Sananda via John Smallman, 16 juli, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

16 juli, 2016

Kom ihåg att alla attacker eller försvarsmetoder är rädslobaserade svar av dem som desperat söker efter att bli älskade.

Illusionen, er världsliga omgivning, som är uppbyggd med den kollektiva avsikten att få uppleva separation, håller på att kollapsa! Mänsklighetens andliga uppvaknande förorsakar att den splittras och bryts ner i myriader irreparabla beståndsdelar. Ett omfattande antal av er har kunnat se genom den slöja som verkar separera er från den gudomliga Källan, och den håller på att skingras likt morgondimman, när alltmer av rädslobaserad oärlighet och korruption inom samtliga av era mänskliga samhällen runtom i hela världen avslöjas av visselblåsare och modiga utforskande journalister. Den elektroniska sammankopplingen som möjliggör för människor i hela världen att nästintill omedelbart kommunicera med varandra, är det lösningsmedel däri illusionen så effektivt och snabbt håller på att upplösas. Era moderna teknologier, när de på ett sunt och kärleksfullt sätt får utvecklas, blir till ovärderlig hjälp i er uppvaknandeprocess och dagligen utvecklas ytterligare nya sådana och blir presenterade för allmänheten. En förändring, som aldrig tidigare har skådats i er illusoriska och konfliktbaserade värld, sker på varje område av all mänsklig strävan och som ett resultat finns det absolut ingen på Jorden i denna stund av mänsklighetens andliga evolution, som är fullkomligt omedveten om vad som håller på att ske. Ja, det finns fortfarande flera i auktoritära positioner som väljer att inte se, som vägrar vara medvetna om att en förändring är på gång, i en aldrig tidigare skådad skala och som sträcker sig över hela planeten.

Oroa er inte över dem som är uppskrämda, som försöker upprätthålla status-quo, den gamla ordningen, i vilken några få med rikedomar har inflytande och makt och som fortsätter att tro att det är deras omistliga rätt att kontrollera världen och förslava dess invånare. Denna övertygelse eller trosuppfattning, som var beroende av att mänskligheten accepterade den för att den skulle fungera, är en aspekt av illusionen, av de spel som mänskligheten i eoner har spelat och som nu har visat sig vara fullkomligt ogenomförbara, och de som fortsätter att upprätthålla denna vision, håller på att bli avsatta från sina auktoritära positioner och upptäcker att de inte längre sitter vid makten.

De gamla maktstrukturerna som har hållit er underdåniga under auktoritära eliter och som har hävdats vara demokratiska system, i vilka alla har blivit hörda och hedrade, håller på att nedmonteras och de som har styrt dem håller på att befrias från sina tjänster, mycket till sin bestörtning.

Nya system, som ser till samtliga på planeten och som respekterar och skyddar varje individs rätt till att leva fritt och i överflöd, har förberetts och kommer inom kort att börja tillämpas. Enorma förberedelser har redan gjorts för att försäkra att en smidig övergång till dessa system ska kunna ske snabbt och effektivt, så att det nuvarande skenbara kaoset och förvirringen runtom i världen tvärt ska kunna upphöra när gamla, förlegade och konfliktbaserade metoder gällande mänsklig samverkan byts ut till nya och harmoniska system, vilka så många av er har hoppats på och bett för.

Kärleks-tsunamin har lyckats väl i sin uppgift och varje människa har nu inombords en förmåga och en medvetenhet att kärleksfullt kunna omfamna och delta i nödvändiga förändringar i relationer på samhällets alla plan, vilka de nya systemen kommer att etablera. Ni, ljusbärarna och ljusarbetarna, har utfört ett enastående arbete, när ni har bestämt er för och fortsatt med att dagligen upprätthålla avsikten att vara kärleksfull i varje situation, sålunda har ni intensifierat Tsunamins effekt, när den smekande och fortgående strömmar över planeten och omfamnar varje individ på Jorden vid denna tid i er andliga evolution. Det finns för närvarande ingen på Jorden, som inte känner och högst positivt reagerar på dess inflytande.

