Saint Germain via Natalie Glasson, 7 maj 2021

 

Saint Germain via Natalie Glasson

7 maj 2021

Hälsningar och kärlek, jag är Saint Germain. Jag kom fram med min kärlek, sanning och allt det jag ska dela med er. Jag är ett uttryck för Skaparen. Jag är ett uttryck för gudomlig magi, kärlek, frid, allt som är Skaparen. Som detta uttryck vill jag inspirera detsamma inom er varelse, inte bara detta, jag vill inspirera att ert uttryck för Skaparen inspirerar och positivt påverkar den värld och verklighet ni existerar i vid denna tid.

Ni är ett kraftfullt verktyg i uppstigningsprocessen, ni har förmågan att uttrycka uppstigningsprocessen och allt som är Skaparen, bringande fram aktiveringarna, insikterna, hågkomsten och den sanning som är nödvändig. Alla varelser kommer att öka sin vibration, väcka upp sina hjärtan och minnas Skaparens sanning tack vare er. Ni skapar en verklighet av kärlek för alla att uppleva och ni är en kraftfull styrka i denna uppstigningsprocess som nu pågår. Allt som ni gör, varje tanke ni har, hjälper i uppstigningsprocessen för alla, kollektivet. När jag talar om kollektivet, talar jag om medvetandet, sinnet, hågkomsten och varelserna eller närvaron av alla på Jorden, varje enskild själ, varje enskild varelse på Jorden är kollektivet. Det inkluderar mänskligheten, djuren, insekterna, trädandarna och så vidare. Ni skapar alla en kollektiv energi, ett kollektivt medvetande och en kollektiv vibration. Tidigare generationer adderade också till den kollektiva vibrationen, alla varelser som tidigare eller samtidigt existerat på Jorden har skänkt sin energi och sina upplevelser till denna kollektiva vibration och detta kollektiva medvetande.

Den kollektiva vibrationen och medvetandet för Jordens verklighet är så enormt och expansivt, det är som ett bibliotek. Det är oerhört helande för alla, det innehåller också alla sår som förblivit olösta inom ert varande och inom andras, oavsett om de är på Jorden nu eller inte. Därför erkänner vi att denna kollektiva vibration, eller kollektiva kropp, har så mycket makt och inflytande över inte bara er verklighet, utan allas. Jag förstår i detta stadie av uppstigning att det finns ett behov av att väcka upp den kollektiva framgången. När vi väcker upp framgångsenergin inom den kollektiva kroppen, kommer vi att transformera perspektivet och övertygelsen hos kollektivet. Vi kommer att heala sår, vi kommer att ha förmåga att släppa många saker som hindrar, negativt påverkar eller håller hela mänskligheten och alla varelser på Jorden tillbaka.

Vad är framgång?

När vi talar om framgång, talar vi om att uppnå sitt syfte, manifesterande drömmar, begär, förkroppsligande uppfyllnad, förkroppsligande energin av fullbordan och om att vara en ljusfyr av kärlek. Liksom att njuta av er tid på Jorden i varje givet ögonblick. Vi erkänner framgång på många sätt, det kan vara pengar, välstånd, tid, kärlek, saker, vänskap, relationer, hälsa eller vitalitet. Framgång kan manifestera på så många sätt. Då ja, Saint Germain, talar om framgång menar jag vibrationen av framgång, den högsta vibration av Skaparen som har förmåga att vara inbäddad i Jorden och i er varelse.

Ta några ögonblick för att bara erkänna Skaparens högsta vibration.

Vi talar inte ens om framgång här, vi talar om den högsta vibration av Skaparen som kan manifestera på den fysiska verklighetsnivån inom och genom ert varande. När ni förkroppsligar Skaparens högsta vibration som finns tillgänglig för er i denna stund kommer ni automatiskt att erkänna närvaron av framgång. Ni kommer att automatiskt erkänna att framgång eller uppfyllnad börjar manifestera i er verklighet, så detta är något vi inbjuder er att uppnå nu.

Be er själ att ladda ner Skaparens högsta vibration, som finns tillgänglig nu, i er varelse.

Låt den sedan bara vara närvarande med er, om det så bara är några minuter, för att låta detta laddas ned, att bli inbäddad och jordad i er varelse. Det är en process av uppvaknande och hågkomst. Då ni uppnår detta kommer ni redan att börja påverka den kollektiva kropp vi talade om.

