärlekens Första Princip är: Kärlek är Universums nedärvda primära natur.

Kärlekens Andra Princip är: Kärlek är den högst vibrationella och kraftfullaste energin i Universum.

Kärlekens Tredje Princip är: Ni är denna Kärlek!

Plejadianska läror om Kärlek

De forntida böckerna på Jorden säger att Gud är Kärlek, de säger också att den Högsta Läran i Universum är att älska Gud med hjärta, sinne och själ och sedan älska andra på samma sätt. Man kan undra, exakt vem är denna Gud som vi antas vara så förälskade i?

Låt oss använda några andra läror för att förtydliga detta: Vi sade tidigare att det bara finns ett medvetande i detta Universum och att detta enda medvetande inte är separat från er, eller högre än er, eller en annan varelse än ni. Detta är den primära premissen för alla riktiga andliga läror. Om ni inte börjar med denna premiss, kommer ni säkert att hamna vilse längs vägen.

Den Plejadianska Mästarläraren uttalade dessa sanna ord, ”Jag är Gud”. Om det var allt han sa, då kan vi förstå att han kanske hade ett Gudskomplex! Direkt efter att han gjorde detta häpnadsväckande uttalande till mänskligheten, sa han också, ”Har jag inte sagt att ni alla också är denna samma sak.”

Här är den korrekta läran:

Varje varelse i Universum är Gudskällan  Varje varelse i Universum är ett utflöde från samma enda medvetande som existerar. Varje helgon är Gud och varje syndare är samma Gud. Gud är allt som existerar.

Det är summan av all energi i Universum, som Einstein formulerade.                  Medvetande är allt som existerar.

Medvetande = Gud, det är exakt samma sak med olika etiketter. Allting i Universum är Gud manifesterad.                                                                               Alla varelser är Gud manifesterad som varje

Det finns inget som inte är Gud. Det är omöjligt för något att inte vara detta. En djävul kan arbeta hårt för att inte vara Gud, men det är omöjligt för den att vara något annat. Jag är Gud, du är Gud, hon är Gud och han är samma Gud.

Det finns inte att Gud och en djävul utkämpar en strid om gott mot ont, då detta skulle antyda att det finns två Gudar och det är värre, den onda skulle kanske vinna. Det är inte så. Vi säger också med humor, ”Du är Gud, så kom över det”.

Detta leder till Kärlekens Fjärde Princip, som är: Inse, och var, vem och vad ni i sanning är! Alla andliga adepter kommer till denna stora medvetenhet och verklighet vid slutet av deras resa! Den primära insikt ni kommer till nu, i själva er själs utveckling, är att helt enkelt inse vem och vad ni i sanning är. Detta är det slutliga uppvaknandet och aha-ögonblicket i er uppstigning. Efter att ni insett denna sanna identitet är målet att bara börja vara det.

Om någon frågar, hur kan jag börja vara detta stora? Fråga först, hur skulle Gud eller en högt utvecklad gudomlig varelse vara? Den varelsen skulle kanske vara mer kärleksfull, mer förstående, mer hjälpsam, mer sanningsenlig, och mer rättskaffens än de flesta! Det är något för oss alla att tänka på!

Så, tillbaka till det stora Plejadianska direktivet och läran som säger: Älska Gud med hjärta, sinne och själ först, älska sedan alla andra på samma sätt. I detta är allting uppfyllt!

Den stora varelse ni antas vara förälskad i är ni själva, Stora Ni! Vi menar verkligen inte på något egoistiskt eller arrogant sätt, utan ett naturligt, hälsosamt, själv-respekterande sätt.

Kärlek är en allomfattande sak som täcker mycket mer än bara en relation, den täcker allt i livet.

Lägg märke till att det stora direktivet säger, Älska Gud-Ni först, sedan Gud-Andra, på samma nivå av kärlek. Det säger inte, sätt alla andra först, sedan er själva sist! Det är mycket viktigt att förstå varför och hur detta fungerar:

Först och främst, ni kan inte ta emot en sak ni inte först gett er själva!

Ni kan inte ta emot kärlek på något sätt förrän ni:  Ta time out, var med er själva och börja visa er själva de högsta nivåerna av ovillkorlig kärlek. Vi lovar er att om ni gör det inre arbetet för att åstadkomma detta, kommer den största kärlek i världen att direkt attraheras till er och dyka upp precis framför er på ett magiskt sätt. Det kommer att vara den djupaste nivå av kärlek ni någonsin upplevt från en annan varelse.

Orsaken till att ni måste ta time out och bara vara ensamma är att ni kommer att lära känna er själva mycket närmare. Många är rädda för detta steg, dock, efter ett tag och när känslan av själv-kärlek börjar genomsyra er varelse kommer ni att uppleva den mest underbara och befriande känsla i världen. Försök inte ha en relation medan ni gör detta heliga arbete med er själva och håll allt fokus på er. Vet bara att sann kärlek från andra kommer senare som ert stora pris.

Om ni uppnår en hög nivå av själv-kärlek och hälsosam själv-respekt först, som läran säger, måste universum sända er samma sak från någon annan varelse, det är bara så det fungerar. Det kommer att förvåna er och inte svika er, så ha lite god tro.

