Sananda via Jeanette Svärdby, 2 juni, 2018

 

Sananda

via Jeanette Svärdby

2 juni, 2018 på Ljusarbetarmötet i Stockholm

 

”I den här kärleksfulla stunden igenom den här kanalen, gör jag mig hörd och finns med er med min närvaro.

Mina älskade vänner, jag är Sananda, som är med er i den här stunden, här för att förmedla den aktuella informationen till er i denna stund, att genom era hjärtan vara och få ta del av den energi som genom informationen och dess vibrationer påverkar er på många sätt, kära vänner.

Genom den intensiva tid som var och en av er befinner er i just nu och alla runtom planeten, så är det oerhört höga energier som i var stund påverkar er och på många sätt och det är nu de lägre vibrerande energierna som finns lagrade i era system, som nu ska omvandlas för att de ska fyllas på med de nya högre vibrerande energierna i era system och era hjärtan, så vaknar allt mera upp. Genom era hjärtan står ni i förbindelse med ert ursprung Allt Som Är, Gudomligheten, era högre medvetenheter. Genom era hjärtan ökar ni den kontakten och då förstår man vikten av att tillbringa stunder av stillhet i ert hjärtas kontakt. Väsentligt för er för att återfinna balans, ifall ni tappar den i stunder, och ni återfår er klarhet genom att återgå till ert innersta centrum i ert hjärta.

Ävenså står ni mera starka i de möten ni genomgår under er vardagliga stund, där ni i stunder kan så att säga tappa er balans och ert fokus, er kontakt med ert centrum. Genom att återgå till kontakten i ert innersta centrum stärks er energi åter upp och ni återfår er balans, er klarhet. Ni kan mera skilja på vad som är er egen energi eller någon annans.

Då påverkan av det ni möter i er yttre verklighet i stunder där ni kan falla i tvivel av er själva och er förmåga, genom att i stunder förminska er själva; ni är många gånger hårda med er själva och dömande, kära vänner, och vi vet att ni i var stund gör det bästa möjliga utifrån den förmåga ni har i den här stunden och likaså i det ni möter i er yttre verklighet. I alla stunder verkar, handlar alla utifrån sin bästa förmåga. Vet att genom ert snabba dömande ni även dömer er själva.

Yttre påverkan av de möten som ni genomgår under era stunder i ert vakna tillstånd – då menar jag ”mänskliga vaknade”, inte ”andliga uppvaknade” åter, som ni vet, de allra flesta av er, så är det er egna inre spegling som ni får uppleva i er yttre verklighet, för att ni på bästa sätt ska få växa i kontakten till er egna förståelse av den ni är och att vakna upp i ert medvetande även mera.

Genom att medvetet förstå er reaktion av ett möte i er yttre verklighet, så skapar ni där en större förståelse för er själva och ni kan på så sätt nå en acceptans av något ni tidigare inte kunnat. Där sker ett växande och ett frigörande genom acceptansen. Acceptansen är nyckeln till er frigörelse, er frihet.

Genom att slutligen nå acceptansen av Det Som Är och Allt Som Är, når ni också högre höjder av er medvetenhet, då ni i acceptansen släpper er fria från tidigare bindningar och lägre energi, som många gånger hållit er kvar i en form av begränsning.

Genom att ni når en högre höjd av ert medvetande – ni når en högre höjd av frekvens – så får ni tillgång till mera kunskap och visdom och kraft inom den frekvensnivå som ni når. För att vara kvar i flödet av energin, så är det nödvändigt att ni agerar i var stund ni känner att ni ska agera. Agerandet är på det sätt ni håller er i ständig rörelse i energin, utan att stanna upp och låta energin bli som vi kan säga trögare på ett sätt.

Genom att ni får en känsla av att ni ska göra något – vad det än är – så gäller även här vikten av att ni agerar i tillit, inte i form av ifrågasättande av er förmåga i stunden. Då ni som människa många gånger har lätt att hamna i tanken och därmed i bedömandet av vad som blivit synligt för er, för att i ett till exempel agerande, är det viktigt då att ni gör något utan att gå in i tanken – endast agera i tillit, kära vänner. Då är ni i öppet flöde genom hjärtat och låter energin flöda genom er kanal.

Vi vill även påvisa vikten av att ni i er stillhet tar er stunden att lära er att skilja er sanning ifrån icke-sanning. Högst nödvändigt är detta för att bibehålla er balans och er kraft och stå stadigt i ert ljus och låta det skina starkt. Genom att oavsett varifrån ni får information ifrån, återgå till ert hjärtas centrum, för att känna om det är sanning för er; om det är sanning för er låt det så vara, utan av påverkan från den som står näst till er säger. Var i tillit till er sanning. Detta är av högsta vikt, då det är mycket information som når er som mänsklighet i dessa dagar som är av icke-kärlek.

Information som sprids på olika sätt för att kvarhålla er i en lägre energi är bara en form av rädsla och när ni är i rädsla, kära vänner, så är ni hanterbara ifrån det som av icke-kärlek verkar. Det som av icke-kärlek verkar, sprider information på olika sätt, även skeenden i er yttre verklighet i form av lägre energier, för att kvarhålla er i rädsla och därmed bibehålla sig i de styrande ledande positioner som de för tillfället är, men alltmera försvagas i var stund, då ljuset blir allt starkare inom er. Därmed är vikten oerhörd hög att ni i var stund, vad ni än möter, bibehåller er känslomässiga neutralitet. Betrakta, mina vänner, utan att gå in i känslomässig förbindelse med det ni möter.