Föreställ er den kollektiva kroppen. Den kollektiva kroppen har inom sig allas framgång och vad alla varelser som existerat på Jorden ser som misslyckanden, misstag eller sår. Dessa sår inom den kollektiva kroppen håller tillbaka mänskligheten, skapar begränsningar, gränser och bagage. Ni påverkas av denna energi från den kollektiva kroppen vare sig ni är medvetna om det eller inte. Även om ni känner er vara ett förkroppsligande av uppfyllnad, framgång och fullbordan, påverkar dessa sår ändå ert varande. Den kollektiva kroppen är så kraftfull, det verkar vara viktigt att skapa ett uppvaknande av framgång i den kollektiva kroppen, och därför upplösa och radera allt som någon varelse på Jorden har sett som ett misslyckande, ett sår eller ett misstag. Ni har makten att uppnå detta i den kollektiva kroppen. Ni har makten att väcka upp kollektiv framgång, därför kommer den kollektiva kroppen att påverka er och alla varelser med energin av framgång. Ni kommer att uppleva en obegränsad energi som bemyndigar, stärker och vårdar. Ni kommer att uppleva allt ni behöver för att stötta er själva och låta andra bli stöttade på Jorden, och börja erkänna den sanna naturen och det sanna syftet med den kollektiva kroppen. Transformationen kommer att erbjuda visdom och kunskap som krävs för att alla varelser som existerar på Jorden ska kunna navigera Jorden användande dessa verktyg, och viktigare, att erbjuda framgång och uppfyllnad som något normalt, som en given naturlig aspekt av Jorden. Ni förtjänar det, den kollektiva kroppen kommer att stötta er och alla varelser genom uppstigningsprocessen, navigerande Jordens resa i en fysisk verklighet.

Hur man Väcker Upp Kollektiv Framgång

Jag, Saint Germain, vill dela med er hur man kan skapa detta skifte. Först, som jag sagt, måste man skapa en nedladdning inombords, från er själ till er varelse. Så snart ni åstadkommit detta och förkroppsligat det, då kan ni fokusera på den kollektiva kroppen.

Sänd er energi eller kärlek, er sanning till den kollektiva kroppen. Föreställ er den också som en källa av ljus som är ansluten till varje varelse på Jorden, som ett bibliotek eller en informationskälla, ni kan också föreställa er den som en dator ansluten till alla varelser. Då ni sänder er energi till den kollektiva kroppen behöver ni utsäga er avsikt:

”Det är mitt syfte med mina guider, själ och själsgrupp, att väcka upp den kollektiva framgången för mig själv och för alla.”

Ni kan vilja föreställa er, känna eller erkänna att detta sker då den högsta tillgängliga vibrationen från Skaparen flödar och laddas ned i den kollektiva kroppen.

Säg sedan:

”Den kollektiva kroppen väcker nu upp vibrationen av framgång, den upplöser, skingrar och raderar sår, misslyckanden och misstag, alla energier som hindrar, begränsar och blockerar alla varelser på Jorden.

Säg vänligen sedan:

”Jag kallar på alla kärleksfulla varelser i hela Skaparens Universum att nu omge den kollektiva kroppen för Jorden och alla varelser, vänligen sänd er högsta vibration av kärlek till den kollektiva kroppen. Vänligen fortsätt så tills uppvaknandet är fullbordat och transformationen och helandet har skett. Tack.”

De kommande dagarna inbjuder vi er att öva detta för er själva och för den kollektiva kroppen. Ni kommer att börja veta när processen blir fullbordad, för ni kommer att ta emot energin av uppfyllnad, framgång och fullbordan. Ni kan få ta emot den då ni åstadkommer denna process, eller ni kan ta emot den i er dagliga verklighet. Det är viktigt att notera den och också fira den. För att fira den kan ni bara säga tack, eller uttrycka er tacksamhet.

Så snart ni lägger märke till energin av framgång friare inom ert varande, er verklighet, och världen, be alla varelser som stöttat denna transformation att jorda den, att jorda framgångsenergin i alla varelser på Jorden och också i Moder Jord själv. Detta är en oerhört kraftfull och viktig process och övning. Den kommer att skapa enorma skiften, inte bara i era perspektiv och övertygelser, utan i alla varelsers perspektiv och övertygelser. Hur underbart om alla varelser erkänner framgång, uppfyllnad och fullbordan som en naturlig del av vardagslivet, och släpper gammalt bagage som varit olöst.

Jag är närvarande för att tjäna er, jag tackar er.

Jag Är Saint Germain

More Saint Germain

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...