Projektförslag: Create Excellence, 15 september, 2017

En lokal plattform för flexibel förändring

CREATE: Excellence

Målgrupp: 

Ungdomar som av egen kraft inte kommit ut i arbetslivet

Syfte

– Ge ungdomar i behov av stöd hjälp att hitta sin egen väg ut i livet , studier och arbetslivet. Berika företagandet med innovativa ideer

– ​Bidra till ett effektivt utnyttjande av samhällets gemensamma resurser

– ​Bygga en plattform som en framtidsmodell för lokalt samarbete och resursanvändning ett engagerat och initiativrikt lokalsamhälle

Vi bildar den genom ett gemensamt utväcklingsarbete för ungdomar 16-29 år.

Metod:​Fläta unika lösningar för varje enskild ungdom enligt en nyskapad processform CREATE. Tillåta och lyckas med att låta resurser från flera aktörer samarbeta ( civil- offentliga resurser) Intensivt arbete med 10 – 12 ungdomar i grupp under 1,5 års tid (tot 30-40 unga)

 

Vår lösning: En lokal plattform för flexibla stödinsatser

Syfte

Syftet med vårt projekt är att bygga, driva samt sprida en plattform för flexibla stödinsatser, där enskilda individer kan få hjälp, och där lokalsamhället, dess invånare, föreningar och näringsidkare både bidrar och berikas av det arbete som bedrivs.

Vi vill skapa en verksamhet, som fokuserar på att utveckla individens inneboende drivkraft. Kärnpunkten är att identifiera och tillgodose de behov som blockerar den enskilda individens möjlighet till utveckling genom att tillhandahålla de resurser som därtill krävs. Resultatet blir att vi skapar självständiga och självgående individer med ansvar för sin egen hälsa, livsval och yrkesliv.

Genom vår plattform för flexibla stödinsatser kan vi arbeta med hållbar förändring hos individer, och genom att möta unga kan vi hjälpa till i ett relativt tidigt skede innan problem hunnit växa sig till en livstids storlek.

Mål

■ att 75% av dessa ungdomar efter genomgången process skall vara självgående och vara i

■ att vi skapar en tydlig lokal förankring inom näringsliv och bygd, som underlättar samarbeten mellan civilsamhälle, offentlig verksamhet och näringsliv för de unga. Där minst tre föreningar, tre företag en samhällsaktör, samarbetar med varandra och de unga för att stödja deras väg till en bärkraftig livssituation.

■ att 100% av ungdomarna lyckas med positiva beteendeförändringar utifrån skattningar gjorda både före och efter genomfört program.

■ att det lokala näringslivet får upp ögonen för dessa ungdomars unika förmågor och idéer samt att minst fyra ungdomar per grupp skall erbjudas anställning hos lokal näringsidkare.

■ att vi ordnar med en långsiktigt hållbar ekonomisk finansiering för framtiden.

Fortlevnad:

Ja! Vi ser ett stort behov av att skapa en plattform, där civilsamhällets ideella resurser stärker våra gemensamma välfärdsinstitutioners arbete. Detta måste per definition göras lokalt – och vi vill börja där vi lever och verkar. Vi vill bygga och använda den plattform som idag saknas, och därefter sprida vårt arbete vidare till andra.

Plattformsbygge: Aktivera lokalsamhället, tillgängliggöra gemensamma resurser

Utåtriktat arbete: Spridning av metodik och resultat, deltagande i samhällsdebatten.

Sökand part är en ekonomisk förening, EBM, som verkar för lokal utveckling på landsbygden och skärgården i Södertälje kommun.

Kontaktperson: 

Birgitta Madeleine Söderström , tel +46 738461932

Du gillar kanske också...