Rachelle från Plejaderna, 10 juli

Rachelle från Plejadernas stjärnsystem

10 juli, 2015

Kanal: MaryAnn Rada

 

Vi är med er nu och jag talar till er under beskyddet av Federationen av Ljus. Jag heter Rachelle och jag härstammar från Plejaderna, från stjärnan Taygeta, mitt planetariska ursprung heter Temmer. Jag är besläktad med de andra från Plejaderna som talar med er genom denna informationskälla, som vi inbjuder er till att utforska lite djupare. Idag lägger jag till min röst för att förmedla lite information till er, som är viktig för er fortsatta väg. . . och förhoppningsvis med den några insikter, som ni kan ta i praktiskt bruk när ni rör er framåt som ett folk som har tagit beslut, vilka kommer att leda er i vissa riktningar. Det är nu viktigt att tala om för er att ni inte har haft all den information som ni skulle behöva för att kunna fatta era beslut med sakkännedom, så det sätt på vilket ni har framskridit har inte varit så smidigt eller logiskt, gällande den större bilden som ni nu är på väg att träda in i.

Som ett folk har ni fortfarande framför er många beslut att fatta, så det är bra för er att ha ytterligare information än vad ni i det förflutna har haft tillgång till. Jag är här för att rätta till detta så gott jag kan, med reservationen att jag inte kan ge er så mycket av den information som det är meningen att ni själva skall upptäcka. Det är viktigt att ni själva kommer på vissa saker så att ni kan äga dem och inte få dem berättade för er från en källa utifrån. Ni är jämbördiga med oss vad gäller mänskligheten på andra sidan enligt den galaktiska uppfattningen av vad en människa är. Det finns många civilisationer i galaxen och utanför galaxen på andra platser i universum, vilka är mänskliga till sin form och är av civilisationens basis. Ni är jämställda med dem. Vi har observerat hur ni har kämpat under den mörka ignoransens täcke, som har lagts över er så att ni inte kan se allt ljus som finns tillgängligt för er och er syn har blivit suddig, era ögon har vant sig vid skuggorna. Tiden har nu kommit då täcket skall ryckas bort från er och mycket snart kommer en mycket ljus morgon att gry. Så det är bra för er att vara förberedda på vad som kommer att ske.

När de inflytanden utifrån som har installerat sig i er värld . . . och vi måste säga att det inte har skett utan er vetskap eller utan era välkommen-dörrmattor, som de har kommit till er. De är här för att de har funnit ett näste och orsaken till att de har funnit ett näste, är att en brytpunkt för länge sedan inträffade i er historia, då ni var oförmögna att stå emot invasionen av idéer och förfaranden som till slut skulle komma att förstöra grunden för det som hade byggts upp som er civilisation och er teknologi.

Er kunskap har blivit splittrad och er teknologi har blivit sänkt under de gömställen som hade planerats för att hålla er utanför kunskapsgemenskapen, så att säga. Ni hör hemma i kunskapsgemenskapen och de som har undanhållit denna information kan inte längre behålla den för sig själva utan att bli rätt så generade över hela situationen, som har skapats under den tid som omfattar er civilisations utveckling, sådan som den nu är känd för er.

Ni har minnesbilder av civilisationer som existerade före denna och de är för er ämnen till legender och mytologi. Ni hittade inte på dessa och inte heller forntida grottmänniskor hittade på dessa historier. De är minnen från en tid när ni befann er ibland och samverkade med varandra på ett sätt som var mycket högt utvecklat och ni kommunicerade med andra mänskliga civilisationer utanför er planetariska sfär. Detta är normalt. Detta är det sätt på vilket människor interagerar med varandra inom denna galax.

Ni har befunnit er utanför gemenskapen under en rätt lång tid och vi väntar på den period, som så att säga skall avsluta er karantän, och vi välkomnar er som jämbördiga med oss. Vi är inte bättre än ni; vi har endast haft förmågan att se vad som pågått medan ni inte har det.

Aningarna som de som har varit klarsynta har delgivit, samt de aningar som profeter har delat med sig av, är mycket betydelsefulla för er att förstå. Det finns några som är kristallklara och det finns de som uppenbarligen har förvillats av lögner och misstolkningar. Detta har tillåtits ske för att ni har gått med på det. Kraften som ni som ett folk innehar, är sådan att ni kan slita bort täcket av ignorans som har lagts över er och med det följer ett stort ansvar.