Den som kommer till er ut ur ingenting kommer att vara otroligt vacker och attraktiv och kommer verkligen att vara en tvillingflamma. Den varelsen kommer att skänka er en nivå av kärlek som kommer att genomsyra själva er själ.

Det är viktigt att också komma ihåg att denna tvillingflamma är en spegel för er, så han/hon kommer att visa er en sann spegling av er varelse. Ibland tycker vi inte om det vi ser i denna spegel, men var medveten om vad som verkligen sker här. Det kan finnas några få fler områden i vårt liv där vi fortfarande kan visa oss själva högre nivåer av själv-kärlek. Och, när denna djupa kärlek kommer är det viktigt att inte ta bort allt fokus från er själva och lägga det på den. Det resulterar i ett kritiskt fel som kan orsaka er att få börja om i denna själv-kärleksprocess.

Ett Plejadianskt direktiv i området relationer och fokus:

Håll alltid ert fokus på er!                                                                                       Håll inte ert huvudsakliga fokus på den andra personen eller för mycket på någon yttre sak.

Den enkla orsaken till detta är: Vital livskrafts-energi och manifestation följer fokus och observation. Det snabbaste sättet att förstöra en kärleksfull relation är att lägga allt fokus på den andra varelsen. Om ni tänker tillbaka, det är här vi slutar vara oss själva bara för att tillfredsställa den andra varelsen, och, så fort vi gör detta, börjar kärleksenergin skingras och saker börjar o-manifesteras i den relationen! Det är klart att ni vill fokusera på den andra och tid tillsammans, sluta bara inte att älska er själva som ni gjorde innan den relationen manifesterades! Den nivån av själv-kärlek är det enda som attraherade relationen till att börja med.

Så hur visar man sig själv högre nivåer av hälsosam själv-kärlek? Många av de andra lärorna kretsar kring detta så det här är det bästa stället att börja:

Den första premissen för att börja denna otroliga resa till kärlek är att precis nu börja vara 100% sann mot dig själv.

En primär Plejadiansk mästarlära om kärlek är denna: Försök inte behaga andra för det är ett lönlöst försök som bara leder till elände.

Den andra delen av denna lära är: Sluta ta råd och direktiv angående ditt liv från alla andra. Sluta leva det liv någon annan vill att du ska ha. Sluta med det och börja skapa det liv du önskar dig. Det är ditt liv, det angår bara dig, inte någon annan, på något sätt. Vi kommer att behandla detta mer i självständighetsläran nedan. För nu är regeln, var alltid kärleksfull mot dem som vill styra ditt liv, emellertid, säg nej tack, jag gör det på mitt sätt. Ni kommer snabbt att inse att de som verkligen är kärleksfulla mot er kommer att stötta er, inte fördöma er.

Det första ni behöver göra på er resa till kärlek är att besluta er för att göra några allvarliga förändringar i ert liv. Sitt ner på er heliga, stilla plats och börja skriva ner alltihopa.

Ställ dessa frågor till er själva och skapa en plan med svaren.

Vad skulle ni göra annorlunda om ni kunde leva den sorts liv ni verkligen vill?  Vilka andliga saker skulle ni göra?  Vilken typ av uppfyllande och kreativt arbete skulle ni göra?   Den korrekta läran här är att alltid och bara göra vad ni älskar, inte vad ni inte älskar. Vi inser förstås att vi kanske måste göra vissa saker för att komma till nästa steg, det är ok för en kortare tid så länge ni har slutmålet klart för er. Vad skulle ni göra för att ha roligt? Vilken typ av människor skulle ni vilja ha omkring er?

Det är viktigt att veta vad ni inte vill ha, bara som referens, när ni börjar visa er själva högre nivåer av kärlek. Att göra det inre arbetet med att rensa bort alla energier som inte längre är i resonans med er är en viktig del av uppstigningsprocessen.

Förening och Enhet – ett sinne och en samklang: Som vår Plejadianska fysik lär, varje varelse i Universum är samma, manifesterad som varje individ. Vi är förstås alla intrasslade med varandra på den energetiska nivån, och vi är i sanning alla en varelse! Vi är också på samma sätt intrasslade med all materia i Universum.

Det är viktigt på den andliga vägen att inse att andra personer, hela naturen och alla saker är ni, manifesterade i en annan form! När man till fullo inser detta från hjärt-nivån av vetande, börjar man behandla alla varelser och saker med samma kärlek och respekt som man känner för sig själv!

Plejadiansk mästarlära om självständighet.

