Saint Germain via Natalie Glasson, 29 maj 2020

Saint Germain via Natalie Glasson, 29 maj 2020

 

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Saint Germain

Audiolänk: https://youtu.be/4zFEEyvSfU0
Syntesen av det Fysiska och det Andliga av Saint Germain

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Fokusera på ert centrum och vet att ni är balanserade och anslutna till Skaparens sanning. Avsätt en stund för kontemplation och ta emot mina frågor.

Inom vilket område i ert liv sker er andliga uppstigning, ert uppvaknande och ert bemästrande?

Stiger ni upp genom er fysiska verklighet och upplevelser, agerar ni i världen omkring er?

Har världens händelser något samband med världens och mänsklighetens uppstigning?

Sker uppstigningen endast under meditation och inre reflektion?

Kan ni stiga upp genom fysiska handlingar?

Vad är uppstigning då vi talar om världen och alla varelser som bor på Moder Jord?

Existerar de fysiska och andliga planen i harmoni som ett och samma?

Är ni ansvariga för världens händelser och finns det något sätt ni kan hjälpa till?

Dessa åtta frågor, tror Jag, Saint Germain, är viktiga att fundera över och ställa till er själva, vid denna tid med enorma fysiska utmaningar och förändringar på Jorden, och intensiv andlig omvandling inom alla varelser.

Varför Är Det Fördelaktigt att Ställa Dessa Frågor till er Själva ?

Jag, Saint Germain, tror att det finns en splittring/separation mellan den fysiska verkligheten och den andliga uppstigningen, särskilt i sinnet hos många. Många upplever det som om den andliga uppstigningen, bemästringen, uppvaknandet till kärlek och skaparens sanning, endast sker inom deras fysiska varelser. De tror att deras yttre verklighet, agerande, upplevelse och tillståndet i världen, inte har något att göra med deras andliga uppvaknande. Många ser den fysiska verkligheten som en börda de är tvungna att navigera igenom, och som en distraktion från deras verkliga passion av att utveckla sin väg till uppstigning. Sambandet mellan den fysiska verkligheten och de andliga förändringarna som sker inom varje varelse, har ännu inte helt anammats som verklig och meningsfull hos många. Till och med världens utmaningar och situationer orsakas av en kollektiv andlig förändring, och den gudomliga plan som utvecklas.

Varför Måste det Finnas Syntes mellan De Fysiska och Andliga Planen?

För att skapa nödvändiga förändringar och skiften i världen och i er verklighet, finns det ett behov av att förstå det som sker med klarsynthet och ett expanderat sinne. När ni ser er fysiska verklighet genom egot eller de egna begränsningarna, så kanske ni känner igen vad som händer i världen, men förstår inte orsaken eller syftet med det. När ni ser världen runt er och er verklighet genom hjärtat, från ett kärleksfullt, medkännande och balanserat utrymme inom er, så kommer världen runt er att börja avslöja sanningen.

Ni kommer att förstå att utmaningar, situationer och scenarier som manifesterar sig i er egen verklighet och i världen, är möjligheter för er och alla andra att utvecklas andligt. Att dessa händelser skapar stora andliga förändringar på Jorden och i hela Skaparens Universum. Skaparens energi måste ständigt vara i rörelse, inom er eller omkring er. Denna rörelse skapar möjligheter, öppningar och manifestationer, som gör det möjligt för mänskligheten att navigera och uppleva det som krävs, för att hjälpa deras uppstigning både som ett kollektiv och individuellt.

Allt är förbundet, Jorden och de andliga planen är anslutna och som en. Ni är kopplade till Jorden och de inre planen. Den separation ni upplever är till största delen skapad i ert sinne, genom programmering och övertygelser. När ni öppnar upp till förståelsen att allt är förbundet och förenat, så förändras era övertygelser och ni upplever sanningen på Jorden. En plats där ni kan uppleva Skaparen och samverka med Skaparen, för att manifestera allt ni önskar.

Världen behöver inte utvecklas andligt genom fysiska utmaningar, uppfyllelse kan vara källan till andligt uppvaknande och förståelse. Världen skiftas och förändras omkring er, när ni bestämmer er för vad ni vill välja att tro på och skapa.

Nu tror ju många människor i världen att de inte kan göra något åt de saker som drabbar dem. Det är dags att förstå, att allt har ett syfte och hjälper till med allas uppstigning. Varje person har en möjlighet att samskapa det de önskar sig själva och världen. Era tankar och handlingar har kraft att skapa uppvaknanden, positiv omvandling och en större manifestation av kärlek till er själva och till allt.

När ni väljer att se er andliga och fysiska verklighet som separata och oanslutna, lever ni på många sätt i en illusion. Det är från det heliga rummet för anslutning med Skaparen i er, som ni interagerar och skapar världen runt er. Därför ser ni nu en återspegling i världen från varje människas förmåga att skapa, vare sig det kommer från egot eller den kärleksfulla själen.

Uppstigningens skifte måste äga rum fysiskt på Jorden tillsammans med kollektivet, eftersom detta möjliggör en massuppstigning till en ny medvetenhetsnivå, och då måste också en djup rensning ske.

Sök inom er budskapen som flödar fram från Skaparen, sök budskapen i er verklighet och värld, som leder er djupare in i Skaparens rum inom er.

Hur Syntetiserar Vi de Fysiska och Andliga Planen?

De fysiska och andliga planen är alltid kopplade och syntetiserade som ett. De fysiska och andliga planen stödjer varandra och är en förlängning av varandra. Därför arbetar de som en. Syntesen behöver ske inom er och särskilt i ert sinne. Det finns ett behov av att öppna er för den Skapare som redan finns inom er och i världen omkring er.

’Saint Germain, snälla hjälp mig att väcka min varelse och mitt sinne, för att kunna ta del av skaparens sanning i och omkring mig. Hjälp mig med att frigöra, rensa och släppa alla övertygelser, former och skapelser av separation inom mig och min verklighet. Låt mig vara vaken och medveten om när jag ger kraft till eller medverkar till separation. Hjälp mig att få kontakt med helheten och Skaparens närvaro av enighet inom mig. Saint Germain hjälp mig att se Skaparens sanning inom och omkring mig, så att jag kan se världen och min andliga utveckling som förbundna, unisona och dess syfte. Jag är redo att erkänna uppstigningens skifte och de förändringar som sker inom mig själv och i världen. Jag är redo att se, känna, acceptera och vara Skaparens sanning på Jorden. Tack.’

Avsätt tid för att ta in orden och dess påverkan från denna åkallan i er varelse.

En kraftfull affirmation och bekräftelse att använda i ert dagliga liv är: ”Jag väljer att acceptera Skaparens sanning i varje ögonblick.”

Det är dags att göra ett skifte inom er och i sinnet, för att öppna upp er själva helt till mer närvaro av Skaparen inom er och i ert liv.

Nu är det dags för omvandling och avslöjandet av sanningen.

I evig sanning,

Saint Germain

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...