Är ni redo för detta? För det är något som är mycket verkligt och det kommer att ändra på allt som ni förstår om er själva. Det kommer att bli en chock om ni inte är förberedda på det. Så vi frågar: Är ni redo att förstå exakt varifrån ni kommer och vilka ni är, vart ni är på väg och varför ni är här, där ni just nu befinner er? Vi skulle vilja dela det med er på andra ställen och vid andra tidpunkter och vi skulle önska att ni under tiden funderar på dessa saker.

Jag talar till er från det planetariska Förbundet av Ljus, som härstammar från Temmer och vi har haft en lång, lång förbindelse med er planet. Detta är inte vår planet; vi har själva snarare varit vänner med er planet, som planet. Vår civilisation och er civilisation har många, många likheter och i grunden är vi rätt lika jämfört med varandra. Vårt blod är faktiskt rätt så likt och det har förekommit blandning av blod och sålunda har DNA:t behållit en kristallin likhet mellan de två raserna, kan man säga. Det är sant att vi är av en och samma ras, men jag talar här om att den mänskliga rasen på Jorden och den mänskliga rasen på Tammer har vissa likheter och gemensamma rötter.

Det finns många civilisationer på er planet som har likheter med civilisationer utanför er planet och dessa är djupgående. De är mycket verkliga och de håller på att vakna upp trots den mycket stränga och direkta metod med vilken era infiltratörer i er sociala struktur har försökt få er att avstå från er makt, genom metoder som att ingripa med läkemedel och andra sätt att genom kemikalisk bedövning hämma er medfödda förmåga att yttra sig för er i ert medvetande. Vad jag menar är att generationer av era människor systematiskt har blivit förgiftade, antingen fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt eller på något annat sätt genom separation, uppdelning, förtryck eller trauma.

Det måste bli ett slut på dessa skeenden. Det måste bli ett slut, för tiden har kommit för ert folks inträde – återinträde – till mänsklighetens nätverk, där ni naturligt hör hemma. Det finns inget tvivel om den saken och det finns inget sätt att undvika detta, oberoende av vad som händer med dem som skulle vilja ha det på ett annat sätt och som skulle vilja fortsätta kontrollera befolkningen för sina egna syften. Deras syften är inte tillräckligt goda för er för att ni totalt skulle nedmontera det som återstår av er civilisation och överlämna det till dem. Ni vinner ingenting på det, förstår ni, och vid den punkt där ni nu befinner er har ni mycket lite att förlora när ni säger det.

Nåväl, vi kommer att återkomma till denna informationskälla och vi skall dela med oss lite mer. Var goda och fundera nu på dessa saker och tala med varandra och utforska dessa meddelanden ytterligare, de som vi tidigare har delat med oss till er. Eftersom jag är en ny röst som har lagts till informationssymfonin, som ni har fått från Federationen av Ljus, försäkrar jag er att jag är rätt inbegripen i vad de har sagt gällande alla områden.

Mitt mål och min avsikt är att dela med er det som har diskuterats och till en stor del mottagits av oss från andra källor utanför Federationen av Ljus och som vi är förbundna med och som befinner sig på en ännu högre nivå av informationsinsamlande än där vi ens är. Man kan säga att detta är av en andlig natur men i verkligheten är det rätt så fysiskt inom den dimensionella matris det existerar, även om det är något som befinner sig helt utanför den mycket begränsade 3-dimensionella matris inom vilken ni rätt länge har verkat ifrån. Så förstå att den information som vi ger er härstammar från en fysiskt mycket förfinad existens och den är fullständigt naturlig och mycket enkel till sin form, så den har lätt att kommunicera med stor kraft och precision om saker som är av vikt och innebörd gällande sanningen om vart ni är på väg.

Om ni förstår vad jag menar, så hoppas jag att ni önskar återkomma och höra lite mer om vad jag har att säga i kommande meddelanden. Jag hoppas att ni alla är redo att stiga ombord på ett större äventyr än vad ni skulle ha kunnat föreställa er och jag ber er att hålla lite ljus i er ficka för att kunna dela med er till varandra när ni ser att någon kan ha förlagt sitt. På det sättet kan ni alla bära lite ljus och ha något att kasta på mörkret när det visar sig för er. Ok, vi säger adjö till er idag och önskar er stor frid, och håll i ert hjärta den kärlek som är kännetecknet för det som kallas att vara människa och dela med er till andra som kan ha glömt vad det innebär. Med stor kärlek avslutar jag nu och återkommer en annan gång. Detta är Rachelle från Federationen av Ljus.

Adjö.

 

Posted on Know More Earth, http://knowmoreearth.wordpress.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...