Det är stora skeenden på gång i er yttre veklighet, ävenså liksom i ert inre. Energierna börjar bli så höga och de lägre energierna kan inte längre vara kvar i den styrkan av ljus som Är – och styrkan av ljus som Är blir allt starkare i var stund. Alltfler vaknar upp i sina hjärtan och vaknar upp i sitt innersta ljus och låter det ta mera plats och bli allt starkare för var stund.

Då stunden då tillräckligt många hjärtan av mänskligheten har vaknat upp i sitt innersta, i sitt ljus, är tiden inne för skeendet av det som ni kan ha hört talas om i olika skepnader av en större händelse som vi kallar ett uppvaknande av en större grad. Här kan viss förvirring ske i form av dem som tidigare inte varit i kontakt med denna energi inom sig tidigare, förvirring och en längtan av att få en förståelse av deras egen upplevelse. De kommer då att söka upp dem som de i sina hjärtan känner att de dras till, helt enkelt, och de som då till er kommer, de kommer just för att det är er de behöver, för att ni besitter den förmåga och den erfarenhet som de behöver, så fall inte i tvivel till er egen förmåga i den stunden, utan endast var i tillit till att just ni är den rätte till den eller dem som er uppsöker. Vi påtrycker även om och om igen med informationen i det här skeendet om vikten av att icke övertyga en annan om sin egen sanning, fastän även hög här, utan vet att var och en går igenom sin utveckling i den takt de behöver, utan agera i kärlek och vet att ni utifrån ert hjärta når den information eller det handlande som ni i stunden känner att ni ska göra.

Moder Jord genomgår på samma sätt som ni dessa avlägsnanden av de lägre energierna och även för henne visas det på olika sätt. Moder Jord vill även säga att hon bär en oerhörd stor tacksamhet till alla ljus som befinner sig på hennes kropp i den här tiden, för att vara behjälpliga för hennes uppstigning till högre energier.

Jag ber nu att ni, kära vänner, återgår till ert hjärtas centrum i den här stunden och sluter era ögon och ni tar några djupa andetag och låter er ande genom andetaget alltmera vara i kontakt med era mänskliga kroppar.

Håll ert fokus på det kraftfulla ljus som pulserar i er bröstkorg och ni känner hur det ljuset expanderar i hela er varelse. Genom ert hjärtslag står ni i kontakt med Moder Jords hjärtslag, ni är sammankopplade till Moder Jords innersta, ni står i er egen stråle av ljus, sammanlänkade med Universum, Moder/Fader/Gud, Ursprunget av Allt Som Är. Ni känner i den här stunden från Moder Jords innersta rum att det i en spiralliknande form strömmar en energi upp genom Moder Jord, vidare upp igenom er stråle av ljus, genom er mänskliga kropp. Genom de lägre energicentra går en virvlande spiralliknande energi, ni kanske känner hur er kropp vibrerar, hur er kropp kan vilja börja röra sig i en spiralliknande rörelse.

Genom andetaget här hjälper ni till att frisläppa de lägre energier som finns i olika områden i de nedre delarna av ert system i era lägre energicentra. Genom andetaget hjälper ni att frigöra denna energi till att stiga uppåt till att tas omhand. I det centra som befinner sig under er navel så tar ni kontakt genom ert fokus och andetaget och tillåter er här att känna den kraften som ni alla besitter. Och de begränsande kvarhållande energier som funnits som präglingar i ert hanterande av olika områden i ert liv, kan ha er i den här stunden med er tillåtelse och genom er acceptans av att ni når förståelsen av den kraft ni besitter och kontakten till Allt Som Är, som alltmera vill vakna upp till att aktiveras, till att vara ett med er och att låta er alltmera ledas ifrån ert innersta.

Genom att nu genom er kanal och era hjärtan motta de energier som nu i den här stunden förmedlas till var och en av er som detta vill ta emot, för att det som nu är redo i ert system är att aktiveras. När stunden kommer då ni nått den nivån av medvetenhet, så öppnas också det som nu aktiveras för er, för att då ta del utav den energin till att bli ett med er, återigen.

….. (Aktivering) …..

När ni alltmer vaknar upp i er medvetenhet och blir aktiverade, vaknar koderna numera till liv för att återigen bli ett med er. Det kan komma som en tanke av att exempelvis ni kan göra något på ett sätt som ni tidigare aldrig kunnat fantisera om er själva att uppnå. Här är vikten att icke betvivla er egen förmåga, eller vad det nu är som blir synligt för er på olika sätt

Var i tillit, älskade vänner, och ta del av den kraft och den kärlek som ni är och vet att ni är älskade och vår önskan är att ni älskar alla aspekter av den ni är – ni är så mycket mer än vad ni idag ens kan fantisera om. Det går bortom det. Ni är Allt och Allt är Kärlek. Vi älskar er. Vi är med er för alltid, i det eviga nuet. All Kärlek, mina älskade vänner, Jag är Sananda.”

 

 

 

Kanaliseringen transkriberades av Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...