Förvissa er om att dagligen svara an med glädje och tacksamhet på den inre vetskapen som ni alla delar – att mänskligheten befinner sig i processen av att vakna upp och att processen inte bara är oåterkallelig, utan faktiskt befinner sig i en hastig utveckling. Bekräfta sedan er avsikt att få den att ske, genom er villkorslösa kärlek för och er acceptans av varje själ på Jorden, varje själ utan undantag. Kom ihåg att alla attacker eller försvarsmetoder är rädslobaserade svar av dem som desperat söker efter att bli älskade. Er avsikt att enbart vara kärleksfulla är det mest effektiva sättet att smälta undan rädslan som under så lång tid har varit smittsam på planeten, och nu kan ni tydligt se de inspirerande resultaten av de heliga avsikterna på platser, som under så lång tid har splittrats av konflikter och misstro.

Inom alla konfliktområden runtom på jordklotet kommer familjer som i hög grad har fått lida, samman från konflikternas bägge sidor, för att med medkänsla kunna mötas, med avsikten att förstå varandra och för att hela de sår som de har åsamkat varandra. Genom att dela sina upplevelser om det förfärliga lidande som de har fått genomgå, med dem som under så lång tid har varit deras fiender, visar de mycket tydligt att ingen kan vinna i konflikter, utan att alla får lida och det till ingen nytta. Dessa möten föds utav Kärlek, utav ett starkt behov av och en längtan efter den Kärlek som av konflikter blir förnekad.

Sannerligen, alla vill enbart ha Kärlek. Konflikter har alltid uppstått på grund av den rädsla, som istället för att tas itu med, har blivit begravd och förnekad. Rädsla är en kraftfull aspekt i illusionen, som håller fast er i sin träldom och som leder till avskräckande attacker som förstärker den. Era krig mot droger, fattigdom, hemlöshet och terror, så väl som uppdrag med militär ordningsmakt i främmande länder, är i likhet med era familje-tvister gällande beteendefrågor – övningar i dömande baserade på ego-drivna ståndpunkter hos dem som önskar behålla sin makt över andra – men i en mycket större skala. När konflikter brer ut sig, vilket de nästan alltid gör, går förmågan att personligen gå samman förlorad och människor väljer då att stötta de motstående sidorna i vad de ser som nödvändiga konflikter, för att återupprätta fred på sina villkor.

Till slut har ni insett att detta aldrig kan fungera, att konflikter alltid brer ut sig och att de som lider också brer ut sig, vilket leder till en ökad känsla av rädsla och ilska och medför en önskan om hämnd.

Kärleken är utan rädsla, för det finns i sanning inget att vara rädd för. När ni överlämnar er till Kärleken minskar rädslan och när er förmåga och avsikt att vara kärleksfulla blir starkare, så viker rädslan undan. Sannerligen, som vi så ofta har sagt till er, ”oberoende av vilken fråga det gäller, oberoende av vilket problemet verkar vara, så är Kärlek svaret.” Och mänskligheten håller nu i allt ökande takt på att bli medveten om denna gudomliga Sanning.

Individuellt behöver ni, dagligen då ni vaknar, påminna er själva om detta och påminn er själva igen under dagen, speciellt när situationer dyker upp som verkar vara redo att explodera i en konflikt. Att rädsla uppstår är egots försök att kontrollera er och dra er tillbaka till illusionen, från ert personliga utrymme av frid. Egot lever av konflikt och bryr sig inte om att det åsamkar er lidande och skam. Genom att vara era sanna Jag, Kärleks-varelser i en kaotisk värld, avväpnar ni egot och lämnar det svarslöst när det bara vill ropa och skrika. I frånvaron av skrik och rop avtar önskan om konflikt, frid uppstår och Kärlek kan omfamna alla som närvarar. Var er själva, njut av livet medan det ögonblick för ögonblick öppnar sig, era individuella energifält kommer att sammanföras och då kan ni skapa ett utrymme som välkomnar alla som närmar sig er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Sananda via John Smallman, July 16th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...