Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 29 december 2021

 

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira

29 december 2021

Mysteriet med en Ny Skapelse – Fält och Energi som organiseras på Nya Sätt

 

Ni Gudomliga –

Det planetära fältet är nu annorlunda. Det kan kännas som att ert eget fält är annorlunda, då märker ni det. Detta är också sant eftersom det planetära fältet och ert eget är förenade. Jorden öppnar upp för mycket högre frekvenser och energier som är organiserade på nya sätt. Det är en ny begynnelse.

Ljuset inom er expanderar då väldigheten av er varelse stiger inom er, sprider ut sig och blir ni, när ni tillåter detta.

Ni tillåter detta att ske glatt och villigt varje gång ni minns sanningen om er varelse, varje gång ni tillåter er att flöda utan hämningar, utan istället med lätthet och nåd, och då ni inbjuder den Enhet som ska använda er. Varje stund ni erkänner och gör anspråk på sanningen om Enhet för ni detta evolutionära momentum framåt. När ni gör anspråk på er inneboende tillhörighet till denna Enhet, höjer ni er till det högsta möjliga tillståndet av varande. När ni öppnar upp till vad ni vet är er Källa och låter Ljuset flöda till uttryck, varande den ni verkligen är, blir världen ny.

Ljuset inom er organiseras nu på nya sätt. Det beror på kollektivt användande av vilja. Det har gjorts val som nu omformar verkligheten i grunden. Ni kan föreställa er detta som att ta bort lagret av historia, eller övertygelser, som skapade en grund för illusionen – grunden för separation. Sanningen är dock att den underliggande sanningen redan finns närvarande, och det är fråga om ert varandetillstånd – vad ni är tillgängliga för, vad ni är i resonans med och vad ni ser i er själva och andra.

Nya mallar för Livet bortom separation börjar stiga upp i ert eget fält. Ni utvecklas gradvis, organiseras om och förändras.

Många av er är öppna för detta, det vet vi, och vi tackar er för villigheten att utvecklas medvetet. Detta är en stor gåva till den större världen och för in nåd i denna dynamiska period av förändring. För, då ni görs nya, organiserade på nya sätt och också uttrycker er med en känsla av att veta er egen tillhörighet, en känsla av Enhet med Allt Liv, då passar historia och övertygelser sprungna ur föreställningar och tankar om separation, inte längre. Och när de inte längre passar ert fundamentala energifält, kommer ni att upptäcka GLÄDJE på ett mycket expanderat sätt. Ett sätt som är rent och tydligt och sant.

Det här är vad vi vet om det: ni kommer aldrig att bli densamma igen. Ni kommer aldrig att återigen växa i rädsla. Rädsla är inte den fokussfär ni väljer att vara i linje med och uppleva Livet som människa genom. Gudomlig Enhet, Livets Förening, Allas Enhet återinförs.

Livet går mot större och större återföreningar av medvetande, då den Enda blir ni. Då det Kristnade Självet blir ni. Då det Gudomliga Vetandet, Sanningen om ert Varande, reser sig här.

Och då detta sker kommer ni att märka att ni känner Enheten på ett helt annat sätt. Det kan vara svårt att föreställa sig detta, det vet vi. Men vi kan säga er att ni kommer att veta när det händer. Ni kanske inte märker det först, för det har i sanning redan börjat. Men ni kommer att göra det, det vet vi, och hitta ert eget sätt att känna skillnaden i strukturen för ert varande, formen och fältet av er närvaro, då det nya tar över och mallen för Förening blir ni. Ni kommer, om ni så vill, att medvetet börja känna er expanderade sanning som förkroppsligad erfarenhet, och detta tar stegvis tag i er då ni inser och öppnar för fullheten i er varelse och världen, låter er själva flöda och släppa taget. Detta är våra ord om hur ni kan välja att delta, men var och en är vägledd, och i eget vetande, inifrån. Det finns intelligens inom er, och Enheten gör allt den kan för att till fullo vakna upp och bekräfta sig här, i Allt Liv och Allt Som Är. Detta driv öppnar sig och flödar och viljan i det kommer att utföras.

Detta är den evolutionära befallningen nu och den har kollektivt omfamnats av mänsklighetens själ, arvet av ljus som är Enhet i er art. Och med detta val blir det nya framsagt, då de med ögon att se med ser världen, och Enheten blir återinförd, återtagen, åter-framställd och den rena och tydliga sanningen om Livet blir känd som verklig. Det Gudomliga Flödet gör återanspråk på allt som är Liv, till Livet.

Mer än någon annan gång tidigare kan er närvaro vara en källa till glädje och klarhet, och era inre förbindelser är de medel genom vilka allt ni behöver kommer till er. Gå dit ofta. Drick djupt av denna inre ström och låt er bli inspirerade, eller dragna, eller till och med bara då den mjuka tanken kommer upp … att uttrycka er på det sätt ni föreställer er skulle skänka er glädje och njutning. Den sanna vägen, den autentiska vägen, kommer att hävda sig om ni är ömma och öppna och lyssnar på ert uppriktiga och vetande hjärta.

Den Verkliga Ni är Oändligt Ljus, och vill vara här nu, fullt ut! Och uttrycka sig som och genom er! Själva Livets Fullhet vet hur detta ska göras, hur det ska navigeras härifrån till dit och genom allt som ligger längs denna väg. Öppnar upp allt som behöver öppnas upp. Släpper allt som måste släppas. Så att ni kan vara del av att skapa och förverkliga en ny mall för Skapande, en Ny Skapelse, här, på Jorden, för allt Liv att beskåda.

Ta er tid nu. Och återigen, när ni tänker på det, gör plats för er inre förbindelse, för att hedra heligheten i ert eget uttryck, för att känna in ert djupaste vetande om dessa förändringar och er väg till resonans med ert sanna själv. Det inre ljuset vet. Det är enkelt att veta vad som känns rätt nu. Lyssna på er kropp! Lyssna på er inre känsla av Själv.

Det planetära fältet kan leda er och er egen kropp består av Livet på denna uppstigande planet! Så den ger ledtrådar och kan visa vägen. Det finns tillräcklig förbindelse och vägledning för er. Också nu. När världen till synes befinner sig i sitt värsta tillstånd någonsin, växer ljuset inom och den Nya Skapelsen tar form. Ni kan känna er väg till harmoni och Enhet med Livet! Precis nu.

Detta är inte bara ord, orden är ett uttryck för de nya fälten och formerna, som förs upp i Enhet och varande genom Gudomligt Skapande och Avsikt.

Såningen av nya frön har lett till ny tillväxt och nya utvecklande strömmar av ljus som är bortom allt som funnits förut. Bortom rädsla. Bortom illusionen om separation. Enhet Är Allt. Livet Är Ett Allt. Allting är Levande och trots hur allt förefaller vara, går det som Ett in i en ny framtid av oändligt och evigt Ljus som känns här. Och genom hela Skapelsen.

Detta är den stora Nya Gryningen i dess tidiga timmar. Erkänn dess härlighet! Håll den nära ert hjärta och njut av löftet och upplevelsen av att på nytt göra om en värld.

Det är vackert att delta i det kommande ljuset med er! Vi älskar er väldigt mycket! Vi är klara.

Vi är Rådet av Strålande Ljus, genom Ailia.

Vi önskar er en mycket vacker upplevelse i utvecklingen av denna Nya Skapelse. Åkalla nåd närhelst ni kommer att tänka på det.

Och vet att vi är med er. Som Någon Som Önskar Er GLÄDJE!

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...