Som vi sade, ni är de högsta varelserna i hela Universum och det är den slutliga insikten ni kommer till. Det finns ingen annan varelse någonstans som är er auktoritet, eller som kan manipulera eller styra er utan ert medgivande! Hela Universum fungerar under kontrakt och lagar och det finns ett inbyggt botemedel i detta Universum som hindrar någon varelse från att styra eller manipulera er energi utan ert godkännande. Botemedlet är helt enkelt att bestämma att ni inte går med på någon som helst energimanipulation och att det måste upphöra i enlighet med Universell Lag. Om ni inte tror på detta, prova på det! Varje varelse som blir styrd eller manipulerad ger på någon nivå tillåtelse till att det sker! De sätt på vilka man går med på dessa kontrakt är mycket subtila och omedvetna på de flesta nivåer. Det mest uppenbara sättet att säga ja till ett kontrakt är genom att inte säga nej! Säg bara nej på det mest fridfulla och hedervärda sätt ni kan och dessa energier flyttar ur er rymd! Ibland tar det en stund, men de måste gå, de har inget val! Ni måste sätta fasta hälsosamma gränser omkring er varelse och skapa plats när det är nödvändigt! Det kan i förstone verka tokigt eller omöjligt, men så fort ni sätter gränsen, träder mycket verkliga universella krafter in för att tillförsäkra att ni får lättnad och bot, och saker kommer snabbt att utvecklas till er fördel! Att vara självständig är att vara hedervärd, ansvarstagande och att aldrig på något sätt göra skada! Håll ert ord och gör alltid saker rätt!

Plejadiansk lära om hälsa.

Den enda healing som kan ske är naturlig healing. Det inbegriper att vistas i naturen och i naturliga hälsosamma miljöer, att äta mat med naturlig energi, och att leva på naturliga hälsosamma sätt.

Det skiktade mänskliga kroppssystemet är en fantastisk skapelse som kommer med ett fullkomnat healingprogram och är utformat för att hela sig självt på ett naturligt sätt!

En Plejadiansk historia som kommer att hela er. Från Esséernas evangelium om frid.

Några varelser kom till flodbanken och frågade Mästaren, ”Hur kan vi bli helade, för vi är de sjukaste på Jorden”

Han sade då till dem, ”Ni kan inte känna Fadern förrän ni först känner Modern!” ”Vem är Modern, frågade de?” Mästaren sade, ”Modern är Gaia, den naturligt helande Jorden, som upprätthåller själva er varelse! Ni ska bara äta av hennes bord hädanefter och ni kommer att bli helade!”

Sedan sade Mästaren, ”Ni kan inte känna Modern förrän ni känner hennes Änglar!” ”Vilka är dessa hennes Änglar?”, frågade de.

Och han sade, Gaias Änglar är fyra till antalet och de är:

Ängeln av solen                                                                                                          Ängeln av luften                                                                                                           Ängeln av vattnet                                                                                               och Ängeln av leran

De frågade då, ”men hur ska vi bli helade Mästare?”

Han sade, ”tillbringa 7 dagar med Ängeln av solen, 7 dagar med Ängeln av luften,  7 dagar med Ängeln av vattnet  och 7 dagar med Ängeln av leran, då blir ni helade”!

Det är viktigt att säga att efter att man varit i naturen under dagen, sker 90 % av healingprocessen efteråt, under REM-sömn!

Var i naturen, lev naturligt och hälsosamt, gör i ordning en fridfull plats, få lite REM-sömn och bli helad!

Plejadiansk Mästarlära om frekvens och vibration:

Det främsta direktivet angående frekvens och vibration är detta: ”Vibrera alltid högt”! Detta är målet för allt liv!

Här är de saker som höjer er vibration snabbare än någonsin:  Gör det ni älskar, det är hela lagen:

Meditation                                                                                                                    Harmonisk musik tone                                                                                                 Konst/Skapande                                                                                                          Dans/Yoga                                                                                                                   Vara i naturen

Ha kristaller nära ert aurafält, företrädesvis monatomiska kristallförstärkare

Äta mat med naturlig energi

Lära helig uråldrig kunskap

Vi säger, hela syftet med livet är att ha roligt och vi kan inte tänka oss något bättre att säga er än dessa ord!   Njut till fullo av varenda nu-ögonblick i livet!  Lev och älska med varje uns av er varelse, för det finns inget annat syfte!

Ni kom till Jorden för att få denna upplevelse, så upplever ni verkligen det ni önskar?  Om inte nu, när skulle det vara lämplig tid att börja? Att göra saker ni tycker om och som får er att må bra, får varje partikel, i varje cell av er varelse att snurra fortare än ljusets hastighet! Detta är den uppstigning vi talar om och vägen till de högre, lättare sfärerna av ljus!

Stora Ni,

Tack för det andliga arbete ni gör och för att ni kom till Jorden för att hjälpa till vid den här tiden!

Gör ert inre arbete varje dag för att integrera de läror vi presenterat här, och ni kommer snart att se er själva gå i gudomliga sfärer, där ärkeänglar håller till!

Känn er fria att dela det ni lärt er längs vägen på er personliga andliga resa!

Gudomliga Välsignelser och Lycka Till,

Michael och Plejadierna

Speciellt tack och erkännande till Jordalliansen, Atla-Ra, Det Stora Vita Brödraskapet, Det Vita Draksällskapet, Plejadianska kodnamnet: Cobra, Jordens väktare och Alliansen av Sfär-Varelser.

Introduction


MONATOMIC ANDARA CRYSTALS

Home


EARTH CRYSTAL SHOP

Home

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...